Program usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2020.

Legislativa

Program usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2020.

24.04.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 40, 24.04.2020. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 23. stav 3. Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10), ministar energetike i rudarstva d o n o s i

 

PROGRAM

UTVRĐIVANJA USKLAĐENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA ZA LJETNU SEZONU 2020. GODINE

Član 1.

Ovim programom uređuju se obim i postupak utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva prema zahtjevima Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

Član 2.

(1) Kontrola usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva po zahtjevima iz ovog programa odvija se pri uvozu, transportu, njihovom stavljanju u promet i u slučajevima kada se tečna naftna goriva koriste za sagorijevanje radi neposredne proizvodnje toplotne energije.

(2) Broj uzoraka uzetih u unutrašnjem prometu raspoređuje se na dobavljače srazmjerno njihovom učešću u prodaji tečnih naftnih goriva po strukturi za prethodnu godinu, prema broju kontrola utvrđenom u Tabeli 1. Broj uzoraka kontrole kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2020. godine, koja se na- lazi u Prilogu 1. ovog programa i čini njegov sastavni dio.

(3) Broj uzoraka uzetih u vanjskotrgovinskom prometu (uvozu) ne određuje se unaprijed ovim programom i njego- vim Prilogom 1, već se uzimanje uzoraka vrši u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj.

(4) Dobavljač tečnih goriva je pravno lice koje tečna goriva proizvodi, uvozi ili stavlja u promet i koristi za sagorije- vanje radi proizvodnje toplotne energije.

(5) Uzimanje uzoraka tečnih naftnih goriva pri uvozu vrši se u prisustvu nadležnog republičkog tehničkog ili trži- šnog inspektora prilikom carinjenja za svakog dobavljača koji se bavi uvozom ili transportom tečnih naftnih goriva do terminala ili benzinske pumpne stanice i u skladu sa zahtje- vima iz ovog programa.

(6) Za sve ostale dobavljače i proizvođače tečnih naftnih goriva uzimanje uzoraka tečnih naftnih goriva vrši se u pri- sustvu nadležnog republičkog tehničkog ili tržišnog inspek- tora, i to na benzinskim pumpnim stanicama, terminalima i u tranzitu.

Član 3.

Ako se dobavljač ne nalazi na popisu dobavljača datom u Tabeli 1. iz Priloga 1. ovog programa, dužan je da po na- logu nadležnog republičkog tehničkog ili tržišnog inspektora osigura inspekcijskom tijelu izvođenje postupka utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.

Član 4.

(1) Ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih go- riva obavljaju inspekcijska tijela koja imenuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koristeći usluge ispitnih laboratorija koje imaju sjedište na teritoriji Republi- ke Srpske.

(2) Inspekcijska tijela iz stava 1. ovog člana dužna su da ministarstvu nadležnom za oblast energetike dostave dokaze o ispunjenosti uvjeta za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.

(3) Dokazi iz stava 2. ovog člana sadrže:

1) rješenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o imenovanju inspekcijskog tijela za ocjenjiva- nje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva,

2) certifikat o akreditaciji za inspekcijsko tijelo tip A, sa područjem akreditacije, izdat od Instituta za akreditaciju BiH,

3) certifikat o akreditaciji za ispitnu laboratoriju koja ima sjedište na teritoriji Republike Srpske, izdat od Instituta za akreditaciju BiH, sa obimom akreditacije.

(4) U slučaju da je izvršena promjena podataka u odnosu na podatke koji su ranije dostavljeni u dokazima iz stava 3. ovog člana, a koji su relevantni za ovaj postupak, inspekcij- ska tijela dužna su da u roku od osam dana od dana izvršene promjene o tome informiraju ministarstvo nadležno za oblast energetike.

Član 5.

(1) Dinamiku provođenja kontrole usklađenosti kvalite- ta tečnih naftnih goriva, definiranu prema dobavljaču, vrsti goriva, broju uzoraka, datumu uzorkovanja i inspekcijskom tijelu, utvrđuje Republička uprava za inspekcijske poslove - tehnička inspekcija, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za oblast energetike.

(2) Vanredna kontrola usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva vrši se na zahtjev ministarstva iz stava 1. ovog člana u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Član 6.

(1) Troškove izvođenja postupka utvrđivanja usklađeno- sti kvaliteta goriva prema ovom programu, kao i prilikom uvoza, snosi dobavljač.

(2) U slučajevima kada dobavljač odbije izvođenje po- stupka utvrđivanja ili se utvrdi odstupanje od propisanog kvaliteta, nadležni republički tehnički ili tržišni inspektor dužan je da pokrene postupak primjene kaznenih odredaba iz Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva iz člana 1. ovog programa, u skladu sa propisom koji uređuje oblast inspek- cijskog nadzora.

Član 7.

(1) Inspekcijska tijela dužna su da izdaju dobavljaču uvjerenje o usklađenosti kvaliteta tečnog naftnog goriva u roku od sedam dana od dana uzorkovanja tečnih naftnih goriva.

(2) Ako inspekcijsko tijelo utvrdi da kvalitet tečnog naftnog goriva ne odgovara normama kvaliteta propisanim u Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva, dužno je da odmah o tome obavijesti ministarstvo nadležno za oblast energetike i nadležnog republičkog inspektora.

Član 8.

(1) Inspekcijska tijela dužna su da ministarstvu nadležnom za oblast energetike i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove do desetog u tekućem mjesecu dostave izvještaj o kontrolama izvršenim u prethodnom mjesecu.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o dobavljaču tečnih goriva, mjestu uzorkovanja, vrsti uzorka, datumu uzorkovanja i rezultatima utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.

(3) Izvještaj o izvršenim kontrolama iz stava 1. ovog člana dostavlja se u pisanoj i elektronskoj formi na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ovog programa i čini njegov sastavni dio.

Član 9.

Utvrđivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva prema Tabeli 1. iz Priloga 1. ovog programa vršit će se od dana stupanja na snagu ovog programa do 30. septembra 2020. godine.

Član 10.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.06/020-1274-1/20

14. aprila 2020. godine Banjaluka

 

Ministar, Petar Đokić, s.r.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

goriva

nafta

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.