Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2021. godine

Legislativa

Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2021. godine

29.04.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 39, 29.4.2021.

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upra- vi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 23. stav 3. Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (“Službeni glasnik Bosne i Hercego- vine”, br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10), ministar energetike i rudarstva d o n o s i

PROGRAM
UTVRĐIVANjA USKLAĐENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA ZA LjETNU SEZONU 2021. GODINE

Član 1.
Ovim programom uređuju se obim i postupak utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva prema zahtjevima Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

Član 2.
(1) Kontrola usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva po zahtjevima iz ovog programa odvija se pri uvozu, transportu, njihovom stavljanju u promet i u slučajevima kada se tečna naftna goriva koriste za sagorijevanje radi neposredne proizvodnje toplotne energije.
(2) Broj uzoraka uzetih u unutrašnjem prometu raspoređuje se na dobavljače srazmjerno njihovom učešću u prodaji tečnih naftnih goriva po strukturi za prethodnu godinu, prema broju kontrola utvrđenom u Tabeli 1 - Broj uzoraka kontrole kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2021. godine, koja se nalazi u Prilogu 1. ovog programa i čini njegov sastavni dio.
(3) Broj uzoraka uzetih u spoljnotrgovinskom prometu (uvozu) ne određuje se unaprijed ovim programom i njego- vim Prilogom 1, već se uzimanje uzoraka vrši u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj.
(4) Dobavljač tečnih goriva je pravno lice koje tečna goriva proizvodi, uvozi ili stavlja u promet i koristi za sagorijevanje radi proizvodnje toplotne energije.
(5) Uzimanje uzoraka tečnih naftnih goriva pri uvozu vrši se u prisustvu nadležnog republičkog tehničkog ili tržišnog inspektora prilikom carinjenja za svakog dobavljača koji se bavi uvozom ili transportom tečnih naft- nih goriva do terminala ili benzinske pumpne stanice i u skladu sa zahtjevima iz ovog programa.
(6) Za sve ostale dobavljače i proizvođače tečnih nafnih goriva uzimanje uzoraka tečnih naftnih goriva vrši se u prisustvu nadležnog republičkog tehničkog ili tržišnog inspektora, i to na benzinskim pumpnim stani- cama, terminalima i u tranzitu.
(7) Za uzorkovanje tečnih naftnih goriva iz cisterni sa utakanjem odozdo (eko-cisterne) iz kojih se ne može uze- ti uzorak na standardan način u skladu sa propisanom procedurom, dozvoljava se uzorkovanje primjenom standarda BAS EN ISO 3171 uzimanjem uzorka iz cjevovoda prilikom istakanja goriva.

Član 3.
Ako se dobavljač ne nalazi na popisu dobavljača datom u Tabeli 1. iz Priloga 1. ovog programa, dužan je da po nalogu nadležnog republičkog tehničkog ili tržišnog inspektora obezbijedi inspekcijskom tijelu izvođenje postupka utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.

Član 4.
(1) Ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naft- nih goriva obavljaju inspekcijska tijela koja imenuje Mi- nistarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koristeći usluge ispitnih laboratorija koje imaju sjedište na teritoriji Republike Srpske.
(2) Inspekcijska tijela iz stava 1. ovog člana dužna su da ministarstvu nadležnom za oblast energetike dostave dokaze o ispunjenosti uslova za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.
(3) Dokazi iz stava 2. ovog člana sadrže:
1) rješenje Ministarstva spoljne trgovine i ekonom- skih odnosa BiH o imenovanju inspekcijskog tijela za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva,
2) sertifikat o akreditaciji za inspekcijsko tijelo tip A, sa područjem akreditacije, izdato od Instituta za akreditaciju BiH,
3) sertifikat o akreditaciji za ispitnu laboratoriju koja ima sjedište na teritoriji Republike Srpske, izdat od Instituta za akreditaciju BiH, sa obimom akreditacije.
(4) U slučaju da je izvršena promjena podataka u od- nosu na podatke koji su ranije dostavljeni u dokazima iz stava 3. ovog člana, a koji su relevantni za ovaj postupak, inspekcijska tijela dužna su da u roku od osam dana od dana izvršene promjene o tome informišu ministarstvo nadležno za oblast energetike.

Član 5.
(1) Dinamiku sprovođenja kontrole usklađenosti kva- liteta tečnih naftnih goriva, definisanu po dobavljaču, vrsti goriva, broju uzoraka, datumu uzorkovanja i inspek- cijskom tijelu, utvrđuje Republička uprava za inspekcijske poslove - tehnička inspekcija u saradnji sa ministar- stvom nadležnim za oblast energetike.
(2) Vanredna kontrola usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva vrši se na zahtjev ministarstva iz stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Član 6.
(1) Troškove izvođenja postupka utvrđivanja usklađenosti kvaliteta goriva po ovom programu, kao i prilikom uvoza snosi dobavljač.
(2) U slučajevima kada dobavljač odbije izvođenje postupka utvrđivanja ili se utvrdi odstupanje od propisanog kvaliteta, nadležni republički tehnički ili tržišni inspektor dužan je da pokrene postupak primjene kaznenih odredaba iz Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva iz člana 1. ovog programa, u skladu sa propisom koji uređuje oblast inspekcijskog nadzora.

Član 7.
(1) Inspekcijska tijela dužna su da izdaju dobavljaču uvjerenje o usklađenosti kvaliteta tečnog naftnog goriva u roku od sedam dana od dana uzorkovanja tečnih naftnih goriva.
(2) Ako inspekcijsko tijelo utvrdi da kvalitet tečnog naftnog goriva ne odgovara propisanim normama kvaliteta propisanim u Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva, dužno je da odmah o tome obavijesti ministarstvo nadležno za oblast energetike i nadležnog republičkog inspektora.

Član 8.
(1) Inspekcijska tijela dužna su da izvještaj o izvršenim kontrolama u prethodnom mjesecu dostave do dese- tog u tekućem mjesecu ministarstvu nadležnom za oblast energetike i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.
(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sadrži: podatke o dobavljaču tečnih goriva, mjestu uzorkovanja, vrsti uzor- ka, datumu uzorkovanja i rezultatima utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.
(3) Izvještaj o izvršenim kontrolama iz stava 1. ovog člana dostavlja se u pisanoj i elektronskoj formi na Obrascu, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog programa i čini njegov sastavni dio.

Član 9.
Utvrđivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva prema Tabeli 1. iz Priloga 1. ovog programa vršiće se od dana stupanja na snagu ovog programa do 30. septembra 2021. godine.

Član 10.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.06/020-1387-1/21

21. aprila 2021. godine

Banjaluka


Ministar, Petar Đokić, s.r.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
program.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

tečna naftna goriva

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.