Program za polaganje notarskog ispita

Legislativa

Program za polaganje notarskog ispita

28.09.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 86, 28.09.2021.

 

Na osnovu člana 128. stav 2. Zakona o notarskoj službi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 115/18), 27. septembra 2021. godine, ministar pravde donosi

PROGRAM

ZA POLAGANjE NOTARSKOG ISPITA

Član 1.

Ovim programom propisuju se pravne oblasti i pravni propisi koji čine gradivo koje kandidat priprema za polaganje notarskog ispita, kao i osnovni uslovi i obaveze kandidata za polaganje notarskog ispita.

Član 2.

(1) Program za polaganje notarskog ispita (u daljem tekstu: Program) određuje koje gradivo iz pravnih oblasti kandidat treba da poznaje i upućujuću funkciju kandidatu u pripremi notarskog ispita.

(2) Kandidat koji ispunjava uslove za polaganje notarskog ispita pristupa polaganju koje se sastoji iz usmenog i pismenog dijela ispita.

Član 3.

(1) Na pismenom ispitu provjerava se sposobnost kandidata da sačini notarsku ispravu u skladu sa propisima koji se nalaze u prilozima 1, 2. i 3. ovog programa i čine njegov sastavni dio.

(2) Primjeri notarskih isprava nalaze se na internet stranici Ministarstva pravde.

Član 4.

Na usmenom ispitu provjerava se znanje kandidata iz sljedećih oblasti:

1) notarsko pravo, 2) građansko pravo, 3) poslovno pravo.

Član 5.

(1) Notarsko pravo obuhvata sljedeće gradivo:

1) pojam i načela obavljanja službe notara,

2) notarske isprave (pojam, vrste, dokazna snaga),

3) uslovi za obavljanje službe notara i postupak izbora notara,

4) službeno sjedište notara i mjesto obavljanja službe notara,

5) uslovi za početak rada kancelarije notara,

6) početak i prestanak službe notara,

7) razrješenje notara,

8) privremeno udaljenje notara iz službe,

9) vršilac dužnosti notara (postavljenje, prava i dužnosti, prestanak mandata),

10) zamjenik notara (postavljenje, prava i dužnosti),

11) pomoćnik notara (uslovi za imenovanje, poslovi koje obavlja, potpis, polaganje svečane zakletve),

12) izuzeće notara od vršenja službene radnje,

13) prava i obaveze notara,

14) naknada štete i osiguranje od odgovornosti,

15) pečati i službeni potpis notara,

16) nadležnost notara,

17) notarski obrađene isprave, notarske potvrde i ovjere,

18) pravni poslovi za koje je obavezna notarska obrada i notarska potvrda,

19) pravila postupka o načinu poslovanja notara,

20) pravna zaštita stranke,

21) poslovne knjige notara,

22) čuvanje isprava i spisa,

23) disciplinska odgovornost notara,

24) nagrada za rad i naknada troškova,

25) nadzor nad radom notara i Notarske komore,

26) notarska komora (organizacija i registracija, finansiranje, djelatnost, zadaci, ovlašćenja, organi).

(2) Pravni propisi koji se odnose na notarsko pravo i u vezi su sa stavom 1. ovog člana navedeni su u Prilogu 1. ovog programa, koji čini njegov sastavni dio.

Član 6.

(1) Građansko pravo obuhvata sljedeće gradivo:

1) uvod u građansko pravo:

1. izvori i subjekti građanskog prava,

2. građanskopravni odnosi,

3. zastupanje,

4. nevažeći pravni poslovi,

5. vršenje, zaštita, sticanje i prestanak građanskih prava,

6. pojam i vrste stvarnih prava, predmet i sadržaj stvarnih prava,

7. pojam pravnog posla,

8. predmet i kauza pravnog posla,

9. modifikacije pravnih poslova (uslov, nalog i rok); 2) stvarno pravo:

1. državina (posjed),

2. pravo svojine (pojam, jednovrsnost, opšta i javna dobra i dobra od opšteg interesa, pravno jedinstvo nepokretnosti),

3. sticanje prava svojine od stranih lica,

4. sticanje, zaštita i prestanak prava svojine,

5. susvojina (pojam, upravljanje i raspolaganje, dioba),

6. etažna svojina,

7. zajednička svojina (pojam, upravljanje i raspolaganje, dioba),

8. založno pravo (pojam, vrste, načela, založno pravo na nepokretnosti, sticanje, zaštita, prestanak),

9. realni tereti (pojam, sticanje, zaštita i prestanak),

10. pravo građenja (pojam, sticanje, zaštita, prestanak i pravo nadogradnje),

11. evidencije o nepokretnostima i prava na njima (dvojna evidencija – zemljišne knjige i katastar i jedinstvena evidencija nepokretnosti);

3) obligaciono pravo:

1. izvori i vrste obligacija,

2. sredstva obezbjeđenja (lična i realna),

3. vršenje povjerilačkih prava,

4. izmjena sadržaja obligacije (povreda obligacije i ostali slučajevi izmjene sadržaja u obligaciji),

5. promjena subjekata u obligacionom odnosu (cesija, preuzimanje duga i asignacija),

6. prestanak obligacije ispunjenjem (subjekti, vrijeme, mjesto, način, troškovi, uračunavanje ispunjenja),

7. prestanak obligacije bez ispunjenja,

8. zastarjelost (računanje, zastoj, prekid i posebni rokovi zastarjelosti),

9. zaključenje ugovora (opšti i posebni uslovi),

10. pojačanje dejstva ugovora (kapara, kaucija, avans, odustanica),

11. odgovornost za pravne i fizičke nedostatke,

12. raskid ugovora (sporazumni, jednostrani, promijenjene okolnosti),

13. poništenje ugovora (ništavost i rušljivost) i pravne posljedice poništenja ugovora,

14. tumačenje ugovora,

15. ugovor o prodaji (i njegovi modaliteti),

16. ostali imenovani ugovori (poklon, ortakluk, zajam, zakup, ostava, nalog, zalog, jemstvo, ugovor o osiguranju),

17. prouzrokovanje štete kao izvor obligacija (pojam i vrste štete, ugovorna i vanugovorna/deliktna odgovornost, subjektivna i objektivna odgovornost, odgovornost po osnovu pravičnosti),

18. naknada štete (materijalne i nematerijalne),

19. jednostrana izjava volje kao izvor obligacija (javno obećanje nagrade, hartije od vrijednosti);

4) porodično pravo:

1. imovinska dejstva vanbračne zajednice,

2. pravni poslovi o regulisanju imovinskih odnosa između lica koja žive u vanbračnoj životnoj zajednici,

3. pravni poslovi raspolaganja imovinom maloljetnika ili poslovno nesposobnih lica,

4. pojam, karakteristike i sastav zajedničke imovine,

5. upravljanje i raspolaganje zajedničkom imovinom,

6. dioba zajedničke imovine (sporazumna dioba),

7. pojam i sastav posebne imovine,

8. upravljanje posebnom imovinom,

9. odgovornost bračnih supružnika za obaveze,

10. pojam i karakteristike bračnog ugovora,

11. predmet bračnog ugovora,

12. odnos ugovornog i zakonskog bračnog imovinskog režima,

13. unutrašnji sukob zakona u oblasti porodičnog prava,

14. prava stranaca (materijalno-pravni i procesno- pravni položaj),

15. rješavanje sukoba domaćeg zakona sa propisima drugih zemalja,

16. strane javne isprave (legalizacija isprava, uzajamnost),

17. međunarodna pravna pomoć;

5) nasljedno pravo:

1. pretpostavke za nasljeđivanje,

2. nasljedno-pravni položaj supružnika (gubitak zakonskog nasljednog prava preživjelog supružnika),

3. nasljeđivanje na osnovu zakona (zakonski nasljednici),

4. imperativno zakonsko nasljeđivanje,

5. nasljeđivanje na osnovu testamenta,

6. oblici i sadržina testamenta,

7. tumačenje, nevažnost, čuvanje, opoziv i dokazivanje uništenog testamenta,

8. legat (pojam i vrste),

9. nasljedno-pravni ugovori,

10. prelazak zaostavštine na nasljednike,

11. ostavinski postupak;

6) parnični postupak:

1. nadležnost suda,

2. tužba i njena sadržina,

3. odgovor na tužbu,

4. sudske mjere obezbjeđenja,

5. stranke i njihovi zakonski zastupnici,

6. punomoćnici;

7) vanparnični postupak:

1. karakteristike vanparničnog postupka,

2. uloga notara u vanparničnom postupku,

3. pravila o sukobu vanparničnog i parničnog postup- ka,

4. raspravljanje zaostavštine,

5. nasljedno-pravni zahtjevi poslije pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju,

6. rješenje o nasljeđivanju i legatu,

7. postupak kad je za raspravljanje zaostavštine nadležan inostrani organ,

8. notari kao sudski povjerenici;

8) izvršni postupak:

1. opšte odredbe o izvršenju,

2. izvršni postupak,

3. izvršna i vjerodostojna isprava,

4. predlaganje i određivanje izvršenja,

5. sprovođenje izvršenja,

6. prigovor na rješenje o izvršenju, prigovor trećeg lica, protivizvršenje, odlaganje, obustava i okončanje izvršenja,

7. izvršenje radi naplate novčanih potraživanja,

8. izvršenje na nepokretnostima,

9. izvršenje na pokretnim stvarima,

10. izvršenje na novčanim potraživanjima izvršeni-

12. izvršenje na dionici ili ostalim registrovanim vrijednosnim papirima,

13. izvršenje radi ostvarivanja nenovčanog potraži- vanja,

14. izvršenje radi predaje pokretnih i nepokretnih stvari,

15. izvršenje radi ostvarivanja potraživanja na radnju, trpljenje ili nečinjenje,

16. izvršenje diobom stvari,

17. ostvarivanje potraživanja na davanje izjave volje i upisivanje u javne registre.

(2) Pravni propisi koji se odnose na građansko pravo i u vezi su sa t. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8) iz stava 1. ovog člana navedeni su u Prilogu 2. ovog programa, koji čini njegov sastavni dio.

Član 7.

(1) Poslovno pravo obuhvata sljedeće gradivo:

1) pojam i vrste privrednih društava,

2) osnivanje privrednog društva,

3) osnivački akti,

4) registracija privrednog društva,

5) uslovi potrebni za registraciju privrednog društva i momenat sticanja svojstva pravnog lica,

6) zastupnici privrednog društva,

7) pojam i vrste prokure (način nastanka prokure, registracija i prestanak),

8) lica koja imaju dužnost prema društvu,

7) pojam povezanih lica prema Zakonu o privrednim društvima,

8) sukob interesa, zabrana konkurencije i posljedice,

9) tužba radi naknade štete, uslovi za podnošenje derivatne tužbe i rok za podnošenje,

10) pojam društva sa ograničenom odgovornošću, odgovornost članova društva, broj članova i odgovornost društva sa ograničenom odgovornošću,

11) osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, vrste uloga, minimalni kapital, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, knjiga udjela,

12) organi društva sa ograničenom odgovornošću,

13) nadležnosti skupštine, upravnog odbora, direktora,

14) pojam akcionarskog društva, vrste, odgovornost za obaveze, osnivački akti, statut,

15) pojam zatvorenog akcionarskog društva, osnivački akti,

16) pojam otvorenog akcionarskog društva, osnivanje, organi, nadležnost,

17) akcije – vrste, emisija, upis, prava iz akcija,

18) povećanje osnovnog kapitala i vrste emisija – postupak,

19) smanjenje osnovnog kapitala – postupak,

20) organi akcionarskog društva, nadležnost, način sazivanja, donošenje odluka, pobijanje odluka, prestanak privrednog društva,

21) pojam stečaja, razlozi za postupak restrukturiranja, razlozi za stečaj,

22) nadležnost za vođenje postupka stečaja i restrukturiranja,

23) organi postupka restrukturiranja, uslovi za pod- nošenje prijedloga za postupak restrukturiranja,

24) organi stečajnog postupka,

25) posljedice otvaranja stečajnog postupka,

26) ovlašćenja stečajnog upravnika i skupštine povjerilaca 

11. izvršenje na potraživanju da se preda ili isporuka

27) stečajni povjerioci – pojam, redovi, 28) prijava potraživanja, tabele prijavljenih, spornih i priznatih potraživanja,

29) pojam i vrste hartija od vrijednosti,

30) pojam berze, organi berze,

31) pojam berzanskog posrednika,

32) pojam i organi brokersko-dilerskog društva,

33) organi banke, ovlašćenja skupštine, uprava banke,

34) ugovori u privredi (prodaja, posredovanje, zastupanje, komision, skladištenje, građenje, osiguranje, turističke usluge, špedicija, ugovori o prevozu, kreditni poslovi) – pojam i karakteristike,

35) pojam javnog preduzeća – osnivači, organi i nadležnosti,

36) pojam društva za upravljanje investicionim fon- dovima – organi, nadležnost,

37) pojam društva za osiguranje, organi, nadležnost,

38) pojam preduzetnika, osnivanje, registracija,

39) odgovornost preduzetnika, način obavljanja predu- zetničke djelatnosti,

40) uslovi za obavljanje preduzetničke djelatnosti,

41) prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika (privremeni i trajni prestanak).

(2) Pravni propisi koji se odnose na poslovno pravo i u vezi su sa stavom 1. ovog člana navedeni su u Prilogu 3. ovog programa, koji čini njegov sastavni dio.

Član 8.

Poznavanje pravnih propisa navedenih u ovom progra-mu je obavezno.

Član 9.

(1) Pravni propisi su osnova u radu notara, a praćenje izmjena i dopuna, kao i objavljivanje novih propisa, obaveza je i konstantan zadatak svakog notara.

(2) Kandidati koji pripremaju notarski ispit prate izmjene i dopune pravnih propisa koji stupe na snagu nakon donošenja ovog programa.

Član 10.

Za pripremu notarskog ispita kandidati osim literature propisane ovim programom koriste po sopstvenom izboru i druge udžbenike i komentare pravnih propisa, kao i drugu pravnu literaturu.

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog programa prestaje da važi Program za polaganje notarskog ispita (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 87/17).

Član 12.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.021/020-2752/21

27. septembra 2021. godine

Banja Luka


Ministar, Anton Kasipović, s.r

 

PRILOG 1.

PRAVNI PROPISI ZA POLAGANjE NOTARSKOG PRAVA

1. Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21),

2. Pravilnik o radu notara u postupku sastavljanja i izdavanja notarskih isprava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/21),

3. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/21),

4. Pravilnik o vođenju Upisnika o sačinjenim, pohranjenim, opozvanim i proglašenim testamentima (“Službeni glasnik Re- publike Srpske”, broj 61/15),03 i 74/04).  

5. Uputstvo o vođenju poslovnih knjiga i načinu formiranja i arhiviranja spisa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/21),

6. Uputstvo o prostoru i opremi notarske kancelarije (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, broj 56/21),

7. Uputstvo o načinu i postupku vođenja kartoteke depozita (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/21),

8. Pravilnik o načinu izdavanja, čuvanju i evidentiranju pe- čata i štambilja notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/21),

9. Uredba o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/21),

10. Pravilnik o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe no- tara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/21),

11. Kodeks Notarske etike Notarske komore Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 83/21).

 

PRILOG 2.

PRAVNI PROPISI ZA POLAGANjE GRAĐANSKOG PRAVA

1. Zakon o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04),

2. Zakon o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19 i 1/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske),

3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 i 58/19),

4. Član 44. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 112/06),

5. Zakon o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13 i 2/15 – Odluka Ustavnog suda Repu- blike Srpske, 106/15, 3/16, 104/18 – Odluka Ustavnog suda Repu- blike Srpske i 84/19),

6. Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16, 22/18 – Odluka Ustav- nog suda Republike Srpske, 62/18, 95/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske),

7. Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, br. 34/06, 110/08 i 15/10),

8. Zakon o privatizaciji državnih stanova (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, br. 118/11, 67/13, 60/15, 45/18 i 63/20),

9. Zakon o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prosto- rija i garaža (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 98/04, 117/06 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 74/07 – Odlu- ka Ustavnog suda Republike Srpske, 71/10, 30/12, 117/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 67/13),

10. Zakon o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13, 2/15 – Odluka Ustavnog suda Repu- blike Srpske, 106/15 3/16, 104/18 – Odluka Ustavnog suda Republi- ke Srpske i 84/19),

11. Zakon o zemljišnim knjigama (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08),

12. Porodični zakon (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 54/02, 41/08 i 63/14 i 56/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske),

13. Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82),

14. Zakon o rješavanju sukoba zakona i nadležnosti u st tusnim, porodičnim i nasljednim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 9/79 i 20/90),

15. Zakon o legalizaciji isprava u pravnom prometu (“Sl žbeni list SFRJ”, broj 6/73),

16. Zakon o parničnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 105/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 45/09 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 49/09 i 61/13),

17. Zakon o nasljeđivanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/09, 55/09, 91/16 i 82/19),

18. Zakon o vanparničnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 36/09 i 91/16),

19. Zakon o izvršnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14, 5/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 66/18).

 

PRILOG 3

PRAVNI PROPISI ZA POLAGANjE POSLOVNOG PRAVA

1. Zakon o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19),

2. Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19),

3. Zakon o registraciji poslovnih subjekata (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 67/13, 15/16 i 84/19),

4. Zakon o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16),

5. Zakon o likvidacionom postupku (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 81/19),

6. Zakon o bankama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i 54/19),

7. Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 8/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 30/12, 59/13, 86/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 108/13, 4/17 i 63/21),

8. Zakon o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19),

9. Zakon o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15 i 94/19),

10. Zakon o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, br. 75/04 i 78/11),

11. Zakon o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04).  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

notarski ispit

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.