Rješenje o koncentraciji-Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana i Komercijalna banka ad Beograd

Legislativa

Rješenje o koncentraciji-Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana i Komercijalna banka ad Beograd

18.03.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 22, 18.3.2021.

 

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa članovima 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji (“Službeni glasnik BiH”, br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, zaprimljenoj dana 16.03.2020. godine pod brojem: UP- 06-26-1-013-1/20, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 76. (sedamdeset šestoj) sjednici održanoj dana 20.11.2020. godine, donijelo je

 

RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja bankarskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine kojom privredni subjekt Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, kupovinom (..)*1% dionica, stiče kontrolu nad privrednim subjektom Komercijalna banka a.d. Beograd, Ul. Svetog Save 14, 11000 Beograd, Republika Srbija, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuje se Podnosilac prijave, privredni subjekt Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, da uplati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM (pet hiljada konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

4. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 16.03.2020. godine pod brojem: UP-06-26-1-013-1/20, od strane privrednog subjekta Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (dalje u tekstu: NLB Banka d.d. Ljubljana ili Podnosilac prijave), zaprimilo Prijavu koncentracije, kojom privredni subjekt NLB Banka d.d. Ljubljana, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji (dalje u tek- stu: Zakon), stiče kontrolu nad privrednim subjektom Komercijalna banka a.d. Beograd, Ul. Svetog Save 14, 11000 Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu: Komercijalna banka a.d. Beograd) kupovi- nom (..)*% dionica tog privrednog subjekta.

Podnosilac prijave je predmetnu prijavu dopunio podneskom broj: UP-06-26-1-013-2/20 od dana 28.04.2020. godine i podne- skom broj: UP-06-26-1-013-5/20 od dana 13.7.2020. godine.

Po prijemu dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo Prijavu kompletnom i izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona o konkurenciji, dana 30.10.2020. godine, aktom broj: UP-06-26-1-013- 9 /20.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu s članom 16. stav (4) Za- kona, izdalo Obavještenje o dostavljenoj Prijavi broj: UP-06-26-1-013-7/20 od dana 08.10.2020. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 12.10.2020. godine, i pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncen- traciji. Na predmetno Obavještenje nisu dostavljeni komentari za- interesiranih strana.

Podnosilac prijave predmetne koncentracije je u skladu s čla- nom 30. stav (2) Zakona u istoj naveo da prijavu koncentracije ima namjeru podnijeti ovlaštenim tijelima Republike Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije.

Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene dopuštenosti pred- metne koncentracije je utvrdilo slijedeće činjenice:

Predmetna Prijava je podnesena u zakonskom roku, u skladu s članom 16. stav (1) Zakona.

1. Učesnici koncentracije

Učesnici koncentracije su privredni subjekt Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija i privredni subjekt Komercijalna banka a.d. Beograd, Ul. Svetog Save 14, Beograd, Republika Srbija.

1.1. Privredni subjekt Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Privredni subjekat Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, je javno predu- zeće, dio NLB grupe koja predstavlja najveću bankarsku i finansij- sku grupu u Sloveniji. Sa strateškim fokusom na odabranim tržišti- ma jugoistočne Evrope, NLB grupu čine NLB Banka d.d. kao glavni entitet u Sloveniji, šest supsidijarnih banaka u zemljama jugoistoč- ne Evrope, te nekoliko kompanija za pomoćne usluge (upravljanje imovinom, osiguranje, upravljanje nekretninama, itd.).

Izdati osnovni kapital NLB grupe je podijeljen na 20.000.000 dionica. Dionice su kotirane na Primarnom tržištu Ljubljanske berze (ISIN SI0021117344, simbol trgovanja Ljubljanske berze: NLBR) a potvrde o depozitnom vlasništvu (global depositary receipts GDR), predstavljaju udjele koji se nalaze na Glavnom tržištu Londonske berze (ISIN: US66980N2036 i US 66980N1046, Londonska berza, simbol trgovinske razmjene: NLB i 55VX). Pet GDR-a predstavlja jednu dionicu NLB-a. Republika Slovenija ima (..)*2% udjela u NLB- u dok Bank of New York Mellon u ime GDR vlasnika ima (..)*% udjela NLB-a i ostali dioničari u iznosu od (..)*% (sve ukupno 100%).

NLB grupa u Bosni i Hercegovini prisutna je preko slijedećih povezanih društava:

- NLB Banka a.d. Banja Luka, Ul. Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka, a koja na teritoriji Republike Srpske ima 53 poslovnice i 74 ATMs (bankomata);

- NLB Banka d.d. Sarajevo, Ul. Koševo br. 3, 71000 Sarajevo, a koja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine posjeduje 38 po- slovnica i 92 ATMs;

- NLB Leasing d.d. Sarajevo – društvo formalno postoji ali nije aktivno odnosno ne obavlja registrovanu privrednu djelatnost te će u narednom periodu biti likvidirano;

- BH-RE d.o.o. Sarajevo, društvo za upravljanje nekretninama - društvo formalno postoji ali nije aktivno odnosno ne obavlja regi- strovanu privrednu djelatnost te će u narednom periodu biti likvi- dirano;

- Prvi Faktor d.o.o. Sarajevo, društvo za faktoring - društvo formalno postoji ali nije aktivno odnosno ne obavlja registrovanu privrednu djelatnost te će u narednom periodu biti likvidirano.

1.2. Privredni subjekt Komercijalna banka a.d. Beograd

Privredni subjekt Komercijalna banka a.d. Beograd, Ul. Sve- tog Save 14, 11000 Beograd, Republika Srbija je dioničko društvo registrovano u Republici Srbiji i pruža potpuni spektar bankarskih usluga svim kategorijama klijenata. Osnovano je 25.10.2001. go- dine, a njegove glavne poslovne jedinice se nalaze u Podgorici i Banja Luci.

Komercijalna banka a.d. Beograd dio je KB grupe koju čine još i KomBank Invest a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Podgorica i Komercijalna banka a.d. Banja Luka.

Povezano društvo u Bosni i Hercegovini privrednog subjekta Komercijalna banka a.d. Beograd je:

- Privredni subjekt Komercijalna banka a.d. Banja Luka, Ul. Jevrejska br. 69, 78000 Banja Luka; registrovan kod Okružnog pri- vrednog suda u Banja Luci pod matičnim brojem (..)*3(šifra djelat- nosti: 64.19). Većinski vlasnik sa (..)* učešća u dioničkom kapitalu privrednog subjekta Komercijalna banka a.d. Banja Luka je pri- vredni subjekt Komercijalna banka a.d. Beograd. Svoje poslovanje bazira na pružanju kvalitetne i efikasne bankarske usluge usmjerene podjednako na poslovno bankarstvo i poslovanje sa stanovništvom i ima 10 filijala i 9 agencija na teritoriji Bosne i Hercegovine.

2. Pravni osnov i pravni oblik koncentracije

Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosilac prijave je do- stavio “Ugovor o kupovini udjela” koji je stupio na snagu 26. fe- bruara 2020. godine, potpisan od strane NLB Banka d.d. Ljubljana kao kupca i Vlade Republike Srbije kao prodavca 13.997.686 obič- nih dionica u privrednom subjektu Komercijalna banka a.d. Beo- grad, što iznosi ukupno (..)*.

Predložena transakcija će dovesti do sticanja isključive kontrole društva Sticaoca (NLB Banka d.d. Ljubljana) nad Ciljnim privred- nim društvom (Komercijalna banka a.d. Beograd) a samim tim i do kontrole nad (..)* dionica koje Ciljno privredno društvo (Komer- cijalna banka a.d. Beograd) ima u Komercijalnoj banci a.d. Banja Luka. Udjeli koje Komercijalna banka a.d. Beograd ima u Komer- cijalnoj banci a.d. Banja Luka i dalje ostaju u vlasništvu Komerci- jalne banke a.d. Beograd ((..)*). Predmetnom koncentracijom dolazi samo do promjene vlasničke strukture u Ciljnom privrednom dru- štvu, odnosno društvo Sticalac postaje većinski vlasnik najvećeg, gotovo stoprocentnog dioničara u Komercijalnoj banci a.d. Banja Luka, navodi se u Prijavi.

U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1. Zakona, pravni oblik koncentracije je sticanje kon-trole jednog privrednog subjekta nad drugim u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije

Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene koncentracije pri- mijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta (“Službeni glasnik BiH”, br. 18/06 i 34/10), te Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Konkurencijsko vijeće je, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, koristilo sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komi- sije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti Evropske komisije o izračunu ukupnog prihoda u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracije privrednih subjekata.

4. Obaveza prijave koncentracije

Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekta, u smislu čla- na 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji pri- hodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni ostvareni godišnji prihodi privrednih subjekata učesni- ka predmetne koncentracije na dan 31.12.2019. godine iznosili su:

Tabela 1.

Ukupni pnhod (KM)

NLB d.d. Ljubljana

Komercijalna banka a.d. Beograd

Bosna i Hercegovina

(..)**

(..)**

Svijet

(..)*

(..)*

 

Izvor: podaci iz Prijave; *- prihod ostvaren putem povezanih

privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini

Godišnji prihod privrednog subjekta NLB d.d. Ljubljana i nje- govih povezanih društava NLB Banka a.d. Banja Luka i NLB Banka d.d. Sarajevo u 2019. godini na tržištu Bosne i Hercegovine iznosio je ukupno (..)*. Privredni subjekt Komercijalna banka a.d. Beograd na tržištu Bosne i Hercegovine ostvario je godišnji prihod preko po- vezanog privrednog subjekta Komercijalna banka a.d. Banja Luka u iznosu od (..)*.

Na osnovu navedenih podataka učesnici koncentracije su ispu- nili uslov ukupnog ostvarenog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) Zakona, te su obavezni podnijeti Prijavu.

Godišnji prihodi učesnika koncentracije (Tabela 1.) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

5. Relevantno tržište koncentracije

Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište odre- đenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/

ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamje- njivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, re- levantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili do- voljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslo- va tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Kako je navedeno u Prijavi, Podnosioci smatraju da, obzirom na registrovanu šifru djelatnosti (64.19) putem koje se pružaju sve usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa, primanje nov- čanih depozita i drugih novčanih sredstava, izdavanje garancija, akreditiva i drugih oblika jemstava itd, relevantno tržište proizvoda odnosno usluga za predmetnu koncentraciju se može definisati kao tržište (svih) bankarskih usluga.

Uzimajući u obzir da su oba učesnika koncentracije prisutna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, relevantnim geografskim tržištem predmetne koncentracije može se smatrati cijela teritorija Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim, relevantno tržište predmetne koncen- tracije može se definisati kao tržište bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini.

5.1. Analiza relevantnog tržišta

Prema podacima dostavljenim u Prijavi, ukupno zajedničko učešće učesnika koncentracije (Tabela 2.) koji su na tržištu Bosne i Hercegovine prisutni preko povezanih društava iznosi (..)*5 (na dan 30.09.2019. godine).

Privredni subjekt NLB Banka a.d. Banja Luka:

- Republika Srpska (..)*

Privredni subjekt NLB Banka d.d. Sarajevo:

- Federacija Bosne i Hercegovine (..)*

page29image33704768 page29image33704960 page29image33705152 page29image33705344

Oba ukupno na tržištu Bosne i Hercegovine: (..)* Privredni subjekt Komercijalna banka a.d. Banja Luka: - Republika Srpska: (..)*
- Bosna i Hercegovina: (..)*

 

R.br.

Naziv privrednog subjekta

Tržišno učešće u %

1.

Unicredit Bank d.d. Mostar

(..)*

2.

Raiffeisen banka d.d. Sarajevo

(..)*

з.

Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina

(..)*

4.

NLB grupa (NLB Banja Luka i NLB Sarajevo)

(..)*

5-

Sparkasse bank d.d. Sarajevo

(..)*

6.

Sberbank BH d.d. Sarajevo

(..)*

7.

Komercijalna banka a.d. Ban.a Luka

(..)*

8.

Ostali

(..)*

9.

Ukupno

(..)*

10.

Ukupno 4+7

(..)*

 

Izvor: Podaci iz Prijave

Konkurencijsko vijeće, analizom podataka u smislu člana 17.

Zakona (posebno strukture relevantnog tržišta, tržišnih udjela uče- snika koncentracije i konkurenata -Tabela 2.), je utvrdilo da zajed- nički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu pružanja bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini je znatno ispod tržišnog udjela od 40,0%, u smislu člana 9. Zakona, koji pretpostavlja da privredni subjekt može imati dominantni položaj na relevantnom tržištu.

6. Ocjena koncentracije

Pri donošenju odluke Konkurencijsko vijeće je imalo u vidu da poslovna strategija podnosioca Prijave u Bosni Hercegovini će se i dalje temeljiti na univerzalnom bankarskom modelu koji za cilj ima da se operativne aktivnosti u Bosni i Hercegovini integrišu prema već provjerenom NLB poslovnom modelu bez značajnih prilagođa- vanja ili promjena NLB pristupa.

(..)*

Prema navedenom, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo dopuštenom predmetnu koncentraciju, u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona.

7. Administrativna taksa

Podnosilac Prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 107. stav (1) tačka d) alineja 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/06, 18/11 i 75/18) je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

1 (..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu 2 (..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu 3 (..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu 4 (..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu 5 (..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

 

Broj: UP-06-26-1-013- 13 /20
20. novembra 2020. godine
Sarajevo

 

Predsjednik

Dr. Stjepo Pranjić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.