Legislativa

Upustvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (SLG BiH br. 03/05)

30.10.2007. 15:41 / Izvor: Službeni glasnik BiH

(Objavljeno u Službenom glasniku BiH 03/05 od 24.01.2005. godine)
 
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" brojevi 30/03 i 42/03) i člana 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na 72 sjednici, održanoj 16.12.2004. godine, donijelo je
 
UPUTSTVO
O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE
 
ODJELJAK I
 
Član 1.
(Primjena uputstva)
 
Ovo uputstvo detaljnije razrađuje primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04), u daljnjem tekstu: Zakon, kako je navedeno u članu 53. ovog zakona.
 
Član 2.
(Osnovni elementi javne nabavke)
 
Ugovorni su organi dužni, svojim internim aktima o unutarnjoj organizaciji, osigurati da se poslovi dodjele ugovora o javnim nabavkama vrše na način da se osigura efikasnost, transparentnost, nepristrasnost, jednak odnos prema svim stranama, te konkurencija u skladu sa Zakonom i ovim uputstvom.
 
Član 3.
(Razmjena informacija)
 
(1) Prilikom provođenja postupka za javnu nabavku razmjena informacija između ugovornog organa i ponuđača obavlja se u pismenoj formi, u skladu s članom 2. stav (20) Zakona.
 
(2) Ugovorni organ ima pravo izabrati sredstvo razmjene informacija, vodeći računa o tome da izabrano sredstvo mora biti dostupno svim zainteresiranim za postupak nabavke i da se ne ograničava pristup ponuđača svim fazama postupka nabavke.
 
(3) Razmjena informacija između ugovornog organa i ponuđača treba osigurati:
 
a) zaštićenost integriteta i sveobuhvatnosti podataka,
 
b) da informacija koju je ponuđač izričito naznačio kao povjerljivu ili kao profesionalnu tajnu, a sadržana je u ponudi ili zahtjevu za učešćem u postupku nabavke, ne smije biti ustupljena licu koje nije učestvovalo u postupku nabavke,
 
c) da ugovorni organi razmotre sadržaj ponude tek nakon isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.
 
(4) U slučaju da su kao sredstvo razmjene informacija odabrana elektronska sredstva, primjenjuju se sljedeća pravila:
 
a) informacije koje se razmjenjuju na ovaj način, uključujući i mjere zaštite sadržaja od neovlaštenog pristupa, moraju biti dostupne zainteresiranim, pod uslovom da je povjerljivost osigurana,
 
b) tehničke karakteristike sredstava koja se koriste u elektronskoj razmjeni informacija moraju biti kompatibilne sa proizvodima komunikacione tehnologije u širokoj upotrebi – da bi se izbjegla mogućnost ograničavanja učešća ponuđača u postupku nabavke.
 
(5) Ukoliko se ugovorni organ opredijeli za sredstvo razmjene informacija iz stava (4) ovog člana, to ne isključuje njegovu obavezu da sve ponude, kao i zahtjeve za učešćem u postupku nabavke, mora dostaviti i u pismenoj formi, u skladu s članom 21. stav (10) Zakona. Ugovorni organ može dozvoliti da se zahtjevi za učešćem u postupku nabavke dostave putem faksa ili elektronskom poštom, a takvi zahtjevi naknadno moraju biti potvrđeni i u pismenoj formi a prije isteka utvrđenog roka.
 
(6) Sve detalje i uslove u vezi s izborom sredstva za razmjenu informacija ugovorni organ mora naznačiti u obavještenju o javnoj nabavci uključujući i rok dostave ponuda.
 
(7) Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu biti upućeni u pismenoj formi, putem faksa ili elektronske pošte, ili putem telefona, uz obavezu ponuđača da u što kraćem roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, a najkasnije do roka utvrđenog u obavještenju o javnoj nabavci. Ukoliko ponuđač ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvrđenog roka, smatra se da je odustao od učešća u javnoj nabavci, uz obavezu da ugovornom organu nadoknadi troškove tenderske dokumentacije i dostavljanja na adresu ponuđača.
 
Član 4.
(Ugovorni organi)
 
Ugovorni organ, direktno ili indirektno, vrši "dominantan utjecaj" na javno preduzeće, u skladu s članom 3. stav (1) tačka c) Zakona, u slučaju da ugovorni organ u odnosu na preduzeće:
 
a) posjeduje većinu upisanog kapitala preduzeća, ili
b) posjeduje kontrolu nad većinom glasova zasnovanih na emitiranim dionicama preduzeća, ili
c) može imenovati više od polovine članova upravljačkog, administrativnog ili nadzornog organa preduzeća.
 
Član 5.
(Uspostava Komisije za javne nabavke)
 
(1) Ugovorni je organ dužan utvrditi poslove koje Komisija za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Komisija) treba izvršiti, te joj u svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova dodjeljuje potrebna ovlaštenja, u skladu sa Zakonom.
 
(2) Komisija odgovara ugovornom organu za izvršenje poslova i izvršava samo one poslove i zadatke koje ugovorni organ dostavi u pismenoj formi.
 
(3) Prilikom formiranja Komisije moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:
 
a) Komisiju, koja se sastoji od najmanje 3 (tri) člana, formira ugovorni organ. U slučaju ugovora čija procijenjena vrijednost prelazi međunarodne vrijednosne razrede iz člana 6. stav (3) Zakona, Komisija se sastoji od 5 (pet) članova. Broj članova sa pravom glasa uvijek je neparan. Kada se neki od članova Komisije angažiraju izvan ugovornog organa, oni ne mogu predstavljati većinu u Komisiji.
 
b) Ugovorni organ je dužan, između članova Komisije, imenovati predsjedavajućeg Komisije, koji usmjerava rad Komisije i na taj način osigurava poštivanje odredaba Zakona i ovog uputstva;
 
c) Ugovorni organ također imenuje i sekretara Komisije, bez prava glasa, koji vrši administrativne poslove za Komisiju, priprema zapisnik sa sastanaka Komisije i izvještaje o radu Komisije, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući Komisije.
 
d) Prilikom imenovanja članova Komisije, ugovorni organ mora voditi računa da izabrani članovi Komisije poznaju propise o javnim nabavkama i da najmanje 1 (jedan) član Komisije posjeduje posebnu stručnost u oblasti predmeta javne nabavke.
 
(4) Ugovorni organ za člana Komisije ne može imenovati lice za koje je utvrđeno da je u posljednjih 5 (pet) godina:
 
a) nadležni sud donio presudu kojom je utvrđeno da je to lice počinilo krivično djelo koje sadrži elemente korupcije, krivično djelo pranja novca ili krivično djelo primanja ili davanja mita,uključujući djela vezana za finansijski interes Bosne i Hercegovine ili neke druge države;
 
b) nadležni sud donio presudu kojom je utvrđeno da je lice izvršilo ili na bilo koji drugi način učestvovalo u izvršenju krivičnog djela falsificiranja;
 
c) nadležni sud ili drugi upravni ili administrativni organ utvrdio da je lice odgovorno za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, čime je prekršilo standarde profesionalnog ponašanja u vršenju dodijeljenih poslova i radnih zadataka;
 
d) Ured za razmatranje žalbi, na osnovu utvrđenih činjenica, ustanovio da je zloupotrijebilo službeni položaj ili pogrešno interpretiralo informacije o dostavljenim dokumentima u vezi s postupkom javne nabavke ili u vezi s aktivnostima utvrđenim zakonima u Bosni i Hercegovini.
 
(5) Ugovorni organ ili subjekat koji je osnovao Komisiju ima pravo, na svoju ili na inicijativu Komisije, pozvati stručnjake za slučajeve gdje predmet javne nabavke zahtijeva specifično tehničko ili specijalizirano znanje koje inače nije dostupno unutar ugovornog organa. Stručnjaci angažirani na ovaj način nemaju pravo glasa.
 
Član 6.
(Rad Komisije za javne nabavke)
 
(1) Rad Komisije za javne nabavke obuhvata sljedeće:
 
a) Komisija djeluje u ime ugovornog organa, u granicama datog ovlaštenja;
 
b) Komisija, nakon okončanog postupka, daje ugovornom organu preporuku, zajedno s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke;
 
c) Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi ugovorni organ, koji snosi odgovornost za javnu nabavku. Ugovorni organ može prihvatiti ili odbaciti preporuku Komisije za javne nabavke. Ukoliko ugovorni organ ne prihvati preporuku Komisije, on je dužan sastaviti zapisnik o razlozima neprihvatanja preporuke Komisije;
 
d) Komisija djeluje od dana donošenja odluke o njenom formiranju do okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavku koje joj u pismenoj formi povjeri ugovorni organ ili do donošenja odluke o prekidu postupka javne nabavke;
 
e) Komisija odluke donosi na sastancima prostom većinom glasova, putem javnog glasanja;
 
f) Odluke Komisije unose se u zapisnik. U zapisniku se navode razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku, isti se obrazlažu i u zapisnik se unosi stav svakog člana Komisije s izdvojenim mišljenjem. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije koji su učestvovali u radu i koji su prisutni;
 
g) Član 9. Zakona, koji se odnosi na povjerljivost, izričito se primjenjuje na sve članovi Komisije, članove angažirane izvan ugovornog organa, kao i stručnjake koje je angažirala i imenovala Komisija;
 
h) Svaki član Komisije, bilo da je zaposlenik ugovornog organa ili član angažiran izvan ugovornog organa, kao i stručnjak angažiran izvan ugovornog organa, može učestvovati u radu Komisije tek nakon što potpiše izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o povjerljivosti;
 
(2) Izvještaj o broju i predmetu sastanaka Komisije, uključujući i zapisnike sa sastanaka, priprema se i prilaže uz izvještaj o ukupnom postupku dodjele ugovora, pripremljenom u skladu s članom 41. Zakona te, u određenim slučajevima, u skladu s članom 45. stav (3) Zakona.
 
Član 7.
(Zajedničke javne nabavke više ugovornih organa)
 
(1) Ugovorni organi mogu donijeti odluku da zajednički provode postupak javne nabavke, za jednu ili više nabavki u određenom vremenskom roku.
 
(2) Kada više ugovornih organa učestvuje u postupku jedne ili više javnih nabavki, u skladu s postupcima utvrđenim Zakonom, svaki od ugovornih organa koji učestvuje u zajedničkom postupku nabavke bit će jasno naznačen u tenderskoj dokumentaciji. Svaki ugovorni organ koji je učestvovao u zajedničkom postupku nabavke zaključuje poseban ugovor s izabranim ponuđačem.
 
(3) Ugovorni organi mogu prenijeti odgovornost za obavljanje postupaka javnih nabavki ili dodjeljivanje ugovora ili okvirnih sporazuma na jedan ugovorni organ.
 
(4) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili vlade na lokalnom nivou mogu odlučiti da organiziraju zajedničku javnu nabavku za određenu vrstu robe, usluga ili građevinskih radova za ugovorne organe. U tom slučaju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili vlada na lokalnom nivou određuje organ odgovoran za provođenje zajedničke nabavke.
 
ODJELJAK II
 
Član 8.
(Proračunavanje vrijednosti ugovora)
 
(1) Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavci, u skladu s članom 6. stav (1) Zakona, proračunava se na sljedeći način:
 
a) Procijenjena vrijednost ugovora o robama, uslugama ili radovima jednaka je ukupnom neto iznosu naknade koju ugovorni organ treba platiti za sve robe, usluge, radove, nepokretnu imovinu i druge objekte navedene u ugovoru, uključujući, u slučaju ugovora o radovima, objekte potrebne za izvršenje takvog ugovora koje ugovorni organ treba ustupiti izvođaču radova.
 
b) Procijenjenu vrijednost takvih roba, usluga ili radova čini njihova procijenjena neto cijena u vrijeme objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci, ili, u slučajevima kada takvo obavještenje nije potrebno, u trenutku kada ugovorni organ započinje postupak dodjele ugovora.
 
(2) U određivanje procijenjene vrijednosti predloženog ugovora o robama, uslugama ili radovima, ugovorni organ je dužan uključiti sve segmente krajnje neto cijene koju ugovorni organ treba platiti za takve robe, usluge i objekte – kod ugovora o dodjeli radova.
 
(3) Ukoliko su robe, usluge ili radovi podijeljeni u nekoliko lotova, od kojih je svaki lot predmet zasebnog ugovora, ukupna procijenjena vrijednost svih takvih lotova koristi se za određenje vrijednosnog razreda svakog od tih ugovora, u skladu s članom 6. Zakona.
 
(4) U slučaju ugovora o lizingu, zakupu ili najamnoj kupovini roba ili predloženih ugovora o uslugama koji ne navode ukupnu vrijednost koja treba biti osnova za proračunavanje, vrijednost ugovora je:
 
a) ukupna neto vrijednost ugovora, uključujući procijenjenu rezidualnu vrijednost na domaćem tržištu, u slučaju zaključivanja ugovora na određeno vrijeme;
 
b) mjesečna neto vrijednost pomnožena sa 48 (četrdeset osam), u slučaju ugovora s neograničenim periodom trajanja ili u slučaju kada se ne može odrediti dužina trajanja ugovora.
 
(5) U slučaju kada postoje realne pretpostavke da bi predloženi ugovor mogao biti produžen, obnovljen ili bi poslije njega mogao uslijediti naredni ugovor o novim robama, uslugama ili radovima, osnova za proračunavanje procijenjene neto vrijednosti ugovora za takav predloženi ugovor jeste maksimalni mogući ukupni iznos u skladu s predloženim ugovorom, uključujući maksimalni mogući ukupni iznos u skladu s realnim pretpostavkama o mogućnosti da bi ugovor mogao biti produžen, obnovljen ili bi poslije njega mogao uslijediti naredni ugovor o novim robama, uslugama ili radovima.
 
(6) Ukoliko predloženi ugovor sadrži alternativnu ponudu, osnova za proračunavanje procijenjene neto vrijednosti ugovora je maksimalni mogući ukupni iznos javne nabavke, lizinga, zakupa ili najamne kupovine, uključujući sve iznose koji mogu postati naplativi usljed primjene klauzule o alternativnoj ponudi.
 
(7) Za potrebe proračunavanja procijenjene neto vrijednosti predloženih ugovora o uslugama koji obuhvataju osiguravajuće usluge, bankarske usluge ili druge vrste finansijskih usluga, ili usluge izrade idejnog rješenja, gdje je to moguće, može se uzeti u obzir:
 
a) naplativa premija, u slučaju osiguravajućih usluga;
b) troškovi provizije, kamata, kao i druga vrsta naknade u slučaju bankarskih usluga i drugih finansijskih usluga;
c) troškovi ili naknade, u slučaju izrade idejnog rješenja.
 
Član 9.
(Izmjene i dopune vrijednosnih razreda)
 
(1) Direktor Agencije za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Agencija) može, prema Zakonu, pokrenuti inicijativu za izmjenu i dopunu vrijednosnih razreda, u opravdanim slučajevima, naročito u slučaju:
 
a) značajne promjene stope inflacije,
b) značajne promjene ekonomskih uslova u Bosni i Hercegovini,
c) promjene Zakona Evropske unije o javnoj nabavci.
 
(2) Uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Agencije, direktor Agencije inicijativu za izmjenu i dopunu vrijednosnih razreda podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
 
ODJELJAK III
 
Član 10.
(Tenderska dokumentacija)
 
(1) Tenderska dokumentacija priprema se tako da, pored navedenog u članu 21. stav (10) sadrži i informacije u skladu sa članom 13. stav (3) Zakona, a najmanje sljedeće:
 
a) podatke o ugovornom organu, i to: naziv ugovornog organa, adresu i broj telefona, faksa i /ili e-mail adresu osobe ili osoba ovlaštenih za komunikaciju sa dobavljačima u vezi sa postupcima javnih nabavki;
 
b) rokove za isporuku roba i usluga, odnosno završetak radova ili dužinu trajanja ugovora; gdje je to moguće, precizirat će se datum do kojeg isporuka roba i usluga treba početi, odnosno početak izvođenja radova. U slučaju okvirnog sporazuma, precizira se početak i trajanje tog ugovora.
 
c) minimalne uslove koje alternativne ponude moraju zadovoljiti, ukoliko su alternativne ponude prihvatljive;
 
d) kriterije za selekciju koji se odnose na položaj ponuđača, u skladu s odredbama člana 23. Zakona, i to:
 
- informacije koje dokazuju da ponuđači ne spadaju u slučajeve za koje je opravdano isključenje,
 
- kriterije za selekciju koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničke i/ili profesionalne mogućnosti koje se očekuju od ponuđača, u skladu s članovima 24. do 26. Zakona, kao i informacije potrebne za njihovu procjenu,
 
- potvrde o ispunjavanju uslova neophodnih za kvalifikaciju grupe pojedinačnih ponuđača, ukoliko podnose jedinstvenu ponudu.
 
e) ukoliko je kao kriterij dodjele ugovora o javnoj nabavci odabrana "ekonomski najpovoljnija ponuda" u skladu sa članom 34. Zakona, u tom slučaju treba uključiti i potkriterije koji se primjenjuju pri ocjeni ponuda, opadajućim redoslijedom prema važnosti, uz relativno učešće za svaki potkriterij.
 
f) uslovi ugovora koji ponuđačima predlaže ugovorni organ, sa nacrtom ugovora (ukoliko ga je moguće pripremiti);
 
g) tačno mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, kao i napomenu o tome koja lica su ovlaštena da prisustvuju otvaranju ponuda, a nisu navedena u članu 33. Zakona;
 
h) informaciju da su sve cijene u ponudi izražene u KM (konvertibilne marke), a ukoliko su cijene izražene u stranoj valuti, uz napomenu da će, u svrhu ocjenjivanja i poređenja sa ponudama drugih kvalificiranih ponuđača, cijene biti pretvorene u KM i to po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda (ili po kursu na drugi datum ili na način koji utvrdi ugovorni organ);
 
i) informacije vezane za metod i način kalkulacije cijene, tako da cijena uključuje sve pripadajuće poreze;
 
j) ukoliko se iste zahtjevaju, format bankovnih garancija ili drugih odgovarajućih sredstava osiguranja, s ciljem pružanja garancije za ponudu i izvršenje ugovora u skladu sa članom 16. Zakona;
 
k) da li je i u kojoj mjeri dozvoljeno podugovaranje;
 
l) zahtjeve u pogledu upotrebe jezika, u skladu s članom 8. i 13 stav (3) tačke s) Zakona;
 
m) ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, zahtjev da takva grupa, uz ponudu, podnese i potpisan originalni primjerak ugovora o njihovoj saradnji.
 
(2) Tenderska dokumentacija priprema se u skladu s uzorcima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom koju objavljuje Agencija, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Agencije, i to ne kasnije od 90 (devedeset) dana od osnivanja Agencije.
 
Član 11.
 
(1) U skladu s članom 19. stav (3) Zakona, obavještenje o nabavci sadrži najmanje sljedeće informacije u skladu s postupkom dodjele ugovora, i to:
 
a) naziv ugovornog organa, adresu, broj telefona i/ili faksa, web stranicu i/ili e-mail adresu ukoliko ih posjeduje;
 
b) naziv službe kod koje se može dobiti tenderska dokumentacija, adresu, broj telefona i/ili faksa, kao i e-mail adresu ukoliko ista postoji;
 
c) vrstu postupka dodjele ugovora i informaciju o tome da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma;
 
d) planiranu nabavku roba, usluga ili izvođenje radova, uz kratak opis karakteristika predmeta ugovora, uključujući i navode o tome da li je predmet ugovora podijeljen u lotove, i mogućnosti dostavljanja ponuda za jedan ili više lotova;
 
e) ograničenja u pogledu mjesta i vremena isporuke roba i usluga ili izvršenja radova; trajanje ugovora gdje je to primjereno;
 
f) da li su alternativne ponude dozvoljene ili nedozvoljene;
 
g) tačno mjesto, datum i sat prijema pismenih ponuda i tačno mjesto, vrijeme i sat otvaranja ponuda – u slučaju provođenja otvorenog postupka;
 
h) tačno mjesto, datum i sat prijema pismenih zahtjeva za učešće u slučaju upotrebe ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabavke;
 
i) kriterije za ocjenu ponuda definisanih kao "najniža cijena" ili "ekonomski najpovoljnija ponuda". U slučaju "ekonomski najpovoljnije ponude" potrebno je uključiti i potkriterije koji se primjenjuju prilikom ocjene ponuda, opadajućim redoslijedom prema važnosti, uz relativno učešće za svaki potkriterij.
 
j) kratki opis zahtjeva u pogledu garancije osiguranja ponude i garancije za izvršenje ugovora ukoliko se iste zahtjevaju;
 
k) zahtjeve u pogledu upotrebe jezika;
 
l) eventualnu novčanu naknadu za tendersku dokumentaciju, odredivu u skladu s članom 18. stav (4) Zakona.
 
(2) U skladu s članom 40. stav (3) Zakona, obavještenja o dodjeli ugovora uključuju najmanje sljedeće informacije:
 
a) naziv ugovornog organa, adresu, broj telefona i/ili faksa, web stranicu i/ili e-mail adresu ukoliko ih posjeduje;
b) informacije koje definiraju obavještenje o javnoj nabavci objavljeno za dodijeljeni ugovor;
c) vrstu postupka dodjele ugovora i informaciju o tome da li je zaključen okvirni sporazum;
d) predmet ugovora;
e) kriterije za dodjelu ugovora;
f) broj primljenih ponuda;
g) minimalnu i maksimalnu cijenu primljenih ponuda (raspon cijena);
h) datum zaključivanja ugovora;
i) naziv i adresu ponuđača kojem je dodijeljen ugovor;
j) cijenu odabrane ponude;
k) kada je to primjereno, vrijednost i procentualni dio ugovora koji će biti moguće podugovoriti s trećim licima.
 
(3) Pored informacija koje određuju obavještenje o javnoj nabavci objavljeno za predviđeni ugovor, obavještenja o poništenju procedure najmanje sadrže i odgovarajuće informacije iz stava (2), tačke a), c) i f) ovog člana.
 
ODJELJAK IV
 
Član 12.
(Vođenje pregovaračkog postupka sa ili bez objave obavještenja o javnoj nabavci)
 
(1) Vođenje pregovaračkog postupka sa ili bez objave obavještenja o javnoj nabavci, prema članu 30. stav (3) Zakona, primjenjuje se u skladu sa sljedećim uslovima:
 
a) Ugovorni organ može predvidjeti odvijanje pregovaračkog postupka u više uzastopnih faza, kako bi se primjenom kriterija za dodjelu ugovora navedenih u tenderskoj dokumentaciji smanjio broj ponuda. U takvim slučajevima, ugovorni organ obavještava ponuđače o rezultatima svake faze. Tenderska dokumentacija uključuje informaciju o tome da li se ovaj metod primjenjuje ili ne.
 
b) Rokovi određeni za prijem ponuda postavit će se tako da učesnicima ostavljaju razuman rok za pripremu i dostavljanje ponuda.
 
c) Konačne ponude otvaraju se u skladu s članom 33. Zakona.
 
ODJELJAK V
 
Član 13.
(Otvaranje ponuda)
 
(1) Ugovorni organ otvara sve ponude dostavljene prije isteka roka za dostavljanje ponuda, na mjestu i u vrijeme koje je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u skladu s članom 33. Zakona.
 
(2) Ponude koje se dostave nakon utvrđenog roka ne otvaraju se i neotvorene se odmah vraćaju ponuđaču.
 
(3) Pri otvaranju svake pojedinačne ponude, ugovorni organ prisutnim ponuđačima za svaku prihvaćenu ponudu saopćava:
 
a) naziv predmetnog ponuđača,
 
b) ukupnu cijenu ponude navedene u ponudi, osim u slučaju kada predmetna ponuda predstavlja samo komponentu tehničke ponude u dvostepenom postupku otvaranja tendera,
 
c) svaki popust naveden u ponudi; popust koji nije naveden neće se razmatrati pri ocjeni ponuda.
 
(4) Sve saopćene informacije neposredno se bilježe u zapisnik Komisije, koji na kraju sjednice potpisuju predsjedavajući Komisije za nabavke kao i svaki od predstavnika ponuđača koji su prisustvovali otvaranju ponuda. Takav zapisnik odmah postaje sastavni dio tenderske dokumentacije, a kopije zapisnika bez odlaganja se dostavljaju svim ponuđačima, uključujući i one ponuđače čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda.
 
Član 14.
(Ispitivanje, ocjena i poređenje ponuda)
 
(1) Ugovorni organ može pismenim putem zahtijevati od ponuđača pismeno pojašnjenje bilo kojeg dijela njegove ponude s ciljem olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda. Potrebne informacije ili pojašnjenja ne smiju predstavljati izmjenu ponude, niti ih ugovorni organ može prihvatiti kao izmjenu ponude.
 
(2) Ugovorni će organ ispraviti grešku u ponudi koja je isključivo računske prirode, ako se takva greška otkrije tokom ispitivanja ponuda. U slučaju da se računska greška ispravlja, ugovorni organ je dužan predmetnom ponuđaču odmah uputiti pismeno obavještenje o svakoj takvoj ispravci i tek nakon što ponuđač pismeno odobri primljeno obavještenje o ispravci, može nastaviti rad s unesenom ispravkom. U slučaju da ponuđač odbije potvrditi predloženu ispravku, ponuda se odbija bez ulaganja zahtjeva za naplatu garancije za ponudu, ukoliko ista postoji.
 
(3) Ugovorni organ smatra ponudu odgovarajućom ukoliko ista ispunjava zahtjeve utvrđene obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom. Izuzetno, ugovorni organ može smatrati ponudu odgovarajućom ukoliko:
 
a) ponuda sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti a da se time ne mijenjaju bitni uslovi ili aspekti ponude, niti narušava konkurencija, ili
 
b) ako sadrži samo manja odstupanja koja ne mijenjaju niti se bitno udaljavaju od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se svakom takvom odstupanju na što je bolje mogući način dodijeli odgovarajući mjerni izraz, te da se ista na primjeren način uzmu u obzir prilikom ocjene i poređenja ponuda.
 
(4) Izuzev komunikacije konkretno dopuštene stavovima (1) i (2) ovog člana, sve komunikacije, razgovori ili pregovori bilo koje vrste između ugovornog organa i ponuđača u vezi s dostavljenom ponudom, su nedopuštene.
 
Član 15.
(Podugovaranje)
 
Najuspješnijem ponuđaču nije dopušteno, bez prethodne pismene saglasnosti ugovornog organa, podugovaranje sa trećim stranama u mjeri većoj od navedene u njegovoj ponudi.
 
ODJELJAK VI
 
Član 16.
(Osiguranje ponude)
 
(1) Ugovorni organ može od ponuđača tražiti da podnese garanciju za ponudu u skladu s članom 16. Zakona za one ponude na koje se primjenjuju procedure iz Odjeljka II Zakona.
 
(2) Ukoliko je ustanovljen zahtjev za podnošenje garancije za ponudu, ugovorni organ odbija i ne uzima u razmatranje ponude onih ponuđača koji nisu ispoštovali ustanovljeni zahtjev.
 
(3) Dostavljena garancija za ponudu realizuje se u slučaju da:
 
a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, a prije isteka roka važenja ponuda naznačenog u tenderskoj dokumentaciji; ili
 
b) ponuđaču se dodijeli ugovor, a:
 
- ponuđač odbije potpisati ugovor, ili
- ne ispoštuje neki od uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora, ili
- ne zaključi odnosno ne potpiše ugovor koji je u skladu s uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
 
(4) Ukoliko, u skladu s članom 16. Zakona, ugovorni organ zahtjeva dostavljanje garancije za ponudu, iznos zahtjevane garancije ne može biti veći od 2% (dva posto) od ponuđenih cijena, uz uslov da isti ne može biti manji od 2.000 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka).
 
Član 17.
(Vrste i način davanja garancije za ponudu)
 
(1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi sve uslove vezane za vrstu, formu, iznos, kao i druge uslove koji se odnose na zahtjevanu garanciju za ponudu.
 
(2) Garancija za ponudu se može dostaviti u formi: certificiranog čeka, obveznice, bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma. Garancija za ponudu se također može doznačiti u gotovini ili gotovinskom ekvivalentu, kao što su telegrafska bankovna doznaka ili bankovni transfer, pod uslovom da je garancija primljena prije isteka navedenog roka.
 
(3) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi i sve zahtjeve koje subjekt koji izdaje takve čekove, obveznice, kreditna pisma ili garancije mora ispuniti.
 
(4) Agencija, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Agencije, izdaje uputstvo kojim propisuje minimalne uslove koje subjekti koji izdaju certificirane čekove, obveznice, kreditna pisma ili bankovne garancije moraju ispunjavati kako bi ti instrumenti bili prihvatljivi.
 
(5) Ukoliko ugovorni organ zahtijeva dostavu garancije za ponudu, u tenderskoj dokumentaciji mora biti navedeno sljedeće:
 
a) iznos garancije ponude i njen period važenja,
b) rok za dostavljanje garancije za ponudu,
c) izjava o slučajevima u kojim se pristupa realizaciji garancije, uključujući i ispunjenje zahtjeva iz člana 19. stav (4) ovog uputstva.
 
Član 18.
(Obaveze ugovornog organa prema garanciji za ponudu)
 
(1) Ugovorni organ vrši povrat sredstava ili dokumenata koja predstavljaju garanciju za ponudu i to u roku od 10 (deset) radnih dana u slučaju gotovinskog depozita, odnosno 5 (pet) radnih dana u drugim slučajevima, a po nastupanju bilo kojeg od sljedećih slučajeva:
 
a) odbijanje, ocjena ponude kao neodgovarajuće ili istek perioda važenja ponude,
 
b) dodjela i stupanje na snagu ugovora o javnoj nabavci,
 
c) zvanično otkazivanje ili okončanje postupka javne nabavke prije dodjele ili stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci, ili
 
d) povlačenje ponude prije isteka određenog roka za dostavljanje ponuda, osim ukoliko je u tenderskoj dokumentaciji izričito naznačeno da povlačenje ponuda nije dozvoljeno.
 
(2) Ukoliko nastane neki od slučajeva iz stava (1) ovog člana, ugovorni organ, u pismenoj formi, obavještava ponuđača o odluci i vrši povrat sredstava odnosno, u slučaju kada je garancija za ponudu dostavljena u formi certificiranog čeka, obveznice, ili bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma, poduzima sve neophodne mjere kako bi ponuđaču koji je dostavio garanciju omogućio povrat sredstava od subjekta koji je izdao garanciju.
 
(3) Ukoliko ponuđač ospori realizaciju garancije za ponudu, ugovorni organ zadržava tako realizirana sredstva deponovanim na odgovarajućem računu sve do momenta do kojeg ponuđač ne iscrpi sva svoja prava žalbe u odnosu na odluku ugovornog organa.
 
Član 19.
(Garancija za dobro izvršenje posla)
 
(1) Ugovorni organ može, ukoliko je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji, tražiti od najuspješnijeg ponuđača da podnese garanciju za dobro izvršenje posla, kao preduslov za potpisivanje i stupanje na snagu ugovora o javnoj nabavci.
 
(2) Ugovorni organ osigurava da iznos svake garancije za dobro izvršenje posla iz stava (1) ovog člana ne bude veći od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora i da je utvrđen u iznosu dovoljnom da osigura nadoknadu svake štete i troškova čije nastajanje ugovorni organ razumno može očekivati u slučaju da dobavljač prekrši zaključeni ugovor o javnoj nabavci.
 
(3) Ugovorni organ osigurava da tenderska dokumentacija i odgovarajući ugovor o javnoj nabavci sadrže detaljne odredbe o vrsti, formi, iznosu, statusu, uslovima, realizaciji i povratu za svaku od traženih garancija za dobro izvršenje posla. Ugovor sadrži i sljedeće odredbe:
 
a) zahtjev prema ugovornom organu kojim se traži da dobavljaču dostavi pismeno obavještenje o svakom navodnom propustu dobavljača da postupi po ugovoru, i
 
b) davanje razumnog roka dobavljaču za ispravku takvih propusta.
 
(4) Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtjevao realizaciju garancije za dobro izvršenje posla, ugovorni organ vrši povrat sredstava ili dokumenta koji predstavljaju garanciju za dobro izvršenje posla prema uslovima iz ugovora.
 
ODJELJAK VII
 
Član 20.
(Korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg)
 
(1) U cilju zaštite razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, i to samo u periodu tranzicije, koji je naveden u tačkama b) i f) ovog stava, ugovorni organ može, u skladu s članom 37. Zakona i u skladu s utvrđenom ekonomskom politikom:
 
a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda u skladu s članom 35. Zakona;
 
b) prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor ne veći od:
 
- 15% za ugovore koji se dodijeljuju u 2005. i 2006. godini,
- 10% za ugovore koji se dodijeljuju u 2007. i 2008. godini,
- 5% za ugovore koji se dodijeljuju u 2009. i 2010. godini;
 
c) u svrhu ovog člana, domaće ponude su ponude koje podnose kompanije (ili fizička lica) locirane u Bosni i Hercegovini, osnovane prema zakonima u Bosni i Hercegovini, kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama, najmanje 50% (pedeset posto) od ponuđenih roba imaju porjeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama ili radovima, najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine;
 
d) u slučaju ugovora o uslugama ili radovima, prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene ponuda koje nisu iz Bosne i Hercegovine za 5% (pet posto) ukoliko najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine;
 
e) svako korištenje preferencijalonog tretmana domaćeg u skladu s ovim članom mora biti navedeno a njegova primjena objašnjena u tenderskoj dokumentaciji.
 
f) Odredbe ovog člana prestaju važiti 01. 01. 2011. godine.
 
(2) U okviru ovog člana, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može definirati politiku, pojedinosti i druge uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, a naročito sektore, u kojima bi primjena preferencijalnog tretmana domaćeg bila obavezna ili preporučena.
 
ODJELJAK VIII
 
Član 21.
 
U skladu s članom 49. stava (5) Zakona, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u roku od 8 (osam) dana nakon objavljivanja ovog uputstva u "Službenom glasniku BiH", pokreće proceduru za otvoreni konkurs za izbor članova Ureda za razmatranje žalbi.
 
Član 22.
 
Podzakonske akte iz člana 53. Zakona, u vezi s članovima 48, 49, 50. i 52. Zakona, donijet će Agencija i Ured za razmatranje žalbi, kada se ispune za to potrebni uslovi.
 
Član 23.
 
(1) Ovo će se uputstvo objaviti u "Službenom glasniku BiH".
(2) Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 
 
VM broj 300/04
 
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s.r.
 
16. decembra 2004. godine
Sarajevo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.