Uputstvo o izmjenama Uputstva za korištenje bank. garancija u carinskom postupku

Legislativa

Uputstvo o izmjenama Uputstva za korištenje bank. garancija u carinskom postupku

25.10.2019. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 72/19 [25.10.2019.]

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

 

UPUTSTVO

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE BANKARSKIH GARANCIJA U CARINSKOM POSTUPKU

 

Član 1.

 

U Uputstvu za korištenje bankarskih garancija u carinskom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 89/13), iza člana 1. dodaje se novi član 1a. koji glasi:
 


"Član 1a.
 


(Pravni osnov)
 

Garancija kao instrument za osiguranje carinskog duga propisana je odredbama člana 181. do 192. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)."
 

Član 2.

 

Član 2. mijenja se i glasi:
  


"Član 2.
 


(Definicije)
 

U smislu ovog Uputstva:

a) "garancija" je instrument osiguranja naplate indirektnih poreza u carinskom postupku uvećanih za zateznu i kompenzatornu kamatu koju izdaje banka;

b) "indirektni porezi" su uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodanu vrijednost, i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge koji se stavljaju u carinski postupak, uključujući i cestarinu;

c) "carinski postupak" je stavljanje robe u slobodan promet, provoz, carinsko skladištenje, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, vanjska obrada, izvoz (ako postoje propisane izvozne dažbine) i privremeni smještaj robe;

d) "garantni ured" je Odsjek za poslovne usluge nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje ili druga organizaciona jedinica Uprave za indirektno oporezivanje koja odlučuje o prihvatanju garancije;

e) "banka garant" - izdavalac garancije."
 

Član 3.

 

Član 3. mijenja se i glasi:
 


"Član 3.
 


(Obaveza banke)
 

(1) Banka garant se obavezuje da će, na prvi poziv Uprave za indirektno oporezivanje, bezuvjetno i bez prigovora platiti indirektne poreze, čija je naplata osigurana korištenjem garancije, ukoliko korisnik garancije ne izmiri nastale obaveze po osnovu indirektnih poreza u zakonskom roku.

(2) Dokaz o izmirenju obaveza iz stava 1. ovog člana banka će dostaviti nadležnom regionalnom centru najkasnije u roku od pet dana od dana zaprimanja naloga za plaćanje.

(3) Ukoliko banka odbije postupati u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana, Uprava za indirektno oporezivanje pokrenut će postupak naplate od iste, u skladu sa važećim zakonskim propisima."
 

Član 4.

 

U članu 6. stav (2) mijenja se i glasi:

"Ukoliko se jednom sveobuhvatnom garancijom osiguravaju indirektni porezi za više carinskih postupaka u carinskoj ispostavi ili carinskom referatu na graničnom prijelazu ili za carinske postupke u više carinskih ispostava ili carinskih referata na graničnim prijelazima u okviru jednog regionalnog centra, podnosilac zahtjeva za prihvatanje sveobuhvatne garancije obavezan je na specifikaciji navesti:
  

­- raspored sredstava po garanciji,

­- iznos sredstava iz te garancije koji namjerava koristiti u navedenoj carinskoj ispostavi odnosno carinskom referatu na graničnom prijelazu,

­- vrstu postupka za koji će se garancija koristiti i

-­ izuzetno, podatke o zastupanom licu.

Za dio sredstava iz sveobuhvatne garancije, koji se koristi za postupak stavljanja robe u slobodan promet, nije potrebno podnositi specifikaciju o rasporedu sredstava po carinskim ispostavama u okviru regionalnog centra u kojem se prihvata.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Ukoliko je sveobuhvatna garancija namijenjena isključivo za carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet - naknadna provjera dokaza o porijeklu, ista u nazivu mora sadržavati oznaku "za carinski postupak stavljanja u slobodan promet - naknadna provjera dokaza o porijeklu"."
 

Član 5.

 

U članu 7. stav (1) brišu se riječi "sadrži slijedeće podatke" i upisuju riječi "obavezno sadrži".

U stavu (1) alineja četvrta iza riječi "sjedište" upisuje se riječ "banke", a riječ "adresa" briše se i upisuje se "adresu izdavaoca";

U stavu (1) alineja peta brišu se riječi "sjedište i adresa" i upisuje "adresu sjedišta";

U stavu (1) alineja šesta, sedma i osma briše se riječ "odredbu" i upisuje riječ "klauzulu";

U stavu (1) alineja šesta iza riječi "na prvi poziv" dodaje se "Uprave za indirektno oporezivanje/Regionalnog centra_________ bezuvjetno";

Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Bankovna garancija izdaje se na obrascima iz priloga: Prilog 1., Prilog 2. i Prilog 2a., koji čine sastavni dio ovog uputstva."
 

Član 6.

 

U članu 11. stav (2) brišu se riječi "stečaja ili likvidacije" i upisuju riječi "restrukturiranja, likvidacije ili stečaja".
 

Član 7.

 

U članu 12. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Zahtjev za prihvatanje garancije korisnik garancije podnosi garantnom uredu, kod kojeg se kao instrument osiguranja namjerava koristiti garancija, uz navođenje postupka ili postupaka u kojima će se garancija koristiti."

U stavu (2) briše se veznik "i" i dodaje se interpunkcijski znak "zarez", a na kraju rečenice briše se interpunkcijski znak "tačka" i dodaju se riječi "i propisana taksa."
 

Član 8.

 

U članu 13. stav (3) brišu se riječi "Središnjem uredu UIO Sektor za poslovne usluge".

Iza stava (4) dodadaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Prihvaćene garancije za carinsko skladištenje sa specifikacijom, garantni ured dostavlja:

a) Sektoru za IT radi unosa garancije u centralni informacioni sistem, elektronskim putem (skenirano) i

b) carinskom uredu koji je određen u odobrenju za nadzor nad carinskim skladištem, putem službene pošte."

Stav (5) postaje stav (6).
 

Član 9.

 

U članu 15. stav (1) na kraju prve rečenice briše se interpunkcijski znak "tačka" i dodaju riječi "osim u slučajevima kada je Odsjek za poslovne usluge nadležan za praćenje duga."

U stavu (2) iza riječi "polazni carinski ured" dodaju se riječi "bez odlaganja".

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Banka garant, nakon izvršenja naloga za naplatu, obavezna je, bez odlaganja, obavijestiti garantni ured o eventualnom umanjenju iznosa garancije koja je bila predmet naplate."
 

Član 10.

 

U članu 16. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Ukoliko dozvola za rad banke garanta prestane da važi ili bude ukinuta, u roku trajanja garancije, korisnik garancije obavezan je dostaviti novu garanciju izdatu od druge banke, kojom preuzima sve obaveze iz garancije banke kojoj prestaje da važi dozvola za rad ili dug obezbijediti gotovinskim depozitom."
 

Član 11.

 

U članu 17. briše se riječ "odredbu" i upisuje riječ "klauzulu".
 

Član 12.

 

Član 18. mijenja se i glasi:

"1) Carinske ispostave i carinski referati su u obavezi da kontinuirano prate zaduženje i razduženje garancija, koje se na njih odnose, a nisu automatski praćene u IS UIO. Evidencija se vodi na obrascu Prilog 7. Uputstva.

(2) Korisnici garancija su u obavezi da kontinuirano prate zaduženje i razduženje svih garancija, koje se na njih odnose."
 

Član 13.

 

U članu 21. briše se broj Priloga "1 i 2" i upisuje broj Priloga "1., 2. i 2a)"
 

Član 14.

 

(1) Sastavni dio ovog Uputstva čine obrasci: Prilog 2a), Prilog 5. i Prilog 6.

(2) Obrasci Prilog 5. i Prilog 6. Uputstva za korištenje bankarskih garancija u carinskom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 89/13), ukidaju se.
 

Član 15.

 

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku BiH".
 

Broj 01-02-2-255-9/19
30. augusta 2019. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uputstvo.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.