Uputstvo o proceduri i načinu utroška prikupljenih sredstava u Fond partner za razvoj poljoprivrede

Legislativa

Uputstvo o proceduri i načinu utroška prikupljenih sredstava u Fond partner za razvoj poljoprivrede

02.02.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni Glasnik Republike Srpske - Broj 8 2.2.2021.

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i tačke III. Odluke o korištenju sredstava prikupljenih na izdvojenom računu “Fond Partner” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/20), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz Saglasnost Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3640/20, od 24.12.2020. godine, d o n o s i

 

UPUTSTVO

O PROCEDURI I NAČINU UTROŠKA PRIKUPLJENIH SREDSTAVA U “FOND PARTNER” ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

1. Ovim uputstvom utvrđuju se procedure, uvjeti, namjena, korisnici i ostala pitanja od značaja za plasman prikupljenih sredstava na izdvojenom računu “Fond Partner” putem kredita s ciljem podsticanja bržeg razvoja poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj.

2. Kreditna sredstva s ciljem podsticanja bržeg razvoja poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: kreditna sredstva) dodjeljuju se iz sredstava na izdvojenom računu “Fond Partner” prikupljenih po osnovu:

1) naplate glavnice i kamate po plasiranim kreditima iz donacije Vlade Slovenije, Vlade Holandije i programa PHARE,

2) naplaćene glavnice i kamate po osnovu ranije plasi- ranih kreditnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumar- stva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), 

3) povrata sredstava putem revolving kreditnih linija kredita WB IDA 37420 - Projekat razvoja male komercijalne poljoprivrede,

4) povrata sredstava iz kreditnih linija IFAD 562 - Projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja,

5) povrata sredstava iz kreditnih linija IFAD 697 - Projekat unapređenja ruralnog preduzetništva,

6) povrata sredstava iz revolving fonda koji će formirati banka iz povrata glavnice po osnovu kredita plasiranih pre- ma odluci o korištenju sredstava prikupljenih na izdvojenom računu “Fond Partner”.

3. Korisnici kreditnih sredstava mogu biti:

1) poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprvrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticaj- nih sredstava, i to:

- porodična poljoprivredna gazdinstva (nekomercijalna ili komercijalna),

- preduzetnici i privredna društva koji obavljaju djelat- nost u oblasti poljoprivrede,

- poljoprivredne zadruge;

2) drugi poslovni subjekti registrirani za obavljanje dje- latnosti u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

4. Kreditna sredstva ne mogu se plasirati korisnicima koji imaju, po bilo kom osnovu, dospjele, a neizmirene obaveze prema Ministarstvu i budžetu Republike Srpske, što uključuje i dugovanja povezanih fizičkih i pravnih lica, kao i korisnicima protiv kojih je pokrenut izvršni postupak radi naplate duga ili nad kojima je otvoren stečajni postu- pak.

5. Povezana lica, u smislu ovog uputstva, predstavlja jedno lice koje je povezano sa drugim licem ukoliko dospi- jevanjem neizmirenih obaveza između njih postoji jedan od sljedećih odnosa:

1) fizičko lice je povezano sa drugim fizičkim licima ukoliko su registrirani ili su bili registrirani u statusu nosio- ca, odnosno člana u okviru zajedničkog porodičnog poljopri- vrednog gazdinstva ili kao samostalni preduzetnik,

2) fizičko lice je povezano sa pravnim licem ukoliko fi- zičko lice ili njegov ili njen bračni drug, djeca, usvojenici, roditelji, braća i sestre, djed i baka, unučad, uključujući i dru- gu liniju po tazbini, posjeduju, neposredno ili posredno, 10% ili više akcija u pravnom licu,

3) pravno lice je povezano sa drugim pravnim licem uko- liko pravno lice posjeduje, neposredno ili posredno, 10% ili više akcija u akcionarskom društvu, odnosno udio vlasništva od 10% ili više u kapitalu neakcionarskog društva,

4) pravno lice je povezano sa drugim pravnim licem ukoliko ovlašćeno lice u jednom pravnom licu jeste ili je bilo ovlašćeno lice u drugom pravnom licu, uključujući rje- šenje o registraciji poslovnog subjekta i karton deponiranih potpisa.

6. Kreditna sredstva plasiraju se korisnicima pod sljede- ćim uvjetima:

1) rok otplate: do osam godina,

2) grejs-period: do godinu dana, koji ulazi u rok otplate kredita,

3) efektivna kamatna stopa: maksimalno do 6%, koja u cijelosti pripada komercijalnoj banci.

7. Kreditna sredstva plasiraju se korisnicima za sljedeće namjene:

1) izgradnju novih objekata za stočarstvo,

2) kupovinu osnovnog stada,

3) podizanje novih višegodišnjih zasada (voćnjaci i vi- nogradi),

4) kupovinu protivgradne mreže,
5) kupovinu opreme za navodnjavanje,
6) podizanje staklenika i plastenika,
7) kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme,

8) kapitalne investicije u stočarskoj i biljnoj proizvodnji, te prehrambenoj industriji, a koje su inovativne, napredne i sa visokim stepenom automatizacije, kao što su novi objekti i oprema, IT tehnologija, proizvodnja električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora, osnovno stado sa visokim ge- netskim potencijalom.

8. Minimalni iznos kredita za namjene iz tačke 7. ovog uputstva iznosi 10.000 KM, maksimalni 500.000 KM, a odo- bravat će se krajnjim korisnicima, i to:

1) kredit u iznosu od 10.000 KM do 30.000 KM sa grejs- periodom do šest mjeseci i rokom otplate do tri godine,

2) kredit u iznosu od 30.001 KM do 50.000 KM sa grejs- periodom do osam mjeseci i rokom otplate do četiri godine,

3) kredit u iznosu od 50.001 KM do 100.000 KM sa grejs-periodom do godinu dana i rokom otplate do pet go- dina,

4) kredit u iznosu od 100.001 KM do 500.000 KM sa grejs-periodom do godinu dana i rokom otplate do osam godina.

9. Kreditna sredstva ne mogu se koristiti za vraćanje po- stojećih kredita, već samo za nove investicije, o čemu kori- snici kao dokaz prilažu banci originalne ili ovjerene foto-ko- pije kompleta računa i pratećih faktura.

10. Kreditna sredstva redovno se plasiraju putem oda- branih komercijalnih banaka (u daljem tekstu: banka), regi- striranih za tu djelatnost na području Republike Srpske, na osnovu ugovora zaključenih sa Ministarstvom.

11. Banka je dužna objaviti informaciju o dostupnosti kreditne linije “Fond Partner” na istovjetan način kao i za sve ostale kreditne linije po kojima vrši plasman kreditnih sredstava.

12. Potencijalni korisnici kreditnih sredstava podnose banci zahtjev za odobravanje kredita, uz koji dostavljaju do- kumentaciju propisanu poslovnom politikom banke.

13. Banka vrši obradu pojedinačnih zahtjeva za kredite potencijalnih korisnika i donosi odluku o odobravanju kre- dita korisnicima nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva.

14. Na iznos povučenih sredstava sa izdvojenog računa “Fond Partner” banka uplaćuje na ime servisnog troška nak- nadu u iznosu od 0,75% godišnje u korist budžeta Republike Srpske.

15. Kamatna stopa na odobrena sredstva definira se ugo- vorom između banke i Ministarstva kao fiksna godišnja ka- matna stopa, izražena u procentima, a koja u cijelosti pripada banci na ime pokrića troškova plasmana.

16. Krediti se plasiraju u konvertibilnim markama i oba- vezno su vezani valutnom klauzulom za euro, a po kursu Centralne banke BiH na dan otplate kredita.

17. U slučaju da banka ne naplati plasirane kredite od krajnjih korisnika, dužna je iz sopstvenih sredstava uplatiti sredstva u revolving fond.

18. Na ime osiguranja vraćanja kredita banka izdaje Mi- nistarstvu mjenice sa klauzulom “bez protesta”.

19. Ministarstvo s ciljem ostvarivanja obaveza propisa- nih ovim uputstvom:

1) prati dinamiku plasmana kreditnih sredstava i njihov povrat u revolving fond,

2) vodi analitičke evidencije (na osnovu izvoda banke) o kružnom kretanju plasiranih sredstava po korisnicima kredi- ta i analizira povrat sredstava,

3) prati, analizira i vrši uvid u namjensko i efikasno kori- štenje kreditnih sredstava, sa stanovišta ostvarivanja ciljeva i 

zadataka politike bržeg razvoja poljoprivrede i sela u Republi- ci Srpskoj, uvidom u dokumentaciju koju prikuplja banka kao dokaz o namjenskom trošenju sredstava,

4) prati i analizira efekte plasmana kreditnih sredstava, u smislu indikatora povećanja proizvodnih resursa i osavreme- njivanja tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

20. Za kontrolu namjenskog trošenja plasiranih sredsta- va zadužena je banka, a Ministarstvo, putem komisije, koju imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, vrši nadzor.

21. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o proceduri i načinu utroška prikupljenih sredstava u “Fond Partner” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 91/15 i 61/17).

22. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.02.2-052-159/21
12. januara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Fond partner

selo

poljoprivreda

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike