Uputstvo o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu vraćanja kredita iz projekta šumarstva

Legislativa

Uputstvo o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu vraćanja kredita iz projekta šumarstva

Ovim uputstvom utvrđuju se namjena, način i uvjeti plasiranja kreditnih sredstava radi podsticanja bržeg razvoja šumarstva u Republici Srpskoj, a na osnovama kreditiranja povoljnijih od tržišnih.

02.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 8, 2.2.2021.

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i tačke III Odluke o korištenju sredstava prikupljenih na izdvojenom računu “Fond Partner” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/20), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz Saglasnost Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3641/20, od 24.12.2020. godine, donosi

 

UPUTSTVO

O UTROŠKU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU VRAĆANJA KREDITA IZ PROJEKTA ŠUMARSTVA WB 040 BA I PROJEKTA RAZVOJA I ZAŠTITE ŠUMA WB 3779

 

1. Ovim uputstvom utvrđuju se namjena, način i uvjeti plasiranja kreditnih sredstava radi podsticanja bržeg razvoja šumarstva u Republici Srpskoj, a na osnovama kreditiranja povoljnijih od tržišnih.

2. Kreditna sredstva s ciljem podsticanja bržeg razvoja šumarstva u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: kreditna sredstva) dodjeljuju se iz sredstava na izdvojenom računu “Fond Partner” prikupljenih po osnovu povrata sredstava iz kredita u oblasti razvoja šumarstva - Projekat šumarstva WB 040 BA i Projekat razvoja i zaštite šuma WB 3779.

3. Korisnici kreditnih sredstava (u daljem tekstu: korisnici) mogu biti Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, privredna društva licencirana za obavljanje poslova u šumarstvu koja imaju sjedište u Republici Srpskoj, kao i visokoškolske ustanove registrirane kod Ministarstva prosvjete i kulture za programe u oblasti šumarstva.

4. Kreditna sredstva mogu se plasirati korisnicima za sljedeće namjene:

1) projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju šumskih kamionskih puteva,

2) nabavku sredstava rada za izvođenje radova u šumarstvu,

3) izradu šumskoprivrednih osnova,

4) nabavku informatičke opreme (hardveri i softveri).

5. Kreditna sredstva plasiraju se korisnicima pod sljedećim uvjetima:

1) da korisnici nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo),

2) da se protiv korisnika ne vodi izvršni postupak radi na- plate duga ili da nad korisnikom nije otvoren stečajni postupak,

3) da je namjena utroška kreditnih sredstava u skladu sa strateškim ciljevima i smjernicama Strategije razvoja šumarstva Republike Srpske za period 2011-2021.

6. Kreditna sredstva plasiraju se posredstvom odabranih komercijalnih banaka (u daljem tekstu: banka) registriranih za tu djelatnost na području Republike Srpske.

7. Nakon provedenog postupka javne nabavke, Ministarstvo sa bankom zaključuje ugovor o uvjetima plasmana, visini kamatne stope i uvjetima vraćanja kreditnih sredstava, a koja će preuzeti sljedeće obaveze:

1) vođenja kreditnih poslova,

2) izbora korisnika kredita, isključivo uz saglasnost Mi- nistarstva,

3) preuzimanja rizika plasmana i vraćanja plasiranih sredstava.

8. Kreditna sredstva ne mogu se koristiti za vraćanje po- stojećih kredita, već samo za nove investicije, o čemu kori- snici kao dokaz prilažu banci originalne ili ovjerene foto-ko- pije kompleta računa i pratećih faktura.

9. Kreditna sredstva revolving fonda za podsticanje ra- zvoja šumarstva odobravaju se korisnicima putem odabrane banke pod sljedećim uvjetima:

1) rok otplate: do osam godina,

2) period odgode plaćanja: do jedne godine, uračunat u rok otplate kredita,

3) kamatna stopa: maksimalno do 6%, koja se dijeli tako da komercijalnoj banci pripada do 4% na ime pokrića troško- va banke i rizika osiguranja vraćanja plasiranih sredstava, 0,75% na ime servisnog troška banka uplaćuje u korist bu- džeta Republike Srpske, a razlika se prikuplja u “Fond Part- ner” za podsticanje razvoja šumarstva.

10. Krediti se plasiraju u konvertibilnim markama i oba- vezno su vezani valutnom klauzulom za euro, a po kursu Centralne banke BiH na dan otplate kredita.

11. U slučaju da banka ne naplati plasirane kredite od krajnjih korisnika, dužna je iz sopstvenih sredstava uplatiti sredstva u revolving fond.

12. Na ime osiguranja vraćanja kredita banka izdaje Mi- nistarstvu mjenice sa klauzulom “bez protesta”.

13. Ministarstvo u “Službenom glasniku Republike Srp- ske” objavljuje konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava, a koji sadrži namjenu, korisnike, uvjete, proceduru i rokove otplate plasmana kreditnih sredstava.

14. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imenuje komisiju za raspodjelu i kontrolu namjenskog troše- nja kreditnih sredstava, koju čine tri člana, i to iz reda zapo- slenih u Ministarstvu.

15. Zadaci komisije iz tačke 14. ovog uputstva su da:

1) izvrši evaluaciju pristiglih zahtjeva u smislu ispunje- nosti osnovnih uvjeta iz ovog uputstva,

2) utvrdi listu potencijalnih korisnika,

3) dostavi listu potencijalnih korisnika banci,

4) obavijesti svakog korisnika sa liste potencijalnih korisnika o ispunjenosti uvjeta i uputi ga da podnese zahtjev za dodjelu kredita kod banke,

5) izvrši kontrolu namjenskog trošenja kreditnih sredstava, te o tome sačini zapisnik.

16. Banka vrši obradu pojedinačnih zahtjeva za kredite na osnovu liste potencijalnih korisnika i nakon obrade zah- tjeva u skladu sa vlastitom poslovnom politikom, a po pri- bavljenoj saglasnosti Ministarstva, donosi odluku o isplati kredita korisnicima.

17. Komisija iz tačke 14. ovog uputstva dostavlja zapisnik o izvršenoj kontroli namjenskog trošenja kreditnih sredstava ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u roku od sedam dana od dana izvršene kontrole.

18. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu vraća- nja kredita iz Projekta šumarstva WB 040 BA i Projekta ra- zvoja i zaštite šuma WB 3779 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/16).

19. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.02.2-052-160/21
12. januara 2021. godine
Banjaluka

 

Ministar

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.