Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu pokrića likvidnosti

Legislativa

Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu pokrića likvidnosti

10.08.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73, 10.08.2021.

 

UPUTSTVO

ZA IZVJEŠTAVANjE O KOEFICIJENTU POKRIĆA LIKVIDNOSTI

Uvod

Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu pokrića li- kvidnosti donosi se na osnovu člana 5. stav 1. tačka b. i člana 22. stav 1. tačka đ. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), člana 6. stav 1. tačka b. i člana 22. stav 4. tačka l. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srp- ske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), te člana 18. stav 5. Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 62/21).

Predmet

Član 1.

(1) Ovim uputstvom detaljnije se propisuje način izvještavanja Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) o koeficijentu pokrića likvidnosti (engl. Liquidity Coverage Ratio, u daljem tekstu: LCR), u skladu sa Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti (u daljem tekstu: Odluka).

(2) Odredbe ovog uputstva primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj, kojima je Agencija izdala dozvolu za rad.

Način izvještavanja Agencije

Član 2.

(1) Banka izvještava Agenciju o LCR-u na sljedećim obrascima:

1) C72.00 Likvidnosna pokrivenost – Likvidna imo- vina (LP 1),

2) C73.00 Likvidnosna pokrivenost – Likvidnosni odlivi (LP 2),

3) C74.00 Likvidnosna pokrivenost – Likvidnosni prilivi (LP 3),

4) C75.00 Likvidnosna pokrivenost – Razmjena kolate- rala (LP 4) i

5) C76.00 Likvidnosna pokrivenost – Izračunavanje LCR-a (LP 5).

(2) Banka popunjava izvještajne obrasce iz stava 1. ovog člana zbirno za sve valute iskazano u izvještajnoj valuti (KM) i dodatni obrazac za svaku pojedinačno značajnu valutu iz člana 2. stav 1. tačka 3. Odluke.

(3) Smatra se da je banka Agenciji uredno dostavila izvještaje ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

1) Banka izvještaje iz stava 1. ovog člana na mjesečnoj osnovi dostavlja Agenciji. Rok za dostavljanje izvještaja je do dvadesetog u mjesecu sa stanjem na posljednji kalendarski dan u prethodnom mjesecu, osim u slučaju podataka na posljednji dan kvartala kada se izvještaji dostavljaju 30 dana nakon isteka izvještajnog kvartala;

2) Svi izvještaji su zaprimljeni u Agenciji u propi- sanim rokovima i propisanoj izvještajnoj formi;

3) Svi izvještaji koje je dostavila banka zadovoljili su propisane tehničke zahtjeve (format dostavljanja po- dataka, obilježja i sadržaj izvještajne datoteke, kodove, polja, oznake, slogove, način dostavljanja datoteka i dr.), te validacijska pravila definisana Uputstvom za elektron- sko dostavljanje podataka iz oblasti nadzora poslovanja banaka.

(4) Svi izvještajni obrasci iz stava 1. ovog uputstva dostavljaju se Agenciji na pojedinačnoj osnovi, a na kon- solidovanoj osnovi u skladu sa propisima kojima je regulisan nadzor na konsolidovanoj osnovi.

(5) Sastavni dio ovog uputstva jesu i tzv. “stabla odlu- čivanja”, koja se primjenjuju kao dio uputstva za određiva- nje prioriteta u vezi sa kriterijumima za raspoređivanje iskazanih stavki likvidnosnih odliva i likvidnosnih priliva u obrascima C73.00 i C74.00, kako bi se postiglo usklađeno i uporedivo izvještavanje banaka o LCR-u. Pri tome, potrebno je da banka slijedi ne samo kriterijume navedene u “stablima odlučivanja” nego i ostale odredbe ovog uputstva.

(6) Navedeni izvještajni obrasci sačinjeni su u stan- dardnim COREP izvještajnim formatima, pri čemu su određene pozicije, odnosno stavke u izvještajnim obra- scima označene sivom bojom, s obzirom na to da trenut- no nisu primjenjive za finansijsko tržište u Republici Srpskoj i/ili nisu kao takve predviđene propisanim za- konskim i podzakonskim okvirom za poslovanje i nadzor banaka u Republici Srpskoj, te stoga banka ne treba da ih popunjava. Ukoliko dođe do promjena u vezi sa navedenim, banka će postupiti u skladu sa izmijenjenim okolnostima, a Agencija će donijeti izmjenu i dopunu ovog uputstva.

(7) Za iskazane podatke u navedenim izvještajnim obra- scima, uključujući i dijelove koji se odnose na zabilješ- ke, banka je dužna obezbijediti potpunu i pouzdanu anali- tičku podršku koja podržava iskazane iznose i strukturu izvještajnih podataka na referentni datum izvještavanja i koja predstavlja vjerodostojnu i pouzdanu podlogu uz iz-vještajne podatke. Agencija može tražiti dodatnu doku- mentaciju, informacije i podatke kojima banka detaljnije obrazlaže iskazane izvještajne podatke, a koje je banka du- žna dostaviti Agenciji u određenom roku.

(8) Neke zabilješke sadržane su u obrascima uz ovo uputstvo. Iako nisu neophodne za izračunavanje samog LCR-a, potrebno je da banka ispuni i zabilješke u kojima su sadržane te informacije kako bi Agencija mogla spro- vesti odgovarajuću procjenu usklađenosti banke sa pro- pisanim likvidnosnim zahtjevima. U nekim slučajevima zabilješke predstavljaju detaljnije raščlanjivanje stavki uključenih u glavne dijelove obrazaca, dok se u drugim slučajevima u njima navode dodatni izvori likvidnosti kojima banka može imati pristup.

Obrazac za likvidnu imovinu (LP 1)

Član 3.

(1) Prilikom popunjavanja obrasca potrebno je voditi računa da u skladu sa članom 21. Odluke likvidna imovi- na može biti uključena u zaštitni sloj likvidnosti samo ako ispunjava:

1) opšte zahtjeve iz člana 22. Odluke, uvažavajući de- finisane izuzetke, i

2) operativne zahtjeve iz člana 23. Odluke, uvažavajući definisane izuzetke.

(2) Banka ne može uključiti određenu stavku likvid- ne imovine u zaštitni sloj likvidnosti ukoliko je istu stavku uključila kao priliv prilikom izračunavanja neto likvidnosnih odliva. 

 

Kompletno Uputstvo u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uputstvo.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

likvidnost

koeficijent pokrića

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.