Uputstvo za podnošenje i popunjavanje porezne prijave za ostale naknade (PP-ON)

Legislativa

Uputstvo za podnošenje i popunjavanje porezne prijave za ostale naknade (PP-ON)

24.04.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 40, 24.04.2020. godine

 

Na osnovu člana 63. st. 1. i 4. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 39. stav 1. Zakona o poreznom postupku Republi- ke Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/11, 108/11,67/13,31/14i44/16), ministar finansija donosi

 

UPUTSTVO

ZA PODNOŠENJE I POPUNJAVANJE POREZNE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE (PP-ON)

 

1. Ovim uputstvom uređuju se način podnošenja i po- punjavanja Porezne prijave za ostale naknade i rok za njeno podnošenje.

2. Porezna prijava za ostale naknade popunjava se na sljedeći način.

2.1. U rubrici “Tip Prijave” označava se odgovarajuća kućica u ovisnosti o tome da li se Prijava podnosi kao osnov- na ili izmijenjena. Znakom “O” označava se osnovna, odno- sno znakom “I” izmijenjena Prijava. Ako je označena kućica znakom “I”, upisuje se bar-kod osnovne Prijave.

2.2. U rubrici “Vrsta Prijave” označava se sa znakom “X” odgovarajuća kućica, u ovisnosti o tome da li se Prijava pod- nosi kao godišnja, polugodišnja, kvartalna ili po ugovoru.

Godišnja prijava podnosi se do 10. marta tekuće godine za prethodnu godinu za naknadu za unapređenje općeko- risnih funkcija šuma, protivpožarnu naknadu i naknadu za protivgradnu zaštitu.

Polugodišnja prijava podnosi se do 10. augusta tekuće za tekuću godinu za naknadu za unapređenje općekorisnih funkcija šuma i protivpožarnu naknadu.

Kvartalna prijava podnosi se do 5. u mjesecu za pret- hodna tri mjeseca za naknadu za razvoj nerazvijenih dijelova općine sa koje potiče prodati sortiment.

Prema ugovoru za naknade koje se plaćaju u rokovima iz ugovora, rok za podnošenje Prijave je 15 dana od isteka perioda za koji se vrši plaćanje.

Porezne prijave za ostale naknade koje se podnose kvartal- no i po ugovoru konačne su i ne podnose se godišnje prijave.

3. U rubrici “Podaci o poreznom obvezniku” potrebno je:

3.1. Upisati JIB/JMB poreznog obveznika.

3.2. Upisati poslovno ime / ime i prezime poreznog obveznika iz rješenja organa kod koga je upisan u registar.

3.3. Upisati šifru općine prema prebivalištu/sjedištu po- reznog obveznika ili sjedištu organizacione jedinice pravnog lica za koje se podnosi Porezna prijava.

Za naknade u redovima 5.1, 5.3, 8.1, 9.1. i 9.2. upisuje se ši- fra općine sjedišta poreznog obveznika (fizičko lice za naknadu u redu 9.2. upisuje šifru općine prebivališta).

Za naknade u redu 5.2. i koncesione naknade u redovima 6.1, 6.2, 7.1. i 7.2. upisuje se šifra općine mjesta predmeta iskorištavanja.

3.4. Upisati adresu poreznog obveznika (poštanski broj i mjesto, ulica i broj, imejl-adresa i broj telefona sa pozivnim brojem).

4. U rubrici “Period za koji se podnosi Prijava” upisuje se za godišnju prijavu period od 1. januara do 31. decembra godine za koju se prijavljuje naknada, za polugodišnju prijavu period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, za kvartalnu pri- javu period od 1. januara do 31. marta ili od 1. aprila do 30. juna ili od 1. jula do 30. septembra ili od 1. oktobra do 31. decembra, a za naknade koje se plaćaju u rokovima iz ugovora upisuju se početak i kraj perioda iz ugovora.

4.1. Za naknade koje se prijavljuju polugodišnje podnosi se godišnja prijava, koja stornira prijavljeni iznos po polugo- dišnjoj prijavi.

5. U rubrici “Naknade za šume” potrebno je:

5.1. Za naknadu za unapređivanje općekorisnih funkcija šuma upisati osnovicu, koju čini ukupan prihod, te upisati iznos naknade obračunate po stopi od 0,07% na navedenu osnovicu. Ako je u postupku kontrole utvrđen iznos naknade različit od prijavljene naknade po polugodišnjoj prijavi, tada se kod po- punjavanja godišnje prijave upisuju “iznos razlike naknade utvrđen u kontroli” i “iznos naknade”. “Iznos razlike naknade utvrđen u kontroli” jeste razlika između utvrđene i prijavljene naknade po polugodišnjoj prijavi, a “iznos naknade” jeste ra- zlika između obračunate naknade po godišnjoj prijavi i iznosa upisanog u “iznos razlike naknade utvrđen u kontroli”.

Obveznici ove naknade su pravna lica i poslovne jedini- ce pravnih lica sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta koji obavljaju djelatnosti na teritoriji Republike Srpske.

5.2. Kod naknade za razvoj nerazvijenih dijelova općine sa koje potiče prodati sortiment treba upisati osnovicu, koju čine finansijska sredstva ostvarena prodajom drvnog sorti- menta po cijenama utvrđenim fco na kamionskom putu u kalendarskoj godini, te upisati iznos naknade obračunate po stopi od 10% na navedenu osnovicu. Obveznici ove naknade su korisnici šuma.

5.3. Kod naknade za zakup šumskog zemljišta u svojini Republike treba upisati osnovicu, koju čini iznos naplaće- ne zakupnine utvrđene ugovorom, te upisati iznos nakna- de obračunate po stopi propisanoj ugovorom na navedenu osnovicu. Obveznici ove naknade su zakupoprimci šumskog zemljišta u svojini Republike.

6. U rubrici “Koncesione naknade” potrebno je:

6.1. Za naknadu za korištenje prirodnih i drugih dobara od općeg interesa upisati osnovicu iz ugovora o dodjeli kon- cesije te iznos naknade obračunate po stopi ili po jedinici mjere, u skladu sa ugovorom, na navedenu osnovicu. Obve- znici ove naknade su pravna lica.

U ovom redu prijavljuju se koncesione naknade u obla- sti energenata; trgovine, turizma i ugostiteljstva; saobraćaja i veza; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; komunal- nih djelatnosti, upravljanja otpadom, obavljanja djelatnosti u zaštićenim područjima i korištenja drugih dobara od općeg interesa i pružanja javnih usluga.

6.2. Za naknadu za mineralne sirovine treba upisati osno- vicu iz ugovora o dodjeli koncesije te iznos naknade obra čunate po stopi ili po jedinici mjere iz ugovora na navedenu osnovicu. Obveznici ove naknade su privredna društva koja imaju odobrenje za ovu koncesiju.

U ovom redu prijavljuju se koncesione naknade u oblasti rudarstva i geologije.

7. U rubriku “Koncesiona naknada za korištenje elektro- energentskih objekata” potrebno je:

7.1. Za naknadu za korištenje elektroenergetskih objeka- ta - hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane upi- sati osnovicu iz ugovora o koncesiji te iznos naknade koja se obračunava 0,0055 KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije na zvaničnom obračunskom mje- stu primopredaje električne energije. Obveznici ove naknade su privredna društva koja proizvode električnu energiju kori- štenjem elektroenergetskih objekata.

7.2. Za naknadu za korištenje elektroenergetskih objekata – termoelektrane treba upisati osnovicu iz ugovora o koncesiji te iznos naknade koja se obračunava po 0,0033 KM po pro- izvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije na zvanič- nom obračunskom mjestu primopredaje električne energije. Obveznici ove naknade su privredna društva koja proizvode električnu energiju korištenjem elektroenergetskih objekata.

8. U rubrici “Protivpožarna naknada” upisuju se osno- vica, koju čini poslovni prihod, i iznos naknade obračunate po stopi od 0,03% na navedenu osnovicu. Ako je u postupku kontrole utvrđen iznos naknade različit od prijavljene nakna- de po polugodišnjoj prijavi, tada se kod popunjavanja godi- šnje prijave upisuju “iznos razlike naknade utvrđen u kontro- li” i “iznos naknade”. “Iznos razlike naknade utvrđen u kon- troli” jeste razlika između utvrđene i prijavljene naknade po polugodišnjoj prijavi, a “iznos naknade” jeste razlika između obračunate naknade po godišnjoj prijavi i iznosa upisanog u “iznos razlike naknade utvrđen u kontroli”.

Obveznici ove naknade su pravna lica koja obavljaju dje- latnost na teritoriji Republike, izuzev budžetskih korisnika,

organa uprave, humanitarnih i nevladinih organizacija, udru- ženja građana i fondacija.

9. Rubrika “Naknada za protivgradnu zaštitu” popunjava se na sljedeći način.

9.1. Preduzeća čija djelatnost je osiguranje i reosigura- nje imovine i lica upisuju osnovicu, koju čini ukupan prihod po završnom računu, i iznos naknade obračunate po stopi od 0,25% na navedenu osnovicu.

9.2. Ostala fizička i pravna lica, vlasnici ili korisnici ze- mljišnih površina, upisuju osnovicu, koju čini broj hektara registriranog obradivog poljoprivrednog zemljišta, i iznos naknade koji se dobije kada se pomnoži broj hektara obradi- vog poljoprivrednog zemljišta sa 4 KM.

10. U rubriku “Podaci o podnošenju Prijave” upisuju se:

10.1. Datum podnošenja Prijave.

10.2. Ime, prezime i JMB zakonskog zastupnika / ovla- šćenog lica poreznog obveznika.

10.3. Ime, prezime i JMB/JIB lica koje je sačinilo Pri- javu.

11. Rubrika “Podaci o prijemu i obradi Prijave” sadrži podatke o prijemu i obradi Prijave, koje popunjava područna jedinica Porezne uprave.

12. Obrazac Porezne prijave za ostale naknade (PP-ON) nalazi se u Prilogu ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

13. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo za podnošenje i popunjavanje Porezne prijave za ostale naknade (PP-ON) - “Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 39/19.

14. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-1093/20

3. aprila 2020. godine Banjaluka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

 

PRILOG

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Uputstvo

porezne prijave

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.