Uredba o dodjeli sredstava posl.subjektima za saniranje posljedica pandemije

Legislativa

Uredba o dodjeli sredstava posl.subjektima za saniranje posljedica pandemije

05.06.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 54, 05.06.2020.

 

Na osnovu člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni gla-snik Republike Srpske”, broj 46/20) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 74. sjednici, održanoj 4.6.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU

O DODJELI SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA RADI SANIRANJA POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA ZA APRIL
2020. GODINE

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se korisnici, uvjeti, kriteriji i druga pitanja od značaja za dodjelu sredstava za april 2020. godine za poslovne subjekte i preduzetnike koji su djelimično prestali sa radom ili imali smanjen obim poslovanja zbog bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje podrške radi očuvanja zaposlenosti kod poslovnih subjekata i preduzetnika koji imaju finansijski gubitak zbog bolesti COVID-19 iza- zvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: virus korona).

Član 3.

Pojmovi korišteni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) poslovni subjekti su privredna društva i druga pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i poslovne jedinice pri- vrednih društava koja nemaju sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) preduzetnik je fizičko lice koje je, u skladu sa pro- pisima o registraciji poslovanja samostalnih preduzetnika, registrirano u vidu osnovnog i dodatnog zanimanja, kao i lice koje ostvaruje prihod po osnovu samostalnog zani- manja, u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dohodak,

3) radnik je fizičko lice koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno kod poslovnog subjekta ili preduzetnika i prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i na- plate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem), 

4) sredstva za pružanje direktne podrške Kompenza- cionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: sred- stva) su novčana sredstva koja se dodjeljuju za očuvanje zaposlenosti i samozaposlenosti kod poslovnih subjekata i preduzetnika koji su djelimično prestali sa radom ili su imali smanjen obim poslovanja u aprilu 2020. godine.

Član 4.

(1) Sredstva se mogu odobriti poslovnim subjektima i preduzetnicima koji ispunjavaju uvjete propisane ovom uredbom.

(2) Poslovni subjekti i preduzetnici pravo na sredstva ostvaruju po osnovu djelimičnog prestanka sa radom ili sma- njenog obima poslovanja.

(3) Pravo na sredstva može se ostvariti isključivo po jed- nom osnovu iz stava 2. ovog člana.

(4) Sredstva se odobravaju po zaposlenom radniku koji zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa korona nije u aprilu 2020. godine obavljao poslove utvrđene ugovorom o radu ili druge poslove kod poslovnog subjekta i preduzetnika ili ako nije bilo odsustvovanja sa rada, sredstva se odobra- vaju za broj radnika koji odgovara procentu pada poslovnog prihoda.

(5) Sredstva se odobravaju i za preduzetnika registrira- nog u vidu osnovnog zanimanja koji nema zaposlenih rad- nika.

(6) Sredstva po radniku iz stava 4. ovog člana odobravaju se u iznosu koji predstavlja zbir najniže plaće u Republici Srpskoj za 2020. godinu i poreza na dohodak i doprinosa koji se plaćaju na tu plaću.

Član 5.
Sredstva se ne odobravaju sljedećim subjektima:

1) bankama, društvima za osiguranje i drugim pravnim licima koja su registrirana i obavljaju djelatnost pružanja finansijskih usluga iz Područja K – Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske,

2) poslovnim subjektima u kojima su Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave vlasnici kapitala više od 50%, osim pravnih lica iz Područja C – Prerađivačka industrija, Područja I – Djelatnosti pružanja smještaja, pri- preme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i Područja R - u dijelu razreda djelatnosti koji se odnosi na rad skijališta u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, 

3) poslovnim subjektima i preduzetnicima kojima je po osnovu odluka Republičkog, odnosno gradskog ili općinskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili ako su potpuno prestali sa radom, a pri čemu pravo na isplatu najniže plaće i uplatu doprinosa za april 2020. go- dine ostvaruju u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS- CoV-2,

4) poslovnim subjektima i preduzetnicima koji su regi- strirani poslije 29. februara 2020. godine,

5) poslovnim subjektima i preduzetnicima za koje se ne može utvrditi ispunjenost uvjeta iz ove uredbe.

Član 6.

(1) Za ostvarivanje prava na sredstva poslovni subjekat i preduzetnik dužni su da ispune sljedeće opće uvjete:

1) da imaju registrirano sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske,

2) da, ako zapošljavaju manje od deset radnika, nisu smanjili broj radnika za više od 40% u periodu od 29. fe- bruara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine,

3) da, ako zapošljavaju više od devet radnika, nisu sma- njili broj radnika za više od 10% u periodu od 29. februara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine.

(2) Kod smanjenja broja radnika iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana ne uzimaju se u obzir radnici kojima je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, radnici koji su ostvarili pravo na penziju i otkazi ugovora o radu od strane radnika.

Član 7.

(1) Osim općih uvjeta iz člana 6. ove uredbe, za ostvari- vanje prava na sredstva poslovni subjekat i preduzetnik du- žni su ispunjavati i jedan od sljedećih posebnih uvjeta:

1) da su djelimično prestali sa radom ili

2) da imaju smanjen obim poslovanja.

(2) Djelimični prestanak sa radom podrazumijeva presta- nak rada određenog broja radnika u jednoj ili više organi- zacionih jedinica ili djelatnosti u aprilu 2020. godine zbog zabrane obavljanja djelatnosti ili posljedica djelovanja pan- demije virusa korona.

(3) Smanjen obim poslovanja podrazumijeva pad po- slovnog prihoda u aprilu 2020. godine u iznosu od najmanje 20% u odnosu na prosječan mjesečni poslovni prihod u pe- riodu od januara do aprila 2019. godine.

(4) Za poslovne subjekte i preduzetnike koji nisu bili re- gistrirani i poslovali u aprilu 2019. godine pad poslovnog prihoda iz aprila 2020. godine poredi se sa ostvarenim po- slovnim prihodom iz februara 2020. godine.

Član 8.

(1) Postupak dodjele sredstava provodi nadležno mini- starstvo, s obzirom na oblast poslova koju obavlja.

(2) Nadležno ministarstvo određuje se na osnovu djelo- kruga poslova ministarstava i djelatnosti poslovnog subjek- ta i preduzetnika za koju je podnesena pisana izjava sa zah- tjevom za sredstva (u daljem tekstu: zahtjev) i prijava za izradu spiskova za dodjelu sredstava za april 2020. godine (u daljem tekstu: prijava), koja se dostavljala elektronskim putem na internet stranici Registar šteta.

(3) Postupak dodjele sredstava okončava se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 9.

(1) Postupak dodjele sredstava za poslovne subjekte i preduzetnike koji su djelimično prestali sa radom ili imaju smanjen obim poslovanja, provodi se na osnovu zahtjeva, koji su Poreskoj upravi Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) podneseni u skladu sa Uredbom sa zakon- skom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekonom-

skih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

(2) Poreska uprava dostavlja zahtjeve nadležnom mini- starstvu.

(3) Osim podataka iz zahtjeva, u postupku dodjele sred- stava koriste se i podaci koje su poslovni subjekti i preduzet- nici naveli u prijavi.

(4) Ako je poslovni subjekt i preduzetnik dostavio više zahtjeva i prijava, nadležno ministarstvo o dostavljenim zahtjevima odlučuje u jednom postupku i bez donošenja za- ključka o spajanju upravnih stvari u jedan postupak.

(5) Nadležno ministarstvo poziva poslovni subjekat ili preduzetnika da se, u roku od osam dana od dana dostavlja- nja poziva, opredijeli za jedan od osnova po kojem zahtijeva sredstva u slučajevima:

1) kada se iz podataka navedenih u zahtjevu i prijavi utvrdi da se ne radi o djelimičnom prestanku rada već o sma- njenom obimu poslovanja,

2) ako su u dostavljenim zahtjevima i prijavama nave- deni različiti osnovi za ostvarivanje prava na sredstva (djeli- mični prestanak rada i smanjen obim poslovanja).

(6) Ako se poslovni subjekat ili preduzetnik ne opredijeli u roku iz stava 5. ovog člana, nadležno ministarstvo odbacu- je zahtjev kao neuredan.

Član 10.
(1) Nadležno ministarstvo ispituje:

1) pravovremenost, što podrazumijeva provjeru da li je zahtjev dostavljen u roku koji je propisan Uredbom sa za- konskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje eko- nomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 iza- zvane virusom SARS-CoV-2,

2) potpunost, što podrazumijeva provjeru da li su uz zah- tjev dostavljeni svi podaci ili dokumenti koji su traženi za odlučivanje po zahtjevu,

3) dopuštenost, što podrazumijeva provjeru da li je zahtjev podnijelo lice koje ima pravo na sredstva prema ovoj uredbi.

(2) Ako je zahtjev nepotpun, nadležno ministarstvo upu- ćuje poziv poslovnom subjektu ili preduzetniku da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni zahtjev potrebnim podacima i dokumentima.

(3) U slučaju da poslovni subjekat ili preduzetnik ne izvrši dopunu zahtjeva potrebnim podacima i dokumentima u roku iz stava 2. ovog člana, kao i ako je zahtjev nepra- vovremen ili nedopušten, postupak se okončava u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Član 11.

(1) Ako je zahtjev pravovremen, potpun i dopušten, na- dležno ministarstvo provjerava ispunjenost općih i posebnih uvjeta iz čl. 6. i 7. ove uredbe.

(2) Opći uvjet iz člana 6. tačka 1) ove uredbe provjerava se na osnovu podataka iz Registra poslovnih subjekata.

(3) Poreska uprava će omogućiti nadležnim ministar- stvima podatke iz Jedinstvenog sistema o broju radnika kod poslovnih subjekata i preduzetnika na dane 29. februar i 30. april 2020. godine radi provjere općih uvjeta iz člana 6. stav 1. t. 2) i 3) ove uredbe.

(4) Ispunjenost posebnih uvjeta iz člana 7. ove uredbe nadležno ministarstvo provjera na osnovu:

1) uvida u odluke Republičkog, odnosno gradskog ili op- ćinskog štaba za vanredne situacije koje se odnose na zabra- nu obavljanja djelatnosti,

2) uvida u podatke o prihodima iz 2019. godine i 2020. godine koji su navedeni u prijavi,

3) uvida u druge podatke, odnosno pribavljanje izjava i drugih dokumenata od značaja za rješavanje po zahtjevu koji se mogu zahtijevati od poslovnog subjekta i preduzetnika, 

4) podataka pribavljenih od inspekcijskih i drugih nadle- žnih organa.

(5) Ako se u kontrolama od strane inspektora Poreske uprave, inspektora rada i tržišnih inspektora utvrdi da su u zahtjevu, odnosno prijavi navedeni netačni podaci, po- slovni subjekat ili preduzetnik, osim krivične i materijalne odgovornosti, dužni su i da izvrše povrat dodijeljenih sred- stava, u skladu sa provedenim postupkom.

Član 12.

(1) Nadležno ministarstvo utvrđuje broj radnika za koje poslovni subjekat ili preduzetnik ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva, prijave, podataka pribavljenih od Pore- ske uprave i drugih organa, kao i ispunjenosti općih i poseb- nih uvjeta iz čl. 6. i 7. ove uredbe.

(2) U slučaju da se utvrdi neusaglašenost između broja radnika koji se u zahtjevu, odnosno prijavi navode kao zapo- sleni na dane 29. februar i 30. april 2020. godine i podataka o prijavljenim radnicima u Jedinstvenom sistemu, kao istiniti prihvaćaju se podaci iz Jedinstvenog sistema.

(3) Ako je u zahtjevu, odnosno prijavi naveden broj rad- nika iz člana 4. stav 4. ove uredbe, koji je procentualno u od- nosu na ukupan broj radnika veći nego što je procenat pada poslovnog prihoda, poslovni subjekat ili preduzetnik ima pravo na sredstva za broj radnika koji procentualno odgovara padu poslovnog prihoda.

(4) Kada se u slučaju iz stava 3. ovog člana, prilikom obračuna, dobije decimalni broj, vrši se njegovo zaokruži- vanje na način da ako je prva decimalna cifra pet ili veća, zaokružuje se na veći broj, a ako je manja, zaokružuje se na manji broj.

(5) Izuzetno od stava 3. ovog člana, eventualna neusa- glašenost između navedenog broja radnika iz člana 4. stav 4. ove uredbe i procenta smanjenja poslovnog prihoda ne ra- zmatra se kod poslovnog subjekta i preduzetnika koji imaju manje od deset zaposlenih radnika.

Član 13.

Ako se utvrdi da poslovni subjekat ili preduzetnik ne ispunjava neki od općih i posebnih uvjeta iz čl. 6. i 7. ove uredbe, postupak se okončava u skladu sa pravilima uprav- nog postupka.

Član 14.

(1) Ako su ispunjeni opći i posebni uvjeti iz čl. 6. i 7. ove uredbe, nadležno ministarstvo donosi rješenje o odobravanju sredstava.

(2) U rješenju iz stava 1. ovog člana obavezno se navodi broj radnika za koje poslovni subjekat ili preduzetnik ostva- ruje pravo na sredstva i ukupan iznos sredstava.

Član 15.

Odobrena sredstva isplaćuju se iz sredstava Kompenza- cionog fonda Republike Srpske na broj žiroračuna poslov- nog subjekta ili preduzetnika.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-1414/20

4. juna 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, 

Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pandemija

corona

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.