Uredba o dodjeli sredstava privrednim subjektima u oblasti prijevoza lica u cestovnom saobraćaju

Legislativa

Uredba o dodjeli sredstava privrednim subjektima u oblasti prijevoza lica u cestovnom saobraćaju

27.05.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompcnzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 46/20) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), na prijedlog Upravnog odbora Kompcnzacionog fonda Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na 121. sjednici, održanoj 13.5.2021. godine, donosi

 

UREDBU

O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI PRIJEVOZA LICA U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU ZA SANIRANJE FIN ANSI JSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uvjeti, isprave za dokazivanje ispunjenosti uvjeta, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost javnog prijevoza lica u cestovnom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Član 2.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške u periodu od 1. januara do 30. aprila 2021. godine za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju fmansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona.

Član 3.

Pojmovi korišteni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) privredni subjekti su privredna društva, druga pravna lica i samostalni prcduzctnici sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i poslovne jedinice privrednih društava koja nemaju sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) radnik je fizičko lice koje je zaposleno po osnovu radnog odnosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kod privrednog subjekta i prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem), kao i samostalni preduzetnik registriran u vidu osnovnog zanimanja,

3) sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (u daljem tekstu: sredstva) predstavljaju novčana sredstva Kompcnzacionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) koja se dodjeljuju privrednim subjektima radi redovnog izmirivanja obaveza prema radnicima.

Član 4.

(1) Postupak dodjele sredstava provodi Ministarstvo saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Privrednom subjektu uplatit će se porezi i doprinosi na plaću za svakog zaposlenog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak za period od 1. januara do 30. aprila 2021. godine.

(3) Sredstva se dodjeljuju privrednom subjektu čija je pretežna, odnosno osnovna djelatnost:

1) 49.31 - gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika,

2) 49.39 - ostali kopneni prijevoz putnika d. n.,

3) 52.21 - uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju,

4) 52.29 - ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu.

Član 5.

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uvjete:

1) da ima registrirano sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske,

2) da nije smanjio broj radnika za više od 20%, poredeći broj radnika na dan 30. april 2021. godine sa danom 31. decembar 2020. godine,

3) da ima prosječan pad prihoda u periodu januar i februar 2021. godine u procentu od najmanje 20% i više u odnosu na isti period 2020. godine,

4) da je izmirio poreze i doprinose na plaću po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

(2) Prilikom utvrđivanja smanjenja broja radnika iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne uzimaju se u obzir radnici kojima je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, radnici koji su ostvarili pravo na penziju, otkazi ugovora o radu od strane radnika i sporazumi između radnika i privrednog subjekta o prestanku radnog odnosa.

(3) Kada se u slučaju iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana prilikom obračuna dobije decimalni broj, vrši se njegovo zaokruživanje na način da ako je prva decimalna cifra pet ili veća, zaokružuje se na veći broj, a ako je manja, zaokružuje se na manji broj.

(4) Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, za privredne subjekte koji nisu bili registrirani ili koji nisu obavljali djelatnost u periodu od januara do februara 2020. godine prosječan pad prometa iz istog perioda 2021. godine poredi se sa ostvarenim prometom u decembru 2020. godine.

Član 6.

(1) Privredni subjekt inicira pokretanje postupka za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava podnošenjem zahtjeva Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe i obavezno sadrži sljedeće podatke: naziv i adresu privrednog subjekta, PIB, broj telefona i elektronsku adresu.

(3) Privredni subjekt uz zahtjev obavezno dostavlja:

1) kopiju licence prijevoznika ili rješenje o kategorizaciji autobuske stanice, važeće za period od 1. januara do 30. aprila 2021. godine,

2) dokaz o pretežnoj, odnosno osnovnoj djelatnosti,

3) dokaz da ima registriranu autobusku liniju ili da vrši vanlinijski prijevoz lica u cestovnom saobraćaju (red vožnje ili knjiga putnih listova),

4) izjavu potpisanu i ovjerenu od odgovornog lica o prosječnom padu prihoda iz člana 5. stav 1. tačka 3), odnosno člana 5. stav 4,

5) izjavu potpisanu i ovjerenu od odgovornog lica o broju radnika koji su isključivo angažirani u prijevozu lica u cestovnom saobraćaju, odnosno pružanju usluga autobuske stanice i iznosu prijavljenih poreza i doprinosa na plaću po navedenom radniku u skladu sa članom 4. stav 2. ove uredbe.

Član 7.

(1) Poslije dostavljanja zahtjeva Ministarstvo ispituje:

1) pravovremenost, što podrazumijeva provjeru da li je zahtjev dostavljen u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe,

2) potpunost, što podrazumijeva provjeru da li su u zahtjevu navedeni svi potrebni podaci, kao i da li su uz zahtjev dostavljeni svi traženi dokumenti,

3) dopuštenost, što podrazumijeva provjeru da li je zahtjev podnijelo lice koje ima pravo na sredstva prema ovoj uredbi.

(2) Ako je zahtjev nepotpun, Ministarstvo upućuje poziv privrednom subjektu da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni zahtjev sa potrebnim podacima ili dokumentima.

(3) U slučaju da privredni subjekt ne izvrši dopunu zahtjeva sa potrebnim podacima ili dokumentima u roku iz stava 2. ovog člana, kao i ako je zahtjev nepravovremen ili nedopušten, postupak se okončava u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

Član 8.

(1) Ako je zahtjev pravovremen, potpun i dopušten, Ministarstvo provjerava ispunjenost uvjeta iz člana 4. stav 3. i člana 5. ove uredbe.

(2) Uvjet iz člana 4. stav 3. i člana 5. stav 1. tačka 1) ove uredbe provjerava se u saradnji sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i uvidom u registar poslovnih subjekata.

(3) Uvjet iz člana 5. stav 1.1. 2) i 3) ove uredbe pro\jc- rava se u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske.

(4) Ministarstvo može pribaviti podatke od inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od privrednog subjekta pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za rješavanje po zahtjevu.

Član 9.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti iz člana 4. stav 3. i člana 5. ove uredbe, Ministarstvo donosi rješenje o odobravanju sredstava.

(2) Odobrena sredstva isplaćuju se iz sredstava Fonda u korist privrednog subjekta na račune javnih prihoda, u skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova (“Službeni glasnik Republike Srpske", br. 5/20 i 13/20), na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana.

(3) Ako je privredni subjekt u momentu donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana već uplatio poreze i doprinose za period od 1. januara do 30. aprila 2021. godine, ta uplata se smatra kao pretplata za naredni porezni period.

Član 10.

Ako se utvrdi da privredni subjekt ne ispunjava neki od uvjeta iz člana 4. stav 3. i čl. 5. i 6. ove uredbe, postupak se okončava u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak.

Član 11.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prijevoza lica u cestovnom saobraćaju za saniranje finansij- skog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 2/21).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-1514/21      

13. maja 2021. godine            

Banjaluka      

 

Predsjednik   Vlade,

Radovan  Višković,    s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.