Uredba o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Legislativa

Uredba o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

30.04.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 42, 30.04.2020. godine

 

Na osnovu Amandmana CIX. i Amandmana XXXV. tač- ka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 30.4.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Član 1.

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17) u članu 6. u stavu 1. u tački 5) u podtački 25. tačka se zamjenjuje zarezom.

Poslije podtačke 25. dodaje se nova podtačka 26, koja glasi:

“26. zarazno oboljenje izazvano virusom korona – COVID 19.”.

Član 2.

U članu 43. u stavu 2. u tački 9) tačka se zamjenjuje za- rezom.

Poslije tačke 9) dodaje se nova tačka 10), koja glasi:

“10) nalaganje provođenja mjera zaštite u zajednici za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, koje se odnose na mjere dezinfekcije, osiguravanja i korištenja osobne zaštitne opreme, pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance i za- brane okupljanja u većim grupama, odnosno preduzimanja drugih vanrednih mjera na javnim i radnim mjestima čiji je cilj sprečavanje ili suzbijanje zaraznih bolesti.”.

Član 3.

U članu 50. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) U slučaju proglašenja vanrednog stanja za Republi- ku ili dio Republike (u daljem tekstu: vanredno stanje) pre- duzimaju se opće, posebne ili vanredne mjere utvrđene ovim zakonom.”.

Član 4.

Poslije člana 50. dodaje se novi član 50a, koji glasi:

“Član 50a.

(1) Izuzetno od člana 50. ovog zakona, u periodu nakon prestanka vanredne situacije ili vanrednog stanja, mogu se primjenjivati mjere iz člana 43. ovoga zakona.

(2) Institut vrši procjenu potrebe provođenja mjera iz sta- va 1. ovog člana.

(3) Ministar na prijedlog Instituta, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, donosi Naredbu o obimu, načinu i traja- nju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti iz člana 43. ovoga zakona, nakon prestanka vanredne situacije ili vanrednog stanja.”.

Član 5.

U članu 58. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5, koji glase:

“(3) Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše i sve druge inspekcije za vrijeme trajanja vanredne situacije, van- rednog stanja ili naredbe iz člana 50a. ovog zakona.

(4) Nadzor nad provođenjem mjera iz člana 43. stav 2. tačka 10) ovog zakona, za vrijeme trajanja vanredne situacije, vanred- nog stanja ili naredbe iz člana 50a. ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na korištenje osobne zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama vrši Mi- nistarstvo unutrašnjih poslova, koje je i ovlašćeni organ za po- kretanje prekršajnog postupka.

(5) Nadzor nad provođenjem mjera iz člana 43. stav 2. tačka 10) ovog zakona, za vrijeme trajanja vanredne situacije, vanrednog stanja ili naredbe iz člana 50a. ovog zakona, u dije- lu koji se odnosi na korištenje osobne zaštitne opreme i pridr- žavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama vrši i komunalna policija, koja ujedno vrši nadzor nad provo- đenjem rješenja kojim je izrečena mjera izolacije i karantina i ovlašćeni je organ za pokretanje prekršajnog postupka.”.

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 6, 7. i 8.

Član 6.

U članu 59. poslije tačke 25) dodaje se nova tačka 26), koja glasi:

“26) nalaže pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, ugostiteljstva i pružanja drugih usluga provođenje vanrednih mjera dezinfekcije, osiguravanje osobne zaštitne opreme, osiguravanje zaštitnih mjera fizičke distance i spre- čavanje okupljanja u većim grupama, odnosno preduzimanje drugih vanrednih mjera čiji je cilj sprečavanje ili suzbijanje zaraznih bolesti,”.

Dosadašnja tačka 26) postaje tačka 27).

Član 7.

U članu 61. u stavu 1. riječi: “ili preduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost” brišu se, a u tački 18) tačka se zamje- njuje zarezom.

Poslije tačke 18) dodaju se nove t. 19) i 20), koje glase:

“19) ne provodi vanredne mjere dezinfekcije, osiguravanja osobne zaštitne opreme, osiguravanja zaštitnih mjera fizičke distance i sprečavanja okupljanja u većim grupama, odnosno ne provodi druge vanredne mjere u radnoj sredini čiji je cilj spre- čavanje ili suzbijanje zaraznih bolesti (član 43. stav 2. tačka 10),

20) ne postupi u skladu sa Naredbom o obimu, načinu i trajanju provođenja mjera iz člana 43. ovog zakona (član 50a. stav 3).”.

Stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM ka- znit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik.”.

Stav 3. briše se.

Član 8. Član 63. mijenja se i glasi:

“(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM ka- znit će se fizičko lice ako:

1) se ne pridržava izrečene mjere karantina (član 27),

2) odbije da se izolira, hospitalizira i liječi od zarazne bolesti (član 29),

3) odbije da se vakcinira protiv hepatitisa B (član 32),

4) odbije da se stavi pod zdravstveni nadzor ili ne poštuje mjere zdravstvenog nadzora (član 41),

5) odbije davanje podataka o putovanju, pregled prtljaga ili prijevoznog sredstva (član 42),

6) vrši ekshumaciju ili prijevoz umrlog lica bez propisa- ne dokumentacije (član 48).

(2) Novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM kaznit će se fizičko lice ako ne poštuje vanredne mjere kojim je naloženo korištenje osobne zaštitne opreme, pridržavanje zaštitnih mjera fizičke distance ili drugih vanrednih mjera na javnim i radnim mjestima čiji je cilj sprečavanje ili suzbija- nje zaraznih bolesti (član 43. stav 2. tačka 10) i član 50a).”.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske” i podnijet će se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

 

Broj: 01-020-1329/20 

30. aprila 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike