Uredba o izmjenama Uredbe o načinu korištenja turističkih vaučera

Legislativa

Uredba o izmjenama Uredbe o načinu korištenja turističkih vaučera

28.12.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 129, 28.12.2020.

 

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/20), na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na 102. sjednici, održanoj 24.12.2020. godine, donosi

 

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Član 1.

U Uredbi o uvjetima i načinu korištenja turističkih vau- čera u ugostiteljskim objektima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 51/20, 84/20 i 114/20) u članu 2. u stavu 4. riječi: “31. decembra 2020.” zamjenjuju se riječima: “30. juni 2021. godine”.

Član 2.
U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Prijava se dostavlja Ministarstvu poštanskim ili elektronskim putem popunjavanjem obrasca Prijave.”.

Član 3.
U članu 7. stav 6. mijenja se glasi:

“(6) Ako se u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera utvrdi da su ugostitelj ili turistička agencija prestali ispunjavati uvjete propisane ovom uredbom, kao i ako se u postupku inspekcijske kontrole utvrdi da usluga smještaja (noćenje sa doručkom) nije pružena osobno korisniku vaučera, Ministar- stvo će donijeti rješenje o brisanju iz Evidencije.”.

Član 4.
U članu 10. stav 3. mijenja se i glasi:

“(3) Ministarstvo putem elektronske aplikacije dostavlja vaučer ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji iz Evidenci- je, kao i licu koje ispunjava uvjete iz čl. 4. i 8. ove uredbe ako zatraži dostavljanje vaučera na elektronsku adresu.”.

Član 5.

U članu 11. u stavu 1. riječi: “2020. godine” zamjenjuju se riječima: “2021. godine”.

U stavu 2. tačka 1) u podtački 1. riječi: “2020. godine” zamjenjuju se riječima: “2021. godine”, a u podtački 5. rije- či: “15. novembar 2020. godine” zamjenjuju se riječima: “30. juni 2021. godine”.

Član 6.

U članu 14. u stavu 6. riječi: “člana 13. stav 3. ove uredbe” zamjenjuju se riječima: “člana 12. stav 1. i člana 13. stav 3. ove uredbe”.

Član 7.
Poslije člana 18. dodaje se novi član 18a, koji glasi:

“Član 18a.

(Prijelazna i završna odredba)

(1) Ugostitelji i turističke agencije koji su na dan stupanja na snagu ove uredbe upisani u Evidenciju nastavljaju sa učešćem u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencioni- rano korištenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima korištenjem turističkih vaučera.

(2) Građanin Republike Srpske koji je u 2020. godini iskoristio turistički vaučer može ostvariti pravo na korištenje turističkog vaučera i u 2021. godini.”.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 04/1-012-2-3682/20

24. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, 

Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

turistički vaučeri

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.