Uredba o načinu uskladištenja robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora

Legislativa

Uredba o načinu uskladištenja robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora

17.12.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 124, 17.12.2020.

 

Na osnovu člana 75. stav 15. Zakona o inspekcijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 99. sjednici, održanoj 3.12.2020.godine, donosi

 

UREDBU

O NAČINU USKLADIŠTENjA, ČUVANjA I RASPOLAGANjA ROBOM ODUZETOM U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA

 

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se načini uskladištenja, čuvanja, otkupa, uništavanja i drugi vidovi raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 2.

(1) Inspektor oduzima robu u skladu sa Zakonom o inspekcijama Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) i u slučajevima propisanim posebnim materijalnim zakonima, o čemu donosi rješenje i izdaje potvrdu o oduzimanju robe.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju robe može se izjaviti žalba na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

(3) Rješenje i potvrda o oduzetoj robi jesu dokumenti na osnovu kojih se roba otkupljuje, preuzima i skladišti, odnosno određuje drugi način postupanja u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

(4) Potvrda iz stava 3. ovog člana sadrži podatke o imenu i prezimenu, odnosno nazivu subjekta nadzora, vremenu i mjestu oduzimanja, pravnom osnovu za oduzimanje, vrsti, vrijednosti, količini i drugim za identifikaciju važnim obilježjima robe i drugih stvari i potpis inspektora, u skladu sa Zakonom.

Član 3.

(1) Ako se oduzeta roba može dalje prometovati i upotrebljavati, inspektor će, uz prethodnu saglasnost direk- tora Inspektorata i neposrednog rukovodioca, odnosno gradonačelnika ili načelnika opštine i neposrednog rukovodioca, ponuditi subjektu nadzora od koga je roba oduzeta da oduzetu robu otkupi na licu mjesta, prema vrijed- nostima robe po kojim je zatečena u prometu, a u nedostatku toga, prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti takve robe u prometu, u skladu sa Zakonom.

(2) Pismenu saglasnost iz stava 1. ovog člana inspektor pribavlja za svaki pojedinačni inspekcijski predmet.

(3) Subjekat nadzora koji otkupljuje oduzetu robu vrši bezgotovinsku uplatu na odgovarajući račun u roku od jednog dana od dana izvršene inspekcijske kontrole i dostavlja inspektoru dokaz o izvršenoj uplati.

(4) Činjenicu da je oduzeta roba otkupljena inspektor konstatuje u posebnoj potvrdi, kojom se dokazuje da je na subjekta nadzora preneseno pravo svojine na stvarima, kao i pravni osnov sticanja prava svojine na otkupljenim stva- rima oduzetim u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 4.

(1) Ako je za oduzetu robu potrebno osigurati uskladištenje i čuvanje, tu činjenicu o uskladištenju i čuvanju inspektor konstatuje u rješenju o oduzimanju robe, a oduze- tu robu može privremeno ostaviti na čuvanje kod subjekta nadzora, čija je dužnost da čuva oduzetu robu koja mu je povjerena.

(2) Izbor skladišnog prostora vrši se sprovođenjem postupka javne nabavke, a ako su za to ispunjeni uslovi, može se koristiti i skladišni prostor drugih republičkih organa uprave i upravnih organizacija, odnosno jedinica lokalne samouprave.

(3) Izbor pravnog lica ili preduzetnika koji će se ba- viti poslovima transporta oduzete robe i izbor odgovarajućeg karantina za smještaj životinja ako nema uslova da se životinje smjeste u prihvatilište za životinje, koje u skladu sa posebnim propisima uspostavljaju jedinice lokalne samouprave, vrši se na način propisan u stavu 2. ovog člana.

(4) Privremeno oduzeta roba može se predati u sudski depozit ili sef banke ako je prikladna za takav način čuvanja.

Član 5.

(1) Ako je riječ o oduzetoj robi čiji su proizvodnja, promet ili upotreba u skladu sa posebnim propisima zabranjeni i robi koja se u skladu sa posebnim propisima ne može staviti u dalji promet, subjekat nadzora na odgovarajući način uništava takvu robu nakon konačnosti odluke o oduzimanju robe, uz neophodne mjere kontrole kojim se onemogućava ponovno stavljanje robe u promet i upotreba, odnosno kojim se obezbjeđuje trajno uništavanje bitnih svojstava robe, uz poštovanje propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

(2) Na način iz stava 1. ovog člana postupa se kada je riječ o robi koja je oduzeta i izuzeta od subjekta nadzora, nakon čega je iz drugih razloga izgubila upotrebnu i pro- metnu vrijednost, ili se ne može prodati niti ustupiti, i tu robu uništava Inspektorat, odnosno jedinica lokalne samouprave o svom trošku, na način koji, u zavisnosti od vrste i prirode robe, posebnom odlukom određuje direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik op- štine, za svaki pojedinačni slučaj.

(3) O sprovođenju postupka uništavanja robe iz stava 2. ovog člana brine se komisija iz člana 10. ove uredbe.

Član 6.

(1) Sredstva dobijena otkupom oduzete robe od subjekta nadzora ili prodajom oduzete robe u postupcima usmenog javnog nadmetanja (u daljem tekstu: licitacija) ili nepo- srednom pogodbom prihod su budžeta Republike Srpske, izuzev sredstava dobijenih prodajom oduzetih drvnih sortimenata, koja se raspodjeljuju u skladu sa članom 16. stav 6. ove uredbe.

(2) Inspektor, u potvrdi o oduzimanju robe iz člana 2. stav 4. ove uredbe, subjektu nadzora određuje način uplate sredstava za otkupljenu robu na račun posebnih namjena u okviru sistema Jedinstvenog računa trezora Republike Srpske (u daljem tekstu: račun posebnih namjena).

(3) Način uplate depozita i način uplate sredstava na račun posebnih namjena za robu kupljenu u postupku licitacije određuju se oglasom kojim se raspisuje licitacija.

(4) Način uplate sredstava na račun posebnih namjena za robu kupljenu neposrednom pogodbom određuje se u zapisniku o izvršenoj pojedinačnoj prodaji iz člana 14. ove uredbe.

(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, iz iznosa dobijenog prodajom oduzete robe namiruju se troškovi oglasa, troškovi prevoza i skladištenja robe, troškovi sudskog depozita, naknada za korišćenje sefa i drugi troškovi koji mogu nastati u postupku raspolaganja oduzetom robom.

(6) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju da je prodaja oduzete robe izvršena neposrednom pogodbom prije konačnosti odluke o oduzimanju robe, sredstva dobijena tom prodajom deponuju se na račun posebnih namjena do konačnosti odluke o oduzimanju robe.

(7) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju da je oduzeta roba predata na raspolaganje bez naknade centru za socijalni rad na području jedinice lokalne samouprave na kojem je roba oduzeta prije konačnosti odluke o oduzimanju robe, iznos sredstava koji odgovara vrijednosti te robe, kao depozit, obezbjeđuje se iz postojećih sredstava sa računa posebnih namjena, do konačnosti odluke o oduzimanju robe.

(8) Ako odluka inspektora o oduzimanju robe iz st. 6. i 7. ovog člana bude poništena nakon prodaje oduzete robe, odnosno nakon poklanjanja oduzete robe, subjekat nadzora ima pravo da se namiri iz sredstava sa računa posebnih namjena.

(9) Po odbitku troškova iz stava 5. i iznosa sredstava iz stava 7. ovog člana, Inspektorat, odnosno jedinica lokalne samouprave sa računa posebnih namjena godišnje, na dan 31. decembar tekuće godine, vrše uplatu preostalih sredstava dobijenih otkupom oduzete robe, prodajom oduzete robe u postupku licitacije ili neposredne pogodbe na Jedinstveni račun trezora Republike Srpske.

Član 7.

(1) Ako subjekt nadzora ne otkupi oduzetu robu u skla- du sa članom 3. stav 1. ove uredbe, direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine, nakon konačnosti odluke o oduzimanju robe, posebnom odlukom određuje za svaki pojedinačni slučaj dalji način postupa- nja oduzetom robom, u zavisnosti od vrste i prirode robe, tako što:

1) jedinicama lokalne samouprave na čijem području je ta roba oduzeta daje na raspolaganje bez naknade oduzeti građevinski materijal i nelegalno eksploatisane mine- ralne sirovine,

2) centru za socijalni rad na području jedinice lokal- ne samouprave na kojem je roba oduzeta daje na raspolaganje tu robu bez naknade ako je riječ o robi koja je bezbjedna i ako je roba od interesa za humanitarne svrhe.

(2) Predmet raspolaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana može da bude hrana koja ispunjava uslove bezbjednosti u skladu sa odredbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17), odnosno predmeti opšte upotrebe koji ispunjavaju uslove bezbjednosti u skladu sa odredbama Zakona o predmetima opšte upotrebe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/10).

(3) Oduzeta roba može se i prodati putem licitacije ili neposrednom pogodbom ako sa robom ne bude postupano na način određen stavom 1. ovog člana, te ukoliko oduzeta roba ne podliježe uništavanju.

(4) U slučaju oduzimanja životinja, nadležni inspek- tor određuje smještaj životinja u najbliže prihvatilište za životinje na nivou jedinice lokalne samouprave na čijem području je životinja pronađena ili u odgovarajući karantin, do sprovođenja postupka prodaje.

(5) Smještaj oduzetih životinja iz stava 4. ovog člana traje do sprovođenja obaveznih karantinskih mjera u skladu sa posebnim propisima.

(6) U slučaju oduzimanja predmeta od dragocjenih metala, ti predmeti pohranjuju se u sudski depozit ili sef banke, do sprovođenja postupka prodaje.

(7) U ostalim slučajevima, kada je predmet oduzimanja druga vrsta robe, ta roba se skladišti na odgovarajući način, osim ako roba nije ostavljena subjektu nadzora na čuvanje do sprovođenja postupka prodaje robe.

(8) Način prodaje oduzete robe iz stava 3. ovog člana određuje se u zaključku, koji donosi direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari, da se roba prodaje u viđenom stanju i da se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

(9) U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, ako je robu oduzeo republički inspektor, zapisnik o davanju robe na raspolaganje potpisuju direktor Inspektorata i gradona- čelnik, odnosno načelnik opštine.

(10) U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, zapisnik o davanju robe na raspolaganje potpisuju predstavnik centra za socijalni rad i direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine.

Član 8.

(1) Izuzetno od člana 7. stav 1. ove uredbe, direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik op- štine, ako je riječ o robi koja je podložna propadanju ili ako njeno čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na vrijednost oduzete robe, može odmah odrediti da se sa tom robom postupi tako što se:

1) oduzeta roba daje na raspolaganje bez naknade centru za socijalni rad na području jedinice lokalne samouprave na kojem je roba oduzeta, ako je riječ o robi koja je bezbjedna i ako je roba od interesa za humanitarne svrhe,

2) vrši prodaja oduzete robe putem neposredne pogodbe.

(2) Predmet raspolaganja iz stava 1. tačka 1) ovog čla- na može biti hrana koja ispunjava uslove bezbjednosti u skladu sa odredbama Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17), odnosno predmeti opšte upotrebe koji ispunjavaju uslove bezbjednosti u skladu sa odredbama Zakona o predmetima opšte upotrebe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/10).

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, oduzeta roba može se prodati putem neposredne pogodbe ako se ne proda u postupku licitacije ili ako postupak licitacije ne uspije zbog nedovoljnog broja učesnika.

(4) Način prodaje oduzete robe određuje se u zaključku, koji donosi direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine, pazeći na to da se postigne napovoljnije unovčenje stvari, da se roba prodaje u viđenom stanju i da se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

(5) U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, zapisnik o davanju robe na raspolaganje potpisuju predstavnik centra za socijalni rad i direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine.

Član 9.

(1) Postupak prodaje oduzete robe putem licitacije pokreće se putem oglasa, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu u Republici Srpskoj, a sadrži:

1) naziv i adresu Inspektorata, odnosno jedinice lokalne samouprave,

2) vrstu, količinu i procijenjenu vrijednost robe,

3) mjesto i vrijeme za razgledanje robe prije početka licitacije,

4) dan, sat i mjesto održavanja licitacije,

5) visinu i način polaganja depozita za učestvovanje u postupku licitacije, sa upozorenjem da učesnik koji odustane od plaćanja i preuzimanja robe gubi pravo na povrat depozita,

6) ostale uslove licitacije.

(2) Depozit iz stava 1. tačka 5) ovog člana iznosi 10% vrijednosti objavljene ukupne početne cijene robe, a uplata depozita vrši se prije otpočinjanja licitacije.

(3) Oglas iz stava 1. ovog člana objavljuje se najmanje osam dana prije početka licitacije.

Član 10.

(1) Postupak javne prodaje oduzete robe priprema i sprovodi komisija za javnu prodaju (u daljem tekstu: komisija), koju imenuje direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine.

(2) Komisija ima tri člana, od kojih se jedan bira za predsjednika komisije.

(3) Inspektor koji je oduzeo robu, a koja je predmet licitacije ne može biti član komisije.

(4) Postupak prodaje oduzete robe neposrednom pogodbom sprovodi komisija iz stava 1. ovog člana.

(5) Postupak uništavanja oduzete robe iz člana 5. stav 2. ove uredbe sprovodi komisija iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

(1) Oduzeta roba izlaže se prodaji, i to na prvoj licitaciji sa početnim cijenama utvrđenim potvrdom o odu- zimanju robe, a početna cijena je u visini procijenjene vrijednosti oduzete robe.

(2) Licitacija se održava ako učestvuju najmanje dva učesnika (pravna ili fizička lica), nakon što komisiji prilože dokaz o uplaćenom depozitu.

(3) Učesnici prije početka licitacije dokazuju svoj identitet ličnom kartom ili putnom ispravom, a podnose i punomoć za zastupanje ako je riječ o pravnom licu.

(4) Robu izloženu licitaciji ne mogu da kupuju za- posleni u Inspektoratu, odnosno u jedinicama lokalne samouprave i članovi njihove uže porodice.

(5) Licitaciji se pristupa nakon što se utvrdi da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju.

(6) Licitacija počinje objavljivanjem početne cijene.

(7) Licitacija se zaključuje protekom deset minuta neposredno nakon davanja najpovoljnije ponude.

(8) Nakon zaključenja licitacije, komisija utvrđuje listu ponuđača koji su učestvovali u postupku licitacije, te da je roba prodata najpovoljnijem ponuđaču.

(9) Na prvoj licitaciji oduzeta roba ne može se prodati po cijeni nižoj od 75% procijenjene vrijednosti oduzete robe.

(10) U slučaju da se oduzeta roba ne proda na prvoj licitaciji, određuje se i zakazuje druga licitacija, najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja prve licitacije.

(11) Na drugoj licitaciji roba koja je predmet prodaje ne može se prodati po cijeni nižoj od 50% utvrđene procijenjene vrijednosti oduzete robe.

(12) U slučaju da se oduzeta roba ne proda ni na drugoj licitaciji, određuje se treća licitacija, najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja druge licitacije.

(13) Na trećoj licitaciji roba koja je predmet prodaje ne može se prodati po cijeni nižoj od jedne trećine utvrđene procijenjene vrijednosti oduzete robe.

Član 12.

(1) Oduzeta roba prodaje se neposrednom pogodbom sa početnim cijenama utvrđenim potvrdom o oduzimanju robe, a početna cijena je u visini procijenjene vrijednosti oduzete robe.

(2) Robu koja je predmet neposredne pogodbe ne mogu da kupuju zaposleni u Inspektoratu, odnosno u jedinicama lokalne samouprave i članovi njihove uže porodice.

(3) Roba koja je predmet neposredne pogodbe ne može se prodati po cijeni nižoj od jedne trećine procijenjene vrijednosti robe.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, roba koja je predmet neposredne pogodbe može se prodati po cijeni nižoj od jedne trećine utvrđene procijenjene vrijednosti ako se ne proda u postupku licitacije ili ako postupak licitacije ne uspije zbog nedovoljnog broja učesnika.

Član 13.

(1) Kupac robe koja je bila predmet licitacije vrši uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od dva dana od dana održavanja licitacije, na odgovarajući račun posebnih namjena, a u suprotnom, depozit se zadržava bez prava na povrat, kao naknada za štetu prouzrokovanu Inspektoratu, odnosno jedinicama lokalne samouprave.

(2) Nakon izvršene prodaje robe, Inspektorat, odnosno jedinica lokalne samouprave, kupcu iz stava 1. ovog člana, poslije izvršene uplate iznosa za koji mu je roba prodata i dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati, izdaje potvrdu o prodaji stvari, kojom se dokazuje da je na kupca preneseno pravo svojine na stvarima, kao i pravni osnov sticanja prava svojine na kupljenim stvarima pribavljenim u po- stupku prodaje robe oduzete tokom inspekcijskog nadzora.

(3) Predaja oduzete robe kupljene u postupku licita- cije vrši se nakon predočavanja dokaza o uplati svih obaveza proisteklih iz kupovine.

(4) U slučaju da najpovoljniji kupac u roku iz stava 1. ovog člana ne uplati iznos za koji mu je oduzeta roba prodata, smatra se da je odustao od kupovine, a oduzeta roba prodaje se sljedećem kupcu, vodeći računa o ponuđenim iznosima u smislu ograničenja iz člana 11. st. 9, 11. i 13. i člana 12. ove uredbe.

(5) Povrat uplaćenog iznosa na ime depozita vraća se ponuđačima koji nisu dali najpovoljniju ponudu u roku od sedam dana od dana održavanja javne licitacije.

(6) U roku iz stava 1. ovog člana vrši se uplata sredsta- va za oduzetu robu kupljenu u postupku neposredne pogodbe.

(7) Nakon izvršene prodaje oduzete robe neposrednom pogodbom Inspektorat, odnosno jedinica lokalne samouprave, kupcu izdaje potvrdu iz stava 2. ovog člana poslije izvršene uplate iznosa za koji mu je oduzeta roba prodata na račun posebnih namjena i dostavljanja dokaza o izvrše- noj uplati.

(8) Predaja oduzete robe kupljene u postupku neposredne pogodbe vrši se na način propisan stavom 3. ovog člana.

Član 14.

(1) O svakoj pojedinačnoj prodaji oduzete robe sačinjava se poseban zapisnik, koji sadrži podatke o:

1) učesnicima licitacije,

2) vrsti i količini ponuđene i prodate oduzete robe,

3) početnim cijenama, ponuđenim cijenama i listu učesnika,

4) i potpise učesnika i članova komisije.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana sačinjava se i pri- likom prodaje oduzete robe neposrednom pogodbom, a sadrži i način uplate sredstava na račun posebnih namjena za oduzetu robu kupljenu neposrednom pogodbom.

Član 15.

(1) Protekom ostavljenog roka za preuzimanje oduzete robe kupljene putem licitacije komisija iz člana 10. ove uredbe sačinjava izvještaj o ukupnim rezultatima javne prodaje, u koji se unose sljedeći podaci:

1) mjesto, početak i završetak prodaje,

2) vrste, količine i vrijednosti prodate oduzete robe, 3) naplaćeni iznosi,

4) preuzimanje oduzete robe, odnosno konstatacija da kupac nije platio i preuzeo oduzetu robu u ostavljenom roku i da je sljedeći ponuđač pozvan da kupi oduzetu robu,

5) vraćanje depozita svim učesnicima koji nisu kupili oduzetu robu, osim u slučaju iz člana 9. stav 1. tačka 5) ove uredbe.

(2) Izvještaj potpisuju članovi komisije, na osnovu pojedinačne dokumentacije o sprovedenoj prodaji, a primjerak izvještaja dostavlja se nadležnom inspektoru.

(3) Izvještaj iz stava 1. ovog člana sačinjava se i pri- likom prodaje oduzete robe neposrednom pogodbom.

Član 16.

(1) Izuzetno od člana 3. ove uredbe, oduzeti šumski drvni sortimenti predaju se nadležnom šumskom gazdinstvu Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” (u daljem tekstu: Javno preduzeće) radi uskladištenja, čuvanja i daljeg postupanja, u skladu sa Zakonom.

(2) Potvrda o oduzetoj robi, koju izdaje nadležni in- spektor, dokument je na osnovu koga Javno preduzeće preuzima i skladišti šumske drvne sortimente, te nakon sprovedenog postupka i konačnosti odluke inspektora o oduzimanju robe vrši prodaju robe, u skladu sa Zakonom.

(3) Inspektor obavještava nadležno Javno preduzeće o konačnosti odluke iz stava 2. ovog člana.

(4) Izuzetno od stava 2. ovog člana, Javno preduzeće može odmah prodati oduzete šumske drvne sortimente ako su podložni propadanju ili ako njihovo čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na njihovu vrijednost, u skladu sa Zakonom.

(5) Sredstva od prodate robe iz st. 2. i 3. ovog člana uplaćuju se na žiro račun Javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom.

(6) Na kraju svakog tromjesečja Javno preduzeće izrađuje pregled uskladištene robe, te novčana sredstva do- bijena prodajom oduzete robe, po odbitku troškova uskladištenja, čuvanja i manipulacije robom, koji u slučaju oduzetih šumskih drvnih sortimenata iznose ukupno 40% od iznosa dobijenog od njihove prodaje, uplaćuje na Jedin- stveni račun trezora.

Član 17.

Stupanjem na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39/19).

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-3371/20

3. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.