Uredba o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane MUP-a KS

Legislativa

Uredba o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane MUP-a KS

24.10.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 42/19 [24.10.2019.]

Na osnovu člana 26. i 28. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 126. tačka b), a u vezi sa članom 23. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/18 i 26/19), Vlada Kantona Sarajevo, na 41. sjednici održanoj 10.10.2019. godine, donijela je

 

UREDBU

O SMJEŠTAJU, ČUVANJU I POSTUPANJU SA PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO

 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1. (Predmet)

 

Ovom Uredbom propisuje se smještaj, čuvanje i postupanje sa privremeno oduzetim predmetima od strane policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava policije) i druga pitanja od značaja za navedenu oblast.
 

Član 2. (Značenje izraza)

 

Pojedini izrazi korišteni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

a) nadležna organizaciona jedinica Uprave policije - organizaciona jedinica Uprave policije nadležna za postupanje u krivičnom, prekršajnom, upravnom ili drugom postupku u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,

b) policijski službenik - zaposlenik Uprave policije koji je ovlašten da primjenjuje policijska ovlaštenja propisana odredbama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19) i postupa kao ovlašteno službeno lice u skladu s odredbama zakona kojim je propisan krivični postupak i drugim zakonom u Bosni i Hercegovini,

c) privremeno oduzeti predmet - predmet koji je, u skladu sa odredbama zakona policijski službenik Uprave policije privremeno oduzeo i izdao potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta,

d) depozit - mjesto u nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave policije gdje se privremeno oduzeti predmeti daju na čuvanje i koje na zahtjev pohranitelja (deponenta - nadležne organizacione jedinice Uprave policije) čuvar (depozitar) vraća i

e) depozitar - magacioner u Odjeljenju za materijalno opre- manje i komercijalne poslove, odnosno viši samostalni referent za finansijske i poslove blagajne u Odjeljenju za finansijsko-knjigovodstvene poslove Sektora za materijal- no-finansijske poslove ukoliko se radi o deponovanju novca ili drugih dragocjenosti.
 

Član 3. (Ravnopravnost spolova)

 

Gramatička terminologija u ovoj Uredbi podrazumijeva uključivanje oba spola.
 

POGLAVLJE II - PRIVREMENO ODUZIMANJE I VRAĆANJE PREDMETA

 

Član 4. (Ovlaštenje za privremeno oduzimanje predmeta)

 

Policijski službenik će, u skladu sa odredbama zakona privremeno oduzeti predmet:

a) kada je oduzimanje predmeta propisano odredbama važećeg zakona kojim je regulisan krivični postupak,

b) kada je oduzimanje predmeta propisano odredbama važećeg zakona kojim je regulisan prekršajni postupak,

c) kada je to neophodno radi zaštite javne sigurnosti,

d) kada je u posjedu lica koje je lišeno slobode i koje taj predmet može upotrijebiti za samoozljeđivanje, napad na drugo lice ili bijeg i

e) u drugim slučajevima kada je to propisano.
 

Član 5. (Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta)

 

(1) Kada policijski službenik vrši privremeno oduzimanje predmeta na osnovu ovlaštenja iz člana 4. tačka a) ove Uredbe, obavezan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ove Uredbe.

(2) Kada policijski službenik vrši privremeno oduzimanje predmeta na osnovu ovlaštenja iz člana 4. tač. b), c), d) i e) ove Uredbe, obavezan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta koja se nalazi na Obrascu broj 2. koji je sastavni dio ove uredbe.

(3) Potvrde o privremenom oduzimanju predmeta iz st. (1) i (2) ove Uredbe sadrže: zaglavlje nadležne organzacione jedinice; broj; datum: pravni osnov izdavanja potvrde; naziv; pravni osnov privremenog oduzimanja predmeta; podatke o licu od kojeg je predmet oduzet; popis i karakteristike oduzetih predmeta koje ga razlikuju od ostalih predmeta; mjesto gdje su pronađeni privremeno oduzeti predmeti; mjesto gde su privremeni oduzeti predmeti pohranjeni; ime i prezime i potpis lica od kojeg su privremeno oduzeti predmeti; ime i prezime, potpis i broj policijske iskaznice policijskog službenika koji je izvršio oduzimanje i pečat.

(4) Ako lice odbije ili nije u mogućnosti potpisati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, policijski službenik će to zabilježiti na potvrdi.
 

Član 6. (Evidencija privremeno oduzetih predmeta)

 

(1) Evidencija privremeno oduzetih predmeta sadrži: redni broj; ime i prezime lica od kojeg su oduzeti; adresa lica od kojeg su oduzeti; datum oduzimanja; vrsta oduzetih predmeta; razlog oduzimanja; datum i mjesto deponovanja; postupak sa privremeno oduzetim predmetima; ovlašteno službeno lice koje je preduzimalo radnje; primjedba.

(2) Evidenciju privremeno oduzetih predmeta vodi rukovodilac smjene u policijskoj stanici i policijskom odjeljenju u policijskim upravama, rukovodilac smjene u Jedinici za saobraćaj i dežurni istražitelj u Odjeljenju za saobraćajne istrage u Sektoru uniformisane policije, dežurni inspektor organizacione jedinice u Sektoru kriminalističke policije i policajac u dežurnoj službi Sektora za policijsku podršku.

(3) Evidencija privremeno oduzetih predmeta vodi se u materijalnom obliku, formata A3, jednostranično, položeno.

(4) Evidencija privremeno oduzetih predmeta nalazi se na Obrascu broj 3. i sastavni je dio ove Uredbe.
 

POGLAVLJE III - SMJEŠTAJ, ČUVANJE I DRUGI POSTUPCI SA PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA

 

Član 7. (Smještaj, čuvanje i drugi postupci sa privremeno oduzetim predmetima)

 

(1) Smještaj i čuvanje i drugi postupci sa predmetima privremeno oduzetim u krivičnom postupku vrše se u skladu sa odlukom suda (presuda, rješenje ili naredba) koja je donesena na osnovu odredbi važećeg zakona kojim je regulisan krivični postupak i provedbenih propisa donesenih na osnovu tog zakona.

(2) Smještaj, čuvanje i drugi postupci sa privremeno oduzetim predmetima u prekršajnom postupku vrše se u skladu sa posebnom odlukom suda ili rukovodioca nadležne organizacione jedinice Uprave policije (odluka, naredba i dr.) koja je u skladu sa odredbama važećeg zakona kojim je regulisan prekršajni postupak i ove Uredbe.

(3) Smještaj, čuvanje i drugi postupci sa privremeno oduzetim predmetima iz člana 4. tač. c), d) i e) ove uredbe vrši se u skladu sa odredbama ove uredbe i drugih posebnih propisa.
 

Član 8. (Postupak nakon privremenog oduzimanja predmeta)

 

(1) Nakon privremenog oduzimanja predmeta, policijski službenik je dužan privremeno oduzete predmete na adekvatan način zapakovati ili na drugi način spremiti i službenim vozilom ili na drugi način prenijeti, prevesti ili dopremiti od mjesta oduzimanja do službenih prostora ili prostorija nadležne organizacione jedinice Uprave policije.

(2) Za potrebe preduzimanja radnji iz stava (1) ovog člana, policijski službenik može angažovati specijalno vozilo ili opremu (npr. specijalno vozilo "Pauk" kada se radi o motornom vozilu).

(3) Privremeno oduzeti predmeti se smještaju i čuvaju ispred ili unutar nadležne organizacione jedinice u određenim prostorima, prostorijama, ormarima ili kasama, sve do donošenja odluke o istima (naredbe o depozitu, rješenja, potvrde o vraćanju predmeta i dr.).

(4) Zaduženi policijski službenik (istražitelj odjeljenja kriminalističke policije, pomoćnik komandira policijske stanice, policajac na osiguranju objekta i dr.) dužni su stalno preduzimati potrebne mjere i radnje na čuvanju privremeno oduzetih predmeta u ili ispred službenih prostorija sve do donošenja naredbe o depozitu ili konačne izvršne odluke o postupku sa tim predmetima.
 

Član 9. (Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima)

 

(1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, čuvanje privremeno oduzetih predmeta u službenim prostorijama nadležne organizacione jedinice Uprave policije nije moguće ili je povezano sa znatnim poteškoćama ili zahtijeva preduzimanje posebnih mjera (npr. minsko-eksplozivna sredstva, narkotička sredstva i dr.), privremeno oduzeti predmeti se mogu pohraniti ili osigurati na drugi odgovarajući način, sve dok nadležni organ ne donese odgovarajuću odluku.

(2) Kad razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu da postoje, privremeno oduzeti predmeti će se vratiti licu od kojeg su oduzeti, ukoliko zakonom ili odlukom nadležnog organa nije drugačije određeno.

(3) Kada policijski službenik vrši vraćanje privremeno oduzetih predmeta na osnovu ovlaštenja iz člana 4. tačka a) ove Uredbe, obavezan je izdati potvrdu o vraćanju privremeno oduzetih predmeta na Obrascu broj 4. koji je sastavni dio ove Uredbe.

(4) Kada policijski službenik vrši vraćanje privremeno oduzimanje predmeta na osnovu ovlaštenja iz člana 4. tač. b), c), d) i e) ove uredbe, obavezan je izdati potvrdu o vraćanju privremeno oduzetih predmeta koja se nalazi na Obrascu broj 5. koji je sastavni dio ove uredbe.

(5) Potvrda o vraćanju privremeno oduzetih predmeta sadrži: zaglavlje nadležne organzacione jedinice; broj; datum; pravni osnov izdavanja potvrde; naziv; pravni osnov vraćanja privremeno oduzetog predmeta; podatke o licu kojem se vraća predmet; popis i karakteristike vraćenih predmeta koje ga razlikuju od ostalih predmeta; napomena; ime i prezime i potpis lica kojem su predmeti vraćeni; ime i prezime, potpis i broj policijske iskaznice policijskog službenika koji je izvršio vraćanje predmeta i pečat.
 

Član 10. (Naredba o predaji predmeta u depozit i naredba o izuzimanju predmeta iz depozita)

 

(1) Rukovodilac nadležne organizacione jedinice nadležan je za donošenje naredbe o predaji predmeta u depozit i naredbe o izuzimanju predmeta iz depozita.

(2) Naredbe iz stava (1) ovog člana donose se na osnovu odluke nadležnog suda ili rukovodioca nadležne organizacione jedinice Uprave policije, kada je to svrsishodno i kada je potrebno osigurati čuvanje privremeno oduzetih predmeta duži vremenski period.

(3) Naredba o predaji u depozit nalazi se na Obrascu broj 6., sastavni je dio ove uredbe i sadrži: zaglavlje nadležne organizacione jedinice; broj; datum; naziv organizacione jedinice kojoj se dostavlja; pravni osnov izdavanja naredbe; naziv; sadržaj naredbe; popis i karakteristike predmeta koji se pohranjuju u depozit koje ga razlikuju od ostalih predmeta; pravni osnov drugog nadležnog organa ukoliko postoji i broj i datum toga akta (npr. naredba suda), vremenski period deponovanja; broj evidencije; predao; primio; ime i prezime i potpis rukovodioca nadležne organizacione jedinice Uprave policije i pečat.

(4) Naredba o izuzimanju iz depozita nalazi se na Obrascu broj 7., sastavni je dio ove uredbe i sadrži: zaglavlje nadležne organzacione jedinice; broj; datum; naziv organizacione jedinice kojoj se dostavlja; pravni osnov izdavanja naredbe; naziv; sadržaj naredbe; popis i karakteristike predmeta koji se pohranjuju u depozit koje ga razlikuju od ostalih predmeta; poziv na naredbu o predaji u depozit i njen broj i datum; prilog (kopija naredbe o predaji u depozit); predao; primio; ime i prezime i potpis rukovodioca nadležne organizacione jedinice Uprave policije i pečat.
 

Član 11. (Evidencija depozita)

 

(1) Evidencija depozita sadrži: redni broj; broj naredbe o depozitu; datum deponovanja; ovlašteni službenik koji je predao u depozit; ovlašteni službenik koji je primio u depozit; popis predmeta; primjedba, a jedinstvena Evidencija depozita sadrži: redni broj; PREDATO: datum, podnosilac naredbe i broj naredbe, klasifikacija osnove oduzimanja, vrsta i popis stvari; primjedba; datum izuzimanja; IZDATO: podnosilac naredbe za izuzimanje i broj naredbe, vrsta i popis stvari, ovlašteni službenik koji izuzima stvari; primjedba.

(2) Evidencija depozita vodi se u policijskoj stanici i odjeljenju kriminalističke policije u policijskim upravama, Jedinici za saobraćaj i Odjeljenju za saobraćajne istrage u Sektoru uniformisane policije, organizacionoj jedinici u Sektoru kriminalističke policije i Sektoru za policijsku podršku., a jedinstvenu Evidenciju depozita za Upravu policije vodi magacioner u Odjeljenju za materijalno opremanje i komercijalne poslove Sektora za materijalno-finansijske poslove, odnosno viši samostalni referent za finansijske i poslove blagajne u Odjeljenju za finansijsko-knjigovodstvene poslove Sektora za materijalno-finansijske poslove ukoliko se radi o deponovanju novca ili drugih dragocjenosti.

(3) Evidencija depozita vodi se u materijalnom obliku, u formatu A4, jednostranično, položeno, a jedinstvena Evidencija depozita vodi se u materijalnom obliku, u formatu A3, dvostranično, položeno.

(4) Evidencija depozita nalazi se na Obrascu broj 8., a jedinstvena Evidencija depozita nalazi se na Obrascu broj 9. i sastavni su dijelovi ove Uredbe.
 

Član 12. (Dužnosti depozitara)

 

(1) Magacioner u Odjeljenju za materijalno opremanje i komerci- jalne poslove Sektora za materijalno-finansijske poslove, po- red ostalih poslova i zadataka propisanih važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, vrši sljedeće poslove:

a) na osnovu naredbi o predaji predmeta u depozit, iste prima u depozit,

b) propisno skladišti predmete i vodi maksimalnu brigu o njihovom čuvanju u skladu sa objektivnim mogućnostima,

c) vodi Evidenciju o depozitu i odgovoran je za njenu tačnost i ažurnost,

d) na osnovu naredbi o izuzimanju predmeta iz depozita izdaje deponovane predmete (robu) i o tome vodi propisanu evidenciju i

e) propisno čuva naredbe o predaji predmeta u depozit i naredbe o izuzimanju predmeta iz depozita.

(2) Viši samostalni referent za finansijske i poslove blagajne u Odjeljenju za finansijsko -knjigovodstvene poslove Sektora za materijalno-finansijske poslove, ostalih poslova i zadataka propisanih važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, vrši sljedeće poslove:

a) na osnovu naredbi o predaji predmeta u depozit koje se odnose na gotov novac i druge dragocjenosti, prima iste u depozit,

b) vodi maksimalnu brigu o čuvanju deponovanog gotovog novca i drugih dragocjenosti,

c) vodi Evidenciju o depozitu i odgovoran je za njenu tačnost i ažurnost,

d) Na osnovu naredbi o izuzimanju predmeta iz depozita izdaje deponovani gotovi novac i druge dragocjenosti i o tome vodi propisanu evidenciju i

e) Propisno čuva naredbe o predaji predmeta u depozit i naredbe o izuzimanju predmeta iz depozita.
 

Član 13. (Odluka o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima)

 

(1) Rukovodilac nadležne organizacione jedinice Uprave policije donosi odluku o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima kada:

a) za to nije nadležan sud ili neki drugi organ ili

b) kada je za to ovlašten zakonom (npr. na osnovu odredbi važećeg Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine) ili odredbama ove Uredbe.

(2) Odluka o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima nalazi se na Obrascu broj 10. i sastavni je dio ove Uredbe.

(3) Odluka o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima sadrži: zaglavlje nadležne organzacione jedinice; broj; datum; pravni osnov donošenja; naziv; izreka: obrazloženje; ime i prezime i potpis rukovodioca nadležne organizacione jedinice Uprave policije i pečat.
 

Član 14. (Vrste odluka o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima)

 

(1) Odlukom o postupanju sa privremeno oduzetim predmetima rukovodilac nadležne organizacione jedinice može odlučiti da se predmeti:

a) vrate licu od koga su oduzeti,

b) unište,

c) prodaju i

d) predaju odgovarajućem ovlaštenom tijelu.

(2) Sredstva ostvarena prodajom pripadaju budžetu Kantona Sarajevo.

(3) Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trećih lica na naknadu štete od lica koje je okrivljeno izdatim prekršajnim nalogom.

(4) Odluka o postupanju sa predmetima privremeno oduzetim izrečenom zaštitnom mjerom oduzimanja predmeta putem prekršajnog naloga izdatog od strane policijskog službenika, ne može se donijeti prije nego što prekršajni nalog postane konačan i izvršan.
 

Član 15. (Izvršenje rješenja i odluka)

 

(1) U skladu sa odlukom suda rješenje izvršava organizaciona jedinica Uprave policije navedena u izreci rješenja, nakon nastupanja njegove pravosnažnosti.

(2) Izvršenje rješenja iz člana 14. stav (1) tač. a) i d) ove Uredbe izvršava nadležna organizaciona jedinica Uprave policije.

(3) Izvršenje rješenja iz člana 14. stav (I) tač. b) i c) ove Uredbe izvršava posebna komisija Uprave policije koja se sastoji od pet članova i koju formira policijski komesar, ukoliko posebnim zakonom nije propisano drugačije.

(4) Komisiju iz stava (3) ovog člana sačinjavaju tri pripadnika Sektora za materijalno-finansijske poslove u Upravi policije i dva pripadnika nadležne organizacione jedinice Uprave policije.

(5) Za potrebe rada komisije iz stava (3) ovog člana, može se angažovati stručno pravno ili fizičko lice.
 

POGLAVLJE IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 16. (Obaveza pažljivog postupanja sa privremeno oduzetim predmetima)

 

(1) Svi pripadnici Uprave policije koji na bilo koji način učestvuju ili dolaze u dodir sa privremeno oduzetim predmetima, dužni su pažljivo postupati sa istima i preduzeti sve potrebne mjere i radnje da ne dođe do nestanka, otuđenja, uništenja ili oštećenja privremeno oduzetih predmeta.

(2) Svako postupanje suprotno odredbama stava (1) ovog člana, može predstavljati povredu radne dužnosti, odnosno može biti predmet utvrđivanja disciplinske i/ili materijalne odgovornosti pod uvjetima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima.
 

Član 17. (Odgovornost za štetu)

 

(1) Kanton Sarajevo je odgovoran za štetu pričinjenu fizičkim i pravnim licima kao rezultat postupanja policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Uprave policije u izvršenju ili vezano za izvršenje odredaba ove Uredbe.

(2) Kanton Sarajevo ima pravo zahtijevati od policijskog službenika, državnog službenika i namještenika, za kojeg se utvrdi daje odgovoran za štetu iz stava (1) ovog člana, da nadoknadi iznos isplaćen trećim licima, ako je prouzrokovana šteta posljedica njegove namjere, grube nepažnje ili nezakonitih i neovlaštenih radnji ili postupaka.

(3) Uprava policije nije odgovorna za oštećenje privremeno oduzetih predmeta nastalih usljed vremenskih, bio-hemijskih i drugih uticaja, kao i zbog neposjedovanja adekvatnih uvjeta za njihov smještaj, odnosno deponovanje.
 

Član 18. (Postupanje sa predmetima za koje nije poznat vlasnik ili posjednik)

 

(1) Ukoliko policijski službenik, u skladu sa zakonskim propisima izuzima predmete iz člana 4. ove uredbe, a nije poznat njihov vlasnik ili posjednik (npr. postavljeni, ostavljeni, napušteni, odbačeni i dr.) ili nije u mogućnosti izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, postupiće odgovarajuće u skladu sa odredbama ove Uredbe.

(2) Policijski službenik iz stava (1) ovog člana je dužan sačiniti službenu zabilješku, zapisnik ili drugi odgovarajući pisani dokument.
 

Član 19. (Troškovi)

 

1) Troškovi nastali primjenom odredbi člana 9. stav (1) ove Uredbe padaju na teret Budžeta Kantona Sarajevo, pozicija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

2) Troškovi nastali primjenom odredbi člana 8. stav (2) i člana 15. ove Uredbe padaju na teret Budžeta Kantona Sarajevo, pozicija Uprave policije.
 

Član 20. (Rok za uspostavu)

 

Nadležne organizacione jedinice iz člana 11. stav (2) ove uredbe dužne su, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe, ažurirati vođenje Evidencije depozita iz člana 11. ove Uredbe.
 

Član 21. (Stupanje na snagu)

 

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-05-36479-14/19
10. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uredba.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

uredba

mup ks

oduzeti predmeti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.