Uredba o postupku objavljivanja propisa rada organa uprave čiji je osnivač KS

Legislativa

Uredba o postupku objavljivanja propisa rada organa uprave čiji je osnivač KS

15.04.2019. 08:00 / Izvor: Akta.ba

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

VLADA

 

UREDBA

O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO, GRAD SARAJEVO I OPĆINE NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

(NACRT)

Nosilac izrade: Ministarstvo pravde i uprave

Sarajevo, april 2019. godine

 

Na osnovu člana 7. stav (2) Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/11 - Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19) i čl. 26. i 28. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 2019. godine, d o n o s i

 

(NACRT)

UREDBU

O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO, GRAD SARAJEVO I OPĆINE NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

Ovom uredbom uređuje se vrsta i način objavljivanja propisa i drugih akata koje donose organi uprave, javna preduzeća, javne ustanove i pravna lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine na teritoriji Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: organi javnog sektora), te način ostvarivanja i obezbjeđivanja javnosti rada organa javnog sektora.

 

Član 2. (Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

POGLAVLJE II - VRSTA I POSTUPAK OBJAVLJIVANJA PROPISA

Član 3. (Propisi i drugi akti)

(1) Pod propisima i drugim aktima iz člana 1. ove uredbe smatraju se svi akti koji imaju karakter općih akata, a naročito:

a) Ustav Kantona Sarajevo;

b) zakoni,

c) statuti,

d) osnivački akti organa javnog sektora,

e) uredbe,

f) odluke,

g) pravilnici, kao provedbeni propisi zakona,

h) svi pravilnici koje donose organi javnog sektora iz svoje nadležnosti,

i) uputstvo, naredba, instrukcija koja ima karakter općeg akta, j) zaključak i,

k) inicijative.

(2) Pod pojomom „karakter općeg akta", smatraju se svi propisi koji imaju ili mogu imati utjecaja na širu javnost (građanstvo, pravna pravna lica i sl.).

(3) Pored propisa navedenih u stavu (1) ovog člana, objavljuju se i svi drugi akti potpisani sa stranim organizacijama (memorandumi o razumijevanju, međusobna saradnja, pomoć i sl.), osim ako to posebnim propisom nije izričito zabranjeno.

 

Član 4. (Način objave)

(1) Shodno odredbama člana 4. Zakona o o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/11 - Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19) (u daljem tekstu: Zakon), svi propisi i drugi akti se objavljuju u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(2) Pored obaveze iz stava (1) ovog člana, propisi i drugi akti iz člana 3. ove uredbe, obavezno se objavljuju na službenoj web stranici organa javnog sektora.

(3) Propise i druge akte iz člana 3. ove uredbe, organi javnog sektora dužni su objaviti na svojoj web stranici u roku ne dužem od pet dana od dana njihovog donošenja.

 

Član 5. (Izuzeci)

(1) Izuzetno od odredbi člana 3. ove uredbe, organi javnog sektora dužni su objaviti na svojoj web stranici i pojedinačne akte koji nemaju karakter općeg akta, a naročito:

a) rješenja o imenovanju svih komisija za čiji se rad isplaćuje naknada;

b) odluke o odobravanju isplata svih vrsta naknada;

c) rješenja i odluke i svi drugi akti koje se odnose na provođenje postupaka javnih nabavki;

d) kao i druge pojedinčane akte koje za svrhu imaju trošenje javnih sredstava.

(2) Prilikom objave akata iz stava (1) ovog člana, organi javnog sektora dužni su voditi računa da zaštite lične podatke, shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH", br. . 49/06, 76/11 i 89/11-Ispravka ), ako se u tim aktima navode neki od ličnih podataka.

 

POGLAVLJE III - JAVNOST RADA ORGANA JAVNOG SEKTORA

Član 6. (Javnost rada)

(1) Javnost rada organa javnog sektora ostvaruje se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 32/01 i 48/11), Uputstvom za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine"; broj 57/01) i vodičem za pristup informacijama svakog organa javnog sektora.

(2) Pored javnosti rada propisane u stavu (1) ovog člana, javnost rada organa javnog sektora ostvaruje se neposrednim pristupom putem web stranice organa javnog sektora.

(3) U pravilu, svi organi javnog sektora dužni su imati svoju zvaničnu registrovanu web stranicu.

(4) Kod onih organa javnog sektora, kod kojih nije uspostavljena zvanična web stranica, organi javnog sektora su dužni uspostaviti zvaničnu web stranicu bez odlaganja, a naj kasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 7.

(Obavezan sadržaj web stranice)

(1) Organi javnog sektora su dužni, putem svoje postojeće web stranice ili novouspostavljene web stranice učiniti javnim i dostupnim sve propise i druge akte propisane ovo uredbom.

(2) Web stranica organa javnog sektora mora sadržati aktivnu službenu e-mail adresu, putem koje se građani i šira javnost mogu obratiti za bilo koju informaciju iz nadležnosti organa javnog sektora.

(3) Svaka web stranica organa javnog sektora obavezno sadrži odjeljak/sekciju u kojem će se nalaziti svi propisi i drugi akti propisani ovom uredbom.

(4) Pored odjeljka/sekcija iz stava (3) ovog člana, organi javnog sektora obavezno objavljuju na svojoj web stranici:

a) odgovore na postavljena pitanja zastupnika zakonodavnih i/ili predstavničkih tijela svih nivoa vlasti koja se odnose na djelokrug rada organa javnog sektora;

b) mišljenja koja pribave organi javnog sektora ili koje nadležne institucije daju o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada organa javnog sektora;

c) izvještaje o radu organa javnog sektora;

d) finansijske planove organa javnog sektora;

e) izvještaje revizorskih kuća o poslovanju organa javnog sektora;

f) informacije o sjednicama tijela organa javnog sektora (skupštine, upravni odbori, nadzorni odbori, i drugih organa koji su uspostavljeni u organima javnog sektora), sa navođenjem dnevnog reda tih sjednica.

(5) Odredbe ove uredbe ni na koji način ne isključuju ili organičavaju organe javnog sektora da na svojim službenim web stranicama postavljaju informacije i obavještenja za koje smatraju da su neophodna za širu javnost.

 

Član 8.

(Javnost rada prema osnivaču)

(1) Organi javnog sektora su dužni učniti javnim i dostupnim sve propise i druge akte na koje se odnosi ova uredba, uključujući i pojedinačne akte iz člana 5. ove uredbe, zakonodavnim/predstavničkim tijelima koji su ih osnovali, njihovim stalnim radnim tijelima i izvršnim organima osnivača (Vlada Kantona Sarajevo, Gradonačelnik, načelnici), na njihov zahtjev.

(2) Organi javnog sektora dužni su, po prijemu zahtjeva iz stava (1), dostaviti sve tražene propise i druge akte u roku ne dužem od 8 dana.

(3) Po potrebi, organi javnog sektora mogu organizovati polugodišnje, godišnje press konferencije, s ciljem upoznavanja javnosti sa svojim kontinuiranim poslovima, kao i sa poslovima od posebnog značaja za Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo ili općine na teritoriji Kantona Sarajevo.

 

POGLAVLJE III - NADZOR, KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9. (Nadzor nad primjenom)

Nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe vrše resorna ministarstva, odnosno odgovarajući organi ili službe Grada Sarajevo i općina na teritoriji Kantona Sarajevo.

 

Član 10. (Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se odgovorno lice u organu javnog sektora:

a) ako ne objavi propise i druge akte iz člana 3. ove uredbe (član 4.);

b) ako ne objavi pojedinačne i druge ake iz člana 5. ove uredbe;

c) ako ne uspostavi zvaničnu web stranicu uz roku iz člana 6. ove uredbe;

d) ako web stranice ne sadrže e-mail adresu i sekciju/odjeljak u kojem će se nalaziti svi propisi i drugi akti propisani ovom uredbom (član 7. st. (2) i (3));

e) ako web stranica ne sadrži podatke propisane članom 7. stav (4). ove uredbe.

f) ako ne učini javnim i dopstupnim sve tražene podatke osnivaču (član 8.)

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 KM kaznit će se poslodavac - organ javnog sektora za prekršaje iz stava (1) ovog člana.

 

Član 11.

(Neprimijenjivanje ili nepoštivanje odredbi ove uredbe)

Neprimijenjivanje ili nepoštivanje odredbi ove uredbe predstavlja osnov za smjenu odgovorne osobe organa javnog sektora, koju pokreće organ nadležan za razrješenje odgovornog lica organa javnog sektora.

 

Član 12. (Objavljivanje akata)

(1) Organi  javnog sektora iz člana 1. ove uredbe su dužni, putem svojih zvaničnih web stranica, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe učiniti dostupnim i javnim sve propise i druge akte na koje se odnosi ova uredba.

(2) U slučaju da organi javnog sektora nemaju zvaničnu web stranicu, dužni su učiniti dopstupnim i javnim sve propise i druge akte na koje se odnosi ova uredba u roku od 30 dana, po proteku roka iz člana 6. stav (4) ove uredbe.

 

Član 13. (Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Dostaviti:

P R E M I J E R

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo; Edin Forto

2. Premijer Kantona Sarajevo;

3. Ministarstvo pravde i uprave;

4. Za objavu u „Službenim novinama Kantona Sarajevo",

5. Evidencija;

6. Arhiva.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbama člana 7. stav (2) Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/11 - Prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19) i čl. 26. i 28. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka), kojim je propisano da Vlada Kantona svojim propisom uređuje vrstu i postupak objavljivanja akata i javnost rada organa Kantona, preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač Kanton, dok je Zakonom o Vladi propisano da se uredbom uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

II - RAZLOZI DONOŠENJA

Skupština Kantona Sarajevo je na svojoj sjednici, održanoj dana 27.02.2019. godine, donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", koji je stupio na snagu 22.03.2019. godine. Ovim zakonom je utvrđena obaveza Vladi Kantona Sarajevo da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donese propis kojim uređuje vrstu i postupak objavljivanja akata iz člana 2. ovog zakona i javnost rada organa Kantona, preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač Kanton.

S tim u vezi, Ministarstvo pravde i uprave, kao predlagač ovog zakona, postupilo je po zakonskoj obavezi i pripremilo nacrt Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustavnova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i općine na teritoriji Kantona Sarajevo. Ovom uredbom uređuje se vrsta i način objavljivanja propisa i drugih akata koje donose organi javnog sektora, te način ostvarivanja i obezbjeđivanja javnosti rada organa javnog sektora. Dalje, propisuje se koji se propisi ubuduće moraju objavljivati u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", te se propisuje obaveza organima javnog sektora da sve propise sasržane u ovoj uredbi objavljuju i na svojim službenim web stranicama. Također, propisan je obavezan sadržaje svake web stranice koju organi javnog sektora moraju obezbjediti, pod prijetnjom novčanih kazni propisanih ovom uredbom. Svrha donošenja ove uredbe je povećanje transparantnosti u radu organa javnog sektora, te veća pristupačnost javnosti samom radu organa javnog sektora te propisa i drugih akata koje donose u svom radu, a tiču se propisa koje imaju ili mogu imati utjecaja na širu javnost (građanstvo, pravna pravna lica i sl.).

III - PRAVNA RJEŠENJA

Član 1. - Ovim članom se propisuje predmet i sadržaj ove uredbe.

Član 2. - Propisuje se rodna neutralnost izraza.

Član 3. - Ovim članom određuju se koji propisi i drugi akti su obuhvaćeni ovom uredbom.

Član 4. - U ovom članu se propisuje način objave propisa iz člana 3. ove uredbe.

Član 5. - Ovim članom su propisani izuzeci, tj. koji akti koji nemaju karakter općeg akta su dužni organi javnog sektora da objave.

Član 6. - Ovim članom se propisuje način ostvarivanja javnosti rada organa javnog sektora.

Član 7. - U ovom članu je propisan obavezan sadržaj web stranice organa javnog sektora.

Član 8. - Propisuju se obaveze organa javnog sektora prema osnivaču.

Član 9. - Propisan je nadzor od strane resornih ministarstva i odgovarajučih organa ili službi Grada Sarajevo i općina na teritoriji Kantona Sarajevo. Član 10. - Ovim članom su propisane kaznene odredbe.

Član 11. - U ovom članu propisano je da neprimjenjivanje ili nepoštivanje odredbi ove uredbe predstavlja osnov za smjenu odgovorne osobe u organu javnog sektora, koju pokreće organ nadležan za razrješenje odgovorne osobe u organu javnog sektora. Član 12. - Propisuje se obaveza objave propisa i drugih akata na zvaničnim web stranicama. Član 13. - Propisuje se stupanje na snagu ove uredbe.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

uredba

propisi

kanton sarajevo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.