Uredba o visini naknade za priključivanje na javni put i izgradnju objekata

Legislativa

Uredba o visini naknade za priključivanje na javni put i izgradnju objekata

11.05.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 42, 11.5.2021.

 

Na osnovu člana 45. stav 7, člana 52. stav 3. i člana 54. stav 4. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/13 i 83/19) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 119. sjednici, održanoj 28.4.2021. godine, d o n o s i

 

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA PRIKLJUČIVANJE NA JAVNI PUT I IZGRADNJU OBJEKATA U PUTNOM I ZAŠTITNOM POJASU PUTA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se visina i način plaćanja naknada za priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta za izdavanje saglasnosti za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva.

Član 2.

(1) Putni pojas je zemljište sa obje strane puta, potrebno za nesmetano održavanje puta, širine određene projektom puta, a najmanje jedan metar mjereno od linije koja spaja krajnje tačke poprečnog profila puta.

(2) Zaštitni pojas puta je zemljište pored puta čije je korištenje ograničeno u skladu sa odredbama Zakona o javnim putevima (u daljem tekstu: Zakon), a radi nesmetanog i sigurnog odvijanja saobraćaja.

(3) Građevinsko zemljište podrazumijeva ukupnu površinu građevinske parcele na kojoj se nalazi objekat.

Član 3.

(1) Pravna lica, preduzetnici i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici), u skladu sa Zakonom, plaćaju naknadu za priključi- vanje na pravac magistralnog i regionalnog puta, za izdavanje saglasnosti za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu puta.

(2) Za izdavanje saglasnosti za priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta, za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu puta iz stava 1. ovog člana korisnik plaća naknadu, i to za izdavanje saglasnosti za:

1) izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva i brzih puteva na račun Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske”,

2) priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta, za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobraćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu magistralnih i regionalnih puteva na račun Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”.

Član 4.

(1) Naknada za izdavanje saglasnosti za priključivanje, odnosno izgradnju priključka objektima koji služe saobraćaju i drugim poslovnim objektima na magistralne i regionalne puteve iznosi 1.500 KM.

(2) Naknada za izdavanje saglasnosti za priključivanje, odnosno izgradnju priključka stambeno-poslovnim objektima na magistralne i regionalne puteve iznosi 750 KM.

(3) Naknada za izdavanje saglasnosti za priključivanje, odnosno izgradnju priključka stambenim objektima i parking-prostorima na magistralne i regionalne puteve iznosi 100 KM.

Član 5.

(1) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju objekata koji služe saobraćaju i drugih poslovnih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva i brzih puteva iznosi 25 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(2) Naknada za izdavanje saglasnosti za dogradnju obje- kata koji služe saobraćaju i drugih poslovnih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva i brzih puteva iznosi 1.000 KM po zahtjevu i 15 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(3) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju stam- beno-poslovnih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva i brzih puteva iznosi 20 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(4) Naknada za izdavanje saglasnosti za dogradnju stam- beno-poslovnih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva i br- zih puteva iznosi 300 KM po zahtjevu i 10 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(5) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju stam- benih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva i brzih puteva iznosi 1 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(6) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju obje- kata iz st. 1, 3. i 5. ovog člana koji su privremenog karaktera iznosi 70% od visine naknade iz st. 1, 3. i 5. ovog člana.

Član 6.

(1) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju obje- kata koji služe saobraćaju i drugih poslovnih objekata u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta iznosi 20 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(2) Naknada za izdavanje saglasnosti za dogradnju po- stojećih objekata koji služe saobraćaju i drugih poslovnih objekata u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta iznosi 1.000 KM po zahtjevu i 15 KM/m2 dodatne površine građevinskog zemljišta.

(3) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju stam- beno-poslovnih objekata u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta iznosi 10 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(4) Naknada za izdavanje saglasnosti za dogradnju po- stojećih stambeno-poslovnih objekata u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta iznosi 300 KM po zahtjevu i 5 KM/m2 dodatne površine građevinskog zemljišta.

(5) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju stam- benih objekata u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta iznosi 1 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

(6) Naknada za izdavanje saglasnosti za izgradnju par- king-prostora u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta iznosi 5 KM/m2 površine građevinskog zemljišta.

Član 7.

(1) Naknada iz člana 5. ove uredbe utvrđena je za auto- puteve i brze puteve.

(2) Naknada iz čl. 4. i 6. ove uredbe utvrđena je za magi- stralne i regionalne puteve na kojima je intenzitet saobraćaja od 3.000 do 7.000 vozila PGDS (prosječni godišnji dnevni saobraćaj).

(3) Naknada iz čl. 4. i 6. ove uredbe umanjuje se za 20% ako je intenzitet saobraćaja manji od 3.000 vozila PGDS, od- nosno uvećava se ako je intenzitet saobraćaja veći od 7.000 vozila PGDS, i to po 10% za svakih 2.000 vozila PGDS.

(4) Za obračun naknade iz st. 2. i 3. ovog člana koriste se posljednji zvanični podaci o intenzitetu saobraćaja na podru- čju Republike Srpske.

Član 8.

Porez na dodatnu vrijednost (PDV) obračunava se u skla- du sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

Član 9.

(1) Naknade iz čl. 4, 5, 6. i 7. ove uredbe su jednokratne, a u njima nisu sadržane naknade za korištenje putnog zemlji- šta, koje se godišnje obračunavaju po posebnoj uredbi.

(2) Korisnici iz člana 3. stav 1. ove uredbe plaćaju nak- nadu iz čl. 4, 5, 6. i 7. ove uredbe i u slučajevima legalizacije bespravno izgrađenih objekata i priključenja objektima.

(3) Naknada za zakup dijela putnog pojasa iz člana 52. stav 2. Zakona o javnim putevima utvrđena je Uredbom o visini naknade za korištenje putnog zemljišta.

Član 10.

(1) Korisnici iz člana 3. ove uredbe podnose zahtjev upravljaču puta.

(2) Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) situacija sa ucrtanom mikrolokacijom objekta,

2) neophodna tehnička rješenja,

3) druga dokumentacija, ovisno o vrsti objekta i lokaciji.

(3) Dokumentaciju iz stava 2. ovog člana korisnik osigurava o svom trošku.

(4) Ukoliko korisnik zahtjevom iz stava 1. ovog člana traži i izdavanje saglasnosti za priključenje objektima na ma- gistralni i regionalni put i za izdavanje odobrenja za izgrad- nju objekta u zaštitnom pojasu magistralnog ili regionalnog puta, naknada se obračunava tako što se sabira visina naknade za priključenje objektima na magistralni i regionalni put sa visinom naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju objekta u zaštitnom pojasu magistralnog i regionalnog puta.

Član 11.

Saglasnost za priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobra- ćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva izdaje upravljač puta u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva koji je u skladu sa članom 10. ove uredbe.

Član 12.

Izuzetno od čl. 4, 5, 6. i 7. ove uredbe, naknada za izdavanje saglasnosti za priključivanje na pravac magistralnog i regionalnog puta, za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u putnom pojasu i za izgradnju objekata koji služe saobra- ćaju, kao i drugih objekata u zaštitnom pojasu autoputeva, brzih, magistralnih i regionalnih puteva ne naplaćuje se u slučajevima kada je investitor radova jedinica lokalne samouprave ili republički organi uprave.

Član 13.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o visini naknade za priključivanje na javni put i izgradnju objekata u putnom i zaštitnom pojasu puta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 93/15).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-1313/21

28. aprila 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

naknade

javni put

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.