Uredba sa zakonskom snagom o Fondu Solidarnosti za obnovu RS

Legislativa

Uredba sa zakonskom snagom o Fondu Solidarnosti za obnovu RS

15.04.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 37, 15.04.2020.

 

Na temelju Amandmana CIX. i Amandmana XXXV. točka 2. na članak 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Na- rodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 15.4.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O FONDU SOLIDARNOSTI ZA OBNOVU REPUBLIKE SRPSKE

Članak 1.

Ovom se uredbom sa zakonskom snagom uređuju status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za obnovu Repu- blike Srpske (u daljnjemu tekstu: Fond solidarnosti), izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvi- ma, uspostava Jedinstvenog registra šteta i način sanacije štete.

Članak 2.

Cilj je ove uredbe obnova Republike Srpske (u daljnje- mu tekstu: Republika) uslijed štete izazvane elementarnim nepogodama, prirodnim, tehničko-tehnološkim i ekološkim katastrofama, epidemijama i drugim izvanrednim prigodama koje uzroče štetu u Republici.

Članak 3.

(1) Obnova Republike podrazumijeva sanaciju štete iza- zvane elementarnim nepogodama, prirodnim, tehničko-teh- nološkim i ekološkim katastrofama, epidemijama i drugim izvanrednim prigodama koje uzroče štetu u Republici.

(2) Štetom, u smislu ove uredbe, drže se:

1) izravna materijalna šteta na stambenim objektima, go- spodarskim objektima, energetskim objektima, poljoprivred- nim objektima, opremi, mehanizaciji, usjevima i zasadima, stočnom fondu, prometnoj infrastrukturi, objektima vodoop- skrbe i kanalizacije, objektima vodozaštite i hidromelioracij- skim objektima, kao i objektima javnih institucija,

2) izravna materijalna i druga šteta nastala kao posljedica ograničenja uvedenih uslijed proglašenja izvanredne situaci- je i izvanrednog stanja.

Članak 4.

(1) Fond solidarnosti je pravni sljednik Fonda solidarno- sti za obnovu Republike Srpske, koji je utemeljila Republika 2014. godine.

(2) Prava i odgovornosti utemeljitelja iz stavka 1. ovo- ga članka vrši Vlada Republike Srpske (u daljnjemu tekstu: Vlada).

(3) Fond solidarnosti ima svojstvo pravne osobe sa jav- nim ovlastima.

(4) Fond solidarnosti ima račun otvoren kod poslovne banke.

(5) Sjedište Fonda solidarnosti je u Banjoj Luci. (6) Rad Fonda solidarnosti je javan.

Članak 5.

(1) Organ Fonda solidarnosti je Upravni odbor, koji ime- nuje Vlada.

(2) Upravni odbor Fonda solidarnosti ima 11 članova: šest članova Vlade, jedan predstavnik iz reda zaposlenika u Republici, jedan predstavnik Poreske uprave Republike Srp- ske, jedan predstavnik Privredne komore Republike Srpske, jedan predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srp- ske i jedan predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske.

(3) Funkciju predsjednika Upravnog odbora Fonda soli- darnosti vrši predsjednik Vlade.

(4) Upravni odbor donosi statut i druga opća akta kojima se uređuju djelatnost, način rada i druga pitanja od značaja za rad Fonda solidarnosti.

(5) Statut Fonda solidarnosti objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(6) Administrativne, tehničke i operativne poslove za potrebe Fonda solidarnosti obavlja Generalni sekretarijat Vlade.

(7) Sredstva za troškove administrativnih, tehničkih i operativnih poslova Fonda solidarnosti osiguravaju se u pro- računu Republike Srpske.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada su izvori sredstava iz članka 7. stavak 1. točka 4) ove uredbe, inozemni zajmovi i/ili krediti, sredstva za troškove admini- strativnih, tehničkih i operativnih poslova Fonda solidarnosti osiguravaju se iz tih sredstava, sukladno pravilima i procedu- rama inozemnih zajmodavaca i/ili kreditora.

Članak 6.

(1) Mjerodavnost Fonda solidarnosti je upravljanje i ra- spolaganje namjenskim sredstvima za obnovu Republike, kao i uspostava i vođenje Jedinstvenog registra šteta.

(2) Način uspostave i vođenja Jedinstvenog registra šteta propisuje Vlada na prijedlog Upravnog odbora Fonda soli- darnosti.

Članak 7.

(1) Sredstva za financiranje obnove Republike, odnosno sanaciju štete iz članka 3. stavak 2. ove uredbe osiguravaju se iz:

1) posebnog doprinosa za solidarnost,

2) poreznih prihoda koji se u tu namjenu plaćaju po po- sebnim zakonima,

sukladno pravilima i procedurama inozemnih zajmodava- ca i/ili kreditora.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/14).

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu narednoga dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijet će se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti sastati se.

3) tuzemnih i inozemnih donacija,

4) proračunskih sredstava Republike u koja su uključeni i inozemni zajmovi i/ili krediti,

5) proračunskih sredstava jedinica lokalne samouprave,

6) sredstava ostvarenih prodajom imovine stečene izvr- šenjem krivičnog djela,

7) drugih sredstava.

(2) Sredstva za financiranje iz stavka 1. t. 1), 2), 5), 6) i 7) ovoga članka osiguravaju se sukladno posebnim propisima.

(3) Na internet stranici Vlade objavljuje se mjesečno izvješće Fonda solidarnosti o ukupno prikupljenim i dodije- ljenim, odnosno raspoređenim sredstvima sa računa Fonda solidarnosti.

Članak 8.

(1) Sredstva iz članka 7. ove uredbe uplaćuju se na račun Fonda solidarnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sredstva iz članka 7. stavak 1. točka 4) ove uredbe, čiji su izvori ino- zemni zajmovi i/ili krediti, uplaćuju se i koriste suklad- no proceduri ugovorenoj za svaki pojedinačni zajam i/ili kredit, sukladno pravilima i procedurama zajmodavca i/ ili kreditora.

Članak 9.

(1) Sredstva iz članka 7. ove uredbe koriste se za obnovu Republike, odnosno sanaciju štete iz članka 3. stavak 2. ove uredbe, financijske i druge pomoći pravnim osobama, podu- zetnicima i fizičkim osobama radi prevazilaženja poteškoća izazvanih slučajevima iz članka 3. stavak 1. ove uredbe.

(2) Uvjete, način, korisnike, postupak, oblik i opseg ko- rištenja sredstava za sanaciju štete iz članka 3. stavak 2. ove uredbe propisuje Vlada svojim aktima, na prijedlog Uprav- nog odbora Fonda solidarnosti.

Članak 10.

(1) Fond solidarnosti podnosi Vladi kvartalno izvješće o radu, prikupljenim i raspoređenim sredstvima za sanaciju štete u Republici.

(2) Vlada podnosi godišnje izvješće o radu Fonda soli- darnosti Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Članak 11.

(1) Nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava iz ove uredbe vrši radno tijelo Narodne skupštine Republi- ke Srpske, kojem predsjedava poslanik iz najveće oporbene partije, izabran sukladno aktu kojim se uređuje rad Narodne skupštine Republike Srpske, i Glavna služba za reviziju jav- nog sektora Republike Srpske, sukladno svojim mjerodav- nostima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada su izvori sredstava iz članka 7. stavak 1. točka 4) ove uredbe inozemni zajmovi i/ili krediti, nadzor nad upora- bom sredstava iz inozemnih zajmova i/ili kredita vrši se sukladno pravilima i procedurama inozemnih zajmodava- ca i/ili kreditora.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Zakon o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/14).

Članak 13.

Ova uredba stupa na snagu narednoga dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijet će se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti sastati se. 

 

Broj: 01-020-1213/20 

15. travnja 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike,

Željka Cvijanović, v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Fond Solidarnosti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.