Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama uredbe o poreznim mjerama

Legislativa

Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama uredbe o poreznim mjerama

14.05.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik RS

Broj 46/20 od 14.05.2020

 

 

Na osnovu Amandmana CIX. i Amandmana XXXV. tač- ka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 14. maja 2020. godine, d o n o s i

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O POREZNIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE EKONOMSKIH POSLJEDICA NASTALIH USLJED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

 

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti

COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 35/20) u članu 12. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“(2) Za isplaćene plaće, sredstva za plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima (‘Službeni glasnik Republike Srpskeʼ, br. 114/17 i 112/19) i Zakonom o porezu na dohodak (‘Službeni glasnik Republike Srpskeʼ, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) za maj 2020. godine poslodavaca, pravnih lica i preduzetnika i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaru- ju dohodak od samostalne djelatnosti, kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju 2020. godine, a zabrana je trajala najkasnije do 11. maja 2020. godine, osigurat će se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, namijenjenih za saniranje posljedica izazva- nih virusom korona u Republici Srpskoj.”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, poslije riječi: “mart 2020. godine” dodaju se zarez i riječi: “a do 10. jula 2020. godine za maj 2020. godine”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, poslije riječi: “mart 2020. godine” dodaju se zarez i riječi: “te podatke o pojedinačnim i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za maj 2020. godine”.

 

Član 2.

U članu 13. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Uposlenicima kod pravnih lica i preduzetnika, kao i nosiocima samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljaju kao osnovnu, kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju 2020. godine, a zabrana je trajala najmanje do 12. maja 2020. godine, isplatit će se iznos najniže plaće, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plaće, broj: 04/1-012-2-3600/19 (‘Službeni glasnik Republike Srpskeʼ, broj 3/20), i na tu najnižu plaću obračunati i uplatiti doprinosi za maj 2020. godine.”.

Dosadašnji st. 3, 4, 5. i 6. postaju st. 4, 5, 6. i 7.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, riječi: “st. 1. i 2” zamjenjuju se riječima: “st. 1, 2. i 3”.

 

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijet će se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

 

Broj: 01-020-1418/20

14. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike Srpske,

Željka Cvijanović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

porezne mjere

COVID-19

SARS-CoV-2

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.