Uredba sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekon. posljedica

Legislativa

Uredba sa zakonskom snagom o poreznim mjerama za ublažavanje ekon. posljedica

10.04.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 35, 10.04.2020.godine

 

Na temelju Amandmana CIX. i Amandmana XXXV. točka 2. na članak 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05, 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 10.4.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O POREZNIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE EKONOMSKIH POSLJEDICA NASTALIH USLIJED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

 

Članak 1.

Ovom se uredbom sa zakonskom snagom utvrđuju porezne mjere za vrijeme izvanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih uslijed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 s ciljem smanjenja nelikvid- nosti poreznih obveznika uzročene narečenim stanjem.

Članak 2.

(1) Porezne mjere obuhvaćaju produljenje roka za pod- nošenje godišnjih prijava, produljenje roka za izmirenje poreznih obveza, odgodu ukidanja rješenja o odgođenom pla- ćanju poreznih obveza i druge mjere.

(2) Za porezne obveznike koji su sukladno članku 34. stavak 3. i članku 38. Zakona o porezu na dobit (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15, 1/17 i 58/19) obvezni da podnesu poreznu prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu rok za pod- nošenje godišnje porezne prijave za porez na dobit za 2019. godinu produljuje se do 30. travnja 2020. godine.

Članak 3.

Za porezne obveznike koji su sukladno članku 60. Zakona o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) obvezni da podnesu poreznu prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu rok za podnošenje godišnje porezne prijave za porez na dohodak za 2019. godinu produljuje se do 30. travnja 2020. godine.

Članak 4.

Za uplatitelje doprinosa iz članka 4. točka 3) Zakona o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17 i 112/19), koji su dužni da najkasnije do 31. Ožujka tekuće godine Poreskoj upravi dostave godišnji obračun do- prinosa za 2019. godinu, a koji predstavlja prijavu obveze doprinosa, rok za podnošenje godišnjeg obračuna doprinosa produljuje se do 30. travnja 2020. godine.

Članak 5.

Za obveznike komunalne pristojbe iz članka 12. stavak 2. Zakona o komunalnim pristojbama (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, broj 4/12), koji su dužni prijaviti obvezu plaćanja pristojbe najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za 2020. godinu, rok za podnošenje porezne prijave produljuje se do 30. travnja 2020. godine.

Članak 6.

Za obveznike posebne republičke pristojbe iz članka 5. točka 2) Zakona o posebnim republičkim pristojbama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60-II/03, 14/04, 41/05, 51/06 i 52/14), koji su dužni prijaviti obvezu plaćanja pristojbe najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za 2020. godinu, rok za podnošenje porezne prijave produljuje se do 30. travnja 2020. godine.

Članak 7.

Za porezne obveznike iz članka 23. Zakona o porezima na uporabu, držanje i nošenje dobara (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, br. 37/01, 35/07, 52/14, 110/15, 44/16 i 66/18), koji su u obvezi da poreznu prijavu za registrirano oružje za 2020. godinu podnesu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, rok za podnošenje porezne prijave za registrirano oružje za 2020. godinu produljuje se do 30. travnja 2020. godine.

Članak 8.

(1) Rok za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu, utvrđen na temelju godišnje porezne prijave za porez na do- bit za 2019. godinu, produljuje se do 30. lipnja 2020. godine.

(2) Rok za plaćanje naknade za unapređenje općekori- snih funkcija šuma, utvrđene na temelju porezne prijave za ostale naknade, produljuje se do 30. lipnja 2020. godine.

(3) Rok za plaćanje protupožarne naknade, utvrđene na temelju porezne prijave za ostale naknade koje dospijevaju za plaćanje, produljuje se do 30. lipnja 2020. godine.

(4) Rok za plaćanje poreza na dohodak, po godišnjoj po- reznoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, produljuje se do 30. lipnja 2020. godine.

(5) Porezni obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a obveze iz st. 1. do 4. ovoga članka ne izmire do 30. lipnja 2020. godine, mogu Poreskoj upravi podnijeti zahtjev za pla- ćanje ovih obveza u obrocima do kraja 2020. godine, uz koji prilažu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

(6) Zahtjev i izjava iz stavka 5. ovoga članka podnose se najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

(7) Kamate na obveze plaćene u obrocima ne obračunavaju se.

Članak 9.

(1) Poreska uprava izdat će porezne račune za porez na nepokretnosti najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

(2) Rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost za 2020. godinu produljuje se do 30. rujna 2020. godine, a rok za plaćanje drugog dijela poreza produljuje se do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 10.

Za porezne obveznike kojim je sukladno članku 21. Za- kona o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) za 2020. godinu odobren status malog poduzetnika godišnji porez ne može biti manji od 240 KM.

Članak 11.

(1) Poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnosti ko- jim je zabranjen i ograničen rad, te smanjena poslovna ak- tivnost u uvjetima izvanredne situacije i izvanrednog stanja i koji imaju odobreno odgođeno plaćanje poreznog duga su- kladno Zakonu o odgođenom plaćanju poreznog duga (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/15) Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava za vrijeme izvanredne situacije i izvanrednog stanja po službenoj dužnosti ne ukida rješenje o odgođenom plaćanju poreznog duga.

(2) Za vrijeme trajanja izvanredne situacije i izvanrednog stanja produljuje se vrijeme za koje je poreznom obvezniku iz stavka 1. ovoga članka odobreno odgođeno plaćanje po- reznog duga, te se za to razdoblje ne obračunava kamata, počev od obroka koji je dospijevala u ožujku 2020. godine.

(3) Za ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovoga članka porezni obveznici koji uslijed mjera za sprječavanje širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju dužni su da Poreskoj upravi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu finansija podnesu, uz zahtjev, i pismenu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Članak 12.

(1) Za isplaćene plaće, sredstva za plaćanje poreza i do- prinosa sukladno Zakonu o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17 i 112/19) i Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) za ožujak 2020. godine poslodavaca, pravnih osoba i poduzetnika i obveze po temelju doprinosa osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti kojima je odlukom Republičkog štaba za izvanredne situacije, gradskog štaba za izvanredne situacije ili općinskog štaba za izvanredne situaci- je (u daljnjemu tekstu: štab za izvanredne situacije) zabranjeno obavljanje djelatnosti osigurat će se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, namijenjenih za saniranje posljedica izazvanih virusom korona u Republici Srpskoj.

(2) Poslodavci i osobe koji ostvaruju dohodak od sa- mostalne djelatnosti, a koji ispunjaju uvjete propisane ovim člankom, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pisme- nu izjavu sa zahtjevom za saniranje posljedica izazvanih virusom korona najkasnije do 11. svibnja 2020. godine za ožujak 2020. godine.

(3) Poreska uprava Republike Srpske na temelju mjesečne prijave poreza po odbitku, izjave poreznog obveznika i spiska pravnih osoba i poduzetnika kojima je odlukom štaba za izvan- redne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti dostavlja Ministarstvu finansija podatke o pojedinačnim i ukupnim obvezama po temelju poreza i doprinosa za ožujak 2020. godine.

(4) Kamata na kašnjenje u plaćanju obveza iz ovoga članka ne obračunava se.

Članak 13.

(1) Zaposlenim kod pravnih osoba i poduzetnika kojima je odlukom štaba za izvanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) isplatit će se iznos najniže plaće, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plaće, broj: 04/1- 012-2-3600/19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/20), i na tu najnižu plaću obračuna će se i uplatiti doprino- si za travanj 2020. godine.

(2) Nositeljima samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljaju kao temeljnu, a kojima je odlukom štaba za izvanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično), isplatit će se iznos najniže plaće, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plaće, broj: 04/-012-2-3600/19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/20), i na tu najnižu plaću obra- čunat će se i uplatiti doprinosi za travanj 2020. godine.

(3) Sredstva za isplatu iznosa iz st. 1. i 2. ovoga članka osigurat će se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

(4) Poslodavci i nositelji samostalne djelatnosti, koji ispunjaju uvjete propisane ovim člankom, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plaće najkasnije do 10. lipnja 2020. godine za travanj 2020. godine.

(5) Poreska uprava Republike Srpske, na temelju pod taka iz mjesečne prijave poreza po odbitku i izjave sa zah- tjevom, kao i na temelju podatka iz članka 14. ove uredbe, dostavlja Ministarstvu finansija pojedinačno za svakog poreznog obveznika podatke o ukupnim plaćama nakon oporezivanja i ukupnim obvezama po temelju poreza i doprinosa.

(6) Kamata na kašnjenje u plaćanju obveza iz ovoga članka ne obračunava se.

Članak 14.

Mjerodavna ministarstva dužna su da utvrde spisak prav- nih osoba i poduzetnika kojima je odlukom štaba za izvanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih osoba i poduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedosta- tak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostave ih Poreskoj upravi Republike Srpske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju važiti Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreznih obveza (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/20) i Odluka o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za ožujak 2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 32/20).

Članak 16.

Ova uredba stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijet će se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

 

Broj: 01-020-1180/20

10. travnja 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike,

Željka Cvijanović, v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

COVID-19

SARS-CoV

porezne mjere

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike