Zakon o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u Sl. novinama KS

Legislativa

Zakon o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata u Sl. novinama KS

14.03.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 11, 14.03.2019.godine

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.02.2019. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O

OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH OPĆIH AKATA

U "SLUŽBENIM NOVINAMA KANTONA SARAJEVO"

 

Član 1.

U Zakonu o objavljivanju propisa i drugih op}ih akata u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 18/11 - Prečišćeni tekst i 36/15), u članu 2. u stavu 1. tačka 7. mijenja se i glasi:

"7. Statuti i drugi akti koji imaju karakter op}ih akata preduze}a, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač Kanton"; Iza stava 1. dodaju se st. 2. i 3., koji glase: "Vlada Kantona svojim propisom ure|uje vrstu i postupak objavljivanja akata iz člana 2. ovog zakona i javnost rada organa Kantona, preduze}a, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač Kanton.

Vlada Kantona dužna je propis iz stava 2. ovog ~lana donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona".

 

Član 2.

U članu 3., iza riječi: ""Službenim novinama", stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

 

Član 3.

Član 5. mijenja se i glasi:

 

Član 5.

Akte iz čl. 2. i 3. ovog zakona odgovarajuća služba donosioca dužna je dostaviti u roku od osam dana od dana donošenja Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona koja ih dostavlja na objavljivanje".

 

Član 4.

Obavezuje se sekretar Skup{tine Kantona Sarajevo da zaključi ugovor sa Izdava~em iz ~lana 8., a u vezi sa članom 7. st. 2. i 3. ovog zakona, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

 

Broj 01-02-5247/19

27. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elmedin Konaković, s. r.

PODIJELI:

TAGOVI:

propisi

akti

zakon

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa