pravobranilaštvo

Legislativa

Zakon o dopuni Zakona o pravobranilaštvu

Zakon o dopuni Zakona o pravobranilaštvu

11.11.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 45/21 (11.11.2021.)

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 44. Radnoj sjednici održanoj dana 10.11. 2021. godine, donijela je

 

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU


 

Član 1.
 

U članu 15. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16) iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Izuzetno, odredbe stava 3. ovog člana ne odnose se na pravne poslove kojima se prometuje i raspolaže nekretninama iz nadležnosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, kao i drugih pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koji imaju registrovanu kao osnovnu djelatnost naprijed navedene pravne poslove".

Dosadašnji st. 4., 5., 6. i 7. postaju st. 5., 6., 7. i 8.
 

Član 2.
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 01-02-40919/21
10. novembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pravobranilaštvo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.