Legislativa

Zakon o eksproprijaciji

01.10.2007. 00:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

ZAKON O EKSPROPRIJACIJI

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa.

Član 2.

Eksproprijacija je oduzimanje ili ograničenje prava vlasništva na nekretninama uz naknadu prema tržišnoj vrijednosti nekretnina.

Član 3.

Nekretnina se može eksproprisati kada je to potrebno za izgradnju saobraćajne infrastrukture, privrednih, komunalnih, zdravstvenih, prosvjetnih i objekata kulture, objekata odbrane, uprave i drugih objekata od javnoginteresa kada se ocijeni da će se korištenjem nekretnine za koju se namjerava predložiti eksproprijacija u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.

Nekretnina se može eksproprisati i kada je to potrebno radi izvođenja drugih radova od javnog interesa. Zemljište se ne može eksproprisati u cilju poljoprivredne obrade.

Član 4.

Predmet eksproprijacije su nekretnine u vlasništvu fizičkih i pravnih lica.

Član 5.

Nekretnina se može eksproprisati nakon što je, na način određen ovim Zakonom, utvrđen javni interes zaizgradnju objekta, odnosno izvođenje drugih radova na toj nekretnini. Izgradnja objekta, odnosno izvođenje radova mora biti u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.

Član 6.

Eksproprijacija se može vršiti za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada, općine, javnih preduzeća i javnih ustanova, ako zakonom nije drukčije određeno (u daljnjem tekstu: korisnik eksproprijacije). Izuzetno, eksproprijacijom se može ustanoviti služnost u korist građana radi postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, električnih i telefonskih kablova, gasovoda i u drugim slučajevima određenim zakonom.

Kompletan Zakon u Attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Zakon_o_eksproprijaciji.pdf
PODIJELI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.