Zakon o Gradu Derventa

Legislativa

Zakon o Gradu Derventa

23.02.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 15, 23.02.2021.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O GRADU DERVENTA

Proglašavam Zakon o Gradu Derventa, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 11. februara 2021. godine, a Vijeće naroda 18. februara 2021. godine konstatovalo da usvojenim Zakonom o Gradu Derventa nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-548/21
19. februara 2021. godine

Banjaluka


Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.


ZAKON
O GRADU DERVENTA

Član 1.
Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Derventa.

Član 2.
(1) Područje grada Derventa čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Derventa.
(2) Sjedište Grada Derventa je u Derventi.

Član 3.
(1) Grad Derventa ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Derventa je pravni sljednik Opštine Derventa.
(3) Grad Derventa stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Derventa.

Član 4. (1) Grad Derventa ima Statut.
(2) Statutom Grada Derventa, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, učešće građana u lokalnoj samoupravi, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Derventa.

Član 5.
(1) Grad Derventa ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Derventa može da ima praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Derventa, u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Derventa mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Derventa i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbo- lima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.
(1) Grad Derventa ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske, zakonom i statutom.
(2) Grad Derventa vrši poslove republičke uprave koji su mu zakonom preneseni.

Član 7.
Organi Grada Derventa su Skupština grada i gradonačelnik.

Član 8.
(1) Skupština grada Derventa je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada Derventa čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika Skupštine grada Derventa utvrđuje se Statutom Grada Derventa, u skladu sa izbornim propi- sima.
(4) Skupština grada Derventa ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada Skupštine grada Derventa uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Derventa.

Član 9.
Skupština grada Derventa ima nadležnosti Skupštine opštine Derventa utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.
(1) Gradonačelnik Grada Derventa je izvršni organ vlasti u Gradu Derventa.
2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.
Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.
(1) Grad Derventa ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Derventa čini imovina bivše Opštine Derventa.
(3) Imovinom Grada Derventa upravljaju organi Grada Derventa, u skladu sa zakonom.

Član 13.
Finansiranje Grada Derventa, kao i postupak i uslovi pod kojima se Grad Derventa može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.
Organi Opštine Derventa, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Derventa.

Član 15.
(1) Organi Grada Derventa preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike, namještenike i ostale zaposlene koji su u Opštinskoj upravi Opštine Derventa ostva- rivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Derventa koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata, u skladu sa zakonom.
(3) Na radnopravni status zaposlenih u organima Grada Derventa primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, zakona kojim se uređuju statusna pitanja funkcionera je- dinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i ko- lektivni ugovor.

Član 16.
Skupština grada Derventa dužna je da donese Statut Grada Derventa i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Derventa.

Član 17.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Derventa kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lo- kalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave.

Član 18.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-117/21
11. februara 2021. godine

Banjaluka

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Grad Derventa

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.