Zakon o inspekcijama Republike Srpske

Legislativa

Zakon o inspekcijama Republike Srpske

04.03.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, 4. mart 2020. godine

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o inspekcijama Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Devetoj redovnoj sjednici, održanoj 20. februara 2020. godine, a Vijeće naroda 2. marta 2020. godine konstatovalo da se Zakon o inspekcijama Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
 

Broj: 01-020-879/20

3. marta 2020. godine

Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON
O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE

GLAVA I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim zakonom uređuju se obavljanje inspekcijskog nad- zora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, prava i obaveze inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po žalbama izjavljenim na rješenje inspektora, izvršenja rješenja inspektora, posebni postupci u inspekcijskom nadzoru, postupak posebne i unutrašnje kontrole, prekršajna odgovornost i druga pitanja značajna za obavljanje inspekcijskog nadzora u skladu sa važećim propisima Republike Srpske.

Član 2.
(1) Inspekcijski sistem Republike Srpske, u smislu ovog zakona, čine Republička uprava za inspekcijske po- slove (u daljem tekstu: Inspektorat) i inspektori u jedinicama lokalne samouprave.
(2) Cilj inspekcijskog nadzora je ostvarivanje i zaštita opšteg interesa, a nadzor se vrši preduzimanjem inspekcijskih mjera i radnji da bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa propisima.

Član 3.
(1) Inspekcijski nadzor vrše inspektori Inspektorata (u daljem tekstu: republički inspektori) na teritoriji Republike Srpske.
(2) Poslove inspekcijskog nadzora, kao povjerene poslove, na području jedinice lokalne samouprave vrše inspektori u jedinicama lokalne samouprave u zvanjima: inspektor za hranu, tržišni inspektor, poljoprivredni inspektor, veterinarski inspektor, vodni inspektor, saobraćajni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, ekološki inspektor i zdravstveni inspektor.
(3) Poslove inspekcijskog nadzora, kao povjerene poslove, na području jedinice lokalne samouprave vrše inspektori u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa posebnim materijalnim propisima i ovim zakonom.
(4) Republički inspektori mogu obavljati nadzor i iz nadležnosti inspektora jedinica lokalne samouprave.

Član 4.
Na osnivanje, organizaciju i rad Inspektorata pri- mjenjuju se propisi kojima se uređuju osnivanje, organizacija i rad republičkih organa uprave, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 5.
(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
1) inspekcijski organ je Inspektorat, republički inspektori i inspektori u jedinicama lokalne samouprave,
2) inspektor je službeno lice sa posebnim ovlašćenji- ma, obavezama i odgovornostima propisanim zakonom, koji ispunjava posebne uslove za obavljanje inspekcijskog nadzora i vrši inspekcijski nadzor,
3) inspekcija je organizaciono povezana cjelina, sis- tematizovana prema oblastima u kojima se vrši inspekcijski nadzor, u čijem su sastavu inspektori koji mogu imati jedno ili više inspekcijskih zvanja,
4) poslovi inspekcijskog nadzora su poslovi koje obavlja Inspektorat, kao vid inspekcijskog nadzora, a sprovode ga republički inspektori u okviru poslova Inspek- torata i inspektori u jedinicama lokalne samouprave kao povjerene poslove,
5) subjekat nadzora je pravno lice, republički organ, organ Bosne i Hercegovine sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, organ opštine ili grada, ustanova, drugi
6) inspekcijski nadzor obuhvata vršenje inspekcijskog pregleda, preduzimanje inspekcijskih i drugih mjera i radnji, praćenje i izvršavanje naloženih mjera,
7) inspekcijski pregled prestavlja neposredan uvid inspektora u opšte i pojedinačne akte, uslove i način rada subjekta nadzora koji se odnosi na pridržavanje pro- pisa,
8) poslovnim prostorom smatra se otvoreni ili zatvo- reni prostor korišćen kao poslovni, prevozna sredstva i slično, u kojima subjekat nadzora pruža uslugu, obavlja djelatnost, odnosno rad.
(2) Jezički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna- čavanje muškog i ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

GLAVA II
ORGANIZACIJA INSPEKCIJSKOG SISTEMA
Član 6.
(1) Inspektorat je samostalna republička uprava koja vrši inspekcijske, upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na izvršavanje zakona i drugih propisa.
(2) Sjedište Inspektorata je u Banjoj Luci.
(3) Inspektorat se organizuje u sjedištu, područnim odjeljenjima, odsjecima i drugim organizacionim jedinicama utvrđenim aktom o unutrašnjoj organizaciji i siste- matizaciji radnih mjesta u Inspektoratu.
(4) Inspektorat obavlja inspekcijske poslove posredstvom republičkih inspektora.
(5) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Inspektoratu donosi direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), a u skladu sa zakonom.

Član 7.
(1) Nadzor nad radom Inspektorata vrši Vlada.
(2) Inspektorat jednom godišnje podnosi Vladi izvje- štaj o radu.
(3) Inspektorat, putem glavnog republičkog inspek- tora, podnosi šestomjesečnu informaciju resornom ministarstvu o izvršenom inspekcijskom nadzoru nadležne inspekcije.

Član 8.
Jedinice lokalne samouprave obavljaju povjerene po- slove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Inspektora- ta, u skladu sa ovim zakonom.

Član 9.
(1) Jedinice lokalne samouprave organizuju obavljanje povjerenih inspekcijskih poslova u okviru gradske, odnosno opštinske uprave.
(2) Potreban broj inspektora u jedinicama lokalne samouprave utvrđuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i siste- matizaciji radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, uz prethodno pribavljeno mišljenje Inspektorata na broj radnih mjesta inspektora, a u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lokalne samouprave.
(3) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine vrši raspoređivanje inspektora, uz prethodnu saglasnost In- spektorata.
(4) Inspektor iz jedne jedinice lokalne samouprave može trajno obavljati inspekcijski nadzor na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, ukoliko se o tome spo- razumiju gradonačelnici, odnosno načelnici opština, a u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lokalne samouprave.
(5) O sporazumu iz stava 4. ovog člana obavještava se Inspektorat.

Član 10.
(1) Inspektor iz jedne jedinice lokalne samouprave, na osnovu ovlašćenja glavnog inspektora, izvršiće u određe- noj oblasti inspekcijski nadzor na području druge jedini- ce lokalne samouprave.
(2) Inspektor u sastavu jedinice lokalne samoupra- ve, na osnovu ovlašćenja glavnog inspektora, izvršiće u određenoj oblasti inspekcijski nadzor iz nadležnosti ili djelokruga rada inspekcije Inspektorata.

Član 11.
(1) Inspektorat vrši nadzor nad radom inspektora u jedinici lokalne samouprave.
(2) Kada pojedine inspekcijske poslove vrše inspektori u jedinici lokalne samouprave, Inspektorat prema tim inspektorima ima, osim opštih ovlašćenja u nadzoru propisanih zakonom kojim se uređuju pitanja od značaja za osnivanje, organizaciju i rad republičkih organa uprave, pravo i dužnost da:
1) oduzme saglasnost inspektoru za kojeg se u vršenju nadzora nad radom utvrdi da poslove ne obavlja blagovre- meno, stručno, zakonito i savjesno,
2) organizuje zajedničke inspekcijske kontrole sa inspektorima Inspektorata, kada to potrebe zahtijevaju,
3) po pravu nadzora poništi ili ukine rješenje inspektora,
4) traži izvještaje, podatke i obavještenja o izvrše- nju povjerenih poslova nadzora.
(3) Radi unapređivanja koordinacije rada inspekcija i efikasnosti inspekcijskog nadzora, Inspektorat posred- stvom glavnog republičkog inspektora donosi operativ- ne planove rada republičkih inspektora, a inspektori u jedinicama lokalne samouprave usaglašavaju operativne planove rada sa Inspektoratom.
(4) Inspektor u jedinicama lokalne samouprave oba- vezan je da kontinuirano prati stanje iz svoje oblasti, blagovremeno preduzima mjere iz svoje nadležnosti i da podnosi Inspektoratu redovne sedmične i mjesečne izvje- štaje o radu.
(5) Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja plano- va i izvještaja iz st. 3. i 4. ovog člana donosi direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

Član 12.
(1) Nadležni organ kojem je inspektor uputio zahtjev ili prijavu obavezan je da uzme zahtjev ili prijavu u ra- zmatranje odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja.
(2) Organ iz stava 1. ovog člana dužan je da o toku i ishodu postupka obavijesti inspektora.

Član 13.
(1) Inspektorat, posredstvom inspektora, neposredno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP), u skladu sa zakonom.
(2) Obavezna neposredna saradnja iz stava 1. ovog člana podrazumijeva i preduzimanje mjera policijskih službe- nika MUP-a, kojima se inspektoru obezbjeđuje nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora.
(3) U skladu sa stavom 2. ovog člana, inspektor je ovla- šćen da zatraži pomoć policijskih službenika MUP-a ako se prilikom inspekcijskog nadzora ili izvršenja izvršnog akta pruži otpor, ili se pružanje otpora može opravdano očekivati.
(4) Inspektorat obavezno sarađuje sa Poreskom upra- vom Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) u oblasti zajedničkih kontrola.
(5) Koordinaciju aktivnosti između Inspektorata, MUP-a i Poreske uprave, vrši zajedničko radno tijelo, koje imenuje Vlada i koje donosi poslovnik o radu, a o svom radu izvještava Vladu jednom godišnje.


Član 14.
(1) Inspektor može, u okviru inspekcijskog postupka, zatražiti mišljenje nadležnih institucija ako je to po- trebno radi pravilne ocjene činjeničnog stanja.
(2) Potrebne podatke za vršenja inspekcijskog nadzora inspektor može pribaviti i elektronskim putem od na- dležnih institucija u Republici Srpskoj.

GLAVA III
NADLEŽNOST I DJELOKRUG RADA INSPEKCIJSKIH ORGANA

Član 15.
(1) U okviru vršenja poslova iz redovne nadležnosti inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuju opšti uslovi obavljanja djelatnosti, odnosno posjedovanje rješenja o upisu u odgovarajući registar, vrše svi inspektori određeni ovim zakonom.
(2) U slučaju postojanja sumnje u obavljanje djelatnosti koja nije registrovana u skladu sa propisima, inspektor vrši inspekcijski nadzor nad tim subjektom.
(3) Inspekcijski nadzor nad primjenom propisa koji nalažu pribavljanje posebne saglasnosti ili drugog odo- brenja nadležnih institucija, nakon pribavljanja rješenja o registraciji iz stava 1. ovog člana, vrše nadležne in- spekcije svaka iz svoje stvarne nadležnosti u skladu sa posebnim propisima.
(4) Inspektori iz stava 1. ovog člana, u okviru vršenja poslova iz redovne nadležnosti, nadležni su da izvrše i provjeru primjene propisa o registraciji obveznika doprinosa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Član 16.
Inspektor za hranu obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na hranu u spolj- notrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, nadzor nad sani- tarno-higijenskim stanjem objekata u kojima se vrši pro- izvodnja i promet hrane i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 17.
Tržišni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na trgovi- nu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu svojinu, kvalitet tečnog naftnog goriva pri uvozu, bezbjednost ne- prehrambenih proizvoda i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 18.
U okviru poljoprivredne inspekcije inspekcijski nadzor vrše inspektori u zvanjima:
1) fitosanitarni inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na fitosanitarnu oblast (zaštita zdravlja bilja, sredstva za zaštitu bilja, sjeme i sadni materijal, đubriva i op- lemenjivači zemljišta) i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
2) poljoprivredni inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog ze- mljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i u drugim upravnim područjima kada je to određeno poseb- nim propisom.

Član 19.
Šumarski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na šume i šumarstvo, lovstvo, nacionalne parkove, reproduktivni materijal šumskog drveća i grmlja i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 20.
Veterinarski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na zdrav- stvenu zaštitu životinja, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i dodatke i u drugim upravnim područjima kada je to određeno poseb- nim propisom.

Član 21.
Vodni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na vode i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim pro- pisom.

Član 22.
U okviru tehničke inspekcije inspekcijski nadzor vrše inspektori u zvanjima:
1) elektroenergetski inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa iz oblasti elek- troenergetike i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
2) termoenergetski inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa iz oblasti ter- moenergetike i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
3) rudarski inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa iz oblasti rudarstva i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
4) geološki inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa iz oblasti geologije i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
5) elektroenergetski inspektor u rudarstvu - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa iz oblasti elektroenergetika u rudarstvu i u drugim uprav- nim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
6) inspektor za naftu i gas - obavlja inspekcijski nad- zor u vezi sa pridržavanjem propisa iz oblasti kontro- le kvaliteta nafte i gasa koji se stavljaju u promet i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 23.
Saobraćajni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na javne puteve i drumski saobraćaj, stanice za tehnički pregled vozila, željeznice i željeznički saobraćaj, vodni saobra- ćaj, poštanski saobraćaj, telekomunikacije, međunarodni i međuentitetski prevoz lica i stvari u drumskom prevo- zu, elektronski potpis i elektronski dokument i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim pro- pisom.

Član 24.
U okviru urbanističko-građevinske i ekološke in- spekcije inspekcijski nadzor vrše inspektori u zvanjima:
1) urbanističko-građevinski inspektor - obavlja in- spekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građe- vinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
2) ekološki inspektor - obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, upravljanja otpadom i u drugim uprav- nim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 25.
Inspektor rada obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na zapošljavanje, rad i radne odnose, bezbjednost i zdravlje na radu i u dru- gim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 26.
(1) U okviru zdravstvene inspekcije inspekcijski nad- zor vrše inspektori u zvanjima:
1) zdravstveni inspektor - obavlja nadzor nad primje- nom propisa koji se odnose na obavljanje zdravstvene i stomatološke djelatnosti i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
2) farmaceutski inspektor - obavlja nadzor nad pri- mjenom propisa koji se odnose na promet na malo i upotrebu lijekova i medicinskih sredstava i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
3) inspektor za nejonizujuće zračenje - obavlja nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na nejonizujuća zračenja i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
4) inspektor za hemikalije i biocide - obavlja nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na hemikalije i biocide i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
5) inspektor za socijalnu zaštitu - obavlja nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na socijalnu, porodičnu i dječju zaštitu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom,
6) inspektor za predmete opšte upotrebe i protivepi- demijsku zaštitu - obavlja nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na predmete opšte upotrebe, sanitarno-hi- gijensko stanje i protivepidemijsku zaštitu u objektima i u drugim upravnim područjima kada je to određeno poseb- nim propisom.
(2) Na nivou jedinica lokalne samouprave inspek- cijski nadzor obavljaju inspektori za predmete opšte upotrebe i protivepidemijsku zaštitu u oblastima iz sta- va 1. tačka 6) ovog člana.
(3) Po nalogu glavnog zdravstvenog inspektora inspek- tor iz stava 1. ovog člana može obaviti nadzor i iz druge oblasti koja je u nadležnosti zdravstvene inspekcije.

Član 27.
Inspektor za prosvjetu i sport obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i obra- zovanje odraslih, učenički i studentski standard, kultu- ru i djelatnosti iz oblasti kulture i sporta i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim pro- pisom.

Član 28.
Inspektor za zaštitu od požara obavlja inspekcijski nadzor u vezi sa pridržavanjem propisa koji se odnose na zaštitu od požara, eksplozivne materije, zapaljive tečno- sti i gasove, kao i ostale opasne materije i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.

Član 29.
Inspekcijski poslovi u odnosu na poslove istog ste- pena složenosti u republičkim organima uprave i lokal- ne samouprave smatraju se poslovima sa posebnim i oteža- nim uslovima rada.

Član 30.
(1) Poslove inspektora može obavljati lice koje, osim propisanih opštih i posebnih uslova za zapošljavanje u republičkom organu uprave na radnom mjestu državnog službenika, ima visoku stručnu spremu, odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili prvi i drugi ciklus koji se u zbiru vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova ili ekvivalent, ili integrisani studij koji se vrednuje sa naj- manje 300 ECTS bodova ili ekvivalent i ima najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme.
(2) Poslove inspektora za poseban nadzor i unutra- šnju kontrolu može obavljati lice koje, osim propisanih
opštih i posebnih uslova za zapošljavanje u republičkom organu uprave na radnom mjestu državnog službenika, ima visoku stručnu spremu, odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili prvi i drugi ciklus koji se u zbiru vred- nuju sa najmanje 300 ECTS bodova ili ekvivalent, ili in- tegrisani studij koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bo- dova ili ekvivalent i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme, od čega najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovi- ma inspektora u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme.
(3) Poslove glavnog republičkog inspektora sa statu- som pomoćnika direktora Inspektorata može obavljati lice koje, osim uslova iz stava 1. ovog člana, ima i naj- manje dvije godine radnog iskustva na poslovima inspekto- ra u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme.
(4) Inspekcijsko zvanje inspektor stiče na osnovu ispunjavanja propisanih uslova, rasporedom na određeno radno mjesto ili ovlašćivanjem za obavljanje poslova iz druge inspekcijske oblasti ako ispunjava uslove stručne spreme propisane za obavljanje poslova inspektora u toj inspekcijskoj oblasti.
(5) Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje direktor In- spektorata za inspektore Inspektorata, odnosno gradona- čelnik ili načelnik opštine za inspektore koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinice lokal- ne samouprave, na osnovu potrebe za izvršavanjem inspek- cijskog nadzora iz druge inspekcijske oblasti, a na osnovu prethodne saglasnosti Inspektorata.
(6) Direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade, do- nosi pravilnik kojim se propisuje odgovarajući smjer i stepen stručne spreme za određeno inspekcijsko zvanje, od- nosno određenu oblast nadzora u skladu sa ovima zakonom, a koji će se primjenjivati i na inspektore koji poslove in- spekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave.
(7) Na radnopravni status republičkih inspektora primjenjuju se odredbe ovog zakona i odredbe zakona kojim se uređuje radnopravni status državnih službenika, a na radnopravni status inspektora u jedinicama lokalne samouprave primjenjuju se odredbe ovog zakona i odredbe zakona kojim se uređuje radnopravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne samouprave.

Član 31.
(1) Inspektor je odgovoran za povredu radnih dužno- sti utvrđenih propisima iz člana 30. stav 7. ovog zakona.
(2) Osim slučajeva koji se odnose i na druge državne službenike, odnosno službenike jedinica lokalne samo- uprave, inspektor je odgovoran za težu povredu radnih du- žnosti u slučaju kada ne preduzme mjere ili radnje koje je dužan preduzeti u inspekcijskom nadzoru.
(3) Osim slučajeva koji se odnose na druge državne slu- žbenike, odnosno službenike jedinica lokalne samoupra- ve, inspektoru će prestati radni odnos u slučaju kada je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv službene dužnosti, utvrđenih Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Član 32.
(1) Inspektor ne može obavljati privredne, trgovačke ili druge djelatnosti, niti učestvovati u radu stručnih komisija organa uprave koje daju dozvole ili mišljenja za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koje podliježu inspekcijskom nadzoru, niti može u okviru inspekcijskog nadzora davati prethodna mišljenja o ispunjenosti uslova ili davati dozvole za obavljanje djelatnosti koje podlije- žu inspekcijskom nadzoru.
(2) O uslovima i slučajevima u kojima se može dati posebno odobrenje za obavljanje dodatne aktivnosti pri- mjenjuju se odredbe posebnog propisa kojim je to pitanje uređeno za zaposlene u republičkim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave.


Član 33.
(1) Inspektor ima službenu legitimaciju i značku.
(2) Vlada, na prijedlog Inspektorata, donosi uredbu o sadržaju, obliku, izgledu službene legitimacije i znač- ke republičkih inspektora, inspektora jedinice lokalne samouprave i inspektora za posebnu i unutrašnju kontro- lu, postupak izdavanja legitimacije, vođenje evidencije o izdatim, izgubljenim i zamijenjenim legitimacijama.

Član 34.
(1) Inspektori koji vrše spoljnotrgovinski nadzor imaju službenu uniformu.
(2) Pravilnik o izgledu i načinu korišćenja službe- nih uniformi donosi direktor Inspektorata, uz sagla- snost Vlade.

Član 35.
(1) Postupak inspekcijskog nadzora inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti.
(2) Inspektor je obavezan da bez odlaganja postupi po predstavkama fizičkih lica, privrednih društava, pre- duzetnika, javnih preduzeća, ustanova, agencija, udruženja i drugih pravnih lica koje se odnose na povredu propisa iz njegove nadležnosti, izvrši inspekcijski nadzor, a o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama, pisa- nim putem, obavijesti podnosioca predstavke u roku od 30 dana od dana prijema predstavke.
(3) Ako podnosilac predstavke ponovi predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadrži nove činje- nice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđene, podnosilac predstavke se obavještava da je postupljeno po predstavci.
(4) Inspektor je obavezan da u obavljanju inspekcijskog nadzora čuva identitet podnosioca predstavke, osim ako se inspekcijska kontrola ne može obaviti bez upoznavanja subjekta nadzora sa identitetom podnosioca predstavke.
(5) Inspektor je obavezan da čuva lične, komercijalne i druge podatke koji su pod određenom zaštitom, a do kojih dođe prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.
(6) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako se radi o po- vredi prava iz radnog odnosa, inspektor je obavezan da o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama, pisa- nim putem, obavijesti i sindikat u roku od 30 dana od dana prijema predstavke.

Član 36.
(1) Inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora sa- mostalno vodi postupak, donosi rješenje i preduzima mje- re i radnje u okviru svojih prava, dužnosti i ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima.
(2) Niko ne može korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućiti ili ometati inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašćen.
(3) Inspektor je dužan da obavijesti direktora In- spektorata o svakom bitnijem narušavanju digniteta, sa- mostalnosti i nezakonitog uticaja na njegov rad.

Član 37.
(1) Inspektori predviđeni ovim zakonom u vršenju po- slova inspekcijskog nadzora koriste jedinstveni inspek- cijski informacioni sistem.
(2) Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem je upravljački informacioni sistem koji u potpunosti podr- žava sve procese rada inspekcija u Republici Srpskoj.
(3) Uputstvo o sadržaju i načinu korišćenja jedin- stvenog inspekcijskog informacionog sistema iz stava 1. ovog člana propisuje direktor Inspektorata.

Član 38.
U postupku inspekcijskog nadzora inspektor ima pra- vo i dužnost da:
1) zatraži i pregleda isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica koje je subjekat nadzora i lica koje je zatečeno u postupku nadzora,
2) uzme izjavu od odgovornog lica subjekata nadzora, kao i od lica zatečenih prilikom nadzora,
3) pregleda i dokumentuje objekte, stambene i poslovne prostorije i prostore, luke, zemljište, privremena gra- dilišta i izvođenja radova, postrojenja, uređaje i opremu, vozila, sredstva rada i druge predmete, predmete koji se stavljaju u promet, robu u prometu, obavljanje djelatnosti, poslovne knjige i registre, kompjuterske programe, podat- ke, audio i video zapise, opšte i pojedinačne akte, evi- dencije, ugovore, javne isprave i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u postupanje subjekta nadzora i pravilno primjenjivanje propisa,
4) uzima uzorke robe, drugih predmeta i materija koji su potrebni za utvrđivanje činjeničnog stanja,
5) nalaže mjerenja i ispitivanja koje obavlja ovlašće- na stručna organizacija,
6) preduzima ili nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji, odnosno zabrani vršenje određenih radnji s ciljem potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja,
7) privremeno oduzme dokumentaciju, predmete, robu ili druge stvari,
8) preduzme druge mjere i radnje za koje je ovlašćen za- konom ili drugim propisom,
9) ponudi robu oduzetu u postupku nadzora subjektu nadzora radi otkupa,
10) naloži subjektu nadzora uništavanje oduzete robe.

Član 39.
U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je obave- zan da:
1) najavi kod subjekta nadzora obavljanje inspekcijskog pregleda, osim ako bi najava umanjila uspješnost inspek- cijskog nadzora,
2) ukaže subjektu nadzora na prava koja može koristiti u postupku inspekcijskog pregleda,
3) sačini zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu,
4) izda potvrdu o oduzimanju za privremeno oduzetu do- kumentaciju, predmete i druge stvari,
5) preduzme i druge mjere i radnje za koje je ovlašćen.

Član 40.
(1) Inspektorat osniva organizacionu jedinicu za po- sebnu i unutrašnju kontrolu, sa ciljem utvrđivanja neza- konitog rada, nedoličnog ponašanja inspektora i ostalih eventualnih zloupotreba koje je izvršio inspektor.
(2) Poslove posebne i unutrašnje kontrole vrše in- spektori za posebnu i unutrašnju kontrolu.
(3) U mjeri u kojoj je to neophodno za utvrđivanje činje- nica bitnih za vršenje unutrašnje kontrole inspektor iz stava 1. ovog člana u odnosu na subjekte nadzora ima prava i obaveze iz čl. 38. i 39. ovog zakona.
(4) Posebna i unutrašnja kontrola može biti redovna, vanredna, posredna i neposredna.
(5) Posebnu i unutrašnju kontrolu iz stava 4. ovog člana inspektor za posebnu i unutrašnju kontrolu može vršiti i uz pomoć drugog inspektora, obavljanjem ponov- nog inspekcijskog pregleda kod istog subjekta nadzora ako se sumnja da prethodni inspekcijski pregled nije izvršen u skladu sa propisima koji se primjenjuju u postupku in- spekcijskog nadzora.
(6) Pravilnik kojim se uređuju postupak i način vrše- nja posebne i unutrašnje kontrole i druga pitanja od zna- čaja za rad posebne i unutrašnje kontrole donosi direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

Član 41.
(1) Subjekat nadzora je stranka u postupku inspek- cijskog nadzora.

(2) Druga lica nemaju svojstvo stranke u postupku in- spekcijskog nadzora.
(3) Subjekat nadzora ima pravo da daje primjedbe na postupanje inspektora u toku inspekcijskog nadzora i na tačnost utvrđenog činjeničnog stanja.
(4) Ako inspektor, tokom vršenja inspekcijskog nad- zora utvrdi da je subjekat nadzora angažovao privredno društvo ili preduzetnika koji nije registrovan u Repu- blici Srpskoj i da postoje nepravilnosti, preduzima pro- tiv subjekta nadzora mjere i radnje propisane zakonom.

Član 42.
(1) Subjekat nadzora obavezan je da inspektoru dozvo- li i omogući nesmetano vršenje inspekcijskog pregleda, daje obavještenja i stavlja na uvid isprave, odnosno podat- ke koji su potrebni za vršenje inspekcijskog pregleda i obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja.
(2) Da bi na potpuniji način utvrdio činjenično stanje, inspektor može od subjekta nadzora zatražiti izvršenje pojedine radnje i tokom vršenja inspekcijskog pregleda.
(3) Subjekat nadzora obavezan je da postupi po prije- dlogu i nalogu inspektora.
(4) Za izvršenje naloženih radnji iz stava 2. ovog čla- na odgovaraju subjekat nadzora i odgovorno lice u subjektu nadzora.

Član 43.
(1) Subjekat nadzora obavezan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isteka roka određenog za postupanje po rješenju pismeno obavijesti inspektora da je postupio po rješenju.
(2) Uz obavještenje iz stava 1. ovog člana subjekat nad- zora obavezan je da dostavi i dokaz o izvršenju naloženih mjera ako priroda izvršenja mjere to dozvoljava.
Član 44.
(1) Lice koje nije subjekat nadzora obavezno je da dozvo- li vršenje inspekcijskog pregleda kada postoji osnovana sumnja da se u njegovim objektima nalaze predmeti koji su u vezi sa inspekcijskim nadzorom.
(2) Ako lice iz stava 1. ovog člana ne dozvoli vršenje inspekcijskog pregleda, prema njemu se primjenjuju ovla- šćenja koja inspektor u inspekcijskom nadzoru ima prema subjektu nadzora.
Član 45. Inspekcijski pregled sprovodi se kao:
1) neposredni inspekcijski pregled, koji se sprovo- di kod subjekta nadzora direktnim uvidom u opšte i po- jedinačne akte, uslove i način rada i postupanja subjekta nadzora u vezi sa pridržavanjem propisa i predstavlja osnovni metod utvrđivanja činjeničnog stanja u postupku inspekcijskog nadzora,
2) posredni inspekcijski pregled, koji se sprovodi u službenim prostorijama Inspektorata, odnosno jedinice lokalne samouprave, uvidom u dostavljene podatke i doku- mentaciju.
Član 46.
(1) Inspekcijski pregled može biti redovni, vanredni i kontrolni.
(2) Redovni inspekcijski pregled vrši se u skladu sa planovima rada inspekcijskih organa.
(3) Vanredni inspekcijski pregled vrši se kada dođe do promjena okolnosti u odnosu na utvrđeni plan rada, a realizuje se ako to zatraži organ koji je nadležan za vrše- nje nadzora nad radom inspekcijskog organa ili resorno ministarstvo, odnosno na osnovu inicijativa drugih or- gana, pravnih ili fizičkih lica.
(4) Kontrolni inspekcijski pregled vrši se radi utvrđivanja izvršenja mjera koje su naložene subjektu nad- zora u okviru redovnog i vanrednog inspekcijskog pregleda.

Član 47.
(1) Inspekcijski pregled vrši se uz prisustvo subjek- ta nadzora, odnosno odgovornog lica u subjektu nadzora ili drugog lica koje obavlja poslove kod subjekta nadzora.
(2) Inspekcijski pregled kod subjekta nadzora može se izvršiti i bez prisustva odgovornog ili drugog lica su- bjekta nadzora ako bi odlaganje vršenja inspekcijskog pre- gleda umanjilo uspješnost inspekcijskog pregleda.
(3) Ako inspektor ne zatekne odgovorno ili drugo lice, a nije moguće izvršiti inspekcijski pregled bez prisu- stva nekog od njih, inspektor ostavlja poziv odgovornom licu da u određeno vrijeme prisustvuje vršenju inspek- cijskog pregleda ili da obezbijedi prisustvo drugog lica.
(4) Ako odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora i pored poziva iz stava 3. ovog člana ne bude prisutno u određeno vrijeme, smatra se da nije omogućilo vršenje in- spekcijskog pregleda.
(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana, inspektor ostavlja novi poziv da odgovorno ili drugo lice u određeno vrije- me bude prisutno radi vršenja pregleda, uz upozorenje da će se subjektu nadzora u slučaju ponovnog neodazivanja izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti u skladu s ovim zakonom.
(6) Ako se odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora i pored poziva iz stava 5. ovog člana ne odazove, inspektor subjektu nadzora izriče mjeru zabrane obavljanja djelatno- sti u skladu s ovim zakonom.
(7) Izrečena zabrana iz stava 6. ovog člana traje sve dok se inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskog pregleda.
(8) Oštećenje, uništenje ili uklanjanje poziva iz st. 3. i 5. ovog člana ne utiče na valjanost njegovog dostavljanja.

Član 48.
(1) U svim slučajevima u kojima inspekcijskom pregle- du nije prisustvovalo odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora inspektor ostavlja licu koje je prisustvovalo inspekcijskom pregledu jedan primjerak zapisnika o izvr- šenom inspekcijskom pregledu, sa upozorenjem da subjekat nadzora može u roku od tri dana od dana uručenja zapisni- ka prigovoriti na zapisnikom utvrđeno činjenično stanje i priložiti dokaze.
(2) Pravo subjekta nadzora na osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja ne utiče na dalji tok vođenja postupka i preduzimanje mjera.

Član 49.
(1) Inspektor može naložiti subjektu nadzora da u roku, koji ne može biti duži od 15 dana, pripremi ili dostavi tačne i potpune podatke, obavještenja i druge materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.
(2) Ako subjekat nadzora ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da onemogućava obavljanje inspek- cijskog nadzora.

Član 50.
(1) Inspektor sačinjava zapisnik o inspekcijskom pre- gledu na mjestu vršenja inspekcijskog pregleda tokom ne- posrednog inspekcijskog nadzora.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, kad zbog obima i složenosti inspekcijskog nadzora, njegove prirode i okol- nosti nije moguće sačiniti zapisnik u toku inspekcijskog pregleda, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama organa, u roku od tri dana od dana izvršenog pregleda.
(3) Inspektor sačinjava zapisnik o inspekcijskom pre- gledu u službenim prostorijama kada se radi o posrednom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa članom 45. tačka 2) ovog zakona.
(4) Zapisnik o inspekcijskom pregledu sadrži i poziv subjektu nadzora da utvrđenu nepravilnost otkloni odmah ili u određenom kraćem roku ako priroda nepravilnosti to dozvoljava.

(5) U slučaju otklanjanja nepravilnosti iz stava 4. ovog člana, inspektor neće donositi rješenje kojim nalaže ot- klanjanje nepravilnosti.

Član 51.
(1) Inspektor i ovlašćeno, odgovorno ili drugo lice subjekta nadzora koje je prisustvovalo inspekcijskom pre- gledu potpisuju zapisnik nakon završenog inspekcijskog pregleda.
(2) Ako lice iz stava 1. ovog člana odbije da potpiše zapisnik, inspektor konstatuje razloge njegovog odbijanja.
(3) Odbijanje potpisivanja zapisnika ne zadržava dalje vođenje postupka.
(4) Subjektu nadzora uručuje se ili dostavlja primje- rak zapisnika.
(5) Jedan primjerak zapisnika o obavljenom inspek- cijskom nadzoru povodom povrede radnika na radu i u vezi sa radom, kod poslodavca, obavezno se uručuje ili dosta- vlja i povrijeđenom radniku ili njegovom ovlašćenom zastupniku, a u slučaju povrede sa smrtnim ishodom, dosta- vlja se članu njegove porodice.

Član 52.
(1) Inspektorat, putem posebne organizacione jedi- nice, može organizovati službene savjetodavne posje- te mikroprivrednim subjektima koji su registrovani u periodu kraćem od godinu dana ili u slučaju donošenja novog propisa koji subjekat nadzora primjenjuje u svom po- slovanju.
(2) Službena savjetodavna posjeta je oblik preventiv- nog djelovanja, pružanjem stručne i savjetodavne podrške subjektu nadzora na licu mjesta, čiji je cilj sprečavanje nastanka nezakonitosti i štetnih posljedica.
(3) O izvršenoj posjeti iz stava 1. ovog člana sačinjava se službena zabilješka.
(4) Tokom službenih savjetodavnih posjeta neće se preduzimati inspekcijske mjere za uočene nepravilnosti, izuzev ako se utvrdi da subjekat nadzora nije prijavio rad- nika na obavezne vidove osiguranja, da je u pitanju povreda ili ugrožavanje života i zdravlja ljudi, ili drugog važnog javnog interesa.

Član 53.
(1) Inspektor je obavezan da vodi evidencije o izvrše- nim inspekcijskim pregledima.
(2) Inspekcijski organ ima pravo da vrši obradu lič- nih podataka koji su neophodni da bi se ispunile nadle- žnosti utvrđene zakonom.
(3) Sadržaj i način vođenja evidencija iz stava 1. ovog člana propisuje pravilnikom direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

Član 54.
(1) U slučaju osnovane sumnje da subjekat nadzora oba- vlja djelatnost u suprotnosti sa zakonom, inspektor može, radi utvrđivanja činjeničnog stanja, izvršiti sve potreb- ne mjere i radnje (koristiti uslugu ili kupiti robu), bez prethodne najave i predočavanja subjektu nadzora službene legitimacije.
(2) U postupku inspekcijskog pregleda inspektor je ovlašćen da putem neposrednog opažanja prikuplja dokaze i podatke korisne za utvrđivanje činjeničnog stanja i vrši druga ovlašćenja radi utvrđivanja činjenica iz stava 1. ovog člana.
(3) Nakon završenog inspekcijskog pregleda iz stava 1. ovog člana i utvrđenog činjeničnog stanja, inspektor pre- dočava subjektu nadzora službenu legitimaciju i sačinja- va zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli.
(4) Preduzimanje radnji iz stava 1. ovog člana ne sma- tra se podstrekavanjem ili navođenjem subjekta nadzora na činjenje prekršaja.

Član 55.
(1) Kada je u postupku inspekcijskog nadzora neophod- no ući u stan ili drugu prostoriju, a opravdano se sumnja da bi se pretresom stana ili druge prostorije mogli naći predmeti ili drugi tragovi koji bi mogli da budu od ključne važnosti za postupak, ako mu vlasnik ili korisnik stana ili druge prostorije ne dozvole ulazak, inspektor primjenjuje odredbe propisa kojim je regulisan prekršaj- ni postupak, tako da nadležnom sudu podnosi zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje stana, prostorija i lica.
(2) Radnju dokazivanja iz stava 1. ovog člana vrše naj- manje dva inspektora, uz primjenu odredaba propisa kojim je regulisan prekršajni postupak.
(3) Dokazi pribavljeni preduzimanjem radnji dokazi- vanja iz stava 1. ovog člana koriste se isključivo u postup- ku inspekcijskog nadzora, odnosno u prekršajnom postup- ku.

Član 56.
(1) Inspektor preduzima mjere i radnje na osnovu činje- nica i okolnosti utvrđenih u inspekcijskom pregledu.
(2) Ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen propis, rješenjem nalaže otklanja- nje nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka i određuje rok za njihovo izvršenje.
(3) Rješenjem iz stava 2. ovog člana može se, zavisno od predmeta i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravil- nosti i nedostataka u radu:
1) naložiti donošenje, stavljanje van snage ili od- gađanje izvršenja odgovarajućeg akta i preduzimanje dru- gih odgovarajućih mjera utvrđenih posebnim propisom potrebnih radi otklanjanja nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu,
2) zabraniti subjektu nadzora obavljanje djelatnosti, postupanje ili preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa drugim zakonom ili propisom do otklanjanja nezakoni- tosti, nepravilnosti i nedostataka,
3) narediti subjektu nadzora otklanjanje nezakoni- tosti, nepravilnosti i nedostataka, određujući način i rok za njihovo otklanjanje,
4) preduzeti druge mjere i radnje utvrđene posebnim propisom.
(4) Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekat nadzora ne posjeduje rješenje o upisu u sudski registar, odnosno da ne posjeduje rješenje o registraciji preduzetnika, rje- šenjem izriče mjeru zabrane obavljanja nezakonite djelat- nosti do otklanjanja nepravilnosti.
(5) U slučaju izricanja mjere zabrane iz stava 4. ovog člana, inspektor oduzima robu, opremu, uređaje, sredstva za rad, prevozna i druga sredstva ili njihove dijelove radi onemogućavanja daljeg obavljanja djelatnosti.
(6) Inspektor obavještava Poresku upravu o preduze- tim mjerama iz stava 4. ovog člana i dostavlja zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu radi utvrđivanja pore- ske osnovice i naplate poreske obaveze.
(7) Na način propisan u st. 4, 5. i 6. ovog člana postu- paće i inspektori Poreske uprave i inspektori Republič- ke uprave za igre na sreću u zajedničkim kontrolama čiji je predmet nadzor nad poštovanjem odredaba o registraciji subjekata za obavljanje određene djelatnosti u skladu sa po- sebnim propisima.
(8) Inspektor je ovlašćen da u postupku inspekcijskog nadzora, osim nalaganja mjera za koje je ovlašćen posebnim propisom, naloži i neku od mjera iz stava 3. ovog člana.
(9) Ako inspektor subjektu nadzora zabranjuje oba- vljanje djelatnosti, a on djelatnost obavlja u više orga- nizacionih jedinica (pogona, fabrika, prodavnica, iz- dvojenih poslovnih mjesta, radilišta i slično), zabrana obavljanja djelatnosti odnosiće se na poslovni prostor, odnosno prostoriju gdje je učinjena povreda propisa, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(10) Inspektor izdaje prekršajni nalog za učinjeni prekršaj.
(11) Inspektor podnosi zahtjev za pokretanje prekršaj- nog postupka.

Član 57.
Pored ovlašćenja iz člana 56. ovog zakona, inspektor je obavezan da:
1) odmah prijavi nadležnom javnom tužilaštvu kri- vično djelo za koje sazna u toku inspekcijskog nadzora,
2) preduzme mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinje- no krivično djelo i drugi dokazi i da obavijesti, bez od- gađanja, ovlašćeno službeno lice,
3) obavještava drugi organ o potrebi preduzimanja mje- ra iz nadležnosti tog organa,
4) preduzima druge mjere i radnje utvrđene posebnim propisom.

Član 58.
Ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je ostvarena protivpravna imovinska korist, odnosno da postoje opravdani razlozi za određivanje zaštitne mje- re ili mjere bezbjednosti, obavezan je da, uz preduzimanje mjera iz člana 56. st. 10. i 11. i člana 57. ovog zakona, pre- dlaže sudu i oduzimanje utvrđenog iznosa protivpravno stečene imovinske koristi, odnosno predlaže ili izriče zaštitnu mjeru ili predlaže izricanje mjere bezbjednosti.

Član 59.
(1) Inspektor može preduzeti istovremeno više mjera utvrđenih ovim i drugim zakonima.
(2) Inspektor mjere propisane ovim i drugim zakonima preduzima bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka inspekcijskog pregleda i utvrđivanja svih činjenica presudnih za njihovo preduzimanje.
(3) Nepreduzimanje mjera u roku iz stava 2. ovog člana ne isključuje obavezu i mogućnost njihovog kasnijeg pre- duzimanja.

Član 60.
(1) Inspekcijske mjere inspektor izriče usmenim rje- šenjem u slučajevima kada:
1) ocijeni da se na taj način otklanja neposredna opa- snost po život i zdravlje ljudi, životinja, imovinu veće vrijednosti i opasnost po životnu sredinu,
2) ako utvrdi da subjekat nadzora ne posjeduje odobrenje za rad ili nije registrovan za obavljanje djelatnosti,
3) je u pitanju zaštita drugog važnog javnog interesa.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, inspektor je oba- vezan da u roku od tri dana od dana izvršenog pregleda donese rješenje u pisanoj formi.
(3) U slučaju da je rješenjem iz stava 1. ovog člana izre- čena mjera zabrane, obilježava se istovremeno sa njenim izricanjem.

Član 61.
(1) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba resornom ministarstvu u roku od osam dana od dana dosta- vljanja rješenja.
(2) Kada je resorno ministarstvo subjekat nadzora, žalba protiv rješenja inspektora nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor.
(3) Žalba izjavljena na rješenje inspektora ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 62.
(1) Izuzetno od člana 61. stav 3. ovog zakona, na obra- zložen prijedlog žalioca izjavljenog uz žalbu može se dozvoliti da žalba odlaže izvršenje rješenja do donoše- nja odluke o žalbi, ako žalilac učini vjerovatnim da bi
izvršenjem rješenja nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi javnom interesu.
(2) O prijedlogu iz stava 1. ovog člana odlučuje zaključ- kom direktor Inspektorata.
(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana žalba nije dopuštena.

Član 63.
(1) Subjekat nadzora obavezan je da postupi po rješenju inspektora.
(2) Inspektor prati izvršenje izrečenih mjera u rje- šenju.
(3) Izvršenje rješenja inspektora pokreće se na osno- vu rješenja koje je postalo izvršno i izvršenog inspek- cijskog pregleda kojim je utvrđeno da izvršenik, u osta- vljenom roku, nije izvršio mjere izrečene u rješenju ili ih je izvršio samo djelimično.

Član 64.
Nakon što inspektor utvrdi da izvršenik nije izvr- šio mjere izrečene u rješenju ili ih je izvršio samo dje- limično, obavještava izvršenika da je rješenje postalo izvršno i navodi način prinudnog izvršenja rješenja, u zavisnosti od prirode izvršenikove obaveze.

Član 65.
(1) Na pismeni prijedlog izvršenika može se u oprav- danim slučajevima dozvoliti odlaganje prinudnog izvrše- nja rješenja, osim ako zakonom ili drugim propisom nije isključena mogućnost odlaganja izvršenja mjere naložene rješenjem i ako se to ne protivi javnom interesu.
(2) O prijedlogu iz stava 1. ovog člana odlučuje isti organ i po istom postupku kako je propisano članom 62. ovog zakona.

Član 66.
Kad postoji mogućnost da se izvršenje sprovede na više načina i primjenom različitih prinudnih sredsta- va, izvršenje se sprovodi na način i sredstvima koji dovo- de do cilja u najkraćem roku.

Član 67.
(1) Ako se obaveza izrečena u rješenju inspektora sastoji u izvršenju određene radnje ili je rješenjem in- spektora izvršenik obavezan da nešto dopusti ili trpi, a izvršenik postupa protivno takvim obavezama, inspektor će novčanim kaznama prinuditi izvršenika na izvršenje obaveze.
(2) Novčana kazna, koja se na osnovu stava 1. ovog čla- na izriče prvi put, iznosi 1.000 KM odgovornom licu u pravnom licu, republičkom organu uprave i organu jedi- nice lokalne samouprave i preduzetniku, a fizičkom licu 500 KM, a svaka sljedeća novčana kazna izriče se u istom iznosu.
(3) Istovremeno sa izricanjem novčane kazne inspek- tor će izvršeniku, ako to priroda stvari dozvoljava, osta- viti novi rok za postupanje po rješenju, koji ne može biti duži od 15 dana, uz upozorenje da će mu ako do tog roka ne postupi po rješenju, ponovo izreći novčanu kaznu.
(4) Ako inspektor ocijeni da izvršenik i pored izre- čene novčane kazne iz stava 2. ovog člana neće postupiti po rješenju, može mu zabraniti obavljanje djelatnosti, o čemu se izvršenik unaprijed upozorava.
(5) Zabrana iz stava 4. ovog člana traje sve dok izvrše- nik u potpunosti ne postupi po rješenju.
(6) Novčanu kaznu i zabranu iz st. 2. i 4. ovog člana in- spektor izriče zaključkom, na koji nije dozvoljena žalba.
(7) Naplaćene novčane kazne se ne vraćaju.

Član 68.
(1) Ako se obaveza izrečena u rješenju inspektora sastoji od izvršenja određene radnje koju umjesto izvršenika može izvršiti neko drugo lice, a izvršenik je ne izvrši ili je izvrši samo djelimično, izvršenje rje- šenja može se sprovesti preko drugih lica o trošku izvr- šenika.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, inspektor zaključkom nalaže izvršeniku da unaprijed položi iznos koji je potreban za podmirenje troškova izvršenja i određuje da će se konačan obračun između predujmlje- nih i stvarno učinjenih troškova izvršenja utvrditi naknadno.
(3) Zaključak iz stava 2. ovog člana je izvršan i dosta- vlja se uz obavještenje iz člana 64. ovog zakona.

Član 69.
(1) Ako se izvršenje uopšte ne može sprovesti ili se ne može sprovesti na način definisan čl. 67. i 68. ovog za- kona, rješenje se može sprovesti i neposrednom prinudom, o čemu se izvršenik unaprijed upozorava u obavještenju.
(2) Oblik i način neposredne prinude određuje in- spektor u skladu sa prirodom izrečene mjere.

Član 70.
(1) Troškove prinudnog izvršenja rješenja snosi izvršenik koji je bio obavezan da izvrši naloženu in- spekcijsku mjeru.
(2) O troškovima izvršenja i obračunu između pre- dujmljenih i stvarno učinjenih troškova izvršenja iz člana 68. ovog zakona odlučuje se posebnim zaključkom na- kon sprovedenog postupka prinudnog izvršenja.
(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana dozvoljena je posebna žalba.

Član 71.
(1) Rješenje inspektora koje glasi na novčanu obavezu prinudno izvršava Poreska uprava u skladu sa zakonom.
(2) Na izvršno rješenje inspektor stavlja klauzulu izvršnosti i rješenje dostavlja Poreskoj upravi na po- stupak prinudne naplate.

Član 72.
Odredbe ovog zakona o prinudnom izvršenju rješenja primjenjuju se i za prinudno izvršenje zaključka.
Član 73.
(1) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da uzme uzorke za laboratorijsku analizu.
(2) Troškove analiza snosi:
1) uvoznik, bez obzira na rezultate analize,
2) proizvođač ili uvoznik u slučaju potrebe da se ana- lizom provjere informacije o ispravnosti proizvoda koja je utvrđena van Republike Srpske, bez obzira na rezultat analize, a ako proizvođač, odnosno uvoznik nije na teritoriji Republike Srpske, troškove snosi subjekat nadzora,
3) svi drugi subjekti nadzora ako analiza pokaže da je uzorak neispravan.
(3) Pravilnik kojim se propisuju postupak uzimanja uzoraka i njihovog čuvanja, način dostavljanja stručnim laboratorijama i troškova postupka uzorkovanja donosi direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

Član 74.
(1) Inspektor obilježava mjeru zabrane izrečenu u po- stupku inspekcijskog nadzora, a može i oduzeti opremu, uređaje, sredstva za rad, prevozna i druga sredstva ili nji- hove dijelove radi obezbjeđenja poštovanja zabrane.
(2) Pravilnik kojim se propisuje način obilježavanja mjera zabrane izrečenih u postupku inspekcijskog nadzora donosi direktor Inspektorata, uz saglasnost Vlade.

Član 75.
(1) Inspektor oduzima robu u slučajevima propisanim ovim ili posebnim zakonom.
(2) O oduzimanju robe inspektor donosi rješenje i izdaje potvrdu o oduzimanju robe.
(3) Rješenje i potvrda o oduzetoj robi su dokumenti na osnovu kojih se roba otkupljuje, preuzima i skladišti, od- nosno određuje drugi način postupanja u skladu sa ovim zakonom.
(4) Ako se oduzeta roba može dalje prometovati i upo- trebljavati, inspektor će, uz prethodnu saglasnost direk- tora Inspektorata i neposrednog rukovodioca, odnosno gradonačelnika ili načelnika opštine i neposrednog ru- kovodioca, ponuditi subjektu nadzora od kojeg je roba odu- zeta da robu otkupi na licu mjesta, prema vrijednostima robe po kojim je zatečena u prometu, a u nedostatku toga, prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti takve robe u prometu.
(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, robu oduzetu u in- spekcijskom nadzoru, čija je proizvodnja, promet ili upo- treba u skladu sa posebnim propisima zabranjena i robu koja se u skladu sa posebnim propisima ne može staviti u dalji promet, subjekat nadzora na odgovarajući način uništava nakon konačnosti odluke o oduzimanju robe, uz neophodne mjere kontrole kojima se onemogućava ponov- no stavljanje robe u promet i upotrebu, odnosno kojim se obezbjeđuje trajno uništavanje bitnih svojstava robe, uz poštovanje propisa o zaštiti životne sredine.
(6) Činjenicu uništavanja oduzete robe iz stava 5. ovog člana inspektor konstatuje u zapisniku.
(7) Ako je za oduzetu robu potrebno osigurati uskla- dištenje i čuvanje, inspektor će o uskladištenju i čuvanju odlučiti u rješenju o oduzimanju robe, a može je privre- meno ostaviti na čuvanje kod subjekta nadzora, čija je du- žnost da čuva robu koja mu je povjerena.
(8) Ako subjekat nadzora ne otkupi oduzetu robu u skla- du sa stavom 4. ovog člana, direktor Inspektorata, odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine, nakon konačnosti odluke o oduzimanju robe, određuje za svaki pojedinačni slučaj dalji način postupanja sa oduzetom robom, u zavi- snosti od vrste i prirode robe, u skladu sa uredbom Vlade iz stava 15. ovog člana.
(9) Izuzetno od stava 8. ovog člana, sa oduzetom ro- bom se može odmah postupati ako je ta roba podložna propadanju ili ako njeno čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na vrijednost oduzete robe.
(10) Izuzetno od stava 4. ovog člana, oduzeti šumski drvni sortimenti predaju se nadležnom šumskom gazdin- stvu Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srp- ske” (u daljem tekstu: Javno preduzeće) radi uskladištenja, čuvanja i daljeg postupanja.
(11) Potvrda o oduzetoj robi koju izdaje nadležni in- spektor dokument je na osnovu koga Javno preduzeće pre- uzima i skladišti šumske drvne sortimente, te nakon sprovedenog postupka i konačnosti odluke inspektora o oduzimanju robe vrši prodaju robe.
(12) Izuzetno od stava 11. ovog člana, Javno preduzeće može odmah prodati oduzete šumske drvne sortimente ako su podložni propadanju ili ako njihovo čuvanje iziskuje troškove koji su nesrazmjerno veliki u odnosu na njihovu vrijednost.
(13) Sredstva od prodate robe iz st. 11. i 12. ovog člana uplaćuju se na žiro račun Javnog preduzeća.
(14) Sredstva dobijena prodajom robe prihod su budže- ta Republike Srpske, izuzev sredstava dobijenih prodajom oduzetih drvnih sortimenata, koja se raspodjeljuju u skla- du sa uredbom Vlade iz stava 15. ovog člana.
(15) Načine uskladištenja, čuvanja, otkupa i uništa- vanja i druge vidove raspolaganja robom oduzetom u postup- ku inspekcijskog nadzora uredbom propisuje Vlada.

Član 76.
(1) O oduzimanju robe i drugih stvari inspektor sa- činjava potvrdu.

(2) Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o imenu i prezimenu, odnosno nazivu subjekta nadzora, vre- menu i mjestu oduzimanja, pravnom osnovu za oduzimanje, vrsti, vrijednosti, količini i drugim za identifikaciju važnim obilježjima robe i drugih stvari i potpis in- spektora.

Član 77.
U postupku inspekcijskog nadzora na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

GLAVA IV KAZNENE ODREDBE

Član 78.
(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi po rješenju in- spektora (član 63. stav 1).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i pre- duzetnik, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno odgo- vorno lice u republičkom organu i organu jedinice lokal- ne samouprave novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fi- zičko lice novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 79.
(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1) inspektoru ne dozvoli ili ne omogući vršenje in- spekcijskog pregleda, ili ne pruži obavještenja i ne stavi na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vrše- nje pregleda, ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetan rad i utvrđivanje činjeničnog stanja (član 42. stav 1),
2) ne postupi po nalogu inspektora koji je dat tokom vršenja inspekcijskog pregleda (član 42. stav 3),
3) onemogući vršenje inspekcijskog pregleda, tako da i uprkos dostavljenom pozivu ne prisustvuje vršenju in- spekcijskog pregleda ili ne obezbijedi prisustvo drugog lica u inspekcijskom pregledu (član 47),
4) ne postupi po nalogu inspektora da, u roku koji mu inspektor odredi, pripremi ili dostavi tačne i potpune podatke, obavještenja i druge materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (član 49).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i pre- duzetnik, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno odgo- vorno lice u republičkom organu uprave i organu jedinice lokalne samouprave novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fi- zičko lice novčanom kaznom od 800 KM do 2.400 KM.
(4) Novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM kazniće se fizičko lice koje na zahtjev inspektora ne stavi na uvid isprave kojim se može utvrditi njegov identitet (lična karta, pasoš i slično), (član 38. tačka 1).
(5) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se fizičko lice koje ne dozvoli vršenje inspekcijskog pre- gleda kada postoji osnovana sumnja da se u njegovim objek- tima nalaze predmeti koji su u vezi sa inspekcijskim pre- gledom (član 44. stav 1).

Član 80.
(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako u propisanom roku pismeno ne obavijesti inspektora o izvršenju rješenja i ne dosta- vi dokaz o tome (član 43).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i predu- zetnik, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno odgovorno lice u republičkom organu uprave i organu jedinice lokal- ne samouprave novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i fi- zičko lice novčanom kaznom od 100 KM do 300 KM.

GLAVA V
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 81.
Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani po odredbama Zakona o inspek- cijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16) okončaće se po odredbama tog zakona.

Član 82.
Ako je posebnim materijalnim propisom kojim se uređuju pojedine oblasti iz čl. 16. do 28. ovog zakona određeno da inspekcijski nadzor vrše neki drugi organi uprave ili inspektori, inspekcijski nadzor će vršiti inspekcijski organi određeni ovim zakonom.

Član 83.
(1) Inspektorat će u roku od šest mjeseci od dana stu- panja na snagu ovog zakona započeti proces preuzimanja in- spektora rada koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, a koji su zatečeni na tim poslovima danom stupanja na snagu ovog zakona,.
(2) Inspektori iz stava 1. ovog člana nastavljaju da obavljaju poslove inspekcijskog nadzora iz pripadajućih oblasti nadzora na nivou jedinica lokalne samouprave do preuzimanja u Inspektorat.

Član 84.
Stupanjem na snagu ovog zakona lica zatečena u oba- vljanju poslova unutrašnje kontrole nastavljaju da rade na poslovima posebne i unutrašnje kontrole.

Član 85.
Jedinice lokalne samouprave dužne da do 1. januara 2021. godine obezbijede pretpostavke za rad u jedinstve- nom inspekcijskom informacionom sistemu.

Član 86.
(1) Vlada će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće podzakonske akte:
1) Uredbu o sadržaju, obliku i izgledu službene legi- timacije i značke inspektora (član 33. stav 2),
2) Uredbu o načinu uskladištenja, čuvanja i raspola- ganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora (član 75. stav 15).
(2) Direktor Inspektorata će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće podzakonske akte:
1) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja operativnih planova, sedmičnih i mjesečnih izvještaja rada (član 11. stav 5),
2) Pravilnik o vrstama stručne spreme za određeno in- spekcijsko zvanje, odnosno određenu oblast nadzora (član 30. stav 6),
3) Pravilnik o izgledu i načinu korišćenja službe- nih uniformi (član 34. stav 2),
4) Uputstvo o sadržaju i načinu korišćenja jedinstve- nog inspekcijskog informacionog sistema (član 37. stav 3),
5) Pravilnik o posebnoj i unutrašnjoj kontroli (član 40. stav 6),
6) Pravilnik o vođenju evidencija o izvršenim in- spekcijskim pregledima (član 53. stav 3),
7) Pravilnik o postupku uzimanja uzoraka, njihovog ču- vanja, način dostavljanja stručnim laboratorijama i tro- škova postupka uzorkovanja (član 73. stav 3),
8) Pravilnik o načinu obilježavanja mjera zabrane izre- čenih u postupku inspekcijskog nadzora (član 74. stav 2).

Član 87.
Do donošenja novih podzakonskih akata primjenjuju se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16) ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 88.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16), izuzev odredbe člana 88. tog zakona, koja će se pri- mjenjivati do donošenja posebnih materijalnih propisa kojim se uređuje inspekcijski nadzor u određenoj oblasti, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 89.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-172/20
20. februara 2020. godine Banjaluka 


Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zakon

inspekcija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.