Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u KS

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u KS

14.11.2019. 06:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 45/19 [14.11.2019.]

 

Na osnovu člana III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, člana 14. stav 1. i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.10.2019. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U KANTONU SARAJEVO

 

Član 1. (Dopuna člana 22.)

 

U Zakonu o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16), u članu 22. stav (3), iza riječi: "Imenovanja", dodaju se riječi: "i razrješenja".
 

Član 2. (Izmjene i dopuna člana 27.)

 

(1) U članu 27. st. (5) i (6) mijenjaju se i glase:

"(5) Lice iz člana 22. st.(1) i (2) ovog člana će/može biti razriješeno prije isteka mandata ako je:

a) podnijelo ostavku;

b) osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe;

c) utvrđeno da se u svom radu ne pridržava zakona, podzakonskih akata, smjernica, zaključaka i drugih akata zakonodavne ili izvršne vlasti, shodno odredbama čl. 90. - 99. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05);

d) na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrđeno da je trajno izgubilo radnu sposobnost.

(6) Organ imenovanja lica iz člana 22. st. (1) i (2) mora, prije donošenja rješenja o razrješenju, pismeno obavijestiti lice iz člana 22. st. (1) i (2) o razlozima i zakonskom osnovu, te dati mu mogućnost da se o njima izjasni u roku od osam dana od dana prijema obavijesti.

(2) Iza stava (6), dodaje se novi stav (7), koji glasi:

"(7) Rješenje iz stava (6) ovog člana je konačno, protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti postupak zaštite prava iz radnog odnosa pred nadležnim sudom u roku od 90 dana od dana prijema rješenja."
 

Član 3. (Izmjena člana 57.)

 

U članu 57. stav (1), riječi: "Disciplinski postupak protiv lica iz člana 9. stav (2) pokreće organ koji ga je imenovao na tu funkciju, a", brišu se, a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.
 

Član 4. (Izmjena člana 59.)

 

(1) U članu 59., stav (5) briše se.

(2) Dosadašnji stav (6), postaje stav (5).
 

Član 5. (Započeti postupci)

 

Svi postupci razrješenja i prestanka radnog odnosa i rješavanja prava i obaveza proizašlih iz radnog odnosa lica iz člana 22. st. (1) i (2), započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončat će se po odredbama zakona po kojim su započeti.
 

Član 6. (Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-39074/19
30. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elmedin Konaković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon

državna služba

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.