Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu RS

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu RS

08.10.2019. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 83, 08.10.2019.

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Šestoj redovnoj sjed- nici, održanoj 27. septembra 2019. godine, a Vijeće naroda 7.  oktobra 2019. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstituirajućeg naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-3937/19     

8. oktobra 2019. godine   

Predsjednik Republike, Banjaluka Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U Zakonu o elektronskom potpisu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/15) u članu 8. u stavu 4. riječi: "Ministar nauke i tehnologije" zamjenju- ju se riječima: "Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo".

Član 2.

Poslije člana 14. dodaju se novo Poglavlje IV.a i čl. 14a.

1    14b, koji glase:

"IV.a - ELEKTRONSKA PREPORUČENA DOSTAVA

Član 14a.

(1)          Usluga elektronske preporučene dostave je usluga prije- nosa podataka elektronskim putem u okviru koje certifikaciono tijelo osigurava dokaze o postupanju sa prenesenim podacima, uključujući dokaz slanja i prijema podataka, čime se preneseni podaci štite od rizika gubitka, krađe, oštećenja, odnosno bilo ko- jih neovlašćenih promjena.

(2)          Podaci poslati ili primljeni putem usluge elektronske dostave ne mogu se osporavati u sudskim i drugim postupci- ma isključivo na osnovu toga što su u elektronskom obliku ili zbog toga što ne ispunjavaju sve zahtjeve za uslugu kvali- ficirane elektronske preporučene dostave.

Član 14b.

(1) Usluga kvalificirane elektronske preporučene dostave smatra se važećom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1)            uslugu pruža jedno certifikaciono tijelo ili više certi- fikacionih tijela,

2)            pošiljalac je pouzdano identificiran,

3)            primalac je identificiran prije dostave podataka,

4)            slanje i primanje podataka osigurano je kvalificiranim elektronskim potpisom ili kvalificiranim elektronskim peča- tom kvalificiranog certifikacionog tijela s ciljem sprečavanja neprimijećene izmjene podataka,

5)            osigurano je da izmjena podataka izvršena u svrhu sla- nja ili prijema podataka jasno bude naznačena i pošiljaocu i primaocu,

6)            osigurano je da vrijeme i datum slanja, prijema i even- tualne izmjene podataka budu naznačeni kvalificiranim vre- menskim žigom.

(2) U slučaju da se podaci prenose između dva certifi- kaciona tijela ili više certifikacionih tijela, uvjete iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati svaki od njih.".

Član 3.

U članu 20. u stavu 1. riječi: "Ministarstvo nauke i tehno- logije" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo za naučnoteh- nološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-930/19  

27. septembra 2019. godine     

Banjaluka           

 

Predsjednik

Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

elektronski potpis

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.