Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

16.07.2019. 08:00 / Izvor: Akta.ba

 

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/07, 1/11, 65/14 i 21/15),  u članu 85. u stavu 31. broj: „15“ zamjenjuje se brojem: „30“.

U stavu 33. broj: „15“ zamjenjuje se brojem: „30“.

U stavu 34. broj: „15“ zamjenjuje se brojem: „30“.

Poslije stava 34. dodaje se novi stav 35. koji glasi:

„(35) U slučaju da PU u postupku kontrole utvrdi da je poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršene povrede, ponovo izvršio povredu iz st. 31, 33. ili 34. ovog člana, izriče mu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 60 dana.“

Dosadašnji st. 35, 36, 37. i 38. postaju st. 36, 37, 38. i 39.

 

Član 2.

 

U članu 90. u stavu 1. t. a), k) i l) brišu se, a dosadašnje t. b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), lj), m), n), nj), o), p), r), s), t), ć), u), f), h), c), č) i dž), postaju t. od a) do h).

 

Član 3.

 

Poslije člana 90. dodaju se novi čl. 90a. i 90b. koji glase:

„Prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa

Član 90a.

 

(1) Novčanom kaznom od 8.000 KM do 16.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice – poreski obveznik ukoliko:

a)   ne vrši registrovanje svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi ne vrši pomoću softverske aplikacije (član 5. stav 1),

 b)  klijentu ne izda fiskalni račun odštampan na fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet, bez obzira na to da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; i ako fiskalni račun ne izda sa svim obaveznim podacima iz člana 26. stav 2. ovog zakona (član 63) i

v)   klijentu ne izda fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira na to da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; ako najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva drugi primjerak pisanog fiskalnog računa; i ako svaki pojedinačni ostvareni evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće štampane fiskalne račune na fiskalnoj kasi u najkraćem mogućem vremenu (član 65).

(2)  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000 KM do 4.000 KM.

(3)  Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 4.000 KM do 8.000 KM.

 

Ponovljeni prekršaji izdavanja računa i registrovanja prometa

 

Član 90b.

U slučaju da poreski obveznik u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja iz člana 90a. ovog zakona ponovo izvrši isti prekršaj, kazniće se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu u odnosu na kaznu iz člana 90a. ovog zakona.“

 

Član 4.

Član 97. mijenja se i glasi:

„(1) Ovlašćeni inspektor mjeru zabrane obavljanja djelatnosti iz člana 85. ovog zakona izriče usmenim rješenjem, a pismeni otpravak tog rješenja izrađuje u roku od tri dana od dana donošenja rješenja, odnosno njegovog usmenog izricanja subjektu kontrole.

(2) Usmeno rješenje iz stava 1. ovog člana izvršava se pečaćenjem objekta u kojem poreski obveznik obavlja djelatnost, službenim pečatom PU i vidno označava oznakom PU, pri čemu je poreski obaveznik dužan da osigura iznošenje kvarljivih namirnica iz prostora, te preduzme sve bezbjednosne i druge mjere da ne bi došlo do nastanka štete.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, mjera zabrane obavljanja djelatnosti iz člana 85. st. 31, 33. i 34. ovog zakona neće se izvršiti ukoliko poreski obveznik u roku od 72 sata od izricanja usmenog rješenja dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom za izvršeni prekršaj iz čl. 90a. ili 90b. ovog zakona.

(4) Ukoliko poreski obveznik u roku od 72 sata od izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti iz člana 85. st. 31, 33. i 34. ovog zakona ne dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne, ovlašćeni inspektor izrađuje pismeni otpravak rješenja iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja rješenja, te izvršava mjeru izrečenu rješenjem.

(5) U slučaju iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni inspektor obustavlja upravni postupak.

(6) Ministar finansija donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi, postupak i način izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti.“

 

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj:02/1-021-       /19                                                                               

Datum: 27. jun 2019. godine                                                           

 

PREDSJEDNIK

NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

 

 

PODIJELI:

TAGOVI:

fiskalne kase

zakon

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa