Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu

23.02.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 15, 23.02.2021.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GASU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 11. februara 2021. godine, a Vijeće naroda 18. februara 2021. godine konstatovalo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gasu nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-552/21
19. februara 2021. godine Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GASU

Član 1.
U Zakonu o gasu (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 22/18) u članu 3. poslije tačke 44) tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju se nove t. 45) i 46), koje glase:
“45) komprimovani prirodni gas je gas u gasovitom stanju komprimovan na pritisak veći od 100 bara,
46) operater postrojenja za komprimovanje prirodnog gasa je energetski subjekt koji obavlja komprimovanje prirodnog gasa specijalnim kompresorima velikih snaga i radnih pritisaka, vrši skladištenje, te je odgovorno za rad postrojenja za komprimovanje prirodnog gasa.”.

Član 2.
U članu 5. tačka 5) briše se, a dosadašnje t. 6) i 7) postaju t. 5) i 6).
Poslije dosadašnje tačke 7), koja postaje tačka 6), dodaje se nova tačka 7), koja glasi:
“7) upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni gas”.

Član 3.
U članu 6. u stavu 1. t. 4) i 5) mijenjaju se i glase:
“4) upravljanje postrojenjem za utečnjeni i komprimo- vani prirodni gas, ukoliko je povezan sa transportnim ili distributivnim sistemom, u slučajevima kada je njihovim operaterima određena obaveza pružanja javne usluge,
5) snabdijevanje i trgovina prirodnim gasom, u slučaju kada korisnik posjeduje dozvolu za snabdijevanje i trgovi- nu prirodnim gasom u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 4.
U članu 9. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:
“(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju izgradnje novog distributivnog ili transportnog sistema prirod- nog gasa, energetski subjekt može obavljati probni rad na izgrađenom sistemu u periodu od šest mjeseci za distri- butivni, odnosno 12 mjeseci za transportni sistem, raču- najući od dana izdavanja dozvole za probni rad i privre- mene upotrebne dozvole za taj sistem od strane nadležnog organa iz oblasti građenja, nakon čega je dužan pribaviti upotrebnu dozvolu za taj sistem, kao i dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 5.
U članu 15. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: “gasa,” brišu se riječi: “a obavljaju svoje djelatnosti kao javne usluge,”.

Član 6.
U članu 22. u tački 8) poslije riječi: “komisije” bri- šu se zapeta i riječi: “a koje stupaju na snagu nakon proto- ka roka propisanog u tački 2) ovog člana od dana njihovog objavljivanja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske ̓”.

Član 7.
U članu 24. u tački 1) poslije riječi: “gasa” brišu se
zapeta i riječi: “transport, distribuciju, skladištenje i snabdijevanja prirodnim gasom kao javne usluge i oba- vljanje drugih djelatnosti za koje se izdaju dozvole.”.
Tačka 3) briše se, a dosadašnje t. 4), 5), 6), 7) i 8) postaju t. 3), 4), 5), 6) i 7).

Član 8.
U članu 25. u tački 3) u podtački 1. poslije riječi: “ta-
rifa” dodaju se riječi: “za snabdijevanje”.
Podtačka 4. mijenja se i glasi:
“4. Metodologije za određivanje tarifa za snabdije- vanje prirodnim gasom u obavezi javne usluge (javno snab- dijevanje),”.

Član 9.
U članu 27. u stavu 2. u tački 4) riječi: “nezavisnom operateru transportnog” zamjenjuju se riječima: “operate- ru transportnog sistema”.

Član 10.
U članu 31. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:
“(4) Postupak rješavanja spora pred Regulatornom komisijom može se sprovesti po pravilima skraćenog po- stupka u kome se strankama omogućava izjašnjenje u pisanoj formi o navodima protivne strane.”.

Član 11.
U članu 36. poslije stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:
“(9) Izuzetno od stava 7. ovog člana, u slučaju izgradnje novog sistema za transport prirodnog gasa, operater tran- sportnog sistema može obavljati probni rad na novoizgra- đenom sistemu u roku od 12 mjeseci, računajući od dana izdavanja dozvole za probni rad i privremene upotrebne dozvole za taj sistem od strane nadležnog organa iz obla- sti građenja, nakon čega je dužan pribaviti upotrebnu do- zvolu za taj sistem, kao i dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.”.
Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

Član 12.
U članu 47. stav 3. mijenja se i glasi:
“(3) Operater transportnog sistema donosi pravila i naknade za debalans transportnog sistema prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom koju donosi Regulatorna komisija, na transparentan, nepristrasan i ekonomičan način.”.

Član 13.
U članu 51. u stavu 4. broj: “2.” zamjenjuje se brojem: “3.”.
U stavu 7. riječi: “metodologije za obračun” zamjenjuju se riječima: “pravila za utvrđivanje”.
St. 8. i 9. mijenjaju se i glase:
“(8) Pravila balansiranja i naknade za debalans dono- si operater transportnog sistema uz prethodnu saglasnost Regulatorne komisije.
(9) Rješenje Regulatorne komisije o davanju saglasno- sti na Pravila balansiranja i naknade za debalans obja- vljuje se u ‘Službenom glasniku Republike Srpske ̓ i na internet stranici operatera transportnog sistema.”.

Član 14.
U članu 95. u stavu 1. tačka 3) briše se, a dosadašnje t. 4), 5), 6) i 7) postaju t. 3), 4), 5) i 6).
Poslije tačke 6) tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju se nove t. 7) i 8), koje glase:
“7) operater postrojenja za utečnjavanje prirodnog gasa, 8) operater postrojenja za komprimovanje prirodnog gasa.”.

Član 15. Član 97. mijenja se i glasi:
“(1) Vlada će, na osnovu sprovedenog postupka javnog poziva, odrediti snabdjevača sa obavezom javne usluge koji snabdijeva prirodnim gasom krajnje kupce iz kategorije domaćinstva, po istim cijenama i jednakim uslovima, uko- liko nisu izabrali snabdjevača na tržištu.
(2) Odluka o raspisivanju poziva iz stava 1. ovog čla- na obavezno sadrži uslove za izbor snabdjevača, uslove i način formiranja i promjene cijene, elemente ugovora sa snabdjevačem, kao i rok na koji se bira javni snabdjevač.
(3) U slučaju da se putem javnog poziva ne izabere snabdjevač iz stava 1. ovog člana, Vlada direktno određuje snabdjevača sa obavezom javne usluge.
(4) Za snabdjevača sa obavezom javne usluge može biti određen postojeći korisnik dozvole za obavljanje djelatno-sti snabdijevanja i trgovine prirodnim gasom, a bira se na na period do pet godina.”.

Član 16.
U članu 98. u stavu 3. poslije riječi: “gasom” zapeta
i riječi: “uključujući ugovorne cijene koje primjenjuje” brišu se.
Član 17. U članu 102. stav 3. briše se.

Član 18.
U članu 103. u stavu 1. poslije riječi: “poziva” brišu
se riječi: “u roku od šest mjeseci od dana stupanja na sn gu ovog zakona”.
Stav 3. mijenja se i glasi:
“(3) Kao snabdjevač posljednjeg izbora može biti odre- đen postojeći korisnik dozvole za snabdijevanje i trgovinu prirodnim gasom, a određuje se na period do tri godine.”.

Član 19.
U članu 105. stav 7. briše se, a dosadašnji st. 8, 9, 10. i 11. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

Član 20.
U članu 114. u stavu 2. poslije riječi: “Operater siste- ma” dodaju se zapeta i riječi: “odnosno snabdjevač”.
U stavu 3. poslije riječi: “operater sistema” dodaju se zapeta i riječi: “odnosno snabdjevač”.

Član 21.
U članu 137. u stavu 2. riječ: “dvije” zamjenjuje se riječju: “pet”.

Član 22.
Poslije člana 137. dodaju se novi čl. 137a. i 137b, koji glase:
“Prelazni period za izbor snabdjevača sa obavezom javne usluge

Član 137a.
(1) Snabdijevanje sa obavezom javne usluge do izbora snabdjevača sa obavezom javne usluge, u skladu sa odred- bama ovog zakona, obavljaće privredna društva “Sarajevo- gas” a.d. Istočno Sarajevo i “Zvornik-stan” a.d. Zvornik na teritorijama na kojima vrše snabdijevanje prirodnim gasom.
(2) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati snabdjevača sa obavezom javne usluge i snabdjevača posljednjeg izbora u skladu sa odred- bama čl. 97. i 103. ovog zakona.
Rok za pribavljanje dozvole za upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni gas
137b.
Energetski subjekt koji obavlja djelatnost upravljanja postrojenjem za komprimovani prirodni gas dužan je da pribavi dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”.

Član 23.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”

 

Broj: 02/1-021-121/21
11. februara 2021. godine

Banjaluka

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Zakon o gasu

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.