Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama

14.12.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 123,  14.12.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj 2. decembra 2020. godine, a Vijeće naroda 10. decembra 2020. godine konstatovalo da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama ne odnosi na vitalni nacional- ni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-4229/20

10. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o komunalnim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 4/12) u članu 3. u stavu 1. t. b), g), d), đ), e) i ž) brišu se.

Dosadašnje t. v), z) i i) postaju t. b), v) i g).

Član 2.

U članu 4. u stavu 3. slovo: “z” zamjenjuje se slovom: “v”, a slovo: “i” zamjenjuje se slovom: “g”.

Član 3.

U članu 8. u stavu 1. tačka d) mijenja se i glasi:

“d) udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, a kojima je to svojstvo priznato u skladu sa aktom kojim se uređuje dodjela i prestanak statusa udruženja od javnog interesa,”.

U tački đ) tačka na kraju teksta zamjenjuje se zapetom i dodaju se riječi:

“osobe sa invaliditetom koje imaju 80% invaliditeta i osobe sa tjelesnim oštećenjem od 70-100%, roditelj ili staratelj koji ima status lica koje se stara o licu sa invaliditetom, odnosno lice kojem je rješenjem taj status utvrđen.”,

a poslije tačke đ) dodaju se nove t. e) i z), koje glase:

“e) preduzetnici koji, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, imaju status malog preduzetnika,

z) obveznici komunalnih taksa za 12 mjeseci od registracije.”.

Član 4. Član 10. mijenja se i glasi:

“Komunalna taksa iz člana 3. tačka g) ovog zakona utvrđuje se u godišnjem iznosu, a komunalne takse iz člana 3. t. a), b) i v) ovog zakona utvrđuju se srazmjerno vremenu korišćenja prava, predmeta ili usluga.”.

Član 5.

U članu 11. u stavu 1. slovo: “z” zamjenjuje se slovom: “v”.

Član 6.

U članu 12. u stavu 1. slovo: “i” zamjenjuje se slovom:

U istom članu u stavu 3. slovo: “i” zamjenjuje se slovom: “g”.

Član 7.

U članu 13. u stavu 2. slovo: “z” zamjenjuje se slovom: “v”, a slovo: “i” zamjenjuje se slovom: “g”.

Član 8.

Poslije člana 14. dodaje se novi član 14a, koji glasi:

“Član 14a.

Jedinice lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o komunalnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.”.

Član 9.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

 

Broj: 02/1-021-1051/20

2. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

komunalne takse

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.