Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Brčko Distrikta

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Brčko Distrikta

24.07.2020. 07:00 / Izvor: Akta.ba

 

U „Službenom glasniku Brčko Distrikt BiH“ broj 24/20 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu „Zakon“). Ovim Zakonom izmijenjeni su i dopunjeni članovi 3, 7, 11, 16, 25, 28, 29, 33, 38, 41, 45, a  dodan je i novi član 38a.

Prva izmjena odnosi se na dopunu člana 3. tačkom e) te se sada iznimno, rezidentom Distrikta može smatrati i fizička osoba koja ima prebivalište u entitetima FBiH i RS, a  koja ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Distrikta.

članu 7. tačka a) prihodi koji se smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez su sada samo prihodi na osnovu naknada za vrijeme nezaposlenostiDalje, tačka g) prihodi po osnovu stipendija učenika i studenata na redovnom školovanju proširena je na način da sada ovi prihodi nisu oporezivi do visine 75% prosječne neto plate prema posljednjim objavljenim podacima Agencije za statistiku BiH – podružnica Brčko. Kao neoporezivi prihodi sada se smatraju i prihodi po osnovu zateznih kamata na isplaćene plate i razlike plata po odlukama nadležnih sudova, kao i prihodi fizičkih osoba po osnovu ugovora o zakupu nepokretne imovine koji između sebe zaključuju bračni partneri, roditelji i djeca, djedovi ili bake (nene) i unučad.

članu 11. tački c) Korist koja se prima na osnovu nesamostalne djelatnosti, odnosi se na topli obrok iznad iznosa od 1,4% osnovnog ličnog odbitka iz člana 25. stava (1) ovog zakona za svaki dan koji je zaposlenik proveo na radu, kao i na zaostale plate odnosno razlike plata koje se odnose na protekle porezne periode, a koje se zaposleniku ili bivšem zaposleniku isplaćuju u tekućem poreznom periodu na osnovu sudske presude.

U članu 16. stavu (6) dodaje se tačka i) koja glasi: “rashodi koji su nastali po osnovu ugovora o zakupu nepokretne imovine zaključenog u skladu s članom 7. tačkom m) ovog zakona”.

Član 25. se nadopunjuje stavom koji propisuje da osnovni lični odbitak rezidentnog poreznog obveznika iznosi 6.000 KM na godišnjem nivou, odnosno 500 KM mjesečno. Dalje, ovim članom propisuje se da se rezidentnom poreznom obvezniku osnovni lični odbitak iz stava (1) ovoga člana može se uvećati za 50 % za bračnog partnera i djecu do navršenih 27 godina starosti koji se smatraju izdržavanim članom uže porodice. Rezidentnom poreznom obvezniku za izdržavanog člana uže porodice osnovni lični odbitak može se uvećati za 50 % od osnovnog ličnog odbitka za utvrđenu trajnu invalidnost na osnovu rješenja nadležnog organa. Lični odbitak poreznog obveznika utvrđuje se kao zbir osnovnog ličnog odbitka iz stava (1) ovoga člana i ličnog odbitka iz stavova (4), (5) i (6) ovoga člana. Rezidentni porezni obveznik može lični odbitak uvećati za uplaćene premije za životno osiguranje koje ima karakter štednje do visine od 30 % osnovnog ličnog odbitka iz stava (1) ovoga člana. Stavom (22) ovog člana rezidenti iz člana 3. stava (1) tačke e) ovoga zakona ima pravo na osnovni lični odbitak iz stava (1) ovoga člana.

Dosadašnji član 33. (Utvrđivanje poreza na dohodak od imovine), se u cijelosti mijenja, i sada glasi:

(1)   Na dohodak od imovine koji se ostvari naplatom zakupnine za koji je propisana obaveza podnošenja godišnje porezne prijave porezni obveznik obračunava porez po isteku poreznog perioda. 

(2)   Porez iz stava (1) ovoga člana obračunava se na poreznu osnovicu utvrđenu u skladu s članom 8. ovoga zakona po stopi iz člana 10. ovoga zakona. 

(3)   Dohodak iz stava (1) ovoga člana unosi se u godišnju poreznu prijavu. 

(4)   U propisanom roku za podnošenje porezne prijave porezni obveznik dužan je u potpunosti izmiriti obavezu poreza na dohodak od imovine iz stava (2) ovoga člana za prethodni porezni period u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

(5)   Na dohodak od imovine koji se ostvari izdavanjem kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima obračunava se i plaća porez pri svakoj naplati u skladu s članom 21. stavom (9) tačkom b) ovoga zakona. 

(6)   Porez iz stava (5) ovoga člana obračunava se po stopi od 10 % (deset posto) na poreznu osnovicu koju čini naplaćeni iznos zakupnine od izdavanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima umanjen za rashode iz člana 21. stava (9) tačke b) ovoga zakona bez prava na lični odbitak. 

(7)   Obračunat i uplaćen porez od izdavanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima smatra se konačnom plaćenom poreznom obavezom i ovaj dohodak na koji je plaćen porez ne unosi se u godišnju poreznu prijavu. 

(8)   Porez na dohodak od otuđenja nekretnina plaćaju porezni obveznici na svaki pojedinačni dohodak ostvaren otuđenjem nekretnine istog dana ili prvog narednog dana po izvršenoj prodaji nekretnine, a koji se utvrđuje od porezne osnovice u skladu s članom 21. ovoga zakona primjenom stope od 10 % (deset posto).“

Iza člana 38. dodaje se novi član 38a. (Podnošenje prijave), koji glasi:

(1)   Prijava s podacima za utvrđivanje poreza na dohodak podnosi se mjesečno i godišnje u papirnatom ili elektroničkom obliku. 

(2)   Podnošenje prijave u elektroničkom obliku propisuje se pravilnikom koji donosi direktor, uz prethodnu saglasnost Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 45. dopunjen je novim stavom (2) koji glasi “Pravilnik iz člana 38a. stava (2) ovoga zakona donosi direktor u roku od šezdeset (60) dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona“, te dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, odnosno 04. jula 2020. godine.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

porez na dohodak

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike