Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

14.12.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 123,  14.12.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim
 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Trinaestoj redovnoj sjednici, održanoj 2. decembra 2020. godine, a Vijeće naroda 10. decembra 2020. godine konstatovalo da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
 

 

Broj: 01-020-4231/20
10. decembra 2020. godine

Banjaluka
 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.
U Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) u članu 8. u stavu 4. u tački 13) riječ: “i” na kraju teksta zamjenjuje se zapetom.
U stavu 4. u tački 14) poslije riječi: “svrhe” dodaju se zapeta i nove t. 15), 16) i 17), koje glase:
“15) nasljeđe,
16) poklon učinjen između srodnika po krvi u pravoj liniji, bračnih i vanbračnih supružnika, braće i sestara, usvojenika i usvojioca,
17) pokloni ukupne vrijednosti do 10.000 KM na godišnjem nivou”.
U članu 36. u stavu 1. riječi: “sa ili bez naknade” zamjenjuju se riječima: “uz novčanu ili nenovčanu naknadu”.

Član 3.
Poslije člana 36. dodaje se novi član 36a, koji glasi:
“Član 36a.
Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra se razlika nastala:
1) na imovini stečenoj nasljeđem,
2) prenosom prava na imovini koji se vrši između bračnih i vanbračnih supružnika i srodnika po krvi u prvom nasljednom redu,
3) prenosom prava na imovini koji se vrši između razvedenih bračnih supružnika, a u neposrednoj je vezi sa razvodom,
4) prenosom prava na imovini koju je poreski obveznik imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje sedam godina prije izvršenog prenosa.”.

Član 4.
U članu 38. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) U svrhu određivanja kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka putem razmjene za drugo pravo prodajnom cijenom smatra se tržišna cijena prava koju obveznik daje u razmjenu.”.

Član 5.
U članu 39. u stavu 2. riječi: “u slučaju prenosa bez naknade ili putem razmjene, kao i” brišu se.
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
“(3) U slučaju prenosa prava i imovine stečene poklonom, nabavnom cijenom smatra se cijena po kojoj je to pravo ili imovinu stekao pravni prethodnik poreskog obveznika (poklonodavac).”.
Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. postaju st. 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

Član 6.
Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

 

Broj: 02/1-021-1053/20
2. decembra 2020. godine

 

Banjaluka

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

porez na dohodak

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike