Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

17.07.2018. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o porezu na dohodak, koji je Narodna skupština Republike Republike Srpske usvojila na Dvadeset osmoj posebnoj sjednici, održanoj 4. jula 2018. godine, a Vijeće naroda 12. jula 2018. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstituirajućeg naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2437/18 

13. jula 2018. godine

Banjaluka

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15 i 5/16) u članu 8. u stavu 1. u tački 1) riječ: “neto” briše se.

 

Član 2.

Član 10. mijenja se i glasi:

“(1) Porezni obveznik ima pravo na odbitak od porezne osnovice iz člana 7. ovog zakona za:

1) iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje i

2) iznos uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, do 1.200 KM godišnje.

(2) Odbitak iz stava 1. ovog člana porezni obveznik ostvaruje putem porezne kartice na mjesečnom nivou prilikom uplate akontacije poreza na dohodak, a u slučaju da porezni obveznik plaća porez na dohodak samo putem godišnje porezne prijave, odbitak ostvaruje putem zahtjeva za povrat na godišnjem nivou.

(3) Porezni obveznik poreza na osobna primanja ima pravo na sljedeće odbitke od porezne osnovice:

1) osnovni osobni odbitak u iznosu od 6.000 KM godišnje,

2) osobni odbitak za izdržavane članove uže porodice u iznosu od 900 KM godišnje po svakom izdržavanom članu i

3) osobni odbitak po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit.

(4) Porezni obveznik ostvaruje pravo na osnovni osobni odbitak iz stava 3. tačka 1. ovog člana na mjesečnom nivou prilikom isplate osobnog primanja.

(5) Pravo na osnovni osobni odbitak iz stava 3. tačka 1. ovog člana ostvaruje porezni obveznik poreza na dohodak od osobnih primanja za puno radno vrijeme, dok se osnovni osobni odbitak srazmjerno smanjuje za nepuno radno vrijeme.

(6) Ukoliko porezni obveznik poreza na dohodak od osobnih primanja ostvaruje osobno primanje kod više isplatilaca, pravo na osnovni osobni odbitak ostvaruje srazmjerno vremenu provedenom kod svakog isplatioca osobnog primanja.

(7) Pravo na osobni odbitak porezne osnovice iz stava 3. t. 2. i 3. ovog člana porezni obveznik ostvaruje na mjesečnom nivou na osnovu porezne kartice.

(8) Pod izdržavanim članovima uže porodice u smislu stava 3. tačka 2. ovog člana smatraju se supružnik, djeca i roditelji poreznog obveznika koji, u smislu ovog zakona, ne ostvaruju dohodak i čiji dohodak ne prelazi iznos od 3.000 KM godišnje, a ako više lica izdržava člana ili članove uže porodice, osobni odbitak za ta lica ravnomjerno se raspoređuje na sva lica koja te članove izdržavaju, osim ako se ne dogovore drugačije.

(9) Pod kamatom iz stava 3. tačka 3. ovog člana podrazumijeva se kamata plaćena u poreznoj godini na stambeni kredit koji je porezni obveznik uzeo u cilju rješavanja svog stambenog pitanja i to za prvu nepokretnost.

(10) Pravo na osobni odbitak iz stava 3. tačka 3. ovog člana ne može ostvariti porezni obveznik koji istovremeno ostvaruje pravo na subvenciju po istom osnovu iz budžeta Republike ili budžeta jedinica lokalne samouprave.

(11) Pravo na osobni odbitak iz stava 3. tačka 3. ovog člana prestaje otplatom stambenog kredita za koji je pravo korišteno.

(12) Ministar fi nansija (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se propisuju postupak, način obračuna i ostvarivanja prava na odbitak od porezne osnovice i prava na oslobađanje iz člana 8. ovog zakona.”.

 

Član 3.

U članu 58. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Isplatioci mjesečne plaće (ličnog primanja) umanjuju poreznu osnovicu u iznosu 1/12 odbitka iz člana 10. ovog zakona prilikom obračuna mjesečne akontacije poreza na dohodak i iznos sredstava od ostvarenog odbitka uplaćuju poreznom obvezniku uz uplatu osobnog primanja.”.

 

Član 4.

U članu 61. stav 5. mijenja se i glasi:

“(5) Isplatilac dohotka na koji se porez plaća po odbitkuu skladu sa ovim zakonom dužan je prilikom svake isplate dohotka odbiti porez od porezne osnovice i uplatiti na propisane uplatne račune.”.

 

Član 5.

Član 69. briše se.

 

Član 6.

Poslije člana 70. dodaje se nova Glava XII.a i novi čl. 70a, 70b. i 70c. koji glase:

“GLAVA XII.a KAZNENE ODREDBE

Član 70a.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kaznit će se za prekršaj isplatilac dohotka pravno lice ukoliko iznos sredstava od korištenja osobnog odbitka iz člana 10. ovog zakona ne isplati poreznom obvezniku (član 10. st. 4. i 7. i član 58. stav 2).

(2) Novčanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM kaznit će se za prekršaj isplatilac dohotka fi zičko lice ukoliko iznos sredstava od korištenja osobnog odbitka iz člana 10. ovog zakona ne isplati poreznom obvezniku (član 10. st. 4. i 7. i član 58. stav 2).

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 70b.

(1) Isplatilac dohotka pravno lice kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu koji je u visini poreza koji je trebalo da bude plaćen po odbitku ukoliko prilikom isplate dohotka ne odbije porez od porezne osnovice i ne uplati na propisane uplatne račune (član 61. stav 5).

(2) Isplatilac dohotka fi zičko lice kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu koji je u visini poreza koji je trebalo da bude plaćen po odbitku ukoliko prilikom isplate dohotka ne odbije porez od porezne osnovice i ne uplati porez na propisane uplatne račune (član 61. stav 5).

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 70c.

Na ostale povrede ovog zakona koje imaju obilježja prekršaja, kao i sankcije i odgovornost za prekršaje primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porezni postupak.”.

 

Član 7.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. septembra 2018. godine.

 

Broj: 02/1-021-728/18

4. jula 2018. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.