Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

07.07.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63, 07.07.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. juna 2021. godine, a Vijeće naroda 5. jula 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom nije ugrožen vitalni nacio- nalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2402/21

5. jula 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Re- publike Srpske”, br. 111/13, 106/15, 16/18 i 70/20) u članu 63i. u stavu 4. u tački b) poslije riječi: “i uređaje),” dodaju se riječi: “kao i za gume koje su sastavni dio automobila, autobusa, teretnih vozila i prikolica, radnih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, dostavnih vozila, traktora, vučnih mašina, aviona i drugih letjelica, transportnih sredstava i kompleta točkova (guma i naplatak).”.

Tačka v) briše se.

Član 2.

U članu 103b. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Obračunski period za plaćanje naknade iz člana 63j. ovog zakona počinje teći od 1. januara 2022. godine.”.

Član 3.

Prilog 3. zamjenjuje se novim Prilogom 3. i čini sastavni dio ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-493/21

24. juna 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

otpad

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.