Zakon o izmjenama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS

08.04.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/21 (8.4.2021.)

 

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) i člana 30. stav (2) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo," br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 46., a u vezi sa članom 73. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Skupština Kantona Sarajevo, na 34. Radnoj sjednici održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Izmjene člana 6.)

 

(1) U Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17), u članu 6. stav (1) tačka b) se briše.

(2) Tačka c) mijenja se i glasi: "Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša".

(3) Tačka i) mijenja se i glasi: "Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade."

(4) Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi: "Ministarstvo za odgoj i obrazovanje."

(5) Dosadašnje tačke j) do l) postaju tačke k) do m).

 

Član 2.
(Brisanje člana 8.)

 

Član 8. briše se.

 

Član 3.
(Izmjena člana 9.)

 

Član 9. mijenja se i glasi:

 

"Član 9.

(Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

(1) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti komunalnih djelatnosti, komunalne privrede i infrastrukture, te oblasti prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata.

(2) U sastavu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja.

(3) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova.

(4) Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona."

 

Član 4.
(Izmjena člana 15.)

 

Član 15. mijenja se i glasi:

 

"Član 15.

(Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih."

 

Član 5.
(Osnivanje Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

 

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

"Član 15a.

(Ministarstvo za odgoj i obrazovanje)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja."

 

Član 6.
(Početak rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

 

(1) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša počinje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade počinje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Ministarstvo za odgoj i obrazovanje počinje s radom danom stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 7.
(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture)

 

(1) Danom početka rada Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture.

(2) Danom početka rada Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

 

Član 8.
(Preuzimanje državnih službenika i namještenika, arhive, dokumentacije i sredstava rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade)

 

Danom početka rada Ministarstvo za odgoj i obrazovanje preuzima državne službenike i namještenike, poslove, arhivu i dokumentaciju i sredstva rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, kao i rukovodioca, državne službenike i namještenike Prosvjetno-pedagoškog zavoda.
 

Član 9.
(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

 

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
 

Član 10.
(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

 

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.
 

Član 11.
(Donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje)

 

U roku od 30 dana od početka rada Ministarstva za odgoj i obrazovanje, ministar za odgoj i obrazovanje dužan je donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje.
 

Član 12.
(Kontinuitet rada ministarstva)

 

Ministarstva iz člana 6. ovog zakona su sljednici svih pravnih akata, radnji i preuzetih obaveza istoimenih ministarstava koja su funkcionisala do objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-56/20 ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/21).
 

Član 13.
(Utvrđivanje prečišćenog teksta)

 

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi novi Prečišćeni tekst Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
 

Član 14.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 01-02-16659/21
07. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

organi uprave

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.