penziono

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

10.11.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 90/21 (10.11.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.10.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 30.09.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-462-01/21
09. novembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r
 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 


Član 1.


U članu 44. u stavu (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18), (u daljnjem tekstu: Zakon), brojevi: "0,5", "0,041666" i "0,001388", zamjenjuju se brojevima: "1", "0,083332" i "0,002777".


Član 2.


Član 144. Zakona mijenja se i glasi: "Osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. Zakona snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju a ne više od 58 godina života.".


Član 3.


U članu 145. Zakona brišu se riječi: "i 144".


Član 4.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.