Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću

Legislativa

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću

31.12.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske- Broj 131 31.12.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim 
 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

 

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj posebnoj sjednici, odr- žanoj 17. decembra 2020. godine, a Vijeće naroda 28. decembra 2020. godine konstatovalo da usvojenim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-4418/20
28. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike,

Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Član 1.
U Zakonu o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 22/19) u članu 7. u stavu 9. poslije riječi: “Uslove” dodaju se zapeta i riječi: “kriterijume i postupak”.

Član 2.
Naziv člana i član 24. mijenjaju se i glase:
“Računarski sistem za nadzor nad priređivanjem igara na sreću

Član 24.
(1) Priređivači igara na sreću dužni su, u svrhu nadzora, posjedovati odgovarajući računarski sistem kompatibilan sa dijelom sistema putem koga Ministarstvo vrši nadzor i koji je od njega odobren.
(2) Računarski sistem iz stava 1. ovog člana koji posje- duju priređivači igara na sreću i sistem putem koga Ministarstvo vrši nadzor čine jedinstveni računarski si- stem za nadzor.
(3) Proizvođač računarskog sistema iz stava 2. ne može biti priređivač igara na sreću.
(4) Dio stručnih poslova u okviru redovnog tehničkog funkcionisanja računarskog sistema iz stava 2. ovog člana Ministarstvo može da prenese na odgovarajuće stručno pravno lice, na period ne duži od deset godina.
(5) Ministar donosi pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor i o postupku, uslovima i kriterijumima koje je dužno da zadovolji ovla- šćeno stručno pravno lice iz stava 4. ovog člana.”.

Član 3.
U članu 92. poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:
“(4) Pod uplatama elektronskim putem, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se uplate putem ovlašćenog posrednika za elektronsko plaćanje.
(5) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i postupak pod kojim se daje ovlašćenje za obavljanje poslova elektronskog plaćanja.”.

Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1128/20
17. decembra 2020. godine

Banjaluka

Predsjednik

Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

igre na sreću

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.