Zakon o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti KS u oblasti spašavanja ljudi

Legislativa

Zakon o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti KS u oblasti spašavanja ljudi

19.08.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/21 (19.8.2021.) 

 

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 27. stav (2) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), Skupština Kantona Sarajevo, na 40. Radnoj sjednici održanoj dana 09.08.2021 godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O NADLEŽNOSTIMA ORGANA VLASTI KANTONA SARAJEVO U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA


 

Član 1.
(Izmjena člana 8.)
 

U Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 39/08, 19/11 i 45/15) u članu 8. riječi: "Ministar komunalne privrede i infrastrukture", zamjenjuju se riječima: "Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša".
 

Član 2.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 01-02-30589/21
09. augusta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

prirodne i druge nesreće

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.