Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u RS

Legislativa

Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u RS

10.07.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 67

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U REPUBLICI SRPSKOJ

Proglašavam Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Desetoj redovnoj sjednici, održanoj 25. juna 2020. godine, a Vijeće naroda 6. jula 2020. godine konstatiralo da se Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-1982/20

7. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U REPUBLICI SRPSKOJ

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE 

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pravo na besplatnu pravnu pomoć i utvrđuju korisnici besplatne pravne pomoći, oblici i subjekti nadležni za pružanje besplatne pravne pomoći, postupak pružanja besplatne pravne pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

Član 2.

S ciljem ostvarivanja prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi, fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari svoje pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, osigurava se besplatna pravna pomoć u skla- du sa ovim zakonom.

Član 3.

(1) Prava utvrđena ovim zakonom predstavljaju mini- mum prava, koja se drugim zakonima ne mogu umanjivati.

(2) Odobrena besplatna pravna pomoć može se ograničiti ili prestati pružati samo iz razloga koji su propisani ovim zakonom.

(3) Građanin Republike Srpske koji ostvari pravo na be- splatnu pravnu pomoć u mjestu svog prebivališta, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć bilo gdje na teritoriji Republike Srpske.

Član 4.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć podrazumijeva pravo korisnika besplatne pravne pomoći na oslobađanje od plaća-

nja troškova sudskih ili administrativnih pristojbi na podne- ske i odluke za koje se te pristojbe plaćaju.

Član 5.

Korisnik besplatne pravne pomoći, u skladu sa ovim za- konom, može prije pokretanja sudskog postupka pokušati svoje pravo da ostvari u postupku posredovanja ili u nekom drugom postupku vansudskog rješavanja spora, ako za to po- stoje pravni uvjeti.

Član 6.

Lice koje ostvari besplatnu pravnu pomoć po drugom za- konu, ne može ostvariti pravo na isti oblik besplatne pravne pomoći u istoj pravnoj stvari u skladu sa ovim zakonom.

Član 7.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa ovim za- konom, osigurava se svim licima, bez obzira na nacionalno, odnosno etničko porijeklo, rasu, boju kože, jezik, vjersko ili političko uvjerenje, pol, polni identitet, seksualnu opredije- ljenost, zdravstveno stanje, invaliditet, državljanstvo, prebi- valište ili drugo osobno svojstvo.

Član 8.

Sredstva za besplatnu pravnu pomoć osiguravaju se u budžetu Republike Srpske.

Član 9.

U postupku odlučivanja o zahtjevu za odobravanje be- splatne pravne pomoći, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 10.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna- čavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

 

POGLAVLJE II.

KORISNICI BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 11.
(1) Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju:

1) građani Republike Srpske i druga fizička lica koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, a koji se identi- ficiraju kao ugrožene kategorije u smislu člana 2. ovog zakona,

2) fizička lica koja se nalaze na teritoriji Republike Srp- ske, pod međunarodnom zaštitom, u skladu sa međunarod- nim standardom, a naročito izbjeglice, lica pod privremenim prihvatom, žrtve trgovine ljudima, a koji nisu u stanju da izmiruju troškove pravne pomoći,

3) fizička lica evidentirana kod nadležnog organa kao lica koja su pretrpjela materijalnu štetu izazvanu vanrednom situacijom u Republici Srpskoj, bez obzira na uvjete propi- sane ovim zakonom, ako im je zbog materijalne štete nastale usljed vanredne situacije privremeno ili trajno ugrožena eg- zistencija.

(2) Pravo iz stava 1. tačka 3) ovog člana, fizičko lice ostvaruje do dana saniranja materijalne štete izazvane nasta- lom vanrednom situacijom u Republici Srpskoj, što se doka- zuje uvjerenjem organa koji o tome vodi evidenciju, o čemu se vodi računa prilikom donošenja rješenja o utvrđivanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

 

POGLAVLJE III.

OBLICI OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 12.
Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao:

1) opća obavijest o pravima i obavezama, 

2) pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrazaca,

3) pravna pomoć u sačinjavanju svih vrsta pismena,

4) pravna pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) u skladu sa zakonom,

5) zastupanje na sudu,
6) sačinjavanje apelacija.

Član 13.

(1) Opća obavijest o pravima i obavezama predstavlja pravo na obavijest o pravima i obavezama iz određene pra- vne oblasti, načinu i postupku ostvarivanja određenog prava, kao i o mogućnosti vansudskog rješavanja određenog spora.

(2) Pravo na opću obavijest u istom predmetu može se ostvariti samo jednom.

(3) Pravo na opću obavijest o pravima i obavezama ima- ju sva lica bez obzira na kriterije propisane ovim zakonom.

Član 14.

(1) Pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrazaca pred- stavlja detaljnu obavijest o načinu i mogućnostima rješava- nja određenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.

(2) Nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći vodi evidenciju o datim pravnim savjetima.

(3) Pravo na pravni savjet imaju sva lica bez obzira na kriterije propisane ovim zakonom.

Član 15.

(1) Pravna pomoć u sačinjavanju svih vrsta pismena predstavlja sačinjavanje pismena kojima se pokreće postu- pak pred sudom, drugim organom ili u postupku vansudskog rješavanja spora, a koje se odnosi na pravo, obavezu ili inte- res korisnika besplatne pravne pomoći zasnovan na zakonu.

(2) Nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći vodi evidenciju o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći u sa- činjavanju svih vrsta pismena.

(3) Pravo na pravnu pomoć u sačinjavanju svih vrsta pi- smena imaju sva lica bez obzira na kriterije propisane ovim zakonom.

Član 16.

Zastupanje na sudu podrazumijeva preduzimanje proce- snih radnji u sudskim postupcima i postupcima za vansudsko rješavanje sporova u skladu sa zakonom.

Član 17.

Sačinjavanje apelacija predstavlja podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na obrascu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Član 18.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa odredba- ma ovog zakona, ostvaruje se u:

1) upravnom postupku - u dijelu koji se odnosi na sači- njavanje žalbi i vanrednih pravnih lijekova,

2) upravnom sporu,
3) parničnom postupku,
4) vanparničnom postupku, 5) izvršnom postupku.

Član 19.

Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć ne može se odobriti u postupcima:

1) upisa u sudski registar poslovnih subjekata, kao i u drugim postupcima kod privrednih sudova,

2) registracije preduzetničke djelatnosti,

3) registracije udruženja građana ili fondacija,

4) pribavljanja lokacijskih uvjeta i građevinske dozvole, kao i u drugim pravnim radnjama u vezi sa građenjem,

5) sačinjavanja privatnih isprava i ugovora (ugovori, te- stamenti, molbe, zahtjevi, punomoći, druge privatne isprave i slično) osim ako je korisnik prava na besplatnu pravnu po- moć žrtva nasilja u porodici.

 

POGLAVLJE IV.

SUBJEKTI OVLAŠĆENI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 20.

(1) Organ nadležan za pružanje besplatne pravne pomo- ći je Centar za pružanje besplatne pravne pomoći (u daljem tekstu: Centar).

(2) Pravo na pružanje besplatne pravne pomoći, u krivič- nom i prekršajnom postupku ostvaruje se u skladu sa odred- bama zakona kojim se uređuje krivični postupak i zakona kojim se uređuju prekršaji.

(3) Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa ovim zakonom, ne ograničava pružanje pravne po- moći drugim službama, organima i organizacijama osnova- nim u skladu sa zakonom.

Član 21.

(1) Organizacija i djelokrug rada Centra propisuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji rad- nih mjesta Centra, koji donosi direktor Centra.

(2) U jedinicama lokalne samouprave, za koje nije osnovan ured Centra, način ostvarivanja prava na besplat- nu pravnu pomoć propisuje se Odlukom o načinu ostvariva- nja prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave, koju donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog Ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Pravo zastupanja u postupcima iz člana 18. ovog zakona imaju zaposleni u Centru koji su ovlašćeni da se u skladu sa odredbama procesnih zakona u Republici Srpskoj mogu pojavljivati kao punomoćnici u svim postupcima u ko- jima se ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Član 22.

(1) Pravo zastupanja u postupcima iz člana 18. ovog za- kona imaju zaposleni u Centru koji su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i imaju najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon polo- ženog pravosudnog ispita.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo zastupanja u postupcima iz člana 18. tačka 1) ovog zakona imaju zaposle- ni u Centru koji su diplomirani pravnici sa položenim struč- nim ispitom za rad u republičkim organima uprave.

Član 23.

Centar ne može da odbije niti da ograniči pružanje be- splatne pravne pomoći, osim iz razloga propisanih ovim za- konom.

POGLAVLJE V.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Član 24.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u postupku zastupanja podnosi se Centru, na propi- sanom obrascu, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta za pružanje besplatne pravne pomoći.

(2) Dokazima iz stava 1. ovog člana smatraju se: uvjerenje nadležnog organa o nezaposlenosti, uvjerenje nadležnog organa za socijalni rad o podacima o kojima vodi evidenciju, potvrda o visini primanja za zaposlena lica, uvjerenje nadležnog pore- znog organa o ukupno prijavljenim prihodima koji podliježu oporezivanju za podnosioca zahtjeva i članove njegovog poro- dičnog domaćinstva, uvjerenje o redovnom školovanju, rješenje 

o penzioniranju, penzioni ček, uvjerenje o invaliditetu, kućna lista, uvjerenje o posjedovanju, odnosno neposjedovanju nepo- kretnosti, uvjerenje nadležnog poreznog organa o visini porezne obaveze, ovjerena izjava o redovnim i povremenim primanjima i prihodima i druge isprave izdate od nadležnih organa.

(3) Za tačnost podataka upisanih u zahtjevu, pod mate- rijalnom i krivičnom odgovornošću, odgovara podnosilac zahtjeva, sa čim se upoznaje prilikom podnošenja zahtjeva, što potvrđuje svojim potpisom.

(4) Izgled i sadržaj obrasca iz stava 1. ovog člana propi- suje se pravilnikom.

(5) Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za pružanje besplatne pravne pomoći donosi ministar pravde (u daljem tekstu: ministar).

Član 25.

Korisniku besplatne pravne pomoći kome je priznato pravo na besplatnu pravnu pomoć u nekom drugom predme- tu u posljednjih šest mjeseci, prilikom odlučivanja o novom zahtjevu ponovo se ne utvrđuje ispunjenost uvjeta za odobra- vanje besplatne pravne pomoći.

Član 26.

(1) Ako se nakon podnošenja zahtjeva za pružanje be- splatne pravne pomoći provjerom utvrdi da je podnosilac zahtjeva naveo netačne podatke, direktor Centra donosi rje- šenje kojim odbija zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(3) U slučaju iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahtjeva ne može ponovo da podnese zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva.

Član 27.

Besplatna pravna pomoć ne odobrava se podnosiocu zahtjeva koji je ranije odustao od zahtjeva za ostvarivanje besplatne pravne pomoći u istom predmetu.

Član 28.

(1) O pravu na besplatnu pravnu pomoć odlučuje direk- tor Centra rješenjem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći važi do donošenja pravosnažne odluke nadležnog organa.

(3) Direktor Centra rješenjem odobrava besplatnu pravnu pomoć i nakon donošenja pravosnažne odluke na- dležnog organa radi izjavljivanja vanrednih pravnih lije- kova, samo ukoliko je Centar zastupao korisnika prava na besplatnu pravnu pomoć u postupku koji je pravosnažno okončan.

(4) Rješenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži i dio koji se odnosi na troškove iz člana 42. ovog zakona.

(5) Na rješenje iz stava 3. ovog člana, podnosilac zah- tjeva ima pravo žalbe Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(6) Centar je obavezan da tokom cijelog postupka oba- vještava korisnika besplatne pravne pomoći o svim fazama postupka.

Član 29.

Direktor Centra obavezan je da dostavi generalnu puno- moć sudovima u Republici Srpskoj o licima ovlašćenim za zastupanje u postupku pružanja besplatne pravne pomoći.

Član 30.

(1) Ako korisnik besplatne pravne pomoći, nakon do- nošenja rješenja kojim mu je odobrena besplatna pravna

pomoć promijeni adresu stanovanja, a o tome ne obavijesti Centar, ne odazove se na poziv Centra u roku od 15 dana od dana prijema poziva bez opravdanog razloga, izričito ili prećutno u toku postupka odbije saradnju sa Centrom ili na drugi način pokaže da nema interes za dalje kori- štenje odobrene besplatne pravne pomoći, direktor Centra donosi rješenje, kojim se ukida rješenje o odobrenoj be- splatnoj pravnoj pomoći i o tome obavještava korisnika besplatne pravne pomoći i nadležni organ pred kojim se vodi postupak.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana korisnik besplat- ne pravne pomoći ima pravo žalbe Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

 

POGLAVLJE VI.

UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Član 31.

(1) Fizičko lice stiče status korisnika besplatne pravne pomoći, pod uvjetom da ispunjava sljedeće kriterije:

1) finansijski kriterij,

2) kriterij osobnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom,

3) kriterij očigledne osnovanosti,

4) kriterij obaveznosti po posebnim zakonima i međuna- rodnim konvencijama koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu.

(2) Ukoliko u istom postupku zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć podnesu korisnici sa su- protstavljenim interesima, Centar zastupa korisnika koji se prvi obrati sa zahtjevom, osim u slučaju iz člana 35. stav 1. tačka 7) ovog zakona.

Član 32.

(1) Pravo na besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriteriju ostvaruju lica lošeg imovinskog stanja.

(2) Lice lošeg imovinskog stanja je lice koje prema svom općem imovinskom stanju i stanju članova svoje porodične za- jednice nema sredstava da plati punomoćnika ili radnje puno- moćnika, kao i troškove postupka bez štete po nužno izdržava- nje sebe i svoje porodice i čiji prihod i prihod članova porodične zajednice u zbiru ne prelazi prosječnu neto plaću ostvarenu na nivou Republike Srpske u prethodnoj fiskalnoj godini.

(3) Osnov za utvrđivanje prava na besplatnu pravnu po- moć po finansijskom kriteriju u porodičnoj zajednici sa pet ili više članova su prihodi i primanja koja u zbiru ne prelaze dvije prosječne neto plaće ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj fiskalnoj godini.

(4) Članovima porodice smatraju se lica koja su kao ta- kva utvrđena zakonom kojim se uređuju porodični odnosi, a koji sa korisnikom besplatne pravne pomoći žive u poro- dičnoj zajednici i koje je korisnik besplatne pravne pomoći dužan da izdržava.

Član 33.

(1) Prihodima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se pri- manja po osnovu novčane pomoći, dodatak za njegu i druga primanja za njegu i pomoć, kao i dodatak za pomoć i njegu drugog lica, dječji dodatak, materinski dodatak, pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetna naknada za trećero- đeno i četvrtorođeno dijete, osobna i porodična invalidnina, naknada roditelju-njegovatelju djeteta sa smetnjama u razvo- ju, primanja po osnovu boračko-invalidske zaštite, borački dodatak, naknada za troškove prijevoza, smještaja i ishrane djece sa smetnjama u razvoju u procesu obrazovanja, troško- vi prijevoza do posla i povratka sa posla, naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), dnevnice za službeno putovanje, stipendije i druga primanja namijenjena za omogućavanje obuke i obrazovanja, dohodak od rada lica sa posebnim po- trebama koja primaju institucionalnu njegu, a koji se dobijaju mimo kriterija koji važe za redovno zaposlenje, sredstva namijenjena za sanaciju posljedica prirodnih i drugih nepo- goda, naknada za dijete u hraniteljskom odnosu koju prima porodica podnosioca zahtjeva i primanja po osnovu zakon- skog izdržavanja djece.

(2) Iz ukupnih prihoda i primanja podnosioca zahtjeva odbijaju se rate kredita za prvu stambenu jedinicu porodič- nog domaćinstva, kao i troškovi mjesečne zakupnine za stan u kojem živi podnosilac zahtjeva sa članovima porodične zajednice, pod uvjetom da ima zaključen i ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu.

(3) Prilikom utvrđivanja prava na besplatnu pravnu po- moć na osnovu finansijskog kriterija ne uzima se u obzir prihod i imovina onih članova porodice koji su podnosiocu zahtjeva suprotstavljena stranka u postupku.

Član 34.

Korisnik prava na besplatnu pravnu pomoć ne može biti lice iz člana 32. ovog zakona, koje u vlasništvu ili suvlasni- štvu ima poslovni prostor ili više od jedne stambene jedinice, kao i lice koje ima registriranu djelatnost.

Član 35.

(1) Pravo na besplatnu pravnu pomoć po kriteriju osob- nog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, bez obzira na utvrđene finansijske kriterije iz člana 32. ovog zakona, imaju:

1) djeca u postupku ostvarivanja prava na zakonsko izdr- žavanje i djeca o čijim se pravima, obavezama ili interesi- ma zasnovanim na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, drugim državnim organom, odnosno javnom ustanovom,

2) djeca bez roditeljskog staranja,

3) članovi porodica poginulih i nestalih boraca Odbram- beno-otadžbinskog rata Republike Srpske i dobitnici odliko- vanja Vojske Republike Srpske,

4) žrtve ratne torture,

5) nezaposleni demobilisani borci Vojske Republike Srp- ske,

6) korisnici novčane pomoći, u skladu sa propisima koji- ma se uređuje oblast socijalne zaštite,

7) žrtve nasilja u porodici kojima se daje prioritet pri odobravanju besplatne pravne pomoći u odnosu na drugog podnosioca zahtjeva u bračnim i porodičnim postupcima,

8) lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti,

9) lica sa oduzetom poslovnom sposobnošću i duševno oboljela lica smještena u zdravstvene ustanove,

10) lica sa četvoro ili više djece, sve dok su djeca na re- dovnom školovanju,

11) lica koja prijavljuju korupciju u postupcima zaštite prijavioca korupcije,

12) lica kojima je to pravo utvrđeno drugim zakonima Republike Srpske.

(2) Organ koji postupa po prijavi za nasilje u porodici obavezan je da upozna žrtvu nasilja u porodici sa pravom na besplatnu pravnu pomoć i o tome odmah obavijesti Centar radi preduzimanja radnji propisanih zakonom.

Član 36.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za pružanje besplatne pravne pomoći, Centar cijeni sve okolnosti i činjenice o zah- tjevu, te da li je očigledno osnovan predmet u vezi sa kojim je podnesen zahtjev.

Član 37.

(1) Predmet u vezi sa kojim je podnesen zahtjev za pru- žanje besplatne pravne pomoći smatra se očigledno neosno- vanim, te se besplatna pravna pomoć ne odobrava:

1) ako se iz zahtjeva, dokaza i činjenica na kojima se zahtjev zasniva očigledno može zaključiti da je takav zahtjev neosnovan, ili

2) ako je riječ o neopravdanom vođenju postupka.

(2) Smatra se da je u pitanju neopravdano vođenje po- stupka kada je podnosilac zahtjeva u očiglednom nesrazmje- ru sa stvarnim izgledom na uspjeh, kao i kada želi da vodi postupak radi postizanja svrhe koja je suprotna načelima poštenja i morala.

Član 38.

Besplatna pravna pomoć pruža se i licima koja na tu po- moć imaju pravo po posebnim zakonima ili po međunarod- nim konvencijama koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu.

 

POGLAVLJE VII.

PROMIJENJENE OKOLNOSTI, POSTUPAK ZBOG NEOPRAVDANO ODOBRENE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I TROŠKOVI ZASTUPANJA

Član 39.

(1) Korisnik besplatne pravne pomoći, u periodu od odo- bravanja besplatne pravne pomoći do okončanja postupka, dužan je da obavještava Centar o promjenama svih činjenica i okolnosti koje su od uticaja za ostvarivanje prava na be- splatnu pravnu pomoć, o čemu se stranka obavještava prili- kom podnošenja zahtjeva.

(2) Promjene iz stava 1. ovog člana, korisnik besplatne pravne pomoći mora da prijavi odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana saznanja za promjene.

Član 40.

(1) Kada Centar utvrdi da su nastupile okolnosti koje ukazuju da korisnik besplatne pravne pomoći više ne ispu- njava uvjete za korištenje prava na besplatnu pravnu pomoć, ili ih ispunjava za neki drugi oblik te pomoći, pokreće po službenoj dužnosti postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za dalje korištenje besplatne pravne pomoći.

(2) Nakon provedenog postupka kojim je utvrđeno da ko- risnik besplatne pravne pomoći ne ispunjava uvjete za korište- nje prava na besplatnu pravnu pomoć, direktor Centra donosi rješenje, kojim se ukida rješenje o odobrenoj besplatnoj prav- noj pomoći, bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana okončanja postupka iz stava 1. ovog člana.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 41.

(1) Kao neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć smatra se već ostvarena besplatna pravna pomoć koja je bila odobrena na osnovu netačnih podataka, podataka koje je podnosilac prećutao ili je besplatna pravna pomoć neosnova- no korištena usljed skrivanja promjene činjenica i okolnosti iz člana 39. ovog zakona.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, korisnik besplatne pravne pomoći dužan je da nadoknadi troškove neopravdano odobrene besplatne pravne pomoći.

(3) Troškovi postupka neopravdano odobrene besplatne pravne pomoći predstavljaju troškove koji nastanu u sači- njavanju podnesaka, isprava, davanju pravnih savjeta i mi- šljenja i drugih radnji koje se u postupku pojavljuju, kao i troškove koji u radu i u vezi sa radom nastanu za subjekte ovlašćene za pružanje besplatne pravne pomoći.

(4) Troškovi iz stava 3. ovog člana ne mogu biti niži od 20 KM niti viši od 2.000 KM.

(5) Uredbu o visini i naknadi troškova neopravdano odo- brene besplatne pravne pomoći donosi Vlada Republike Srpske.

(6) Centar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske, i korisnik besplatne pra-

vne pomoći kome je besplatna pravna pomoć neopravdano odobrena mogu da zaključe sporazum o načinu izmirenja troškova iz ovog člana.

(7) U slučaju da korisnik kome je neopravdano odobre- na besplatna pravna pomoć ne prihvati sporazum iz stava 6. ovog člana, ili ne nadoknadi troškove neopravdano odobrene besplatne pravne pomoći, Centar dostavlja Pravobranilaštvu Republike Srpske zahtjev za pokretanje postupka pred na- dležnim sudom.

Član 42.

(1) Troškovi zastupanja korisnika besplatne pravne po- moći koji nastanu u sudskom postupku obračunavaju se u skladu sa zakonom kojim se taj postupak uređuje.

(2) Ako su korisniku besplatne pravne pomoći dosuđeni troškovi postupka, korisnik je dužan da iznos naplaćenih tro- škova uplati u korist budžeta Republike Srpske.

(3) Ako je korisniku besplatne pravne pomoći dosuđe- na neka imovina ili prihod, osim imovine i prihoda koji se prema odredbama ovog zakona izuzimaju, ili se tokom postupku utvrdi da su se finansijske prilike korisnika be- splatne pravne pomoći, ili članova njegovog porodičnog domaćinstva bitno izmijenile tako da je u mogućnosti pot- puno ili djelimično da vrati beskamatne troškove za pruže- nu besplatnu pravnu pomoć (nasljedstvo, poklon, promje- na posla, dobitak na igrama za sreću), korisnik besplatne pravne pomoći je dužan da uplati iznos troškova Centra u korist budžeta Republike Srpske, a koji se obračunavaju u skladu sa Uredbom iz člana 41. stav 5. ovog zakona.

Član 43.

Ako korisnik besplatne pravne pomoći izgubi spor za čije mu je vođenje odobreno pravo na besplatnu pravnu po- moć, korisnik ne nadoknađuje troškove pružanja besplatne pravne pomoći.

 

POGLAVLJE VIII.

NADZOR NAD PRIMJENOM ZAKONA I KONTROLA OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Član 44.
Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 45.

(1) Nadzor nad savjesnim i stručnim pružanjem besplat- ne pravne pomoći obavlja organ pred kojim se postupak vodi i pred kojim korisnik besplatne pravne pomoći ostvaruje pra- vo na besplatnu pravnu pomoć i Ministarstvo.

(2) Pod nesavjesnim i nestručnim pružanjem besplatne pravne pomoći smatra se propuštanje određenih radnji ili ro- kova, kao i preduzimanje radnji suprotno općim pravilima struke i profesije usljed kojih korisnik besplatne pravne po- moći nije ostvario svoje pravo.

(3) Kada organ pred kojim se vodi postupak i pred ko- jim korisnik besplatne pravne pomoći ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć utvrdi da je pravna pomoć pružena nesavjesno ili nestručno, o tome odmah obavještava Mini- starstvo.

(4) Ministarstvo, po prijemu obavijesti iz stava 3. ovog člana, provodi postupak i utvrđuje postojanje odgovornosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze držav- nih službenika.

POGLAVLJE IX

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

(1) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada donosi Odluku o načinu ostvarivanja prava na

besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave (član 21. stav 2).

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog za- kona, Vlada donosi Uredbu o visini i naknadi troškova neoprav- dano odobrene besplatne pravne pomoći (član 41. stav 5).

(3) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar donosi Pravilnik o izgledu i sadržaju obra- sca za pružanje besplatne pravne pomoći (član 24. stav 5).

Član 47.

Postupci koji su započeti a nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, nastavit će se i okončati po odredbama onog zakona koji je povoljniji za podnosioca zahtjeva.

Član 48.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 120/08, 89/13 i 63/14).

Član 49.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-602/20

25. juna 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pravna pomoć

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.