al
Zakon o republičkoj upravi

Legislativa

Zakon o republičkoj upravi

12.12.2018. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O

REPUBLIČKOJ UPRAVI

 

Proglašavam Zakon o republičkoj upravi, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Prvoj posebnoj sjednici, održanoj 5. decembra 2018. godine, a Vijeće naroda 12. decembra 2018. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o republičkoj upravi nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstituirajućeg naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-4515/18

12. decembra 2018. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike,

Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON

O REPUBLIČKOJ UPRAVI

 

GLAVA I.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom osnivaju se ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije (u daljem tekstu: organi uprave), uređuju načela njihovog djelovanja, poslovi uprave, unutrašnja organizacija organa uprave, uređenje organa uprave, unutrašnji nadzor, sukob nadležnosti, rješavanje o žalbi, izuzeće, odnos organa uprave sa drugim organima i organizacijama, prenošenje i povjeravanje poslova uprave, javnost rada i odnosi sa građanima, sredstva za rad organa uprave, državni službenici i namještenici, uredsko poslovanje i druga pitanja od značaja za osnivanje, organizaciju i rad republičke uprave.

 

Član 2.

(1) Republička uprava (u daljem tekstu: uprava) je dio izvršne vlasti Republike Srpske koja vrši poslove uprave u okviru prava i dužnosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).

(2) Poslove uprave obavljaju ministarstva i drugi republički organi uprave.

 

Član 3.

(1) Organi uprave formiraju se zakonom.

(2) Djelokrug organa uprave određuje se zakonom.

 

Član 4.

(1) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) vrši nadzor nad radom organa uprave.

(2) Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština) nadzire rad organa uprave preko nadzora nad radom Vlade i članova Vlade.

 

Član 5.

(1) Kontrola rada organa uprave ostvaruje se vršenjem upravnog i drugog nadzora, sudskom kontrolom i drugim oblicima kontrole, u skladu sa zakonom.

(2) Sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih upravnih akata organa uprave obezbjeđuje se u upravnom sporu.

 

Član 6.

Pojedini poslovi uprave zakonom se mogu povjeriti jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama (u daljem tekstu: nosioci javnih ovlašćenja).

 

Član 7.

(1) Rad organa uprave je javan.

(2) Fizičkim i pravnim licima dostupni su podaci, dokumenta, izvještaji i informacije organa uprave, osim u slučajevima određenim zakonom.

(3) Organi uprave dužni su da javnosti omoguće uvid u svoj rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama.

 

Član 8.

Djelatnost organa uprave zasniva se na načelima: zakonitosti, samostalnosti, odgovornosti, stručnosti, nepristrasnosti, političke neutralnosti, efi kasnosti, djelotvornosti, pravovremenosti u odlučivanju, poštovanju stranke i javnosti rada.

 

Član 9.

(1) Zabranjeno je političko organiziranje i djelovanje političkih organizacija u organima uprave.

(2) Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima da u obavljanju svojih poslova izražavaju i zastupaju svoja politička uvjerenja.

 

Član 10.

(1) Za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom organi uprave prouzrokuju fi zičkim i pravnim licima odgovara Republika.

(2) Nosioci javnih ovlašćenja odgovaraju za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuju fizičkim ili pravnim licima u vršenju povjerenih poslova uprave.

 

Član 11.

Sredstva za rad organa uprave obezbjeđuju se u budžetu Republike.

 

Kompletan Zakon je u Attachmentu

PREUZMI DOKUMENT: zakon_o_republickoj_upravi.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa