Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS

Legislativa

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

14.05.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/20, 14.05.2020

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 07.05.2020. godine, donijela je

 

ZAKON

O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO


 

DIO PRVI - OPĆA ODREDBA

 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način pomoći privrednim subjektima pogođenim koronavirusom, ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društava u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo (u daljenjem tekstu: Kanton), kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, period neplaćanja ovih prihoda, odgoda primjene propisa kojima se uređuje namjensko korištenje prihoda, uštede u Budžetu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Budžet), donošenje programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu izazvanih coronavirusom (COVID–19) i usklađivanje programa Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada).
 

DIO DRUGI- MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

 

Član 2.
(Sufinansiranje isplate minimalne plaće)

 

(1) Vlada će osigurat finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec april i maj 2020. godine za djelatnosti kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjen rad, odnosno rad onemogućen ili znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

(2) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbeni akt iz stava (1) ovog člana.

 

Član 3.
(Kreditno-garantni fond)

 

(1) Ovim zakonom uspostavlja se Kreditno-garantni fond (u daljnjem tekstu: Fond) na osnovu kojeg će, u ime i za račun Kantona garancije izdavati Banka/e partneri.

(2) Inicijalna sredstva za osnivanje i funkcioniranje Fonda će se osigurati u Budžetu u skladu sa budžetskim mogućnostima iz izvora: budžetski prihodi, primici i donatorska sredstva.

(3) Vlada je dužna Skupštini Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) dostavljati izvještaj o upravljanju Fondom zajedno sa izvještajem o izvršavanju Budžeta.

(4) Vlada će na prijedlog Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) propisati način finansiranja, održavanja i upravljanja Fondom, ograničenja i uslove izdavanja garancija i druge pojedinosti od značaja za funkcionisanje Fonda.

(5) Banka partner ili više njih će biti odabrana javnim pozivom na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada.

 

Član 4.
(Ukidanje plaćanja administrativne takse)

 

Ukida se obaveza plaćanja administrativne takse za spise i radnje kod organa uprave i pravnih lica koja imaju javna ovlaštenja na području Kantona.
 

Član 5.
(Ukidanje plaćanja sudske takse)

 

Ukida se obaveza plaćanja sudske takse za prijavu upisa privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva i dijela privrednog društva u sudski registar, za rješenje o upisu u sudski registar kada se više privrednih društava pripaja u jedno privredno društvo, za rješenje o upisu ovlaštenog lica za zastupanje privrednog društva u sudski registar, za zahtjev i rješenje o brisanju privrednog društva iz sudskog registra, za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije i za prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije.
 

Član 6.
(Ukidanje plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu)

 

Ukida se obaveza plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu za privredna društva i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, a koja prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost.
 

Član 7.
(Ukidanje plaćanja turističke članarine)

 

Ukida se obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona.
 

Član 8.
(Ukidanje plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma)

 

Ukida se obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma.
 

Član 9.
(Ukidanje plaćanja naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton)

 

Ukida se plaćanje naknada za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, utvrđenih Uredbom o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/16, 46/16, 5/17, 50/17 i 53/17) i drugim aktima Vlade.
 

Član 10.
(Period neplaćanja)

 

Takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog zakona neće se plaćati u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona i 60 dana po prestanku nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19) (u daljnjem tekstu: nesreća).
 

Član 11.
(Odgoda primjene propisa)

 

(1) U periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće odredbe propisa donesenih na nivou Kantona kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava Kantona, Grada Sarajeva i općina u Kantonu, neće se primjenjivati.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se trošiti za saniranje zdravstvenih i socijalno-ekonomskih posljedica izazvanih nesrećom.

(3) Odluku o prenamjeni sredstava iz stava (1) ovog člana donosi Vlada, gradonačelnik i načelnik općine.

 

DIO TREĆI – UŠTEDE U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO

 

Član 12.
(Uštede u Budžetu)

 

(1) U svrhu uravnoteženja Budžeta ukidaju se sredstva za reprezentacije, stručna obrazovanja, putne troškove, ugovore o djelu, ugovore o privremenim i povremenim poslovima i naknade za rad u komisijama, stručnim i drugim tijelima, osim naknada za rad vanjskim članovima.

(2) U svrhu uravnoteženja Budžeta umanjuju se sredstva za energiju, komunikaciju i komumalne usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, prevoz i gorivo, ugovorene usluge, transfere pojedincima, transfere neprofitnim organizacijama, ostale transfere, druge tekuće rashode, kapitalne transfere i druge rashode.

(3) Obavezuje se Vlada da sa reprezentativnim sindikatom nastavi socijalni dijalog sa ciljem pronalaženja rješenja za dodatnu podršku privrednim subjektima pogođenim negativnim posljedicama izazvanim nesrećom.

(4) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana Vlada Kantona može donijeti posebnu odluku.

(5) Odgađa se donošenje propisa i akata iz nadležnosti Kantona koji proizvode dodatne fiskalne efekte na Budžet.

 

DIO ČETVRTI- PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.
(Donošenje programa)

 

Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti program kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih coronavirusom (COVID-19).
 

Član 14.
(Usklađivanje programa)

 

Vlada će svoje programe iz oblasti ekonomije, zdravstva i socijalne zaštite uskladiti sa ciljevima ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu, izazvanih nesrećom.
 

Član 15.
(Primjena)

 

Ukoliko su drugi zakoni ili podzakonski akti u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj zakon.
 

Član 16.
(Uspostava Registra)

 

U cilju transparentnosti i uvida u prikupljena i raspoređena sredstva Vlada će uspostaviti Registar i objaviti ga na web stranici Vlade.
 

Član 17.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-11833/20
07. maja 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Mirza Čelik, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

negativne ekonomske posljedice

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.