Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

APKE: Stručna edukacija o Zakonu zaštite na radu FBiH

23.06.2021. 08:26 / Izvor: Akta.ba

Dom naroda Parlamenta FBiH je krajem 2020. godine usvojio je Zakon o zaštiti na radu. Zakon o zaštiti na radu predstavlja jedinstven normativni okvir kroz provođenje podzakonskih propisa kojima se pobliže utvrđuju određeni zahtjevi sigurnosti koji proizlaze iz odgovarajućih direktiva Europske unije.

Sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu kod svakog poslodavca je složen sistem mjera kojima se zaposleni na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu i uputa poslodavca.

Neovisno o veličini i djelatnosti koju poslodavac obavlja, Zakonom o zaštiti na radu ujedno je i nosilac uloge za izradu procjene rizika uz maksimalno osposobljavanje radnika za sigurno obavljanje poslova zaštite na radu.

Dakle, temeljna obaveza poslodavca je da prilikom organizovanja rada u toku radnog procesa osigura preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu.

Obzirom da već sada svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike i implementacije donsenih pravilnika, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, odlučila je da dostavi kratku informaciju u vezi istih.

Naime, u prelaznim i završnim odredbama Zakona o zaštiti na radu dat je rok poslodavcima od godinu dana da usklade opšte akte sa odredbama zakona.

Organizacijama za zaštitu na radu koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona bile ovlaštene da vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite i periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime dat je rok od tri mjeseca od dana donošenja Pravilnika o organizacijskim, kadrovskim tehničkim i drugim uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za zaštitu na radu. Zakonom je propisano da će federalni ministar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona donijeti:

 

Do 01.07.2021. godine objavljeni su:

 1. Pravila o procjeni rizika („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/2021) od 24.03.2021
 2. Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti   zaštite na radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/2021) od  24.03.202
 3. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/2021) od    24.03.2021.
 4. Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/21) i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/21).

Do 10.11. Federalni ministar bi trebao donijeti:

 

 1. Pravilnik kojim će se propisati uslovi koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, program, sadržaj, način i troškove polaganja stručnog ispita, sastav komisije, kao i uslovi pod kojim određena lica mogu biti oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita;
 1. Način, postupak i rokove vršenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom;
 1. Obrazac o sadržaju i načinu podnošenja izvještaj o povredi na radu koja se dogodi i profesionalnom oboljenju koje nastane na radnom mjestu, koji se dostavlja radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje, nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran, ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i nadležnoj inspekciji rada, u roku od sedam dana od dana pretrpljene povrede odnosno nastanka oboljenja;
 1. Način vođenja i obrazac registra rješenja o dozvoli, odnosno oduzimanju dozvole za rad ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu koje vodi ministarstvo;

 

Pored toga federalni ministar treba donijeti (nije naveden rok):

 1. Granične vrijednosti izloženosti opasnim materijama, kao i pravila, mjere i postupke zaštite na radu radnika koji su izloženi opasnim materijama na radu.
 1. Uslove koje mora ispunjavati stručno osoblje iz organizacije za zaštitu na radu, kao i način i uslove obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca u zavisnosti od rizika, djelatnosti i broja radnika.
 1. Način provođenja mjera za prvu pomoć, potrebna sredstva i opremu za pružanje prve pomoći u slučaju povreda i oboljenja radnika na radu, broj radnika koji će provoditi mjere, njihovo osposobljavanje i oprema kojom će raspolagati, kao i druga pitanja od važnosti za provođenje mjera za prvu pomoć;
 1. Postupak za raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom, uslovi rada i zdravstveni nadzor.

 

Do donošenja novih propisa primjenjivat će se:

     1.   Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz   oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91),

 2.  Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 38/86).

 

Do donošenja novih propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, ako nisu u suprotnosti sa odredbama zakona i drugim propisima, primjenjivat će se:

    1.   Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu

          („Službeni list FNRJ“, br. 16/47, 18/47 i 36/50),

    2.   Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama („Službeni list FNRJ“ broj: 46/47),

3.   Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima („Sl. list FNRJ“, broj: 56/47),

    4.   Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama

          („Službeni list FNRJ“, br. 14/48, 18/48),

    5.   Pravilnik o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka („Službeni list FNRJ“, broj: 69/48),

    6.   Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i lagumanju (miniranju) u rudnicima i kamenolomima, kao i pri drugim radovima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 98/49),

    7.   Pravilnik o tehničkim i zdravstveno- tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima (prilog broj 8 uz „Službeni list FNRJ“, broj: 55/50),

    8.   Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji („Sl. list FNRJ“,br. 7/55),

    9.   Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima („Službeni list FNRJ“, broj: 36/58),

  10.   Pravilnik o higijensko-tehničkim mjerama pri radu na preradi i obradi metala („Službeni list FNRJ“, broj: 40/61),

  11.   Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri lučko-transportnom radu („Službeni list SFRJ“, broj: 14/64),

  12.   Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupatilima s nitratnim solima („Službeni list SFRJ“, broj: 48/65),

  13.   Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima

          („Službeni list SFRJ“, broj: 55/65),

  14.   Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila („Službeni list SFRJ“, broj: 17/66),

  15.   Pravilnik o zaštiti na radu s uređajima za ukrcavanje i iskrcavanje tereta na pomorskim brodovima i plovilima unutrašnje plovidbe

          („Službeni list SFRJ“, broj: 32/66),

  16.   Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi („Službeni list SFRJ“, broj: 34/68),

  17.   Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list SFRJ“, br. 42/68 i 45/68),

  18.   Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ“, broj: 65/91),

  19.   Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi

          („Službeni list SFRJ“, broj: 35/69),

  20.   Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima  („Službeni list SFRJ“, broj: 55/69),

  21.   Pravilnik o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože („Službeni list SFRJ“, broj: 47/70),

  22.   Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Službeni list SFRJ“, broj: 29/71),

  23.   Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad

          („Službeni list SFRJ“, broj: 18/91),

  24.   Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Službeni list SR BiH“, broj: 20/85),

  25.   Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama

          („Službeni list SR BiH“, broj: 2/87),

  26.   Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala

          („Službeni list SR BiH“, broj: 5/86),

  27.   Pravilnik o zaštiti na radu u željeznicama („Službeni list SR BiH“, br. 42/86 i 3/87),

  28.   Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH“, broj: 5/88),

  29.   Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije

         („Službeni list SR BiH“, broj: 34/88).

Nove propise o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu donijet će federalni ministar.

 

Značaj edukacije u iz navedene oblasti je od velikog značaja i neophodno kako ne bi došlo do propusta u radu i pogrešne primjene samog Zakona i novih pravilnika.

Na inicijativu predstavnika organa uprave javnih preduzeća i javnih ustanova kao i predstavnika privrede iz oblasti primjene propisa (zakona i pozakonskih akata), organizovali smo savjetovanje na navedenu temu 1.JULA 2021. godine u slijedećem terminu:

Vrijeme i mjesto održavanja SARAJEVO ČETVRTAK 1. JULI 2021. godine, HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA 

AKCENAT EDUKACIJE:

Na navedenoj edukaciji nastojat će se educirati svi koji se u svom radu susreću s primjenom navedenih pravilnika, bilo unutar organa ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje nekog prava.

Akcenat je dakle, tumačenje odredbi zakona i pravilnika te detaljnije upoznavanje o ulozi, značaju i postupku primjene onih propisa koji su stupili na snagu.

Naime, zbog velikog interesovanja i popunjavanja mjesta bitno je da blagovremeno dostavite prijavu na fax: 033/472-317, ili na e-mail: info@apke.bauz napomenu da svi do sada zvanično prijavljeni svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu (zbog rezervacije mjesta, pripreme materijala i certifikata).

 U prilogu Vam dostavljamo poziv za savjetovanje.

Prijavu/narudžbenicu za savjetovanje možete poslati na fax: 033/472-317, ili e-mail: info@apke.ba. ILI KLIKOM PRIJAVA

 

Napomena:

Za više informacija molimo da posjetite našu WEB stranicu: www.apke.ba, ili nas kontaktirate na e-mail:info@apke.ba, ili tel.: 033/863-446, 472-317, 061/849-330.

Plan i program možete pogledati na: www.apke.ba

PODIJELI:

TAGOVI:

APKE

Edukacija

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave