CETEOR program obuke energijskih auditora i certifikatora

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

CETEOR program obuke energijskih auditora i certifikatora

05.07.2019. 10:30 / Izvor: Akta.ba

CETEOR Sarajevo Vas poziva na program obuke energijskih auditora i certifikatora:

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

Termin održavanja Modul-a 1: Prva sedmica oktobra 2019. godine(cjelodnevna nastava)

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hills Sarajevo

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 04.03.2019. godine (Rješenjem br. UPI/04-23-50/19), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Program osposobljavanja: Modul 1 i Modul 2, Program usavršavanja: Modul 3).

Do sada je uspješno realizovano sedamnaest (17)obuka za MODUL 1, pet (5) obuka za MODUL 2 i sedam (7) termina Programa stručnog usavršavanja (Modul 3). 

Kroz programe osposobljavanja, obučeno je 373 energijskih certifikatora arhitektonske, građevinske mašinke i elektro struke, dok je program stručnog usavršavanja pohađalo 242stručna kvalifikovana lica.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017.godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita.

Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU). 

Uslov za sticanje Ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a. 

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslovima propisanih Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada, ova licasu obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struka), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Energijski audit i energijsko certificiranje zgrade provode fizičke ili pravne osobe. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energijski auditori i certifikatori će biti ovlašteni od strane FMPU-a kao lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1) i složenim tehničkim sisitemom (Modul 2).

Uslovi  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja ispita i sticanja Ovlaštenja za jednostavne tehničke sisteme - MODUL 1  je završen najmanje VII stepen stručne spremeili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke strukeda kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen s t r u č n i  i s p i t.

Pored toga, uslov za pohađanje Programa osposobljavanja za složeni tehnički sistem - MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

O Programu osposobljavanja

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata,  za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu. 

Raspored programa obuke po  tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja upriličiće se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, te osigurati kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.  

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja,na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja stručnog ispita pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, najmanje 15 dana nakon završetka obuke. Polaznici koji uspješno polože ispit dobit će Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada

Obrazac za prijavu možete preuzeti putem slijedećeg link-a: obrazac_obuka certificiranje_CETEOR

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:  

Kontakt osoba:

MSc. Džana Jusufović, dipl.ing.arh. 

Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba;  www.ceteor.ba   

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave