Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC organizuje seminar iz javnih nabavki kroz tri teme

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

07.01.2020. 09:03 / Izvor: Akta.ba
 • USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
 • TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A
 • ISPRAVNO POSTUPANJE KOMISIJE ZA NABAVKE PRILIKOM OTVARANJA, PREGLEDA I OCJENE PONUDA

 

Mostar 21. 01. 2020., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 22. 01. 09. 2020., Hotel „Hollywood“

Banja Luka, 29. 01. 2020. Hotel „Bosna“

 

Početak svakog seminara u 9:30

REC d.o.o. organizuje seminar iz javnih nabavki. Prva tema seminara su: Tehničke specifikacije u javnim nabavkama. Tehničke specifikacije u nabavci roba, pružanju usluga i kod izvođenja radova su srž tenderske dokumentacije, kreiranja ponude, odlučivanja o izboru najpovoljnijeg ponuđača do izvođenja radova. Tema je važna kako za početnike tako i one koji se godinama bave javnim nabavkama, ugovorne organe ili ponuđače. To podrazumijeva određena, specifična znanja pri definisanju tehničkih specifikacija u tenderskoj dokumentaciji kao i zahtjeva kod ispunjavanja određenih standarda za različite oblasti kod roba, usluga i radova, a poseban naglasak će biti kod ekvivalenata ili potrebe navođenja određenih zahtjeva iz standarda kvaliteta. Kako definišete tehničku specifikaciju? Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumijevaju samo određenog proizvođača?  Da li predviđate testiranje uzoraka? Kako usklađujete svoje objektivne potrebe sa zakonskim odredbama? Kako postupa Ured/Kancelarija za razmatranje žalbi? Sve su ovo pitanja i problemi koje treba identificirati i o njima će biti riječi na ovom seminaru.

Druga tema je usko povezana sa prvom, a to su: Uslovi za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki koji predstavljaju veoma značajn dio tenderske dokumentacije iz razloga što se ovim uslovima propisuju ograničenja u pogledu ko može, a ko ne može podnijeti svoju ponudu u postupku javne nabavke. Kvalifikacijski uslovi su bitni kako sa stanovišta ugovornih organa tako i ponuđača, jer sa njima mogu uticati da dobiju ponuđača koji je ozbiljan i sposoban da izvrši budući ugovor, tako i sa stanovišta ponuđača, jer se njima uvode ograničenja za učešće u postupku javne nabavke. Međutim, ugovorni organi moraju prilikom definisanja uslova za kvalifikaciju posebnu pažnju posvetiti tome da ne ograniče konkurenciju određujući nesrazmjerne uslove za kvalifikaciju. U praksi, veliki broj žalbi na tendersku dokumentaciju se izjavljuje upravo zbog nesrazmjernih uslova za kvalifikaciju na osnovu čega se ograničava konkurencija i zbog čega se veliki broj postupaka poništava.

I treća tema je Ispravno postupanje Komisije za javne nabavke prilikom otvaranja, pregleda i ocjene ponuda namjenjen za članove Komisija za javne nabavke.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Uslovi za klasifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki

I. Uslovi za kvalifikaciju ponuđača u Zakonu o javnim nabavkama

 • Vrste uslova za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki;
 • Uslovi za kvalifikaciju u pogledu lične sposobnosti ponuđača (član 45.);
 • Uslovi u pogledu registracije za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46.);
 • Uslovi u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača (član 47.);
 • Uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnostu ponuđača za robe, usluge i radove (član 48.).

 

II. Ispravno definisanje uslova za kvalifikaciju i dokaza kojima se dokazuje ispunjenost traženih uslova

 • Dokazi koji se zahtijevaju za dokazivanje lične sposobnosti ponuđača
 • Dokazi koji se zahtijevaju za dokazivanje registracije za obavljanje profesionalne djelatnosti
 • Dokazi koji se zahtijevaju za dokazivanje ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača
 • Dokazi koji se zahtijevaju za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača
 • Kako se i čime dokazuje iskustvo o uredno izvršenim ugovorima
 • Može li se kao dokaz za uspješno iskustvo o uredno izvršenim ugovorima zahtijevati kopija ugovora
 • Ko izdaje potvrdu o uredno izvšenom ugovoru podugovaraču (krajnji korisnik (investitor) ili osnovni ugovarač)?

 

III. Definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju u različitim postupcima javne nabavke

 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni a koji se neobavezni u tenderskoj dokumentaciji?
 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni a koji su neobavezni u otvorenom postupku?
 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda?
 • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni a koji su neobavezni u pregovaračkom postupku?

 

IV. Praktični primjeri definisanja uslova i dokaza za kvalifikaciju u tenderskoj dokumentaciji

Pitanja i odgovori

 

Tehničke specifikacije u javnim nabavkama – sa stavovima i praksom URŽ/KRŽ-a

 

I.  Tehničke specifikacije u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine:

 • Priprema tehničkih specifikacija i njihova veza sa principima jednakog tretmana i nediskriminacije;
 • Analiza člana 54. Zakona o javnim nabavkama BiH;
 • Analiza člana 54. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH;
 • Analiza člana 54. stav (9) Zakona o javnim nabavkama BiH;
 • Analiza člana 54. stav (10) Zakona o javnim nabavkama BiH;
 • Primjeri iz prakse: najčešći razlozi poništenja tenderske dokumentacije zbog tehničke specifikacije;
 • Koje su najčešće nepravilnosti kod tehničkih specifikacija u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama?

 

II . Najčešće zahtijevani standardi u postupcima javnih nabavki:

 • ISO Standardi i zahtjevi za njihovo poštovanje od strane ugovornih organa prema ponuđačima;
 • Obaveze ugovornih ogana koji su ispšostavali istema kvaliteta u poštivanju zahtjeva ISO Standarda kod izrade tenderske dokumentacije za nabavku roba, radova i usluga;
 • BAS EN ISO 9000:2015 (principi, svrha, korist);
 • ISO 14001:2015 (principi, svrha, korist);
 • ISO 13485 (principi, svrha, korist);
 • BS OHSAS 18001(principi, svrha, korist);
 • BSI PAS 99 (principi, svrha, korist);
 • ISO 29990:2010 (principi, svrha, korist);
 • Kako kontolisati ispunjenost zahtijeva iz tenderske dokumentacije?
 • Sporne procesne situacije;
 • Stavovi ureda u konkretnim primjerima iz prakse.

Pitanja i odgovori

 

Ispravno postupanje Komisije za javne nabavke prilikom ostvarivanja, pregleda i ocjene ponuda

 • Rokovi za dostavu ponuda u postupcima javnih nabavki;
 • Zapisnik o zaprimanju ponuda;
 • Postupak otvaranja ponuda i sačinjavanje Zapisnika o otvaranju ponuda;
 • Analiza ponuda;
 • Provjera kvalifikovanosti ponuda;
 • Provjera ispunjenosti zahtjeva u pogledu tehničkih specifikacija i opisa  predmeta nabavke;
 • Provjera da li ponude ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg;
 • Računska ispravnost ponude;
 • Neprirodno niska cijena;
 • Pojašnjenje ponude;
 • Uslovi za diskvalifikaciju i odbacivanje ponude;
 • Preporuka za donošenje odluke o izboru /poništenju postupka javne nabavke;
 • Okončanje postupka - dodjela ili poništenje

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

 

Sarajevo

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN

dr. Ismet Bećiragić – član URŽ/KRŽ-a Banja Luka

Zlatko Lazović – trener za javne nabavke AJN

 

Mostar

Stipo Petričević – trener za javne nabavke AJN

dr. Ismet Bećiragić – član URŽ/KRŽ-a Banja Luka

Josip Milas – trener za javne nabavke AJN

 

Banja Luka

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

dr. Ismet Bećiragić – član URŽ/KRŽ-a Banja Luka

Milena Đurić – trener za javne nabavke AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima, članovima komisija za javne nabavke i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

155 KM po jednom učesniku;

145 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

135 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:

Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.016 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 70 KM (50 KM za učesnike seminara)

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 60 KM (40 KM za učesnike seminara)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD 56 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

 

Za učesnike seminara Novogodišnja akcijska cijena:

 

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (530 str.) – Pitanja i odgovori I Dio – 50 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki (430 str.) – Pitanja i odgovori II Dio – 40 KM

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava za seminar

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave