al
Rokovi u radnom pravu u praksi, službeno putovanje, godišnji odmor

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Rokovi u radnom pravu u praksi, službeno putovanje, godišnji odmor

11.06.2019. 12:09 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme:

ROKOVI U RADNOM PRAVU U PRAKSI

SLUŽBENO PUTOVANJE

GODIŠNJI ODMOR

 

 

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Bihać

17. 06. 2019.

Hotel “Park”

Sarajevo

18. 06. 2019.

Hotel „Holywood“ - Ilidža

Mostar

19. 06. 2019.

Hotel “Mostar”

Tuzla

20. 06. 2019.

Dramar Centar

Zenica

21. 06. 2019.

“Dom penzionera”

 

 

Početak svakog seminara u 09:30 h

 

Prva tema ovog seminara ima za cilj upoznati poslodavce sa rokovima u radno-pravnim odnosima i obavezama koje proizlaze u vezi sa tim. To je na neki način svojevrsni „kalendar“ obaveza radnika i poslodavca koje proističu iz Zakona o radu i drugih s njim povezanih zakona

Druga tema seminara je službeno putovanje. Tema koja je izuzetno važna i interesantna za pravnike i ekonomiste (računovođe) jer povezuje pravne i računovodstveno-porezne obaveze poslodavaca. Stoga, potrebno je posvetiti značajnu pažnju definisanju i obračunu putnih troškova, u različitim slučajevima, te ostalih (ne)oporezivih obaveza vezanih za službena putovanja. Dakle, pored pravnog osnova, neophodno je voditi računa i o poreznom tretmanu navedenih isplata po osnovu službenog putovanja i s njima povezanih troškova.

Treća tema su uvijek aktuelna pitanja u vezi sa godišnjim odmorima. Naime, u praksi se i dalje pojavljuju pogrešna tumačenja i različite dileme u vezi sa ovim institutom, što u konačnici onemogućava pravilnu primjenu ovih zakonskih odredbi.

 

Za seminar smo pripremili dva Priručnika koja će dodatno olakšati primjenu ovih instituta u praksi.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Rokovi u radnom pravu – u praksi

 • Priroda i karakter rokova u radnom pravu
 • Rokovi za donošenje/izmjenu opštih akata: Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji

 • Rokovi za obavještavanje inspekcije o početku obavljanja djelatnosti, promjeni procesa rada,

povredi na radu

 • Rok za prijavu/odjavu radnika
 • Plan godišnjih odmora
 • Godišnji odmori
 • Kada se radniku dostavlja rješenje o godišnjem odmoru?
 • Ograničenja u vezi trajanja radnog vremena i rok za obavještavanje radnika o rasporedu i

promjeni radnog vremena

 • Privremena spriječenost i rokovi za postupanje
 • Rokovi u postupku izmjene ugovorenih uslova rada
 • Rokovi u proceduri otkazivanja ugovora o radu
 • Rok zastarjelosti otkazivanja ugovora o radu (subjektivni/objektivni)
 • Poštivanje otkaznog roka – pravo ili obaveza?
 • Koji je to primjeren rok u kom radnik treba da popravi svoj rad i poboljša rezultate rada?
 • Trajanje posebne zaštite od otkaza i rokovi
 • Koji su rokovi u postupku zaštite od zlostavljanja na radu
 • Novčana potraživanja zaposlenih i poslodavca – rokovi i zastarijelost
 • Pravni lijekovi u radnom pravu – prekluzivni rokovi
 • Disciplinski postupak u javnom sektoru – obavezujući rokovi za postupanje

Pitanja i odgovori

 

Troškovi službenog putovanja

 • Službeno putovanje
 • Službeno putovanje vs. terenski rad
 • Službeno putovanje u inostranstvo
 • Pravo na dnevnicu i umanjenje dnevnice
 • Obračun dnevnice
 • Naknada za smještaj (noćenje)
 • Naknada za troškove prevoza
  • Upotreba službenog vozila
  • Upravljanje motornim vozilom lica s kojima je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o djelu
  • Upotreba privatnog vozila
 • Nalog za službeno putovanje
 • Odluka o upućivanju na službeno putovanje?
 • Akontacija za službeno putovanje
 • Neopravdane akontacije za službeno putovanje
 • Izvještaj s obavljenog službenog putovanja
 • Porezni tretman troškova službenog putovanja
 • Porezni tretman ino dnevnica
 • Porezni tretman isplate troškova sl. putovanja dr. licima (koja nisu u radnom odnosu)
 • Isplata akontacija za službeno putovanje u devizama
 • Refundacija troškova reprezentacije u gotovom novcu
 • Prekovremeni rad i rad na dane vikenda na službenom putovanju

Pitanja i odgovori

 

Godišnji odmor

 • Sticanje prava na godišnji odmor
 • Minimalno i maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Kriteriji za utvrđivanje dužeg godišnjeg odmora od minimalnog
 • Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
 • Način korištenje godišnjeg odmora
 • Procedura korištenja godišnjeg odmora (plan godišnjeg odmora, dostavljanje rješenja)
 • Godišnji odmor radnika koji radi u dvije firme
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i elementi za utvrđivanje krivice poslodavca
 • Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod promjene poslodavca
 • Materijalna prava radnika kod godišnjeg odmora
 • Zaštita prava na godišnji odmor
 • Pravo korištenja godišnjeg odmora radnika koji stiče pravo na penziju
 • Korištenje godišnjeg odmora tokom otkaznog roka
 • Porodiljsko odsustvo i godišnji odmor
 • Vođenje evidencije tokom godišnjeg odmora

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

Mirela Gljiva, mr. iur.

Sabina Džanović, ,mr. ecc.

Jusuf Brkić, dipl. iur.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima  koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:  
 • Priručnik – Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH
 • Priručnik – Troškovi službenog putovanja
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM

                                       

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT: prijava.doc

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave