Seminar: Aktuelne teme za računovođe

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar: Aktuelne teme za računovođe

09.12.2019. 10:59 / Izvor: Akta.ba

 

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

 

 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA
 • PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA
 • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA ZA REGISTRACIJU OBVEZNIKA DOPRINOSA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA U REPUBLICI SRPSKOJ (teorijski i praktični pristup)

Sarajevo, 18.12. 2019. godine

Početak seminara  u 9:30h

Približava nam se 31.12. i shodno tome i obaveze koje smo dužni izvršiti u smislu usklađivanja knjigovodstvenih stanja svih bilansnih pozicija sa stvarnim stanjima (viškovi, manjkovi, ispravka potraživanja i obaveza i dr.). Bilansne radnje na dan 31.12. nisu bitne samo s aspekta računovodstva, već i s aspekta poreza i svaka od radnji ima potencijalne posljedice kako na direktne, tako i na indirektne poreze. Stoga, u ovom dijelu seminara akcenat će biti na najosjetljivijim stavkama i računovodstvenim radnjama na dan 31.12., kako bismo razjasnili sve eventualne dileme koji bi nam se mogle pojaviti prilikom izrade godišnjeg obračuna.

Praksa procjene vrijednosti razvila je veliki broj metoda koje su zasnovane na tri osnovna pristupa, odnosno principa, i to na tržišnom, prinosnom i troškovnom principu. U uslovima efikasnosti tržišta, primjena ovih metoda teorijski bi trebala da rezultuje jednakim vrijednostima. Međutim, činjenica je da se primjenom aktuelnih metoda u određenim uslovima vrednovanja, mogu dobiti bitno različiti rezultati, pogotovo kada je riječ o tržištima u razvoju kakvo je bosanskohercegovačko tržište. Procjena vrijednosti složen je postupak, te je cilj ovom temom procjenu približiti što više učesnicima seminara.

Počevši od 28. juna 2019. godine, sve prijave za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u Republici Srpskoj mogu se podnositi i elektronskim putem. Također, Poreska uprava Republike Srpske planira da pokrene inicijativu za izmjene Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/16 i 21/19), kako bi elektronsko podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa  bilo obavezujuće za sve poslodavce. Navedno je veoma značajno i za poslodavce sa sjedištem u FBiH, a koji imaju poslovne jedinice u Republici Srpskoj, ili radnike čije je mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

PROGRAM SEMINARA:

PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJEG OBRAČUNA

 • Ažuriranje poslovnih knjiga i usaglašavanje svih evidencija
 • Popis sredstava i obaveza

 

 1. rokovi za popis i predmet popisa
 2. tretiranje popisnih razlika s poreznih aspekata (UIO i PU)
 3. obaveznost slanja IOS-a
 • Obveznici, obrasci i rokovi podnošenja godišnjeg obračun
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Specifičnosti kod tretiranja nekretnina u Bilansu stanja
 • Specifičnosti kod tretiranja proizvodnje u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha: obaveza evidentiranja proizvodnje preko konta 595?!
 • Evidentiranje troškova
 • Vremenska razgraničenja
 • Razlika između razgraničenja, ukalkulisavanja i rezervisanja
 • Ko je dužan izvršiti rezervisanja i za koje troškove?
 • Razgraničenje prihoda
 • Obaveznost ukalkulisavanja troškova
 • Ispravan tretman faktura pristiglih u 2019. god koje se odnose na 2018. godinu
 • Preispitivanje potencijalnih obaveza
 • Oprost obaveza (porezni tretman)
 • Šta kad uočimo da smo napravili grešku u prethodnim godinama?
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata (ispravno evidentiranje kapitala, koja su ograničenja za visinu gubitka iznad visine kapitala? Kada „smijemo“ vršiti „prebijanje akumuliranih dobitaka i gubitaka?)
 • Obračuni posebnih naknada i članarina (obaveznici, veličina istih i način izvještavanja)
 • Napomene za izradu poreznog bilansa (nedokumentovani rashodi, studija transfernih cijena, troškovi amortizacije itd.)

PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA

 • Definicija tržišne vrijednosti
 • Ekonomska opravdanost vs Finansijska isplativnost
 • Metode procjene
  • Troškovna metoda
  • Metoda komparacije
  • Metoda kapitalizacije (Direktna kapitalizacija i Diskontovanje novčanog toka)
 • Odabir metode procjene po vrsti nekretnine
 • Odabir stope kapitalizacije
 • Kriteriji za procjenu

Elektronsko podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u RS – teorijski i praktični pristup

 • PD3100 – Prijava / Promjena/Odjava uplate doprinosa,
 • PD3110 - Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa, 
 • PD3120 - Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima i
 • PD3210 - Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima, zaposlenim u finansijskom planiranju i izvještavanju i svima onim koji sklapaju poslove ili provode transakcije sa nerezidentima, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

mr. oec. Adisa Duharkić Serdarević

dr. sc. Mirna Pajević

Dragan Zorić, načelnik Odjeljenja za poreze, registraciju i koordinaciju rada PC i PJ

Željan Rikić, PU RS

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

115 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

105 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

 

 

POSEBNA PONUDA ZA UČESNIKE SEMINARA

 

 

PRIRUČNIK O PRIMJENI PDV-A I AKCIZE

(PRIMJERI IZ PRAKSE)

Cijena: 85 KM - 65 KM

 

 

 

TRAJANJE SEMINARA
U vremenu 9:30 – 15:00

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Računovodstvo zaliha – 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse) – 85 KM (SEMINARSKA CIJENA ZA UČESNIKE 65 KM)

Zakon o porezu na dobit – 18 KM

Konverzija obaveza u kapital – 10 KM

Troškovi službenih putovanja – 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH – 9 KM

Statusne promjene privrednih društava – 20 KM

Forenzično računovodstvo – 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga – 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo – 30 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj10 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava
PODIJELI:

TAGOVI:

REC

edukacija

računovodstvo

seminar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave