Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Uspješni postupci javnih nabavki za ugovorne organe i ponuđače

11.06.2018. 08:59 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na temu:
 

USPJEŠNI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI ZA

UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE

Mostar, 19. 06. 2018. Hotel „Mostar“

Sarajevo, 20. 06. 2018. Hotel „Hollywood“ - Ilidža

Banja Luka, 22. 06. 2018. Hotel “Bosna”

Početak svakog seminara u 9:30

Javne nabavke su složena i zahtjevna oblast u kojoj se praktičari ugovornih organa i ponuđača susreću sa mnogobrojnim dilemama, a sve se svode na osnovno pitanje: kako postupiti? Česta pitanja učesnika seminara i pretplatnika časopisa „Pravo i finansije“ iz oblasti javnih nabavki naveli su nas da organizujemo seminar sa problemskim a ne specijalističkim pristupom.  Prilikom davanja odgovora i prijedloga rješenja, učesnike seminara, ponuđače i ugovorne organe upoznaćemo i sa stavovima nadležnih institucija (Agencije za javne nabavke, Ureda / Kancelarije za razmatranje žalbi, službi za reviziju).

Imajući u vidu da je krajem aprila u Republici Srpskoj na snagu stupio Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 31/18), dajemo pregled na koji način ovaj zakon, kao i Zakon o finansijskom poslovanju u FBiH utiču na ugovore o javnim nabavkama.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi aktivno učešće na ovom seminaru, jer naši treneri će upravo kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse dati jednostavna objašnjenja i na praktičan način odgovoriti na pitanja obuhvaćena SADRŽAJEM SEMINARA, kao i na Vaša pitanja, a sve u cilju otklanjanja dilema i neujednačenog pristupa u postupcima javnih nabavki.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Postupci u javnim nabavkama:

 • Ukoliko nabavka nije predviđena planom nabavki, da li se nakon donošenja posebne odluke  o pokretanju postupka nabavke mora izvršiti i izmjena plana nabavki?
 • Posebne odluke o pokretanju postupka nabavke – primjer;
 • Da li se nakon usvajanja posebne odluke o pokretanju postupka nabavke mora donijeti i odluka o pokretanju postupka nabavke?
 • Provođenje direktnog sporazuma:
  • Da li je obavezno donijeti odluku o pokretanje postupka za iznose ispod 1.000,00 KM?
  • Da li ponuđači imaju pravo žalbe u direktnom sporazumu?
  • Kako ispitati tržište kod direktnog sporazuma i osigurati poštovanje principa najbolje vrijednosti za novac – primjeri?
  • Mora li se donijeti odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog sporazuma? Postoji li razlika za direktni sporazum do 1.000,00 KM i preko 1.000,00 KM?
  • Da li ugovorni organ mora obavještavati druge učesnike u postupku dirketnog sporazuma o izboru ponuđača? Da li ponuđač ima pravo da se interesuje o ishodu rezultata postupka direktnog psorazuma?
 • Provođenje konkurentskog zahtjeva i otvorenog postupka – najvažniji aspekti;
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja;
 • Nabavka usluga Aneks II dio B ZJN.

 

Šta ne treba zaboraviti kod pripreme tenderske dokumentacije:

 • Kako definisati uslove, istaći potrebne dokaze i druge odredbe u TD – primjeri;
 • Koje su smjernice za pravilnu izradu tehničkih specifikacija?
 • Kako izvršiti izbor najsvrsishodnijih  kriterijuma za selekciju i dodjelu ugovora?
 • Pojašnjenja i izmjena tenderske dokumentacije?
 • Zašto je važno definisanje rokova isporuke/izvršenja ugovora?
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki?
 • Na šta je važno da ponuđači obrate pažnju u tenderskim dokumentacijama dok su tenderi još otvoreni?

 

Zašto okvirni sporazum?

 • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?
 • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma?
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke?
 • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu?
 • Zaključivanje pojedinačnih ugovora iz okvirnog sporazuma (računi i narudžbenice kao pojedinačni ugovori);
 • Primjeri.

 

Primjena Zakona o finansijskom poslovanju i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim tarnsakcijama u ugovorima o javnim nabavkama:

 • Obaveze ugovornih organa;
 • Šta ponuđači mogu učiniti kako bi maksimalno zaštitili svoja prava i interese u ugovorima   javnih nabavki?
 • Posljedice nepoštivanja zakonskih odredbi.

 

Kako pripremiti kvalitetnu ponudu:

 • Priprema ponude (osnovni elementi, izjave, obrasci, dokazi, garancije i dr.);
 • Može li se greškom unesen PDV u rubriku popusta smatrati matematičkom greškom?
 • Da li ponuda može biti odbačena jer nisu korišteni originalni obrasci iz tenderske dokumentacije, pakovanje garancije za ozbiljnost ponude, uvezivanje i sl.?
 • 0,00 KM kao cijena stavke;
 • Kako se obezbjeđuje uvid u ponude na osnovu člana 11. stav 5. ZJN i Zakona o slobodi pristupa informacijama? Da li ponuđač ima pravo da više puta traži uvid?
 • Kopiranje i fotografisanje ponuda;
 • Uvid u ponude u postupcima nabavki u kojima je predviđena e-aukcija?
 • Način dostavljanja ponude za više lotova i kako izbjeći greške?

 

Evaluacija ponuda:

 • Kako izvršiti evaluaciju ponuda?
 • Ko vodi korespondenciju sa ponuđačima (pojašnjenja ponuda, dopisi za prihvatanje matematičkih grešaka...): odgovorno lice u ugovornom organu ili komisija za nabavke?
 • Šta ako istekne rok važnosti ponuda a ugovorni organ nije donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenja postupka; može li se naknadno tražiti produženje roka važnosti ponuda?
 • Prava ponuđača.

 

 E-aukcija:

 • Ko ispred ponuđača može učestvovati u e-aukciji?
 • Ko može učestvovati u e-aukciji kada ponudu preda grupa ponuđača?
 • Neprirodno niska cijena u e-aukciji;
 • Ko umanjuje cijene nakon e-aukcije, ugovorni organ ili ponuđač?
 • E-aukcija i preferencijalni tretman domaćeg?
 • Izjavljivanje žalbe u postupcima nabavki u kojima je predviđena e-aukcija;
 • Kako postupati ako ugovorni organ zaprimi žalbu koju smatra osnovanom u postupku u kojem je provedena e-aukcija (redoslijed koraka u postupanju);
 • Najčešći problemi u e-aukciji i kako ih prevazići – primjeri.

 

Žalbeni postupak

 • Da li ugovorni organ obustavlja postupak odmah po prijemu žalbe ili tek kada žalbu proslijedi URŽ/KRŽ-u?
 • Da li, koga i kada ugovorni organ obavještava o obustavi postupka?
 • Kako žalilac da zna je li njegova žalba proslijeđena URŽ/KRŽ-u ili od ugovornog organa ne dobija odgovor zbog ćutanja administracije?
 • Šta ustvari znači aktivna legitimacija ponuđača?
 • Šta ako ugovornom organu uz žalbu nije dostavljena i punomoć?
 • Kako postupati ako ugovorni organ navede pogrešnu pouku o pravnom lijeku u odluci o izboru/poništenju, ili uopšte ne navede pouku o pravnom lijeku?
 • Da li postoji rok u kojem ugovorni organ mora postupiti po rješenju URŽ/KRŽ-a?
 • Kako postupiti kada ponuđač izjavi žalbu samo za neke lotove? Da li usvajanje te žalbe utiče i na druge lotove?
 • Šta ako ponuđač izjavi žalbu putem portala nabavke, na TD koja je takođe objavljena na portalu?
 • Povrat u prijašnje stanje, kada se može tražiti i od koga?
 • Izbor drugorangiranog ponuđača, sa ili bez žalbenih rokova?
 • Kako postupiti kada ugovorni organ dobije više žalbi u istom postupku nabavki?
 • Nabavka predmeta nabavke dok je žalbena procedura u toku, a prethodni ugovor istekao;
 • Advokatski troškovi u žalbenim postupcima javnih nabavki;
 • Kako se zaštiti od zloupotreba žalbenog postupka?

 

Zašto je važno posvetiti se ugovorima o javnoj nabavci - zaključivanje ugovora i realizacija

 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA: 

9:30 – 15:00 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:  

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

145 KM po jednom učesniku;

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal:

Brošura broj 6. – Postupci male vrijednosti – konurentski zahtjev

Brošura broj 13. – Ponuda u postupku javne nabavke

Brošura broj 15. – Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:                                                                                         

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100,00 KM – godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.200 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD - Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja - 55 KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57 KM

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1. Planiranje javnih nabavki – 10 KM

Brošura 2. Okvirni sporazum – 10KM

Brošura 3. Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4. Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

Brošura 5. Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 10 KM

Brošura 6. Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 10 KM

Brošura 7.  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8. Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9. Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka e-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11. Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javna nabavka usluga prevoza – 10 KM

 

U cijenu svake publikacije su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENTE:
Poziv
Prijavnica

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave