Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Veliko savjetovanje: Novi zakon PIO/MIO Federacije BiH

25.04.2018. 15:06 / Izvor: Akta.ba

S obzirom da Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, KONTINUIRANO sarađuje sa institucijama Bosne i Hrecegovine, te tom prilikom inicira izmjene kao i donošenje novih propisa na reformskom putu Bosne i Hrecegovine, s tim u vezi nastojimo blagovremeno informisati svoje klijente o slijedećoj vrlo bitnoj izmjeni propisa..

Naime, Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode ( „Službenim novinama Federacije BIH“ br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15) propisana je mogućnost otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospijelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine. Otpis kamata se odnosio na kamatu na nenaplaćene javne prihode (glavni dug) nastao zaključno sa navedenim datumom, s tim da se glavni drug izmiri do 31.12.2016. kada se kamata otpisuje u iznosu od 100% ili od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine kada se kamata otpisuje u iznosu od 50%. 

 

Prema podacima sa kojima raspolaže Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, efekti primjene gore pomenutog Zakona je naplata glavnog duga preko 90 mil KM, a otpisa zatezne kamate oko 72 mil KM. Zakonske olakšice su koristili porezni obveznici sa manjim i srednjim iznosima dugovanja javnih prihoda, dok veliki dužnici zbog konstanstne nelikvidnosti nisu koristili. 

Obzirom na efekte gore pomenutog Zakona, predlaže se produženje roka otpisa zatezne kamate na javne prihode. 

OBRAZLOŽENJE DONESENIH PRAVNIH RJEŠENJA 

Član 1.

Ovim članom se mjenja stav (2). člana 2. važećeg zakona, pri čemu se produžuje period za izmirenje cjelokupnog glavnog duga nastalog za 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u cilju stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata. 

Član 2.

U ovom članu se preciziraju uslovi za otpis kamata u cjelokupnom iznosu, na način da se produžavaju rokovi za uplatu glavnog duga po osnovu kojeg se u skladu sa ovim zakonom može otpisati kamata. 

Član 3.

U ovom članu dodaje je novi stav (2) člana 2c. Važećeg zakona u cilju preciziranja izdavanja rješenja o otpisu zatezne kamate 

IV. ODREDBE ZAKONA KOJE SE DOPUNJUJU ILI MJENJAJU 

Član 2.

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja. 

Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uvjetom da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije do 30.06.2017.godine. 

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda i koji su utvrđeni posebnim zakonima o finansijskoj konsolidaciji i u inspekcijskom nalazu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, otpisuje se. 

Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom dugu nastalom do 31.12.2011. godine, a koje je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenom člana 39. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10), evidentirala kao uplate - plaćanje zateznih kamata na ime glavnog duga nastalog do 31.12.2011. godine, te po tom osnovu u evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine imaju evidentirane, a neizmirene obaveze po osnovu glavnog poreznog duga nastalog do 31.12.2011. godine, izvršene uplate će se priznati kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najviše do visine glavnog duga, koji je bio osnov za obračun zatezne kamate. 

Otpis kamate iz st. 2. i 3. ovog člana odnosi se isključivo na iznos neplaćene kamate kao i plaćenih kamata pod uvjetima iz stava 4. ovog člana. 

Porezni dug čine glavni dug i kamata. 

Član 2b. 

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata propisanih članom 2a. Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2016., odnosno ukoliko se na njega odnosi stav 3. člana 1. ovog zakona otpisat će se obračunata neplaćena kamata u cjelokupnom iznosu. 

Ako podnosioc zahtjeva izmiri glavni dug u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. otpisat će se obračunata neplaćena kamata u visini od 50%. 

Pod neplaćenom obračunatom kamatom iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se neplaćena kamata obračunata na nepravovremeno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.“ 

Član 2c. 

Pravo na otpis kamate za nepravovremeno plaćene javne prihode utvrđuje se rješenjem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine vodi evidenciju poreznih obveznika koji su podnijeli zahtjev za otpis kamate i kojima je izdato rješenje o otpisu kamate. 

 

Također izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16) mijenja se član 20a. 

Ovom izmjenom Zakona produžava se rok za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci. Naime, članom 20a. propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH, u cilju stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (preko 90%) odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranja uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor. 

Sve izmjene i dopune gore navedenih propisa inicirani su donošenjem novog Zakona PIO/MIO Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/18) koji neophodno podrazumijeva usklađivanje ostalih propisa sa istim.

U skladu sa naprijed navedenim, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo Vas poziva na savjetovanje o novom Zakonu PIO/MIO Federacije BiH, a na kojem će se govoriti i oizmjenama i dopunama gore navedenih zakona od strane predstavnika institucija koji su nosioci gore pobrojanih izmjena i dopuna zakona. (prilog: IZMJENE I DOPUNE ZAKONA)

PREDAVAČI:                                                                                                                                                                

Nermina Vučković, savjetnik generalnog direktora - Federalnog zavoda MIO-PIO; 

Mr. Kenan Spahić, pomoćnik ministra - Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno prvenstveno: odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine na predmetnim poslovima, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika.  

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne ključne novine u zakonu PIO/MIO kao i nove odredbe izmjena i dopuna zakona iz radnog zakonodavstva, postupak i faze u kojim se isti nalaze, uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika resornogministarstva i zavoda, pruže poslodavcima odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. 

Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa ispravnog tumačenja novih propisa i način otklanjanja nastajanja grešakau gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

TEME SAVJETOVANJA:

-I- NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH;

-II- AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA U BIH;

-III- KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE;

 

Savjetovanje će biti održano:

26. APRIL 2018. godine Hotel „GRAND“ SARAJEVO

POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:00h            

U prilogu Vam dostavljamo pozive, rezervaciju i narudžbenicu možete poslati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. prijavu možete izvrišiti i putem online preko naše web stranice: www.apke.ba putem aplikacije PRIJAVA

Napomena: Za više informacija molimo da nas kontaktirate na e-mail: info@apke.ba, ili tel: 033/ 863-446, 061/849-330.  
Plan i programe možete pogledati na: www.apke.ba

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave