(aukcija) Izvođenje građevinskih radova- izrada betonske cokle sa ogradom i kapijama, hidroinstalacije i rasvjete oko Šumarije Busovača

Datum objave: 19.04.2021. 11:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1002-1-3-102-3-162/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Larisa Skrobo, Albert Kokić, Dragan Radić
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

168955,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje građevinskih radova- izrada betonske cokle sa ogradom i kapijama, hidroinstalacije i rasvjete oko Šumarije
Busovača

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje građevinskih radova- izrada betonske cokle sa ogradom i kapijama, hidroinstalacije i rasvjete oko Šumarije
Busovača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf
Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada betonske cokle sa ogradom i kapijama

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada betonske cokle sa ogradom i kapijama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Busovača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hidroinstalacije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hidroinstalacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Busovača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rasvjeta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rasvjeta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45210000-2 Radovi na podizanju zgrada


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u obrascu za cijenu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25705,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Busovača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1002-1-3-102-3-162/21
PODIJELI: